(Δ.Α. 11 / 2009 – Π.Κ. 5/27-5-2009) 
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – Δ.Α. 11/2009 Δ.Α. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας. (Π.Κ. 5/27-5-2009)
Στις 13 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 μ.μ στα επί της Πλ. Βικτωρίας αριθ. 7 – Αθήνα, γραφεία του ΟΜΕΔ, ο επιλεγείς μετά από κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Νόμου 1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών-Διαιτητών, Διαιτητής Ιωάννης Θ. Μαντούβαλος, εξέτασα την υπόθεση των πιο κάτω ενδαφερομένων μερών, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος» (ΟΣΜΕ-πρώην ΟΥΠΑΕ) και των οργανώσεων που άσκησαν παρέμβαση υπέρ των απόψεων αυτής με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων» και «ΠΟΣΕΜ» και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων με την επωνυμία «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας» (ΓΣΕΑΕ), «Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών», «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)», «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας», «Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος», «Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)», «Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, (ΠΕΔΜΕΔΕ)», «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και ΕΠΕ», «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας», «Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών», «Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ» και «Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων».
Η διαφορά αφορά τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας ή την έκδοση διαιτητικής απόφασης που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λ.π. αυτοκινήτων που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας.
Κατά τη συζήτηση που έλαβε χώρα στις 13-5-2009, παρέστησαν νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, οι κ.κ. Βασίλης Δημητρόπουλος, ως εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ)», Ηλίας Λατάνης, ως εκπρόσωπος της παρεμβαίνουσας οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (Π.Ο.Υ.Π.Α.)»,  Χρήστος Δάβιος, ως εκπρόσωπος της επίσης παρεμβαίνουσας οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλαδική Ομοσπονδία Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς (ΠΟΣΕΜ)», Λάμπρος Παπαϊωάννου, ως εκπρόσωπος του «Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)» και του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας», Κατερίνα Αγγελοπούλου, ως εκπρόσωπος του «Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)», Γεώργιος Κολιούσης, ως εκπρόσωπος του «Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών» και Γεώργιος Πολιτάκος, ως εκπρόσωπος και Νομικός Σύμβουλος της «Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΓΣΕΑΕ)». Δεν παρέστησαν, αν και κλητεύθηκαν νομίμως, οι εργοδοτικές οργανώσεις με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος», «Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)», «Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ)», «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και ΕΠΕ», «Γενική Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών», «Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ» και «Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων». Η τελευταία αυτή οργάνωση με το από 11-5-2009 έγγραφό της, που απευθύνεται προς τον ΟΜΕΔ, δηλώνει ότι «δεν απασχολεί οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων πάσης φύσεως» και ότι «δεν έχει έννοια η παρουσία της στην παρούσα συζήτηση».
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των παρισταμένων μερών ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί:
Ο Διαιτητής σύμφωνα με:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990.
β) Την με αριθμ. πρωτ. 646/012Δ/14-4-2009 αίτηση που υπεβλήθη στον ΟΜΕΔ από την Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ) για προσφυγή στην Διαιτησία, μετά το πέρας της διαδικασίας μεσολάβησης.
γ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 798/6-5-2009 πρόσκληση κοινής συνάντησης και ακρόασης των ενδιαφερομένων μερών, με σκοπό την έκδοση Διαιτητικής Αποφάσεως, που εστάλη στα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να γίνει κοινή συνάντηση και συζήτηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κλπ. αυτοκινήτων που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας. Και
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ
α) Τα στοιχεία του φακέλλου, τις θέσεις, τα επιχειρήματα, τις προτάσεις, αντιπροτάσεις των μερών, όπως αναπτύχθηκαν προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως κατά την διάρκεια των διαδικασιών μεσολάβησης και διαιτησίας.
β) Την εκ μέρους της «Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ)» καταγγελία της ΔΑ 15/2008, που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κλπ. αυτοκινήτων ου απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας και την περιλαμβανόμενη στο ίδιο έγγραφο Πρόσκληση προς διαπραγμάτευση για κατάρτιση νέας ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ, που είχαν απευθύνει και επιδώσει οι εκπρόσωποι των εργαζομένων προς τις εργοδοτικές οργανώσεις.
γ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6/4Μ/5-1-2009 αίτηση της «Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ)» που υπεβλήθη στον ΟΜΕΔ για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και σύναψη νέας ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ.
δ) Τα Πρακτικά Μεσολάβησης που καταρτίσθηκαν κατά την διαδικασία μεσολάβησης και υπογράφηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη ενώπιον του Μεσολαβητή κ. Αναστασίου Πετρόπουλου.
