Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ 02/2022
Σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολη ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων

Ημερ. 30977/18-2-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΟΑΕΔ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8,
Τ.Κ. 174 56 ΑΛΙΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2022

ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), έχοντας υπόψη:

1. Την υποπαράγραφο ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013 και 4368/2016», όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 (Α’70) «Παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως ισχύει

3. Τη με αριθμό 1.5613/14.12.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5895/Β/16-12-2021), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 2.250/11.02.2022 (ΦΕΚ634/14.02.2022)KΥΑ

4. Τον Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/12-05-2016) περί Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας.

5. Τις διατάξεις της παρ 1.α του άρθρου 23 του ν. 4488/2017

6. Τη με αριθμ. 16577/15-02-2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

7. Το άρθρο 206 του ν.4820/2021 (Α’130).

8. Την με αριθμ. 17080 / 16-02-2022 Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού , Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

9. Το με αριθμό 28474/16-02-2022 έγγραφο του Διοικητή του ΟΑΕΔ, προς το ΑΣΕΠ.

10. Το με αριθμό πρωτ.3690/2022//1//2022/18-02-2022 έγγραφο του ΑΣΕΠ, με το οποίο εγκρίθηκε η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ,

καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οι οποίοι ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 (Παράρτημα I) της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 18/2/2022 και ώρα 16:00 έως και Παρασκευή 18/3/2022 και ώρα 11:00.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, (www.gov.gr) επιλέγοντας το “Εργασία και Ασφάλιση”- “Αποζημιώσεις και Παροχές” – “Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα”(https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera). Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ) μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγοντας «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ».

Οι τοποθετήσεις διενεργούνται βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό αναφέρεται στα ανωτέρω έχοντας υπόψη τα 1 έως 5 του προοιμίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

1.1 Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταρτίζει τη δράση, «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», η οποία ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους εντάσσεται στην υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 όπως ισχύει».

1.2 Η δράση της απασχόλησης, κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της, απευθύνεται σε όλους τους Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, εκτός από τους Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

1.3 Η δράση, κατά το οκτάμηνης διάρκειας σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνεται στους Δήμους Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων και περιοχών που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά στη δράση της απασχόλησης.

1.4 Η δράση της κατάρτισης για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, εντάσσεται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

1.5 Η δράση αποσκοπεί:
α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,
β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,
γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
δ) στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

1.6 Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 188.645.000,00 ευρώ.
Ποσό ύψους 132.004.000,00 ευρώ προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη του ΠΔΕ ΣΑΕ 334/1 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2021-2027» και ποσό ύψους περίπου 56.641.000,00 ευρώ που αφορά στο εθνικό σκέλος, από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2.1 Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλληλα το πρόγραμμα κατάρτισης θα συνδέεται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία.

2.2 Ειδικότερα, το πρόγραμμα εντάσσεται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:
– αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), στην καθαριότητα, στις υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου,
– υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης,
– βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης,
– οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων,
– μετάβαση στην κυκλική οικονομία,
– προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του τομέα πολιτισμού προς τους πολίτες,
– βελτίωση των αθλητικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού.

2.3 Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σύμφωνα με το ν. 4152/2013 όπως ισχύει, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (επιβλέποντες φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στη δράση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική.

Συνοψίζοντας η δράση περιλαμβάνει:
– Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

2.4 Το εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» υποστηρίζει τα προγράμματα κατάρτισης με το σύστημα της επιταγής κατάρτισης (training voucher), τα οποία υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ ΑπΚΟ).

2.5 Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης, που θα γίνει με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher), θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή πρόσκληση προς τους Παρόχους Κατάρτισης που θα εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ΑπΚΟ.

2.6 Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που άπτονται ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να παραταθεί έως (2) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες, πέραν της προβλεπόμενης από την πρόσκληση συνολικής διάρκειας έκαστου προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από τη Δημόσια Πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων. Στις περιπτώσεις αυτές η απασχόληση των ωφελούμενων αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους, εφόσον οι σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές.

2.7 Όταν οι υπηρεσίες/φορείς όπου έχουν τοποθετηθεί οι ωφελούμενοι διακόπτουν τη λειτουργία τους, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελούμενων δύναται να παραταθεί έως δύο (2) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες, πέραν της προβλεπόμενης από τη Δημόσια Πρόσκληση συνολικής διάρκειας εκάστου προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από τη Δημόσια Πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων. Στις περιπτώσεις αυτές η απασχόληση των ωφελούμενων αναστέλλεται για το διάστημα κατά το οποίο η υπηρεσία/φορέας δεν λειτουργεί και συνεχίζεται με την έναρξη λειτουργίας.

2.8 Όταν οι ωφελούμενοι κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας πέραν των δεκατριών (13) ημερών συνολικώς, όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 11.2 παρ. ii, παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους μέχρι του ανώτατου ορίου των ημερομισθίων που προβλέπεται από τη Δημόσια Πρόσκληση, εντός του χρονικού περιορισμού της παρ.2.6.

2.9 Όταν ωφελούμενη απουσιάζει λόγω α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται και συνεχίζεται εντός δέκα (10) μηνών μετά την άρση του λόγου αναστολής, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από τη Δημόσια Πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων και-ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της δράσης – όχι πέραν της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΟΡΙΣΜΟΙ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

3.1 Υπεύθυνος φορέας για την διαχείριση και παρακολούθηση της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος της και ο ΟΑΕΔ ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

3.2 Δικαιούχος ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ΑπΚΟ που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εργασίας. Η Γενική Γραμματεία Εργασίας ορίζεται αρμόδια για τον προσδιορισμό των επιβλεπόντων φορέων, στους οποίους θα απασχοληθούν οι άνεργοι, και των διατιθέμενων θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα, τόσο ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος, όσο και ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

3.3 Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σύμφωνα με τη με αριθμό 1.5613/14.12.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5895/Β/16-12-2021), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ.2.250/11.02.2022 (ΦΕΚ634/14.02.2022) ΚΥΑ, καταρτίζει την Δημόσια Πρόσκληση και είναι αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελούμενων και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των ανέργων, τη σύζευξη των ωφελούμενων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, όπως θα έχουν προσδιοριστεί από τη Γενική Γραμματεία Εργασίας, τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων για την πιστοποίηση της απασχόλησης και καθολικών διοικητικών επαληθεύσεων για την έγκαιρη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς, και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελούμενους.

3.4 Επιβλέποντες Φορείς ορίζονται οι Δήμοι, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, οι οποίοι θα προσλάβουν και θα απασχολήσουν ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.
Για τις ανάγκες της παρούσας Πρόσκλησης, οι Επιβλέποντες Φορείς ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I), δυνάμει της παραπάνω Απόφασης Ένταξης.

3.5 Συνυπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως προς τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΕΠ, ορίζονται τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ).

3.6 Εκτελούντες την επεξεργασία ορίζονται η Ειδική Υπηρεσία ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ΑπΚΟ, ο ΟΑΕΔ, το εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και όποιος άλλος επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3.7 Ως άλλοι ορίζονται, σύμφωνα με το άρθ. 4 (περ. 10) του ΓΚΠΔ, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Οι Επιβλέποντες Φορείς και ο αριθμός των διατιθέμενων θέσεων ανά ειδικότητα περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

5.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (βλέπε επισήμανση 2 & 5),
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς (βλέπε επισήμανση 3 και 7),
3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (βλέπε επισήμανση 4),
4. άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα (βλέπε επισήμανση 6 και 7),
5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 29 ετών (βλέπε επισήμανση 8),
6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ (βλέπε επισήμανση 9),
7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ), (βλέπε επισήμανση 10),
8. εγγεγραμμένοι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των υποψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση (18/03/2022).

2. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως μέλη οικογενειών της κατηγορίας 1, νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1.
Επισημαίνεται ότι ο Ωφελούμενος είναι ένας εκ των δύο εγγεγραμμένων ανέργων συζύγων από την οικογένεια-στόχο της Δράσης, εκτός εάν ανήκει στις κατηγορίες 3, 5, 6 και 7. Σε περίπτωση που μόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων της κατηγορίας 1 αιτηθεί συμμετοχή στο πρόγραμμα, τότε προστίθεται στον αριθμό των μορίων του ο αριθμός των μορίων της ανεργίας του/της συζύγου.

3. Ως μέλος μονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2, νοείται ο αρχηγός της, δηλαδή ο γονέας, ο οποίος ζει μόνος και έχει τη φροντίδα / επιμέλεια ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων τέκνων. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα λάβει τα μόρια της μονογονεϊκότητας (δηλαδή τον διπλασιασμό των μορίων των μηνών της εγγεγραμμένης ανεργίας).
Ως εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται βάσει του άρθρου 11 του ν. 4172/2013:
α) τα ανήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσα έχουν γεννηθεί από 19/03/2004 και μετά και το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ,
β) τα ενήλικα ανύπαντρα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ,
γ) τα άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% και ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.

4. Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από 12 μήνες και άνω.

5. Στην περίπτωση που ο ένας από τους υποψηφίους της κατηγορίας 1 (σύζυγοι εγγεγραμμένοι άνεργοι) εντάσσεται και στις κατηγορίες 3, 5, 6 και 7, τότε ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να είναι και οι δύο σύζυγοι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι εγγεγραμμένοι άνεργοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ως ωφελούμενοι, επειδή ο ένας τουλάχιστον ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες 3, 5, 6 και 7, ο καθένας από τους συζύγους μεμονωμένα, λαμβάνει τον αριθμό των μορίων της εγγεγραμμένης ανεργίας του.

6. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, οι οποίοι δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες 1, 2, 3, 5, 6, 7 της παρούσας παραγράφου, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνοντας στο σχετικό πεδίο της αίτησης μόνο την ειδικότητα σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα τους, όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
Στην περίπτωση που οι άνεργοι της ως άνω κατηγορίας (πτυχιούχοι ΠΕ ή ΤΕ) δεν επιλέξουν θέση απασχόλησης με ειδικότητα αντίστοιχη των ειδικών τυπικών προσόντων τους, αποκλείεται η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, εκτός εάν ανήκουν έστω και σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες 1,2,3,5,6,7 .
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή τους με βάση μία από τις υπόλοιπες αναφερόμενες κατηγορίες (1,2,3,5,6,7) τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουν ειδικότητα (κατηγορία εκπαίδευσης) διαφορετική των τυπικών προσόντων τους, εφόσον για την ειδικότητα αυτή κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. Σε αυτήν την περίπτωση στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης πτυχιούχος άνεργος ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, επιλέγει την τιμή «ΟΧΙ».

