Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ 4/2021
Πρόγραμμα χορήγησης πιστωτικών σημειωμάτων σε νέους έως 24 ετών για την αγορά βιβλίων πρωτοβουλίας του υπουργείου πολιτισμού και αθλητισμού εκτελούμενο από τον ΟΑΕΔ

Α.Π. 21895/22.04.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4/2021

ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

O Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α’/88)

2. Την από 18.03.2021 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ΟΑΕΔ

καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και παρόχους βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Χορήγησης Πιστωτικών Σημειωμάτων σε νέους έως 24 ετών για την αγορά βιβλίων να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής από τις 23.04.2021 και ώρα 13:00 έως τις 14.05.2021 και ώρα 23:59 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα στηριχθεί στην κατάρτιση Μητρώων Δικαιούχων και Παρόχων κατά τη διαδικασία που ακολουθεί.

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων για την αγορά βιβλίων. Η επιδότηση γίνεται με τη χορήγηση Πιστωτικού Σημειώματος Αγοράς Βιβλίων.

2. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 01.06.2021 έως 21.10.2021.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1.200.000,00 €.

4. Ο αριθμός των δικαιούχων του Προγράμματος ανέρχεται στα 60.000 άτομα.

5. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον Διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΜΕΡΟΣ 2ο: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. Ποιοι είναι Δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νέοι ηλικίας έως 24 ετών (με ημερομηνία γέννησης από 02.06.1996), εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις των δικαιούχων

α. Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr από τις 23.04.2021 και ώρα 13:00 έως της εξαντλήσεως του αριθμού των 60.000 δικαιούχων και έως την 14.05.2021 και ώρα 23:59.

Σε περίπτωση μη κάλυψης του προβλεπόμενου αριθμού δικαιούχων μέχρι την 14.05.2021, η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται μέχρι της συμπληρώσεώς του, όχι όμως αργότερα από την 21.09.2021.

Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

β. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση στην ψηφιακή πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr) είναι δυνατή μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες του ΟΑΕΔ (χρήστες που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ).

Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ) μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet.

γ. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:

• Οι δικαιούχοι επιλέγουν την αίτηση για το πρόγραμμα χορήγησης πιστωτικών σημειωμάτων σε νέους έως 24 ετών για την αγορά βιβλίων και εισάγουν τους κωδικούς πρόσβασής τους για τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή τους κωδικούς taxisNET, εφόσον είναι νέοι χρήστες.

• Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο της αίτησης.

• Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον δικαιούχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

• Είναι δυνατή η ακύρωση της αίτησης και η υποβολή νέας εντός των χρονικών ορίων υποβολής αιτήσεων.

Σε περίπτωση που οι άνεργοι δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων ή δεν πληρούν το ηλικιακό κριτήριο, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.

δ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν.

ε. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.

στ. Η αίτηση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον δικαιούχο των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα.

3. Δικαιολογητικά – Πώς γίνεται η επιλογή των δικαιούχων

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν απαιτούνται δικαιολογητικά. Η εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής γίνεται από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής τους.

4. Μητρώο Δικαιούχων

Για τους επιλεγόμενους με σειρά προτεραιότητας δικαιούχους συντάσσεται Μητρώο Δικαιούχων στο οποίο καταγράφονται οι Κωδικοί Αριθμοί Αιτήσεών τους, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ).

Το Μητρώο Δικαιούχων καταρτίζεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

ΜΕΡΟΣ 3ο: ΠΑΡΟΧΟΙ

1. Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα αποτελεί η άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο.

2. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr από τις 23.04.2021 και ώρα 13:00 έως τις 14.05.2021 και ώρα 23:59. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

3. Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

α. Στην περίπτωση που οι πάροχοι έχουν την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός καταστημάτων (υποκαταστήματα), τα οποία επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ξεχωριστές ηλεκτρονικές αιτήσεις για κάθε υποκατάστημα, οι οποίες κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ που είναι αρμόδια για το υποκατάστημα.

Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνεται κατά περίπτωση ως εξής:

Πάροχοι που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, χρησιμοποιούν τους κωδικούς που ήδη έχουν. Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο των κωδικών, πρέπει να ζητούν ανάκτηση αυτών, ενεργοποιώντας την επιλογή “Ξεχάσατε την ονομασία χρήστη ή το συνθηματικό σας;” ενώ δεν πρέπει να επιχειρούν είσοδο μέσω της πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι ο ΟΑΕΔ χορηγεί ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για την έδρα και για κάθε υποκατάστημα παρόχου. Συνεπώς, οι πάροχοι που θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός υποκαταστήματα, χρησιμοποιούν για κάθε αίτησή τους τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης.

Πάροχοι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές και θέλουν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση για ένα κατάστημα (έδρα ή υποκατάστημα), μπορούν να υποβάλουν τις ηλεκτρονικές τους αιτήσεις με τη χρήση κωδικών TAXISnet.

Πάροχοι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, και θέλουν να υποβάλλουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός υποκαταστήματα (ή και την έδρα), πρέπει να αιτηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το κάθε υποκατάστημα τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης, συνοδεύοντας το αίτημά τους με τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της επιχείρησης και με Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης που θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr.

Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει αναλυτικά ως εξής:

i. Οι πάροχοι επιλέγουν το έντυπο της αίτησης. Εν συνεχεία, εισέρχονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τους κωδικούς πρόσβασής τους σύμφωνα με τα παραπάνω.

ii. Συμπληρώνεται το έντυπο της αιτήσεως που αφορά στο συγκεκριμένο υποκατάστημα. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες.

iii. Υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

iv. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε άλλο υποκατάστημα του παρόχου, με τους ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε υποκατάστημα.

β. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

γ. Διόρθωση των αιτήσεων ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων, κατόπιν ακύρωσής τους.

δ. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

ε. Η αίτηση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πάροχο των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα.

4. Δικαιολογητικά

Με την ηλεκτρονική αίτηση συνυποβάλλονται ηλεκτρονικώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατόπιν ηλεκτρονικής σάρωσής τους. Δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης:

α. Σε περίπτωση συμμετοχής ατομικής επιχείρησης:

Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ.

β. Σε περίπτωση συμμετοχής Ο.Ε. και Ε.Ε:

Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και

i. Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτει ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές.

ii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το Νομικό Πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).

γ. Σε περίπτωση συμμετοχής Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.:

Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και

i. Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.

ii. Τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν.

iii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).

δ. Σε περίπτωση συμμετοχής Α.Ε.:

Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και

i. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό της Εταιρείας.

ii. Φ.Ε.Κ. με τις τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν.

iii. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και στο οποίο αναφέρεται η λήξη θητείας αυτού ή Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης της Α.Ε. για τη συγκρότηση και τον χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει ήδη κατατεθεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ και θα φέρει τον σχετικό αριθμό κατάθεσης (σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η δημοσίευση σε ΦΕΚ).

iv. Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση.

ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου:

Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και

Στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το πρόσωπο/ τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου.

Πάροχοι που έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2020 του ΟΑΕΔ, των οποίων τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν έχουν τροποποιηθεί ή μεταβληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, επισυνάπτουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα δικαιολογητικά τους παραμένουν σε ισχύ.

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των αιτήσεων οι Υπηρεσίες είναι δυνατόν να ζητούν από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις επ’ αυτών ή επί κατατεθέντων δικαιολογητικών.

5. Μητρώο Δικαιούχων Παρόχων – Πίνακας Αποκλειομένων

α. Οι Υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος μέχρι την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες πάροχοι που:

i. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής,

ii. δεν έχουν ακολουθήσει την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής της αίτησης, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω

iii. δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής,

iv. δεν έχουν επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

v. τα δικαιολογητικά τους δεν είναι σε ισχύ.

β. Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται Πίνακας Αποκλειομένων, στον οποίο αναγράφονται ανά Περιφερειακή Ενότητα η επωνυμία της επιχείρησης, ο διακριτικός τίτλος αυτής, ο ΑΦΜ της και ο λόγος αποκλεισμού από τη διαδικασία.

γ. Για τους λοιπούς συμμετέχοντες που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας από τους ως άνω λόγους αποκλεισμού, συντάσσεται το Μητρώο Παρόχων.

