Εργαζόμενος με πρόγραμμα ΟΑΕΔ. Του τρέχετε το Δώρο Χριστουγέννων αλλά δεν του επιδοτεί όλο το ποσό.
Πιθανόν να έχει αποχωρήσει ο εργαζόμενος ή να έχει λήξει το πρόγραμμα (δείτε τις ημερομηνίες αποχώρησης, καθώς και του τερματισμού του προγράμματος).

Παράδειγμα: Υπάλληλος πλήρη απασχόληση στην Εθνική συλλογική, με πλήρες ωράριο αλλά με ώρες στο ιστορικό 133,33 γιατί η σύμβαση με τον ΟΑΕΔ θέλει αποδοχές 602,28 δηλαδή 751,39*133,33/166,667. Επιδότηση 100% εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη 8,82% +17,63% = 26,45% .
Αν ο εργαζόμενος αποχωρεί στις 30/11, θα είναι : Για να επιδοτηθεί όλο το δώρο θα έπρεπε να είχε δουλέψει 8 μήνες (Μάιος έως Δεκέμβριος). Τώρα έχει -7- μήνες άρα:
Ποσό επιδότηση: 759,36€ * 133,33/166,667=602,28€.
Και 602,28€ * 7/8= 544,19€ και 544,19€ * 100% *26,45%= 143,94€.

Αν είχε αποχώρηση μέσα στον μήνα, πχ 12 Νοεμβρίου, ο επιμερισμός των ημερών θα γινόταν σε επίπεδο ημερών.

πχ Από 1 Μαΐου μέχρι 12 Νοεμβρίου έστω ότι έχει ο εργαζόμενος 6 μήνες *25 ημέρες =150, και από 1/11 έως 12/11 είναι 10 πληρωτέες. Σύνολο ημερών = 150+10=160. ΓΙα το πλήρςε δώρο είναι 200 ημέρες (8 μήνες *25).

Άρα το ποσό της επιδότησης θα είναι: 602,28€* 160/200*(100%*26,45%) =481,82€*26,45%= 127,44€.
Ή διαφορετικά: στον Νοέμβριο είναι 10 ημέρες άρα αναλογία του μήνα: 10/25=0,4, σύνολο μηνών 6,4. και:
602,28*6,4/8*100%*26,45%= 127,44€

Με την ίδια φιλοσοφία και στο Δώρο Πάσχα.