Παράδειγμα Α: Απόφοιτος ΑΕΙ Τμήματος Ψυχολογίας (τυπικό προσόν, που αντιστοιχεί σε ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγου), εγγεγραμμένος άνεργος, μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για θέση ειδικότητας ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, μόνο εάν ταυτόχρονα υπάγεται έστω σε μία από τις υπόλοιπες κατηγορίες (σύζυγος εγγεγραμμένου ανέργου, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, μακροχρόνια άνεργος ή άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, ή δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος»). Εάν δεν υπάγεται σε καμία από τις κατηγορίες αυτές αποκλείεται η ηλεκτρονική αίτησή του.

Παράδειγμα Β: Πτυχιούχος εγγεγραμμένος άνεργος του κλάδου ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, που είναι ταυτόχρονα αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα σε θέση, που δεν αντιστοιχεί στην ειδικότητα του (λ.χ. ΔΕ Διοικητικού), εφόσον για την ειδικότητα αυτή κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης και στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του δηλώσει ότι είναι αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας (κατηγορία / κριτήριο επιλογής 2).

7. Οι πτυχιούχοι άνεργοι ενδιαφερόμενοι, που ανήκουν ταυτόχρονα και στην κατηγορία του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας θα πρέπει να δηλώνουν κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υποχρεωτικά και τις δύο κατηγορίες, προκειμένου να λάβουν τον αυξημένο αριθμό μορίων της εγγεγραμμένης ανεργίας, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 7 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

8. Ωφελούμενοι της κατηγορίας 5 (εγγεγραμμένοι άνεργοι άνω των 29 ετών) είναι όσοι γεννήθηκαν πριν την 19/03/1992 και διανύουν το τριακοστό έτος της ηλικίας τους.

9. Σε περίπτωση που οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑΜΕΑ, αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο του Οργανισμού για ΑΜΕΑ και είναι εγγεγραμμένοι στο γενικό μητρώο, έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την εγγραφή της ανεργίας τους στο ειδικό μητρώο των ΑΜΕΑ, με την προσκόμιση της γνωμάτευσης ΚΕΠΑ του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (18/03/2022) στο ΚΠΑ2 που είναι εγγεγραμμένοι.
Στην περίπτωση που η γνωμάτευση έληξε και έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση για νέα, η οποία δεν έχει εξεταστεί ή δεν έχει εκδοθεί η σχετική γνωμάτευση από τα ΚΕ.Π.Α έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (18/03/2022), οι ωφελούμενοι δεν διαγράφονται από το μητρώο ανέργων ΑμεΑ και θα μοριοδοτηθούν με το σχετικό κριτήριο.
Στην περίπτωση που η γνωμάτευση ΚΕΠΑ α) έχει λήξει και έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της και β) δεν έχει υποβληθεί αίτηση για νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην αρμόδια Επιτροπή, τότε οι ωφελούμενο ι θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων ΑμεΑ του Οργανισμού από την ημερομηνία λήξης ισχύος της, η εγγραφή τους θα μεταφέρεται στο γενικό μητρώο ανέργων και δεν θα μοριοδοτούνται με το κριτήριο «ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ».

10. Ωφελούμενοι της κατηγορίας 7 είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που είναι δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ), κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (18/03/2022).

11. Ωφελούμενοι της κατηγορίας 8 είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (απαιτούνται για όλες τις ειδικότητες και ζητούνται από τους Επιβλέποντες Φορείς)

Οι ωφελούμενοι της δράσης πρέπει:

6.1.1 Να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-34 43 384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέδων:
Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.

6.1.2 Κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19ο έτος), δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί πριν την 19/03/2004 .

6.1.3 Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των ειδικοτήτων που επιλέγουν.

6.1.4 Κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και κατά τον χρόνο τοποθέτησης:
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση
ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.
Σημείωση: Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως, και δύναται ο επιβλέπων φορέας να αιτηθεί αντικατάσταση του ωφελούμενου.

6.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα τοποθέτησης)

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα τοποθέτησης, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

6.3 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Τρόποι Απόδειξης)

Τα δικαιολογητικά απόδειξης των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

α. Η ευθύνη ελέγχου i. των γενικών προσόντων τοποθέτησης (παρ.6.1), ii. των απαιτούμενων τυπικών προσόντων ανά ειδικότητα τοποθέτησης (παρ.6.2) και iii. των τίτλων σπουδών- πρόσθετων προσόντων (παρ.6.3), που περιγράφονται στο παρόν Κεφάλαιο, ανήκει στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης για το σύνολο των ωφελούμενων.
Η ειδική αυτή υποχρέωση συνδέεται άμεσα με την επιλεξιμότητα της δαπάνης. Οι κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και πρέπει να τηρούνται από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
β. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ανέργων υποβάλλονται στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων (χωρίς υποχρεωτική επικύρωση), που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ A 74 – 26.03.2014) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).
γ. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων που αφορούν τα γενικά και τυπικά προσόντα (σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης) είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα (18/03/2022) πλην των τυχόν πρόσθετων προσόντων (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καθώς και πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ) για τα οποία ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης αυτής.
δ. Για τυχόν διαφορές μεταξύ ωφελούμενων και Επιβλεπόντων Φορέων ή/και Υπηρεσιών Τοποθέτησης σχετικά με αμφισβήτηση των τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.
Οι Υπηρεσίες – ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και οι Επιβλέποντες φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης κοινοποιούν αμελλητί στο ΑΣΕΠ τα σχετικά δικαιολογητικά/έγγραφα που απαιτούνται για να προβεί στις προβλεπόμενες από τις αρμοδιότητές του ενέργειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

7.1 Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς του Παραρτήματος I κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της παρούσας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
4. Ετήσιο πραγματικό δηλωθέν εισόδημα (συμπεριλαμβανομένου και του αυτοτελούς εισοδήματος) του φορολογικού έτους 2020 ατομικό ή οικογενειακό.
5. Ηλικία.
6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8. Δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ).
9. Άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).
10. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017)

7.2 Για την περίπτωση των κριτηρίων 3 και 7 , απαιτείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με την οποία πιστοποιούνται τα ποσοστά αναπηρίας.

7.3. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών, που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.
Για τους υποψήφιους συμμετέχοντες, που κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται η διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού.
Τα ανωτέρω κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής:

 

 

 

*Ο αριθμός των μορίων του κριτηρίου της εγγεγραμμένης ανεργίας, που αφορά στους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών διπλασιάζεται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1) Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (18/03/2022 και ώρα 11:00), εκτός του κριτηρίου 4, που αφορά στο ΑΤΟΜΙΚΟ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (εισοδήματα έτους 2020).

2) Οι πληροφορίες για τα κριτήρια μοριοδότησης της συνεχόμενης ανεργίας και της ηλικίας λαμβάνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλουμένων μηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των δηλουμένων επιφέρει τον αποκλεισμό του ανέργου και σε περίπτωση τοποθέτησης, αυτή ανακαλείται.

3) Σε περίπτωση που μόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων της κατηγορίας 1 της παρ. 5.1 αιτηθεί συμμετοχή στο πρόγραμμα, τότε προστίθεται στον αριθμό των μορίων του ο αριθμός των μορίων της ανεργίας του/της συζύγου.

4) Στην περίπτωση που οι σύζυγοι εγγεγραμμένων ανέργων των κατηγοριών 3, 5, 6 και 7, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ως ωφελούμενοι, σε μία τουλάχιστον από αυτές, λαμβάνει ο καθένας από τους συζύγους μεμονωμένα, τον αριθμό των μορίων της εγγεγραμμένης ανεργίας του.

5) Ως μέλος μονογονεϊκής οικογένειας, νοείται ο αρχηγός της, δηλαδή ο γονέας, ο οποίος ζει μόνος και έχει τη φροντίδα/ επιμέλεια ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων τέκνων. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα λάβει τα μόρια της μονογονεϊκότητας (δηλαδή τον διπλασιασμό των μορίων των μηνών της εγγεγραμμένης ανεργίας).

Ως εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται βάσει του άρθρου 11 του ν. 4172/2013:
α) τα ανήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσα έχουν γεννηθεί από 19/03/2004 και μετά και το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ
β) τα ενήλικα ανύπαντρα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση (18/03/2022), ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ,
γ) τα άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% και ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.

6) Το εισόδημα (ατομικό / οικογενειακό) ως μοριοδοτούμενο κριτήριο προκύπτει από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020 που εμφανίζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι οποίες υποβλήθηκαν το έτος 2021.

Αναλυτικότερα:

i. Ως ατομικό εισόδημα λαμβάνεται το αναγραφόμενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν εισόδημα, είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου, είτε φορολογείται αυτοτελώς.
ii. Ως οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το δηλωθέν εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου, είτε φορολογείται αυτοτελώς. Για τον υπολογισμό του κριτηρίου του εισοδήματος των υποψηφίων, που είναι εξαρτώμενα τέκνα κατά το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα έτους 2020), λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, που δηλώνει ο υπόχρεος γονέας.
iii. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του εισοδήματος λαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ) και καταχωρούνται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι, για τον ορθό υπολογισμό του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί το πεδίο «ΑΦΜ του/της συζύγου» από τους έγγαμους υποψήφιους.

7) Ανήλικο θεωρείται το παιδί το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (18/03/2022), δηλαδή έχει γεννηθεί από τις 19/03/2004 και μετά. Στα τέκνα του ανέργου συμπεριλαμβάνονται και όσα γεννήθηκαν από άλλο ή άλλους γάμους, καθώς και τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για τον πατέρα άνεργο, τα οποία είναι νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

8) Επισημαίνεται ότι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, που είναι γονείς ανήλικων τέκνων, μπορούν να δηλώσουν και οι δύο τον αριθμό των ανήλικων τέκνων τους κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους, ώστε να λάβει ο κάθε ένας γονέας, τη μοριοδότηση, που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

9) Η μοριοδότηση ως προς το έκτο κριτήριο (ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ) βασίζεται στα δηλωθέντα ΑΜΚΑ των ανήλικων τέκνων. Οι πληροφορίες για το κριτήριο αυτό (ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ) λαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) και καταχωρούνται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ.

10) Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων 3 και 7 απαιτείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ν. 3863/15-07-2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας.
Στις περιπτώσεις που η γνωμάτευση ΚΕΠΑ έχει λήξει, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 8.2.1 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

11) Η μοριοδότηση ως προς το όγδοο κριτήριο Δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ), βασίζεται στο έγγραφο, που αναφέρεται ως «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ», εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» προέρχονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), λαμβάνοντας υπόψη για την μοριοδότηση την ημερομηνία έγκρισης, έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι (18/03/2022).