ε) Την υπ’ αριθμ. 556/1-4-2009 πρόταση του ως άνω Μεσολαβητή για σύναψη ΣΣΕ, η οποία έγινε αποδεκτή εμπροθέσμως από την πλευρά των εργαζομένων, όπως προκύπτει από το με αριθμ. πρωτ. 585/6-4-2009 έγγραφο αυτών προς τον ΟΜΕΔ και απερρίφθη από την εργοδοτική πλευρά, γεγονός που γνωστοποιήθηκε προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 646/012Δ/14-4-2009 αίτηση που υπεβλήθη στον ΟΜΕΔ από την «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ)» για προσφυγή στην Διαιτησία, μετά την εκ μέρους του αποδοχή και την απόρριψη εκ μέρους των εργοδοτικών οργανώσεων της ως άνω πρότασης.
στ) Τις καταχωρηθείσες στο Πρακτικό Διαιτησίας δηλώσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων «ότι αποδέχονται την πρόταση του Μεσολαβητή εν σχέσει με τις περιλαμβανόμενες σ’ αυτή αυξήσεις και εναλλακτικά δηλώνουν ότι θα αποδεχόντουσαν την χορήγηση αύξησης 6,5% από 1-5-2009», καθώς και τις δηλώσεις των εκπροσώπων των παρισταμένων εργοδοτικών οργανώσεων «ότι δεν αποδέχονται την πρόταση του Μεσολαβητή και αντιπροτείνουν την χορήγηση αύξησης 2% στους μισθούς και τα επιδόματα» και «ότι δεν αποδέχονται την πρόταση με βάση τον τρέχοντα πληθωρισμό, την εισοδηματική πολιτική της Κυβέρνησης και την παγκόσμια οικονομική κρίση».
ζ) Την από 2-4-2008 ΕΓΣΣΕ που προβλέπει τις γενικές αυξήσεις επί των κατωτάτων μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων για τα έτη 2008-2009, καθώς και τις γενικότερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας, το ύψος του πληθωρισμού και τις διαγραφόμενες προοπτικές του.
η) Την γενικότερη οικονομική κατάσταση κατά το έτος 2009, η οποία δεν επιτρέπει μεν την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων, που έθεσε η εργατική πλευρά, επιβάλλει όμως την στοιχειώδη προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων.
θ) Την μη ύπαρξη ή την μη προσκόμιση επισήμων στοιχείων που να αποδεικνύουν τους πραγματικούς ισχυρισμούς των ενδιαφερομένων μερών.
ι) Την αδυναμία σύγκλισης απόψεων μεταξύ των μερών κατά την κοινή συνάντηση που έλαβε χώρα στις 13-5-2009.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι οδηγοί των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων για τη μεταφορά των μαθητών και νηπίων, των αυτοκινήτων για τη μεταφορά προσωπικού επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών γενικά, καθώς και των οδηγών – πωλητών όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικός μισθός
Ο βασικός μισθός των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31-12-2008 με βάση το άρθρο 2 της ΔΑ 15/2008 (ΠΚ 8/19-6-2008), αυξάνεται με την παρούσα από 01-01-2009 κατά 2,5% και , μετά από στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, διαμορφώνεται στο ύψος των 949 ευρώ, όπως δε θα διαμορφωθεί την 30-6-2009 αυξάνεται εκ νέου από 01-07-2009 κατά 2,5% και, μετά από στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, διαμορφώνεται στο ύψος των 973 ευρώ.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Τα ποσοστιαία επιδόματα τα οποία δικαιούνται με προηγούμενες ρυθμίσεις οι υπαγόμενοι στην παρούσα εργαζόμενοι υπολογίζονται επί των νέων βασικών μισθών του άρθρου 2 της παρούσας, ενώ τα επιδόματα που ορίζονται σε σταθερό ποσό ευρώ αυξάνονται ομοίως κατά τις ως άνω αντίστοιχες ημερομηνίες αύξησης των βασικών μισθών με τα ως άνω οριζόμενα ποσοστά αυξήσεων.
Άρθρο 4
Συνδικαλιστικές διευκολύνσεις
Παρέχεται συνδικαλιστική άδεια με πλήρεις αποδοχές, στους Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της ΟΣΜΕ για ολόκληρη την θητεία τους, στους Αντιπροέδρους, τον Γραμματέα Οικονομικού και τον Γραμματέα Οργανωτικού για 15 μέρες τον μήνα και στα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης της ΟΣΜΕ για 10 ημέρες τον μήνα. Οι συνδικαλιστικές διευκολύνσεις που έχουν θεσμοθετηθεί για τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις, μέλη της ΟΣΜΕ και των οργανώσεων ΠΟΥΠΑ και ΠΟΣΕΜ, διατηρούνται.
Άρθρο 5
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων που δεν τροποποιούνται από την παρούσα καθώς και οι θεσμικές ρυθμίσεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Άρθρο 6
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν με την εφαρμογή της παρούσας δεν μειώνονται και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας συλλογικής ρύθμισης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2009 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2009.