Σε εργαζόμενο που επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ έχετε τρέξει επίδομα αδείας. Δεν συμφωνούν οι υπολογισμοί του προγράμματος με τους υπολογισμούς του ιδίου του ΟΑΕΔ. Πώς γίνονται αυτοί οι υπολογισμοί;

Οι πληρωτέες ημέρες του επιδόματος αδείας μπορεί να έχουν βάθος δεκαδικών αλλά στην κίνηση μισθοδοσίας, στην ΑΠΔ υπολογίζονται σε στρογγυλό αριθμό ημερών. Ο ΟΑΕΔ μπορεί να κάνει τους υπολογισμούς του στις στρογγυλές ημέρες.

Παράδειγμα:

Τον προσλάβατε τον Νοέμβριο και του τρέχετε επίδομα αδείας τον Δεκέμβριο. Έχει επιδότηση 80% στα 739,56€ σε εργαζόμενο και εργοδότη 44,06%.
Είναι: Υπολογισμοί της Anaconda: Νοέμβριος και Δεκέμβριος είναι 30+ 31 = 61 ημέρες, άρα οι ημέρες του επιδόματος αδείας θα είναι:
2 ημέρες για κάθε 30 ημερολογιακές, άρα 61 /30 *2 = 4,066666666.
Άρα η επιδότηση ΟΑΕΔ θα είναι:
Ποσό πάνω στο οποίο υπολόγισε το πρόγραμμα την επιδότηση:
Τα 739,56 είναι για 25 ημέρες, άρα για τις 4,06666666666 είναι: 739,56 *4,066666666666/25 = 120,30€.
Και ποσό επιδότησης : 120,30€* 0,8 * 0,4106 = 39,52€.

Ο ΟΑΕΔ μπορεί να κάνει την πράξη ως εξής: 739,56 * 4/25 = 118,33 € και ποσό επιδότησης:
118,33 € *0,8 * 0,4106 = 38,87€ και όχι 39,52€.
Πράγματι , η διαφορά είναι: 118,33 * 4,066666666666/4 = 120,30€.