12) Η μοριοδότηση ως προς το ένατο κριτήριο “Άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων” πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), την οποία αποστέλλει μέσω email στο αρμόδιο ΚΠΑ2 ο ωφελούμενος.

13) Η μοριοδότηση ως προς το δέκατο κριτήριο “Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017)”, λαμβάνεται από τα ΠΣ του ΟΑΕΔ.

14) Οι πληροφορίες για τα κριτήρια μοριοδότησης της συνεχόμενης ανεργίας και της ηλικίας λαμβάνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλουμένων μηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των δηλουμένων επιφέρει τον αποκλεισμό του ανέργου και σε περίπτωση τοποθέτησης, αυτή ανακαλείται.

15) Στην ηλικιακή ομάδα 18-29 ανήκουν όσοι γεννήθηκαν από 19/03/1992 μέχρι και 18/03/2004. Αντίστοιχα, στην ηλικιακή ομάδα των 30-44 εμπίπτουν οι γεννηθέντες από 19/03/1977 μέχρι και 18/03/1992, στην ηλικιακή ομάδα των 45-54 εμπίπτουν οι γεννηθέντες από 19/03/1967 μέχρι και 18/03/1977 ενώ 55 και άνω είναι οι γεννηθέντες πριν τις 19/03/1967.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

8.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

8.1.1 Οι άνεργοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), την ειδική αίτηση συμμετοχής «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» , η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης .
Οι δυνητικά ωφελούμενοι ηλικίας έως και 54 ετών στην αίτησή τους επιλέγουν επίσης από ένα (1) έως δύο (2) θεματικά αντικείμενα για το πρόγραμμα κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν.
Επισημαίνεται ότι για τους δυνητικά ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω η εν λόγω επιλογή είναι προαιρετική.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1) Υποβολή αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται τον αποκλεισμό του ανέργου από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων, που υλοποιείται βάσει αυτού.
2) Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων δεν υποβάλλονται μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του Οργανισμού.
3) Οι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και από μία (1) μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Τοποθέτησης ή/και Επιβλέποντες Φορείς, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Επίσης στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», δηλώνουν υποχρεωτικά τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει, τα οποία είναι απαραίτητα για την έγκυρη και έγκαιρη επικοινωνία τους με την Υπηρεσία (ΚΠΑ2).

8.1.2 Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, και συγκεκριμένα από 18/02/2022 και ώρα 16:00 έως και 18/03/2022 και ώρα 11:00. Το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής αποστολής της στον Ο.Α.Ε.Δ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

8.1.3 Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία, που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων, που δηλώνονται από τον άνεργο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλούμενων μηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των δηλουμένων επιφέρει τον αποκλεισμό του ανέργου και σε περίπτωση τοποθέτησης, αυτή ανακαλείται.

8.1.4. Ο δυνητικά ωφελούμενος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει με ακρίβεια τα οικεία πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία, που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και αντιστοιχούν σε προσωπικά στοιχεία, κριτήρια κατάταξης, ειδικότητα τοποθέτησης και προτίμηση φορέα.
Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων – δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων ηλεκτρονικών αιτήσεων που ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και ειδικότερα έως και τις 18/03/2022 και ώρα 11:00 .
Όταν ο δυνητικά ωφελούμενος υποβάλλει την ηλεκτρονική του αίτηση, αναγράφονται σε αυτήν ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής (Κωδικός Αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης), καθώς και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αίτησης.
Ο άνεργος συμπληρώνει υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία:
i. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του/της συζύγου για τους έγγαμους υποψήφιους
ii. αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»
iii. πτυχιούχος άνεργος ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα,
(βλέπε Κατηγορία 4 της παρ.5.1 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης και Επισήμανση 6 και 7 του Κεφαλαίου 5) αποκλειστικά και μόνο για τις θέσεις, που αντιστοιχούν σε ειδικότητες ΠΕ και ΤΕ, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ»
iv. ΑΜΚΑ και στοιχεία α. ανήλικων τέκνων καθώς και β. εξαρτώμενων τέκνων ΑΜΕΑ
v. είμαι εγγεγραμμένος άνεργος της κατηγορίας ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, και διαθέτω Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α/15.07.2010) σε ισχύ επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»
vi. είμαι γονέας εξαρτώμενου τέκνου ΑμεΑ (ανηλίκου ή ενηλίκου) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και διαθέτω Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α/15.07.2010) σε ισχύ, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ».
vii. είμαι εγγεγραμμένος άνεργος ενήλικας που συνεχίζω να διαμένω (μετά την ενηλικίωσή μου) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), και είμαι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων., επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ».
viii. α. είμαι εγγεγραμμένος άνεργος ηλικίας 18-54 ετών και συμμετέχω υποχρεωτικά σε πρόγραμμα κατάρτισης, β. είμαι εγγεγραμμένος άνεργος 55 ετών και άνω και επιθυμώ να συμμετέχω σε πρόγραμμα κατάρτισης, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ» και συμπληρώνοντας τα πεδία του σχετικού link.
ix. την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (το email του) , προκειμένου να ενημερωθεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία από το αρμόδιο ΚΠΑ2, στην περίπτωση που είναι επιτυχών ή καθίσταται επιτυχών από αντικατάσταση, καθώς και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως το τηλέφωνο επικοινωνίας του.
Η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ του/της συζύγου είναι απαραίτητη για τη διασταύρωση των προστατευόμενων και των ανήλικων τέκνων, ενώ η συμπλήρωση του ΑΦΜ του/της συζύγου είναι απαραίτητη ακόμη και στην περίπτωση που εργάζεται, για τη διασταύρωση του οικογενειακού εισοδήματος και για τη διακρίβωση του κριτηρίου επιλογής 1 της παρ. 5.1 και της επισήμανσης ΙΙ της παρ.7.2.
Στην ενότητα «Επιλογή Ειδικότητας» επιλέγει μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, και από και από μία (1) μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Τοποθέτησης ή/και Επιβλέποντες Φορείς .
Τα κριτήρια επιλογής (κατηγορίες ανέργων) και κατάταξης, καθώς και ο τρόπος μοριοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στα Κεφάλαια 5 και 7 της παρούσας Πρόσκλησης.

8.1.5 Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης και τις απαιτήσεις των Καν.1303/2013, 1304/2013 και 679/2016. Επιπλέον, ο ΟΑΕΔ δικαιούται να διενεργεί τις επεξεργασίες των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, αντίστοιχα, από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 2 του ΓΚΠΔ, στις περιπτώσεις όπου υφίσταται άλλη, πέραν της συγκατάθεσης του αιτούντος, νόμιμη βάση επεξεργασίας αυτών.
Επιπλέον, επιτρέπεται η περαιτέρω επεξεργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΚΥ, προσωπικών δεδομένων που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 παρ. 2 ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, ο ωφελούμενος έχει τα δικαιώματα που κατοχυρώνουν για το υποκείμενο των δεδομένων οι διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρθρα 12επ.) και συγκεκριμένα: δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου και τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας.

8.1.6 Στην αίτηση, μετά την υποβολή της από τον άνεργο, αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής (Κωδικός Αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης), καθώς και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αίτησης.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται:
i. να εκτυπώσουν την ηλεκτρονική αίτηση τους
ii. να σημειώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης (Κωδικός Αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης), προκειμένου να αναζητήσουν τη σειρά κατάταξης τους στους Πίνακες Κατάταξης Ανέργων ή τον λόγο αποκλεισμού τους από τον Πίνακα Αποκλειομένων, όταν οι Πίνακες αυτοί αναρτηθούν.
iii. με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) στο ΟΠΣ να αναζητήσουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτησή τους στο ανωτέρω πρόγραμμα.

8.1.7 Όσοι τοποθετηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης αποκλείονται από τους Οριστικούς Πίνακες ή και τους Προσωρινούς Πίνακες τυχόν επόμενων Δημόσιων Προσκλήσεων Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα έτους 2022.