Στο Μητρώο Παρόχων οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα και αναγράφεται ανά επιχείρηση η επωνυμία της, ο διακριτικός τίτλος αυτής, ο ΑΦΜ της, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας: περιοχή, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, email, ιστοσελίδα.

δ. Ο Πίνακας Αποκλειομένων και το Μητρώο Παρόχων καταρτίζονται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ και αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr.

ε. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

στ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΟΑΕΔ για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει τη διακοπή του Προγράμματος με απόφαση του Δ.Σ. αυτού, το Μητρώο καταργείται αζημίως για το πρόγραμμα. ζ. Μετά την ένταξη των παρόχων στο Μητρώο, η υποβληθείσα αίτησή τους επέχει θέση σύμβασης με τον Οργανισμό, η οποία διέπεται από το σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων της Δημόσιας Πρόσκλησης.

6. Λήξη ή τροποποίηση των δικαιολογητικών κατά τη διάρκεια του προγράμματος – Μεταβολές του Μητρώου Παρόχων

• Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα σε περίπτωση που επέλθει κατά τη διάρκεια του προγράμματος οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της επιχείρησης (νομική μορφή, επωνυμία κ.ο.κ.), αποστέλλοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2. Σε περίπτωση αποδοχής πιστωτικών σημειωμάτων δικαιούχων σε διάστημα που κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι σε ισχύ, αυτά δεν θα εξοφλούνται από τον Οργανισμό.

• Σε περίπτωση αλλαγής του εκμεταλλευτή φυσικού ή νομικού προσώπου, ο αρχικός εκμεταλλευτής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2. Ο νέος εκμεταλλευτής, εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας, θα αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 4, συνυποβάλλοντας Αίτηση Συμμετοχής- Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρόσκλησης, που επέχει θέση σύμβασης με τον Οργανισμό.

• Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος οι Υπηρεσίες είναι δυνατόν να ζητούν από τους Παρόχους του Μητρώου οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο για την εξακρίβωση της εφαρμογής των όρων της Πρόσκλησης.

• Οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις κατά τις ως άνω παραγράφους αποτυπώνεται στο Μητρώο Παρόχων του Οργανισμού.

ΜΕΡΟΣ 4ο: ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Το «Πιστωτικό Σημείωμα Αγοράς Βιβλίων» που έχουν στην κατοχή τους οι δικαιούχοι ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο σκοπός της είναι η ανταλλαγή της αποκλειστικά για την αγορά βιβλίων κάθε είδους, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (βιβλία που χορηγούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και λοιπούς δημόσιους φορείς). Το Πιστωτικό Σημείωμα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την αγορά σχολικών ή άλλων ειδών που τυχόν πωλούνται στα καταστήματα των παρόχων.

2. Το «Πιστωτικό Σημείωμα Αγοράς Βιβλίων» έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε δικαιούχο, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού και αποθηκεύεται σε αυτό.

3. Η επιδότηση μέσω του Πιστωτικού Σημειώματος Αγοράς Βιβλίων δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους από το Μητρώο Παρόχων του Οργανισμού μας.

4. Το «Πιστωτικό Σημείωμα Αγοράς Βιβλίων» ισχύει αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα από την έναρξη και μέχρι τη λήξη αυτού. Πριν από τη 01.06.2021 και μετά την 21.10.2021 το Πιστωτικό Σημείωμα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση αποδοχής πιστωτικών σημειωμάτων δικαιούχων πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη του προγράμματος δεν θα γεννάται καμία υποχρέωση σε βάρος του Οργανισμού.

5. Το ύψος της οικονομικής αξίας του Πιστωτικού Σημειώματος, που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου, ανέρχεται στα 20,00€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ.

Ένα πιστωτικό σημείωμα μπορεί να ανταλλαχθεί για την αγορά περισσοτέρων του ενός βιβλίων.

6. Τα βιβλία διατίθενται στους δικαιούχους του προγράμματος με υποχρεωτική έκπτωση 10% στην τιμή λιανικής πώλησης, με εξαίρεση τα ξενόγλωσσα βιβλία, στα οποία η έκπτωση είναι προαιρετική.

Τα βιβλία που είναι ήδη σε προσφορά θα διατίθενται στους δικαιούχους με την τιμή της προσφοράς χωρίς περαιτέρω έκπτωση.

