(Π.Κ.Υ.Ε. 33/ 9-5-2007) 
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Σ.Σ.Ε. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας. (Π.Κ. 33/9-5-2007)
Στην Αθήνα σήμερα την 11-4-2007 οι παρακάτω αναφερόμενοι αφενός Ανδρέας Μανωλόπουλος, Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, Γεώργιος Κολιούσης Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών, Διονύσιος Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, Δημήτρης Ασημακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας, αντίστοιχα και αφετέρου Κων/νος Ξύδης, Πρόεδρος και Βασίλης Δημητρόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδοίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), και με την παρουσία του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. Ιωάννη Ληξουριώτη, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω.
Την ΣΣΕ αυτή συνυπογράφουν και ο Βασίλειος Κρέτσης, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠΟΥΠΑ), Μιχάλης Παπαδόπουλος και Χρήστος Δάβιος, εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς (ΠΟΣΕΜ), που παρεμβαίνουν υπέρ των εργαζομένων σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 1876/90.
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι οδηγοί των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων για τη μεταφορά των μαθητών και νηπίων, των αυτοκινήτων για τη μεταφορά προσωπικού επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών γενικά, καθώς και των οδηγών – πωλητών όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικός μισθός
Ο βασικός μισθός των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31-12-2006 με βάση το άρθρο 2 της Δ.Α. 14/2006, αυξάνεται με την παρούσα από 01-01-2007 κατά 2,9% και διαμορφώνεται στο ύψος των 837,61 ευρώ όπως δε θα διαμορφωθεί την 31-08-2007 αυξάνεται εκ νέου από 01-09-2007 κατά 3% και διαμορφώνεται στο ύψος των 862,73 ευρώ.
Άρθρο 3
Επιδόματα
1. Τα ποσοστιαία επιδόματα τα οποία δικαιούνται οι υπαγόμενοι στην παρούσα εργαζόμενοι δυνάμει της 14/2006 Δ.Α. και των προηγουμένων όμοιων συλλογικών ρυθμίσεων, υπολογίζονται επί των νέων βασικών μισθών του άρθρου 2 της παρούσας, ενώ τα επιδόματα που ορίζονται σε σταθερό ποσό ευρώ αυξάνονται ομοίως κατά τις ως άνω αντίστοιχες ημερομηνίες αύξησης των βασικών μισθών με τα ως άνω οριζόμενα ποσοστά αυξήσεων.
2. Ειδικότερα, το επίδομα χειριστού, που χορηγείται σε όσους οδηγούς εργάζονται σε αυτοκίνητα που φέρουν γερανούς, είτε διάφορα υδραυλικά συστήματα φόρτωσης – εκφόρτωσης (αλυσιδάκια) και πρέσες, εφόσον χειρίζονται οι ίδιοι και με εντολή του εργοδότη τους τα ανωτέρω για την φόρτωση – εκφόρτωση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, ορίζεται από 01-01-2007 σε 18 ευρώ και από 01-09-2007 αναπροσαρμόζεται σε 22 ευρώ.
Άρθρο 4
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι μη τροποποιούμενες με την παρούσα διατάξεις της Δ.Α. 14/2006, καθώς και οι όροι των προηγουμένων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων που δεν τροποποιούνται από την παρούσα.
Άρθρο 5
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν με την εφαρμογή της παρούσας δεν μειώνονται και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας συλλογικής ρύθμισης αρχίζει την 01-01-2007, εκτός των περιπτώσεων που ρητώς ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.