8.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

8.2.1 Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) όπου είναι εγγεγραμμένοι, αποστέλλουν με ηλεκτρονική υποβολή (βλέπε Παράρτημα !V με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των ΚΠΑ2) ή προσέρχονται μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (18/03/2022 και ώρα 11:00) τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο:
α) όσοι δυνητικά ωφελούμενοι αναφέρονται στην παράγραφο 5.1, οι οποίοι είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
β) όσοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού, και
γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτωμένων τέκνων ΑμεΑ.
δ) Άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018),
εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων, προκειμένου να προσκομίσουν/αποστείλουν στο ΚΠΑ2 την σχετική βεβαίωση από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δυνητικά ωφελούμενοι, οι οποίοι θα αποστείλουν μέσω email, τα παραστατικά, θα εκδίδουν πρώτα Υπεύθυνη Δήλωση είτε από τη σχετική ιστοσελίδα: (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses), είτε από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή (επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναφέρουν ότι:
«α. Διαβιβάζω στο (ΚΠΑ2) όπου είμαι εγγεγραμμένος άνεργος/
η τα προβλεπόμενα από την Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικά (ενδεικτικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κλπ),
β. έχω και θα διατηρήσω στην κατοχή μου τα προβλεπόμενα από την Δημόσια Πρόσκληση πρωτότυπα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ούτως ώστε να τα προσκομίσω, εφόσον κριθώ επιτυχών/ούσα και μου ζητηθούν για τον απαραίτητο έλεγχο, από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ».
Εν συνεχεία, θα διαβιβάζουν την Υπεύθυνη Δήλωση στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (βλέπε Παράρτημα IV με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων τω ΚΠΑ2), σαρώνοντας και επισυνάπτοντας και τα προβλεπόμενα ανά κατηγορία δικαιολογητικά.
Συγκεκριμένα:
i. Στις περιπτώσεις, που οι δυνητικά ωφελούμενοι συμμετέχουν ως άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, αποστέλλουν με ηλεκτρονική υποβολή [(email) (βλέπε Παράρτημα IV με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των ΚΠΑ2) ή προσέρχονται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) όπου είναι εγγεγραμμένοι, προκειμένου να υποβάλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από οποιοδήποτε άλλο σχετικό παραστατικό, όπως πρόσφατο εκκαθαριστικό ΔΟΥ, διαζευκτήριο, ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης γονικής μέριμνας, επιμέλειας κ.λπ., από τα οποία προκύπτει ότι είναι αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας και έχουν τη φροντίδα / επιμέλεια των εξαρτώμενων τέκνων τους.
Οι συμμετέχοντες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (κατηγορία 2 της παρ. 5.1) υποχρεούνται να αποστείλουν με ηλεκτρονική υποβολή (email) ή να προσέρχονται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) (βλέπε Παράρτημα IV με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των ΚΠΑ2) όπου είναι εγγεγραμμένοι, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (18/03/2022 και ώρα 11:00) προκειμένου να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την ιδιότητα της μονογονεϊκότητας.
ii. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο του Οργανισμού για ΑμεΑ και είναι εγγεγραμμένοι στο γενικό μητρώο ανέργων, έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την εγγραφή της ανεργίας τους στο ειδικό μητρώο των ΑμεΑ, με την ηλεκτρονική υποβολή ή προσκόμιση της γνωμάτευσης ΚΕΠΑ του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, πριν την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και συγκεκριμένα την 18/03/2022.
Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται στην περίπτωση αυτή είναι: Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15.07.2010) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% και άνω.
Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση στην οποία αναφέρεται ότι το Άτομο με Αναπηρία δεν είναι ικανό για κάθε βιοποριστική εργασία. Σε αυτήν την περίπτωση ο άνεργος διαγράφεται από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
iii.
Στην περίπτωση που η γνωμάτευση έληξε και έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση για νέα, η οποία δεν έχει εξεταστεί ή δεν έχει εκδοθεί η σχετική γνωμάτευση από τα ΚΕ.Π.Α έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (18/03/2022), οι ωφελούμενοι δεν διαγράφονται από το μητρώο ανέργων ΑμεΑ και θα μοριοδοτηθούν με το σχετικό κριτήριο.
Στην περίπτωση που η γνωμάτευση ΚΕΠΑ α) έχει λήξει και έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της και β) δεν έχει υποβληθεί αίτηση για νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην αρμόδια Επιτροπή, τότε οι ωφελούμενοι θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων ΑμεΑ του Οργανισμού από την ημερομηνία λήξης ισχύος της, η εγγραφή τους θα μεταφέρεται στο γενικό μητρώο ανέργων και δεν θα μοριοδοτούνται με το κριτήριο «ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ».
Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτώμενου τέκνου ΑμεΑ υποβάλουν ηλεκτρονικά (email) ή προσέρχονται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) (βλέπε Παράρτημα IV με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των ΚΠΑ2) όπου είνα ι εγγεγραμμένοι, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 18/03/2022 και ώρα 11:00, προκειμένου να υποβάλουν τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και β) ιατρική γνωμάτευση ΚΕΠΑ του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (του τέκνου), για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου τους.
Στην περίπτωση που η γνωμάτευση έληξε και έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση για νέα, η οποία δεν έχει εξεταστεί ή δεν έχει εκδοθεί η σχετική γνωμάτευση από τα ΚΕ.Π.Α έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (18/03/2022), οι ωφελούμενοι θα μοριοδοτηθούν με το σχετικό κριτήριο.
Στην περίπτωση που η γνωμάτευση ΚΕΠΑ α) έχει λήξει και έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της και β) δεν έχει υποβληθεί αίτηση για νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην αρμόδια Επιτροπή, τότε οι ωφελούμενοι θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων ΑμεΑ του Οργανισμού από την ημερομηνία λήξης ισχύος της, η εγγραφή τους θα μεταφέρεται στο γενικό μητρώο ανέργων και δεν θα μοριοδοτούνται με το κριτήριο «ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ».
iv. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων υποχρεούνται να αποστείλουν με ηλεκτρονική υποβολή (email) ή να προσέρχονται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2)(βλέπε Παράρτημα Ιν με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των ΚΠΑ2) όπου είναι εγγεγραμμένοι, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (//2022 και ώρα 11:00) προκειμένου να υποβάλουν τη συναφή βεβαίωση από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

8.2.2 Ο αρμόδιος χειριστής της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) (βλέπε Παράρτημα Ιν με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των ΚΠΑ2) παραλαμβάνει όλα τα εμπρόθεσμα δικαιολογητικά, που κατατίθενται για τις κατηγορίες 2 (αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας) και 9 “εγγεγραμμένοι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018)” της παρ. 5.1 και ταυτόχρονα ενημερώνει (για την έγκριση ή μη) τα πεδία «Αρχηγός Μονογονεϊκής Οικογένειας» και “εγγεγραμμένοι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018)” στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ», επαληθεύοντας με αυτό τον τρόπο τις πληροφορίες, που έχει συμπληρώσει ο άνεργος.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ηλεκτρονικής υποβολής/αποστολής των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος δεν θα λάβει τα μόρια της μονογονεϊκότητας (δηλαδή τον διπλασιασμό των μορίων των μηνών της εγγεγραμμένης ανεργίας) ή τις μονάδες των εγγεγραμμένων ανηλίκων ανέργων που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), αντίστοιχα.
Αντίστοιχα, ο αρμόδιος χειριστής της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) προβαίνει στην ηλεκτρονική παραλαβή όλων των εμπρόθεσμων ηλεκτρονικά υποβληθέντων με email δικαιολογητικών που αποστέλλονται με ηλεκτρονική σάρωση, από τους αιτούντες εγγεγραμμένους ανέργους, που είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ, και ταυτόχρονα ενημερώνει (για την έγκριση ή μη) του πεδίου «Γονέας εξαρτώμενου τέκνου ΑμεΑ» στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ», επαληθεύοντας με αυτό τον τρόπο τις πληροφορίες, που έχει συμπληρώσει ο άνεργος.
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να διατηρούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις και να τα προσκομίσουν για έλεγχο, στην περίπτωση που καταστούν επιτυχόντες και τους ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.
Επισήμανση: Στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ οι εγγεγραμμένοι άνεργοι των ανωτέρω κατηγοριών αποστέλλουν με email μέσω ηλεκτρονικής σάρωσης ή προσέρχονται προκειμένου να υποβάλουν μόνο τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παραγράφους δικαιολογητικά.
Τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αφορούν στα κριτήρια επιλογής (κατηγορίες ανέργων) και στα κριτήρια κατάταξης αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, της ΑΑΔΕ και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

9.1 Ο Ο.Α.Ε.Δ. επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων υποψηφίων στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» για την απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα και κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στον πίνακα αυτό αναγράφονται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης της παραγράφου 8.1.6 (Κωδικός Αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης), η συνολική βαθμολογία των δυνητικά ωφελούμενων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης του Κεφαλαίου 7 της παρούσας, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων, η ειδικότητα κάθε υποψηφίου, οι δηλωθείσες προτιμήσεις, η Υπηρεσία Τοποθέτησης ή/και ο Επιβλέπων Φορέας για όσους επιλέγονται με βάση τη συνολική βαθμολογία και την αιτούμενη θέση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος, που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής, από τα επιμέρους κριτήρια του Κεφαλαίου 7 της παρούσας Πρόσκλησης. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, προηγείται ο άνεργος με τον μικρότερο αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικής αίτησης.
Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων ανέργων, καθώς και των προσόντων που θα αξιολογηθούν κατά την τοποθέτησή τους στους επιβλέποντες φορείς ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα (18/03/2022) πλην των τυχόν πρόσθετων προσόντων (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, καθώς και πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ) για τα οποία ορίζεται ως κρίσιμος χρόνος συνδρομής αυτών η ημερομηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

9.2. Ο πίνακας της ανωτέρω παραγράφου, ο οποίος αποτελεί Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και υπογράφεται από τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή από άλλο όργανο, που ορίζεται με απόφασή του. Ο Προσωρινός Πίνακας κατάταξης ανέργων περιλαμβάνει προσωρινό πίνακα επιτυχόντων, προσωρινό πίνακα επιλαχόντων και προσωρινό πίνακα αποκλειομένων στον οποίο αναφέρεται συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού. Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων, αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ.

9.3. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, ως πιστοποιημένοι χρήστες στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού, μίας μόνο ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., που αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr). Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή, τόσο η υποβολή ενστάσεων, όσο και η υποβολή δικαιολογητικών.
Οι ενιστάμενοι, ως χρήστες στην διαδικτυακή πύλη του Ο.Α.Ε.Δ., υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την ένσταση τα τυχόν δικαιολογητικά (ως συνημμένα στην υποβληθείσα ηλεκτρονική ένσταση) εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών και ως τις 14:00 της τελευταίας εργάσιμης ημέρας.
Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική ένσταση, οι ενιστάμενοι δύνανται να τα υποβάλλουν, με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) όπου είναι εγγεγραμμένοι, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
Τα ΚΠΑ2 αναρτούν άμεσα τα κατατεθέντα δικαιολογητικά της ένστασης, με ηλεκτρονική σάρωση στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, συνοδευόμενα με πιθανή πρόταση της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) σχετικά με την αποδοχή ή μη της ένστασης, στην ηλεκτρονική ένσταση, που έχει υποβάλει ο ενδιαφερόμενος στο αντίστοιχο θεματικό πεδίο της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ένσταση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, δεν εξετάζεται. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ενστάσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων – δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές ενστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων ηλεκτρονικών ενστάσεων που ακυρώνονται από τον ωφελούμενο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

9.4 Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, εγκρίνεται με σχετική απόφαση από τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή από άλλο όργανο, που ορίζεται με απόφασή του, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο οποίος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ. και στον πίνακα ανακοινώσεων εκάστου επιβλέποντα φορέα.
Εκτός από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζονται και α) πίνακες κατάταξης επιτυχόντων ανά φορέα και ειδικότητα, β) πίνακες κατάταξης επιλαχόντων ανά φορέα, ειδικότητα και επιλογή με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση καθώς και γ) πίνακας αποκλειομένων με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο.
Ο Επιβλέπων Φορέας/ή και Υπηρεσία Τοποθέτησης αναρτά επίσης, στον πίνακα ανακοινώσεων του, πίνακα με τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες ανά ειδικότητα σε αυτόν.