7. Στην περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων (μετά την έκπτωση, όταν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 6) υπερβαίνει το ύψος της αξίας του πιστωτικού σημειώματος, την επιπλέον διαφορά υποχρεούται να καταβάλει ο ίδιος ο δικαιούχος κατά την αγορά του βιβλίου χωρίς καμία υποχρέωση του ΟΑΕΔ.

8. Στην περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων (μετά την έκπτωση, όταν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 6) είναι χαμηλότερη από το ύψος της οικονομικής αξίας του πιστωτικού σημειώματος, η επιδότηση που θα καταβάλλεται θα αντιστοιχεί στη χαμηλότερη αυτή τιμή.

9. Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ για κάθε δικαιούχο εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Οργανισμού έναντι του δικαιούχου αλλά και του παρόχου.

10. Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον πάροχο του ποσού επιδότησης προς οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση δε που γίνει είναι άκυρη και δεν γεννά καμιά υποχρέωση για τον Οργανισμό.

11. Η αγορά του βιβλίου μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία του δικαιούχου στο κατάστημα είτε εξ αποστάσεως.

12. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή στον πάροχο του ποσού που αντιστοιχεί στο πιστωτικό σημείωμα του δικαιούχου αποτελεί η ενεργοποίησή του από τον πάροχο, η οποία γίνεται ως εξής:

• ο δικαιούχος δίνει τον αριθμό του πιστωτικού του σημειώματος στον πάροχο. Το πιστωτικό σημείωμα οι δικαιούχοι το εντοπίζουν με την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, στη Λειτουργία “Επιταγές ωφελουμένων του προγράμματος”

• ο πάροχος εισέρχεται στο ηλεκτρονικό σύστημα ενεργοποίησης των επιταγών του Οργανισμού, εντοπίζει βάσει του αριθμού τον δικαιούχο και το πιστωτικό του σημείωμα

• Ο πάροχος συμπληρώνει υποχρεωτικά τα στοιχεία αγοράς, δηλ. την ημερομηνία συναλλαγής, τους τίτλους των βιβλίων, την τιμή λιανικής πώλησης ανά βιβλίο πριν και κατόπιν της έκπτωσης (όταν αυτή απαιτείται) καθώς και τον αριθμό της απόδειξης λιανικής πώλησης.

Το συμπληρωμένο με τα στοιχεία αγοράς πιστωτικό σημείωμα αποθηκεύεται στο ΟΠΣ του Οργανισμού. Ο πάροχος έχει τη δυνατότητα έκδοσης μέσω του συστήματος αρχείου με τα πιστωτικά σημειώματα που ανταλλάχθηκαν από τους δικαιούχους για την αγορά των βιβλίων, το οποίο αποτελεί απαραίτητο παραστατικό αποπληρωμής του προγράμματος.

Μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης του παρόχου για την ενεργοποίηση των πιστωτικών σημειωμάτων συνεπάγεται τη μη καταβολή επιδότησης από τον ΟΑΕΔ.

ΜΕΡΟΣ 5ο: ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Προκειμένου να αποπληρωθούν οι πάροχοι που σύναψαν και υλοποίησαν συμβάσεις σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καταθέτουν μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας του υποκαταστήματός τους, στην οποία επισυνάπτουν και τα ενεργοποιημένα πιστωτικά σημειώματα, τα οποία αντλούν από το σύστημα (βλ. Μέρος 4ο, περ. 12).

2. Οι αιτήσεις αποπληρωμής θα υποβάλλονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και έως την 31.10.2021.

3. Αιτήσεις και φάκελοι αποπληρωμής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται λόγω παραγραφής.

4. Οι Υπηρεσίες προβαίνουν σε έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών και με απόφαση του Προϊσταμένου ΚΠΑ2 εγκρίνουν το ποσό της επιδότησης που θα εισπράξει ο πάροχος έως την 30.11.2021.

ΜΕΡΟΣ 6ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την υλοποίηση του προγράμματος μεταξύ ΟΑΕΔ – επιλεγέντων δικαιούχων – παρόχων επιλύεται με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, εφόσον υποβληθεί ένσταση εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