ΟΔΔΘΕΚΑΓ 1052675 ΕΞ 2022/15.6.2022
Συμπλήρωση της θέσης 1α της Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης Εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων κρατών μελών της ΕΕ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΑΔΑ

Αθήνα 15/6/2022
Αριθ. Πρωτ.: ΟΔΔΘΕΚΑΓ 1052675 ΕΞ 2022

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Χρονά
Τηλέφωνο: 2106987505
E-Mail: ddtheka@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Συμπλήρωση της θέσης 1α της Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης Εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων κρατών μελών της ΕΕ»

ΣΧΕΤ.: α) Η αρ.πρωτ. 1144/27.04.2022 επιστολή του ΠΣΕΠΕ (αρ.πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ 1036585/29.04.2022)
β) Η αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1028482 ΕΞ 2016/23.2.2016 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
γ) Η αριθμ. Δ.ΗΛ.ΤΕΛ 1148647 ΕΞ 2017 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου με θέμα «Εγκατάσταση version SR 02.36.02, SR 02.37.00, SR 02.38.00 και SR02.38.00 και SR 02.38.01 στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISNET»

Με αφορμή την α) ανωτέρω σχετική επιστολή του Πανελληνίου Συλλόγου Εφοδιαστών και Εξαγωγέων (ΠΣΕΠΕ) με την οποία αναφέρεται η αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος ICISnet αποδοχής του κωδικού ΕΧ σε περίπτωση υποβολής Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης Εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων κρατών μελών της ΕΕ και έχοντας υπόψη:

– τη β) ανωτέρω σχετική εγκύκλιο με την οποία δόθηκαν οδηγίες συμπλήρωσης της θέσης 1α (Τύπος Διασάφησης) του ΕΔΕ εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων που πραγματοποιούνται με τη χρήση της Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης Εξαγωγής και ειδικότερα την περίπτωση ii της παραγράφου 2 σύμφωνα με την οποία εφόδια που παραδόθηκαν σε πλοία με σημαία χώρας ΕΕ (θέση 17α= QR), η θέση 1α “Διασάφηση» συμπληρώνεται με την ένδειξη «EX» τη γ) ανωτέρω σχετική εγκύκλιο με την οποία δόθηκαν ειδικότερες οδηγίες σχετικά με το Υποσύστημα Εξαγωγών και ειδικότερα για τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο όταν στη θέση 1α (ΤύποςΔιασάφησης) συμπληρώνεται η τιμή «CO», τότε η θέση 17 (Χώρα Προορισμού) συμπληρώνεται με τους κωδικούς Κοινοτικών Χωρων, καθώς και με τους κωδικούς QQ, QR, QV

– τα διαλαμβανόμενα στην α) ανωτέρω σχετική επιστολή του (ΠΣΕΠΕ) σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις υποβολής Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης Εξαγωγής τύπου Ζ για εφοδιασμούς πλοίων κρατών μελών της ΕΕ και για τα οποία στη θέση 17α αναγράφεται ο κωδικός QR, το ηλεκτρονικό σύστημα ICISnet δεν κάνει δεκτή την ένδειξη «ΕΧ», αλλά μόνο την ένδειξη «CO»,

διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις υποβολής Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης εξαγωγής τύπου ΕΧ-Ζ για εφοδιασμούς πλοίων που φέρουν σημαία χώρας της ΕΕ και συνεπώς στη Θέση 17α αναγράφεται ο κωδικός QR, η θέση 1α της Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης εξαγωγής ΕΧ-Ζ συμπληρώνεται με την ένδειξη «CO».

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