9.5 Οι άνεργοι, που περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, τόσο κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στους Επιβλέποντες Φορείς, όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης τους (αναγγελία τοποθέτησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) από τους Επιβλέποντες Φορείς.
Όσοι από την επομένη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεών τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης , ασθένειας ή κατάρτισης και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξης και τοποθέτησής τους στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης ή/και Επιβλέποντες Φορείς, παραμένουν στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και ισχύουν για αυτούς τα ίδια αρχικά κριτήρια κατάταξης.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης ή λόγω ανάκλησης του δελτίου ανεργίας τους από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Σε αυτήν την περίπτωση οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 προβαίνουν στην υπόδειξη του πρώτου επιλαχόντα σύμφωνα με την διαδικασία, που αναφέρεται παρακάτω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
ΥΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

10.1 Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, ενημερώνουν τους ωφελούμενους, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 9, άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική του αίτηση), καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία,
προκειμένου να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς. Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι αρμόδιοι εργασιακοί σύμβουλοι θα καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα, που αυτή λαμβάνει χώρα, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ ΟΑΕΔ στο πεδίο «ΕΠΑΦΕΣ- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ».
Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση, που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του Ο.Α.Ε.Δ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emai l ), αριθμός τηλεφώνου, ανήκει στους ωφελούμενους.
Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία1 των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους ή δεν υπάρξει επικοινωνία των ΚΠΑ2 με τους επιτυχόντες, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή και μέσω email με το αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών αυτοδίκαια οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα και στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ στο πεδίο «ΕΠΑΦΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ», για τη μη προσέλευση των ωφελούμενων και προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε για τους επιτυχόντες ωφελούμενους του οριστικού πίνακα κατάταξης.
Επισημαίνεται ότι δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης στους Επιβλέποντες Φορείς έχουν οι δυνητικά ωφελούμενοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, μόνο εφόσον διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξή τους από τα ΚΠΑ2, σύμφωνα με την παρ. 9.5 της παρούσας, όσο και κατά την τοποθέτησή τους από τον Επιβλέποντα Φορέα (αναγγελία τοποθέτησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 6 και στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οικείας πρόσκλησης.
Ο ωφελούμενος υποχρεούται να διατηρεί ενεργό δελτίο ανεργίας τόσο κατά την έκδοση του συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2 όσο και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής αναγγελίας τοποθέτησής του στον Επιβλέποντα Φορέα ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης. Την ενημέρωση, τόσο των επιτυχόντων, όσο και των επιλαχόντων που καθίστανται επιτυχόντες μετά από αντικατάσταση, και συνολικά την διαχείριση των θέσεων (αντικαταστάσεις κλπ) θα την πραγματοποιεί είτε το ΚΠΑ2 του Επιβλέποντα Φορέα ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, είτε το ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένος ο άνεργος.
Στην περίπτωση που οι ωφελούμενοι επιτυχόντες ή οι επιλαχόντες που καθίστανται επιτυχόντες μετά από αντικατάσταση, είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι σε άλλο ΚΠΑ2, τότε ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2 του Επιβλέποντα Φορέα, θα ενημερώνει τον ωφελούμενο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( email), με κοινοποίηση στο αρμόδιο ΚΠΑ2, ή τηλεφωνικής επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσει με το ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένος ως άνεργος σχετικά με την έκδοση του συστατικού σημειώματος.
Ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2 του Επιβλέποντα Φορέα ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης θα έχει τον καθολικό έλεγχο για κάθε θέση του Επιβλέποντα Φορέα.

10.2 Οι ωφελούμενοι ειδοποιούνται, σύμφωνα με την διαδικασία που αναλύεται στην ανωτέρω παράγραφο και εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, τους αποστέλλεται μέσω email συστατικό σημείωμα προκειμένου να υποδειχθούν στον Επιβλέποντα Φορέα ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης. Το συστατικό σημείωμα αποστέλλεται από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, μέσω email και στον Επιβλέποντα Φορέα ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης με κοινοποίηση στο ΚΠΑ2 του Επιβλέποντα Φορέα (στην περίπτωση που είναι διαφορετικό ΚΠΑ2). Μετά την άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή και η Υπηρεσία Τοποθέτησης, προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία της υπόδειξης εξακολουθεί να ισχύει ο πλήρης έλεγχος των προϋποθέσεων παραμονής των ωφελούμενων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία της υπόδειξης και τοποθέτησής τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με την επιφύλαξη της δεύτερης παραγράφου του Κεφαλαίου 9.5 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

10.3 Κατά την υπόδειξη, τα αρμόδια ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, αποστέλλουν μέσω email, στους ωφελούμενους παραπεμπτικό/συστατικό σημείωμα, όπου, εκτός από τα στοιχεία του ωφελούμενου, αναφέρεται ρητά ότι: «Η υπόδειξη του ωφελούμενου γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ως προς το εθνικό σκέλος από τον ΟΑΕΔ». Το ανωτέρω συστατικό σημείωμα κοινοποιείται στον Επιβλέποντα Φορέα ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης και στο ΚΠΑ2 του Επιβλέποντα Φορέα.
Κατόπιν και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, αποστέλλεται, από τους ενδιαφερόμενους, μέσω ηλεκτρονικής σάρωσης στο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, μετά την ηλεκτρονική παραλαβή του συστατικού σημειώματος, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο.
Πριν την υπόδειξη των επιτυχόντων ωφελούμενων ΑμεΑ, οι Υπηρεσίες του Οργανισμού θα επικαιροποιούν υποχρεωτικά τη σχετική γνωμάτευση της αναπηρίας από το ΚΕΠΑ.
Στην περίπτωση που η γνωμάτευση έληξε και έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση για νέα, η οποία δεν έχει εξεταστεί ή δεν έχει εκδοθεί η σχετική γνωμάτευση από τα ΚΕ.Π.Α έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (18/03/2022), οι ωφελούμενοι δεν διαγράφονται από το μητρώο ανέργων ΑμεΑ και θα μοριοδοτηθούν με το σχετικό κριτήριο.
Στην περίπτωση που η γνωμάτευση ΚΕΠΑ α) έχει λήξει και έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της και β) δεν έχει υποβληθεί αίτηση για νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην αρμόδια Επιτροπή, τότε οι ωφελούμενοι θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων ΑμεΑ του Οργανισμού από την ημερομηνία λήξης ισχύος της, η εγγραφή τους θα μεταφέρεται στο γενικό μητρώο ανέργων και δεν θα μοριοδοτούνται με το κριτήριο «ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ».

10.4 Οι ωφελούμενοι επικοινωνούν τηλεφωνικά ή μέσω email με τον Επιβλέποντα Φορέα ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης στον/στην οποίο/α θα απασχοληθούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση και αποστολή μέσω email του σχετικού συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το ΚΠΑ2 κατάσταση των υποδειχθέντων ημερησίως στους Επιβλέποντες Φορείς και οι Επιβλέποντες Φορείς θα αποστέλλουν κατάσταση των υποδειχθέντων στο αρμόδιο ΚΠΑ2 που υπέβαλαν ηλεκτρονικά το σχετικό συστατικό σημείωμα.
Το συστατικό σημείωμα του επιλεγέντα ωφελούμενου, στο οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία παραλαβής του ως εισερχομένου από τον Επιβλέποντα Φορέα ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης, θα τηρείται στον φάκελο του προγράμματος.
Ο υποψήφιος θα επικοινωνήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση και αποστολή μέσω email του συστατικού σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένος άνεργος, με τον Επιβλέποντα Φορέα ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης στον οποίο θα απασχοληθεί, πριν ο τελευταίος προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο προσκόμισης όλων των προβλεπόμενων από την παρούσα Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικών, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 και τα Παραρτήματα II και III της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του.
Ο Επιβλέπων Φορέας ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης κατά την επικοινωνία με τον υποψήφιο θα επιβεβαιώσει ότι ο δεύτερος διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αναγγελίας τοποθέτησης.
Η διαδικασία πρόσληψης του ωφελούμενου ολοκληρώνεται και νομιμοποιείται με τη συμπλήρωση από τον ωφελούμενο του απογραφικού δελτίου εισόδου ( microdata ), η οποία είναι υποχρεωτική.
Για τυχόν διαφορές μεταξύ ωφελούμενων και επιβλεπόντων φορέων σχετικά με αμφισβήτηση των τυπικών ή και ειδικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.
Επισημαίνεται ότι κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προσόντων, που ελέγχονται κατά την τοποθέτηση των ωφελούμενων είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση (2/2022), ήτοι 18/03/2022.
Για τα πρόσθετα προσόντα (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, καθώς και πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ), που ελέγχονται κατά την τοποθέτηση των ωφελούμενων κρίσιμος χρόνος συνδρομής είναι η ημερομηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. Ο Επιβλέπων Φορέας ή/ και η Υπηρεσία Τοποθέτησης διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησης.
Επίσης, θα αποστέλλονται με ηλεκτρονική σάρωση, στον Επιβλέποντα Φορέα ή/ και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης, από τον ωφελούμενο: α) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους, β) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), δ) αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ), ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.
Ακόμη, για την ομαλή εφαρμογή του προγράμματος (τοποθέτηση ωφελούμενου κ.λπ.) και μέχρι την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης του ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Επιβλέποντα Φορέα, οι επιλεγέντες/ωφελούμενοι υπογράφουν και αποστέλλουν με ηλεκτρονική σάρωση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 ότι:
α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.
Σε περίπτωση που, ύστερα από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού μητρώου, ο Επιβλέπων Φορέας διαπιστώσει ότι δεν είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα στην ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση και την ανωτέρω παράγραφο, συμπληρώνει την Ενότητα Ζ του ειδικού Εντύπου «Ε3.1.: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα – Διακοπή», συντάσσει έγγραφο προς το αρμόδιο ΚΠΑ2 (του Επιβλέποντα Φορέα) και τον Δικαιούχο, ο οποίος (Δικαιούχος) θα αποφασίζει για την επιλεξιμότητα ή μη της δαπάνης.
Ο Επιβλέπων Φορέας με Αιτιολογημένη Έκθεσή του προς το αρμόδιο ΚΠΑ2, κοινοποιούμενη στον Δικαιούχο, αιτείται την αντικατάσταση του ωφελούμενου με τον πρώτο επιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Επιλαχόντων, για το συνολικό χρονικό διάστημα της 8μηνης διάρκειας του προγράμματος. Κατόπιν το αρμόδιο ΚΠΑ2 προβαίνει στην αντικατάστασή του.
Ομοίως τα ανωτέρω θα εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που εκ των υστέρων διαπιστωθεί ότι ο ωφελούμενος δεν διέθετε ή προσκόμισε παραποιημένα ή πλαστά δικαιολογητικά στον Επιβλέποντα Φορέα που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. Ειδικότερα γι’ αυτές τις περιπτώσεις ο Επιβλέπων Φορέας προβαίνει στις προβλεπόμενες εκ του νόμου ενέργειες, δηλαδή προβαίνει σε διακοπή της απασχόλησης, ο ωφελούμενος δεν είναι επιλέξιμος και δεν δηλώνεται η δαπάνη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών.

10.5 Ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης των υποδειχθέντων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Συγκεκριμένα, η τοποθέτηση καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο έντυπο ” E 3.1: Αναγγελία έναρξης/ μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα” σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, αναγράφοντας τον Αριθμό της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022 και επιλέγοντας την τιμή ΝΑΙ στα πεδία: «Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα» και «Τοποθέτηση με πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», που υποβάλλεται, το αργότερο την ίδια ημέρα της τοποθέτησης του ωφελούμενου και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον ωφελούμενο.
Δεδομένου ότι, η τοποθέτηση αφορά σε ειδική μορφή απασχόλησης ωφελούμενων προγραμμάτων υποβάλλεται αποκλειστικά το ως άνω ειδικό έντυπο Ε3.1 και σε καμία περίπτωση κάποιο από τα έντυπα που αφορούν σε εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε10, Ε11, Ε12).
Ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε3.1 των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντων σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλου ως εισερχομένου στο φορέα, του συστατικού σημειώματος, που απέστειλε ο ωφελούμενος.
Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των ωφελούμενων.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες κατόπιν αίτησης της Υπηρεσίας Τοποθέτησης /Επιβλέποντα Φορέα και σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του αρμόδιου ΚΠΑ2.
Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τις τυχόν αντικαταστάσεις στις οποίες θα προβεί ο Επιβλέπων Φορέας.
Ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης παραδίδει στον ωφελούμενο εκτύπωση του εντύπου Ε3.1 το οποίο έχει υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Επισημαίνεται ότι οι υποδείξεις όσον αφορά στις αντικαταστάσεις των ωφελούμενων θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022.
Όσοι τοποθετηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης αποκλείονται από τους Οριστικούς Πίνακες ή και τους Προσωρινούς Πίνακες τυχόν επόμενων Δημόσιων Προσκλήσεων Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα έτους 2022
Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας προχωρήσει στην εκπρόθεσμη τοποθέτηση μετά την αναφερόμενη προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών και των επιπλέον τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά από απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2, οι δαπάνες, που προκαλούνται λόγω της τοποθέτησης δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.
Η τήρηση της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου θα ελέγχεται, τόσο κατά τους επιτόπιους, όσο και κατά τους διοικητικούς ελέγχους.
Επισημαίνεται ότι ο Επιβλέπων Φορέας, ο οποίος θα προχωρήσει σε τοποθέτηση ωφελούμενου, ο οποίος σύμφωνα με το συστατικό σημείωμα έχει υποδειχθεί σε άλλο Φορέα, οι δαπάνες, που προκαλούνται λόγω της τοποθέτησης αυτής δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

10.6 Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αναγγελίας τοποθέτησης το αρμόδιο όργανο υποχρεούται να εκδώσει διοικητική πράξη της τοποθέτησης ωφελούμενου του προγράμματος, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ο ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή/και ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (π.χ. Δ/νση Διοικητικού) του ωφελούμενου στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας, που προβλέπονται μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022 ως εξής: «Η τοποθέτηση του ωφελούμενου γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ως προς το εθνικό σκέλος από τον ΟΑΕΔ».
Η ανωτέρω διοικητική πράξη θα αποστέλλεται μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) μετά τη λήξη του πρώτου μήνα απασχόλησης, προκειμένου να καταβληθεί η επιχορήγηση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής θα ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2).
Κατόπιν ο Επιβλέπων Φορέας/ή και Υπηρεσία Τοποθέτησης ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2), είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, και διαγράφονται αυτόματα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης όσοι τοποθετήθηκαν. Οι ωφελούμενοι, που τοποθετούνται, αναγράφονται σε πίνακα, που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιβλέποντα Φορέα/ή και Υπηρεσίας Τοποθέτησης.
Παράλληλα θα πρέπει υποχρεωτικά, να καταχωρήσει τα στοιχεία που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων (microdata ) στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

10.7 Ο Επιβλέπων Φορέας/ή και Υπηρεσία Τοποθέτησης έχει την ευθύνη της τοποθέτησης των ωφελούμενων σε τομείς δραστηριότητας και περιοχές αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης και το γενικό και ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Επιβλέποντα Φορέα.
Οι ωφελούμενοι απασχολούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, στην Υπηρεσία Τοποθέτησης που είναι επιτυχόντες και στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει στην ηλεκτρονική αίτηση.
Επιπρόσθετα δεν δύναται να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα καθ ‘όλη την διάρκεια του προγράμματος.

10.8 Ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων δυνητικά ωφελούμενων οι οποίοι: α) δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους ή β) δεν προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής μέσω email του συστατικού σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2 στον Επιβλέποντα Φορέα ή/ και την Υπηρεσία Τοποθέτησης σύμφωνα με το εδ.γ της παρ.10.4 της παρούσας, τότε ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και δύναται με αίτημά του, που το υποβάλει είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο να ζητήσει την αντικατάστασή τους. Οι δυνητικά ωφελούμενοι, οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση τοποθέτησης ή δεν προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

10.9 Οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ των- Επιβλεπόντων Φορέων, των Ωφελούμενων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ επιλύεται βάσει του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 24 του ν. 2690/1999, Α’45).

10.10 Στην περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση. Οι υποδειχθέντες άνεργοι που δεν τοποθετούνται με ευθύνη των Επιβλεπόντων Φορέων ή/και Υπηρεσιών Τοποθέτησης τοποθετούνται, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντα φορέα ή/και Υπηρεσίας Τοποθέτησης του σχετικού παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης, βάσει της αίτησης τους, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου στο νέο Επιβλέποντα Φορέα ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, αριθμού θέσεων κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Φορέα.

10.11 Οι ωφελούμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, τοποθετούνται στους Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης, δεν δύνανται για οιονδήποτε λόγο να αιτηθούν την μετακίνησή τους καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.

10.12 Πρόωρη διακοπή της συμμετοχής ωφελούμενου στο πρόγραμμα από τον επιβλέποντα φορέα δύναται να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου (ενδεικτικά: απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά, αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία) με αιτιολογημένη έκθεση του επιβλέποντα φορέα κοινοποιούμενη στο δικαιούχο και στον ΟΑΕΔ.
Σε περιπτώσεις σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου, ο ωφελούμενος δύναται να διαγραφεί από το Μητρώο ωφελούμενων του προγράμματος κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ ή άλλου οργάνου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
Στις περιπτώσεις πρόωρης διακοπής της συμμετοχής ωφελούμενου στο πρόγραμμα για λόγους ανωτέρας βίας που αφορούν στον επιβλέποντα φορέα, η θέση δεν καλύπτεται από έτερο ωφελούμενο.
Ο ωφελούμενος τοποθετείται, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντος φορέα, βάσει της αίτησής του ή άλλης επιλογής του, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη του νέου επιβλέποντος φορέα.

10.13 Σε περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης δύναται να τον αντικαταστήσει με τον πρώτο επιλαχόντα από τον Πίνακα Επιλαχόντων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη των 200 ημερών ασφάλισης ανά θέση ωφελούμενου, μετά από σχετικό αίτημα, που υποβάλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.

10.14 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος συντρέχει υποκειμενική ευθύνη του ωφελούμενου ή/και σπουδαίος υπηρεσιακός λόγος, που αφορά στον ωφελούμενο (ενδεικτικά: απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά), ο Επιβλέπων Φορέας με Αιτιολογημένη Έκθεση του κοινοποιούμενη στον Δικαιούχο και στον Ο.Α.Ε.Δ., δύναται να τον αντικαταστήσει με τον πρώτο επιλαχόντα από τον Πίνακα Επιλαχόντων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη των 200 ημερών ασφάλισης ανά θέση ωφελούμενου, μετά από σχετικό αίτημα, που υποβάλλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.
Σε περίπτωση αποχώρησης ή υποκειμενικής ευθύνης του ωφελούμενου δεν είναι δυνατή η κάλυψη της κενής θέσης εργασίας αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία.
Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν σπουδαίοι υπηρεσιακοί λόγοι και δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία, δεν είναι δυνατή η κάλυψη της κενής θέσης εργασίας.
Επισημαίνεται ότι οι υποδείξεις όσον αφορά στις αντικαταστάσεις των ωφελούμενων θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

10.15 Στην περίπτωση αποχώρησης με πρωτοβουλία του ωφελούμενου ή πρόωρης διακοπής της συμμετοχής του ωφελούμενου με υποκειμενική ευθύνη του ιδίου ή/και σπουδαίο υπηρεσιακό λόγο πριν την λήξη του προγράμματος, ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης υποχρεούται να ενημερώσει για την ανωτέρω μεταβολή, εντός τεσσάρων (4) ημερών το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , συμπληρώνοντας την Ενότητα Ζ του Εντύπου “E3.1: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα – Διακοπή”.

10.16 Με τη λήξη του προγράμματος:
i. η σύμβαση εκάστου ωφελούμενου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΔ1 του ν. 4152/2013, όπως ισχύει
ii. δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε7-Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τους Επιβλέποντες Φορείς ή/και τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, δεδομένου ότι αυτό αφορά αποκλειστικά σε εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Οι Επιβλέποντες Φορείς ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης έχουν την υποχρέωση να χορηγούν βεβαίωση χρόνου απασχόλησης στους ωφελούμενους με τη λήξη του προγράμματος.
Οι Επιβλέποντες Φορείς έχουν την υποχρέωση να χορηγούν στους ωφελούμενους προς συμπλήρωση το έντυπο συλλογής και συγκέντρωσης στατιστικών δεδομένων εξόδου (microdata) και να προβαίνουν στην καταχώρησή τους στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.
Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προυπόθεση για την πληρωμή των ωφελουμένων για τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους είναι η συλλογή των απογραφικών δελτίων ( microdata ) ΕΞΟΔΟΥ των ωφελουμένων από τους επιβλέποντες φορείς.

10.17 Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής από τον επιβλέποντα φορέα, επιλαμβανόμενο αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας ή αιτήματος των ΕΥΔ των ΕΠ. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τοποθέτησης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων ή τα απαιτούμενα κατά περίπτωση προσόντα, η τοποθέτηση ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του επιβλέποντα φορέα, και ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ.
Για τυχόν διαφορές μεταξύ ωφελούμενων και επιβλεπόντων φορέων σχετικά με αμφισβήτηση τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.
Οι Υπηρεσίες – ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και οι επιβλέποντες φορείς κοινοποιούν αμελλητί στο ΑΣΕΠ τα σχετικά δικαιολογητικά/έγγραφα, που απαιτούνται για να προβεί αυτό στις προβλεπόμενες από τις αρμοδιότητές του ενέργειες στο πλαίσιο των συγκεκριμένων δράσεων.

10.18 Η Δράση της Κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική.
Περιλαμβάνει π ρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες , ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει o ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης.

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης δύναται να είναι τα κάτωθι:

 

Η δήλωση των αντικειμένων της κατάρτισης γίνεται από τον δυνητικά ωφελούμενο κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αντικειμένων της κατάρτισης των ηλεκτρονικών αιτήσεων, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων ηλεκτρονικών αιτήσεων που ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και ειδικότερα έως και τις 18/03/2022 και ώρα 11:00.
Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων, τις οποίες διενεργούν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher), σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα υλοποιηθεί αδιαλείπτως και η κάθε ημέρα συμμετοχής σε αυτήν θα νοείται ως ημέρα απασχόλησης.
Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης, που θα γίνει με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher), θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή πρόσκληση προς τους Παρόχους Κατάρτισης που θα εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

11.1 Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει το μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα- ωφελούμενου), οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την ειδικότητά τους.
Οι καθαρές αμοιβές των ωφελούμενων ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού μηνιαίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν.4597/2019, όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο, που τοποθετείται από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: σε 26,52 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 663,00 ευρώ μηνιαίως.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. και ο Επιβλέπων Φορέας δεν υποχρεούνται να καταβάλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή ή αμοιβή στους ωφελούμενους και γενικώς δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το εδ.5 της υποπαραγράφου ΙΔ1 του ν.4152/2013 όπως ισχύει, πέραν των ρητώς προβλεπόμενων στη με αριθμ.1.5613/14.12.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5895/Β/16-12-2021), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ. 2.250/11.02.2022 (ΦΕΚ634/14.02.2022)ΚΥΑ.
Ως χρόνος συμμετοχής στο Πρόγραμμα θεωρείται ο χρόνος, που ο ωφελούμενος βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη/επιβλέποντα φορέα και απασχολείται προσηκόντως.
Στην περίπτωση που η συμμετοχή στο πρόγραμμα λαμβάνει χώρα σε όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, κάθε ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει αμοιβή/ενίσχυση για 25 ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4597/2019. Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος.
Επίσης, επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται και το μη μισθολογικό κόστος, που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές του ωφελούμενου (εργαζόμενου) και του επιβλέποντος φορέα (εργοδότη) της μικτής ασφαλιστικής κάλυψης, όπως κάθε φορά ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς που προβλέπεται στις παρ. 1 και 5 του άρθρου 89Γ του ν. 3996/2011 (Α’ 170).
Για όσους ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2778Β), η καταβολή στον e-ΕΦΚΑ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης, επιλέξιμη δαπάνη, χωρίς τους περιορισμούς της ανωτέρω υποπαραγράφου.
Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ). Για τα μέλη της οικογενείας τους εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 4529/2018.
Στους ωφελούμενους και τα μέλη της οικογένειας τους, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), από την πρώτη ημέρα έναρξης της τοποθέτησης τους στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.
Οι ωφελούμενοι διατηρούν την ασφάλιση για παροχές ασθένειας, ή αλλιώς την τυχόν ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που απολάμβαναν ως μακροχρόνια άνεργοι μέχρι τη λήξη διάρκειας των Προγραμμάτων. Με εξαίρεση ωφελούμενους, ασφαλισμένους μετά την
I. 1.1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην Ε.Τ.Α.Α. για τους οποίους οι εισφορές αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς των πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.ΑΥ. και Τ.Α.Ν. των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. Οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω ωφελούμενων δηλαδή των ωφελούμενων, που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην Ε.Τ.Α.Α. αποτελεί επίσης, επιλέξιμη δαπάνη, σύμφωνα με το άρθρο 8 της με αριθμ.1.5613/14.12.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5895/Β/16-12-2021),όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ. 2.250/11.02.2022 (ΦΕΚ634/14.02.2022)ΚΥΑ, χωρίς τους περιορισμούς της ανωτέρω υποπαραγράφου.
Οι επιλέξιμες δαπάνες του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους της δράσης, δύναται να αποζημιώνονται με την εφαρμογή των ποσών μοναδιαίου κόστους που προβλέπονται στους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και ειδικότερα στο Παράρτημα Ι του άρθρου 25Α της υπουργικής απόφασης με αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β’5968) όπως ισχύει, για δράσεις προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

11.2 Εκτός από τα ποσά που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ο ΟΑΕΔ και ο Επιβλέπων Φορέας δεν υποχρεούνται να καταβάλουν οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση στους ωφελούμενους (όπως επίδομα αδείας κ.ά.) πέραν των ρητώς προβλεπομένων στις ανωτέρω σχετικές ΚΥΑ.
Επιπλέον, δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, η τοποθέτηση των ωφελούμενων σε νομικά πρόσωπα του φορέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Ειδικότερες ρυθμίσεις που διέπουν το πρόγραμμα:
Σε περιπτώσεις επιτρεπόμενης απουσίας ωφελούμενων από το πρόγραμμα, άνευ περικοπής αποδοχών τους, προηγείται έγγραφη αίτηση προς έγκρισή της από τον επιβλέποντα φορέα, με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με καθεμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
i. Δύο (2) ημέρες απασχόλησης μηνιαίως. Το δικαίωμα δύναται να ασκείται κατά τη διάρκεια και πριν την ολοκλήρωση του κάθε μήνα (δηλαδή και του πρώτου μήνα απασχόλησης). Επίσης, σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος διήμερης ανά μήνα απουσίας, ο ωφελούμενος δικαιούται να μεταφέρει το δικαίωμά του αυτό στον επόμενο ή τους επόμενους μήνες απασχόλησής του.
ii. Οι ωφελούμενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος να κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας έως δεκατρείς (13) ημέρες. Οι αναρρωτικές άδειες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατά την ως άνω χρονική περίοδο καταβάλλονται αμοιβές στους ωφελούμενους, καθώς και ασφαλιστικές εισφορές στους επιβλέποντες φορείς.
Η καταβολή των αποδοχών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος
iii. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους όπως ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 της 1.5613/14.12.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ5895/Β/16-12-2021),όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ.2.250/11.02.2022 (ΦΕΚ634/14.02.2022) ΚΥΑ. Οι ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας δύναται να απουσιάζουν για να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε ώρες απασχόλησης.
iv. Οι ωφελούμενοι ΑμεΑ ή ωφελούμενοι που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/α συντηρούν, έχουν δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα.
v. Οι γονείς ωφελούμενοι δικαιούνται είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα και μέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα (30) μηνών. (Στην περίπτωση των θετών γονέων, το δικαίωμα ασκείται με χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού και έως την συμπλήρωση της ηλικίας των έξι (6) ετών αυτού).
Το δικαίωμα αυτό αποδίδεται στον έναν εκ των δύο γονέων προσκομίζοντας τα εκ του νόμου δικαιολογητικά. Δεν αποδίδεται δε σωρευτικά.
vi. Εάν ο ωφελούμενος υποστεί εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και προσκομίσει τα κατάλληλα δικαιολογητικά δεν εκπίπτει του προγράμματος. Το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.
vii. Κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης, ανεξαρτήτως του αριθμού τέκνων.
viii. Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου.
ix. Δύο (2) ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, αλλά και εξ’ αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.
χ. Άδεια προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικών λειτουργών κατόπιν νόμιμης κλήτευσης.
Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του ωφελούμενου και της έγκρισης του επιβλέποντος φορέα. Τα παραπάνω είναι επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.

11.3 i. Όταν οι υπηρεσίες/φορείς όπου έχουν τοποθετηθεί οι ωφελούμενοι διακόπτουν τη λειτουργία τους, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελούμενων δύναται να παραταθεί έως δύο (2) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες, πέραν της προβλεπόμενης από την πρόσκληση συνολικής διάρκειας έκαστου προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την παρούσα αριθμού ημερομισθίων, ήτοι 200 ημέρες ασφάλισης/απασχόλησης. Στις περιπτώσεις αυτές η απασχόληση των ωφελούμενων αναστέλλεται το διάστημα κατά το οποίο η υπηρεσία/φορέας δεν λειτουργεί και συνεχίζεται με την έναρξη λειτουργίας.
ii. Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας πέραν των δεκατριών (13) ημερών συνολικώς, όπως περιγράφονται υποπαρ. α.ίί. της παρ. 12.2 του Κεφαλαίου 12 της παρούσας, παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους μέχρι του ορίου των 200 ημερομισθίων εντός του χρονικού περιορισμού των 10,5 μηνών (8μηνη διάρκεια απασχόλησης συν 2 μήνες και 15 ημέρες όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο) από την έναρξη της απασχόλησής τους.

11.4 Στις περιπτώσεις απουσίας Ωφελούμενης λόγω α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται και συνεχίζει εντός δέκα (10) μηνών μετά την άρση του λόγου αναστολής, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την παρούσα Πρόσκληση, αριθμού ημερομισθίων, ήτοι 200, και -για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της Δράσης- όχι πέραν της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου της.

11.5 Ο κάθε ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει τα ποσά, που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 11.1. Κατά συνέπεια, ο Ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε ημέρες ή ώρες, που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος α) με την υποπαράγραφο ΙΔ.1 του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-03-2015) και με το άρθρο 1 και 2 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-02-2016), και β) τη με αριθμ. 1.5613/14.12.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ5895/Β/16-12-2021),όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ. 2.250/11.02.2022 (ΦΕΚ634/14.02.2022) ΚΥΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

12.1 Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι Επιβλέποντες Φορείς ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ 1.5613/14.12.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ5895/Β/16-12-2021),όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ. 2.250/11.02.2022 (ΦΕΚ634/14.02.2022) ΚΥΑ, και της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επιβλέποντα φορέα, όπου θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία των ωφελούμενων:
• Ονοματεπώνυμο και όνομα πατέρα και μητέρας
• Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
• Αριθμό Μητρώου (AM) Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ή πρώην ΕΤΑΑ
• Χρονολογία γέννησης
• Κωδικό πακέτου κάλυψης ασφαλισμένου-ωφελούμενου
• Ημερομηνία αναγγελίας τοποθέτησης
• Αριθμό καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN οποιασδήποτε
εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο (μόνο για την πρώτη πληρωμή)
• Αριθμός ημερών ασφάλισης
• Καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής
• Καθαρές μηνιαίες αμοιβές
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελούμενων-ασφαλισμένων
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές επιβλέποντος φορέα (εργοδοτικές εισφορές)
• Συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελούμενου και επιβλέποντα φορέα).
γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), για κάθε ωφελούμενο, οι οποίες θα συντάσσονται ξεχωριστά από το υπόλοιπο προσωπικό του φορέα και ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος με τη μορφή οπτικού (CD) ή μαγνητικού (δισκέτα) μέσου αποθήκευσης αρχείων,
δ) αριθμό λογαριασμού σε μορφή IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων του επιβλέποντος φορέα ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης και
ε) ταυτότητα πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) e-ΕΦΚΑ των Επιβλεπόντων φορέων που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση.
στ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ, μόνο για τον τελευταίο μήνα απασχόλησης των ωφελούμενων.

12.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των ωφελούμενων για τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς είναι η συλλογή και καταχώρηση στη σχετική πλατφόρμα των απογραφικών δελτίων (microdata) ΕΞΟΔΟΥ των ωφελούμενων από τον επιβλέποντα φορέα, η οποία θα πιστοποιείται με την προσκόμιση στο αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ της ανωτέρω Βεβαίωσης καταχώρησης των απογραφικών δελτίων εξόδου (περίπτωση στ).

12.3 Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελούμενων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης της παραγράφου 12.1 της παρούσας και τους λογαριασμούς ΙΒΑΝ των επιβλεπόντων φορέων ή/και Υπηρεσιών Τοποθέτησης με τα ποσά που αντιστοιχούν στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελούμενων και επιβλεπόντων φορέων).
Όταν ο φορέας ανήκει στην Κεντρική Διοίκηση, οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μέσω ταυτότητας πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) e- ΕΦΚΑ.
Παραμένει η υποχρέωση υποβολής της ΑΠΔ από τους Επιβλέποντες Φορείς που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση στον e-ΕΦΚΑ και προσκόμισής της στο αρμόδιο ΚΠΑ2.
Η πίστωση των λογαριασμών των επιβλεπόντων φορέων θα γίνεται μετά την προσκόμιση των αποδεικτικών ηλεκτρονικής υποβολής των ΑΠΔ στον e-ΕΦΚΑ. Οι επιβλέποντες φορείς ή και Υπηρεσίες Τοποθέτησης, προκειμένου να τους καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που έπονται του αρχικού μήνα τοποθέτησης, υποβάλλουν υποχρεωτικά στα αρμόδια ΚΠΑ2 παραστατικά καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μετά την καταβολή τους στον e-ΕΦΚΑ.
Σε περίπτωση που η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ μήνα αναφοράς) υποβληθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε θα εγκρίνεται η πληρωμή με την έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης μόνο για τις καθαρές αποδοχές των ωφελούμενων. Στην ανωτέρω περίπτωση η έγκριση της πληρωμής με την έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών θα λαμβάνει χώρα αμέσως μετά και την υποβολή της ΑΠΔ από τον Επιβλέποντα Φορέα ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης.
Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του προγράμματος, σημειώνεται ότι θα τηρούνται παρουσιολόγια για την απασχόληση των ωφελουμένων, υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τους υπεύθυνους προϊσταμένους τους στον Επιβλέποντα Φορέα ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης.
Στις περιπτώσεις που ο Επιβλέπων Φορέας δεν συστεγάζεται με την Υπηρεσία τοποθέτησης, αντίγραφο του παρουσιολογίου θα αποστέλλεται από την Υπηρεσία Τοποθέτησης στον Επιβλέποντα φορέα προκειμένου να υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά ώστε να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

12.4. α) Για τον υπολογισμό των συνολικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, οι καθαρές αμοιβές-αποδοχές μετατρέπονται σε μικτές αποδοχές και κατόπιν πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή του πακέτου κάλυψης σύμφωνα με την ειδικότητα του ωφελούμενου, που τοποθετείται στον Επιβλέποντα Φορέα.
Ενδεικτική Περίπτωση Α: Για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών της μικτής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ οι καθαρές αμοιβές-αποδοχές (έως 569,39 ευρώ) μετατρέπονται σε μικτές αποδοχές διαιρούμενες δια του συντελεστή 0,8588 (ποσοστό συμμετοχής των καθαρών αμοιβών-αποδοχών στις μικτές) και στη συνέχεια οι μικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,3666 της μικτής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 101).
Ενδεικτική Περίπτωση Β: Για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για όσους απασχοληθούν σε ειδικότητες που ασφαλίζονται στον κλάδο βαρέων του e-ΕΦΚΑ, οι καθαρές αμοιβές-αποδοχές (έως 569,39 ευρώ) μετατρέπονται σε μικτές αποδοχές, διαιρούμενες δια του συντελεστή 0,8243 (ποσοστό συμμετοχής των καθαρών αμοιβών-αποδοχών στις μικτές) και στη συνέχεια οι μικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,4226 της μικτής ασφάλισης e-ΕΦΚΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 105).
β) Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζονται και οι εισφορές για όσους απασχοληθούν σε ειδικότητες που ασφαλίζονται και σε άλλα ασφαλιστικά πακέτα κάλυψης, πέραν των ανωτέρω ενδεικτικών περιπτώσεων. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, των τυχόν άλλων δηλαδή πακέτων κάλυψης αποτελούν επίσης επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.
γ) Ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ) γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλισης του τομέα στον οποίο υπάγονται και τις με αριθμ. 6/14-2-2017 και 18/28-3-2017 εγκυκλίους του e-ΕΦΚΑ.
Επιλέξιμη είναι επίσης η δαπάνη στο πλαίσιο και όσων άλλων ασφαλιστικών πακέτων κάλυψης, πέραν του κωδικού του ασφαλιστικού πακέτου κάλυψης 105, εμπίπτουν αποκλειστικά στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ).
Οι Επιβλέποντες Φορείς έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα απαραίτητα και πλήρη δικαιολογητικά το πρώτο πενθήμερο εκάστου επόμενου μήνα στα αρμόδια ΚΠΑ2.
Τα ΚΠΑ2 άμεσα με την παραλαβή των απαραίτητων και πλήρη δικαιολογητικών δημιουργούν τις λίστες πληρωμών των ωφελούμενων, οι οποίες εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2.

12.5 Αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση της απασχόλησης και της ασφάλισης είναι ο Επιβλέπων Φορέας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ

Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται:

I. Ως προς το σκέλος που συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ, να τηρεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Υποχρεώσεων Δικαιούχου της απόφασης ένταξης της δράσης στο ΕΠ και συνολικά του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ. Ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, να τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.
II. Ως προς το σκέλος που συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ, να τηρεί και να καταθέτει στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020, κατ’ εφαρμογή του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, καθώς και βάσει των οδηγιών των Ειδικών Υπηρεσιών και των απαιτήσεων των δράσεων. Ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, να τηρεί αντίστοιχα στοιχεία τα οποία υποβάλλει προς τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
III. Να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) και τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/29.8.2019) σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του Καν. 2016/679, αναφορικά με την νόμιμη επεξεργασία δηλ. τη συλλογή, τήρηση και φύλαξη των απογραφικών δελτίων ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ (microdata) των ωφελούμενων, τα οποία προστατεύονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Ο επιβλέπων φορέας συλλέγει νομίμως στοιχεία αναφορικά με τα απογραφικά δελτία (microdata) των ωφελούμενων τους οποίους απασχολεί και τα καταχωρεί στο ΠΣ του δικαιούχου σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και ειδικότερα όπως προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 και στην πρόσκληση.
IV. Να διασφαλίζει με πλήρη ευθύνη του, την ασφάλεια και υγεία των ωφελούμενων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα με τον Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α’ 84), καθώς και ειδικότερες σχετικές διατάξεις.
V. Να απασχολεί τους ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί και εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν.
VI. Να μην αναθέτει σε ωφελούμενους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, η οποία δεν προκύπτει από την ειδικότητά τους, ιδιαιτέρως δε όταν τα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση εξοπλισμού-μηχανημάτων και εργαλείων. Ειδικότερα, αναφορικά με τους ωφελούμενους που απασχολούνται στην καθαριότητα των δήμων, απαγορεύεται να τους αναθέτει καθήκοντα στην αποκομιδή απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα.
VII. να παρέχει στους ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.
VIII. να παραδώσει στον ωφελούμενο εκτύπωση του εντύπου Ε3.1 το οποίο έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της αναγγελίας πρόσληψης (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).
IX. να εξασφαλίζει τη μετάβαση του ωφελούμενου στον τόπο απασχόλησής του, τηρούμενης της αρχής της καλής πίστης, όταν περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες ορίζονται ως τόπος απασχόλησης ή όταν ως τόπος απασχόλησης ορίζεται θέση σε επιβλέποντα φορέα ή υπηρεσία τοποθέτησης με έδρα διάφορη της έδρας του οικείου δήμου, η οποία βρίσκεται σε δυσπρόσιτη περιοχή.
X. να τοποθετήσει τους ωφελούμενους σε τομείς δραστηριότητας και περιοχές αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΚΕΛΟΥΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

14.1. Γενικά:

Προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή της Δράσης, τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο:
• τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,
• την τήρηση των εθνικών και Ενωσιακών διατάξεων,
• την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Δράσης,
• την επιλεξιμότητα των δαπανών των Δράσεων και την αιτιολόγησή τους,
• την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,
• την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης,
• την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

14.2. Επίπεδα – είδη ελέγχων και αρμόδια όργανα:

Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, και περιλαμβάνει:
1. Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που διενεργούνται από τον υπεύθυνο φορέα και από το δικαιούχο.
2. Επιθεωρήσεις, οι οποίες διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης ή υπό την ευθύνη της, στη Διαχειριστική Αρχή, στο Δικαιούχο, στον ΟΑΕΔ καθώς και στους Επιβλέποντες Φορείς της Δράσης.
3. Ελέγχους οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), σύμφωνα με το ν. 4314/2014 και το λοιπό νομικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ και
4. Ελέγχους οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

14.3. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνει ο δικαιούχος, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, καθώς και της συμμόρφωσής του με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης, και βασίζονται:
α) στην με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/ Β’) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β’ 5968) υπουργική απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β’ 5968). β) στη με αριθμ 1.5613/14.12.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ5895/Β/16-12-2021),όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ. 2.250/11.02.2022 (ΦΕΚ634/14.02.2022) ΚΥΑ. γ) στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αιτιολόγηση, τη λογιστική καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των φορολογικών νόμων και
δ) στην εναρμόνιση της δράσης με τους στόχους του ΕΠ και του ΕΣΠΑ και με τις διατάξεις των Κανονισμών που αφορούν την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων.

14.4. Έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται και από τον ΟΑΕΔ, προς τους επιβλέποντες φορείς ή/και τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, για την πιστοποίηση της απασχόλησης των ωφελούμενων και την έγκαιρη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. Η πιστοποίηση της απασχόλησης περιλαμβάνει τις διοικητικές πράξεις τοποθέτησης των ωφελούμενων και τα παρουσιολόγια.

14.5. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όργανα του ΟΑΕΔ συντάσσουν έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάζεται στο δικαιούχο προκειμένου να εκδώσει τυχόν σχετικές διοικητικές πράξεις εάν και εφόσον απαιτείται.

14.6. Σε κάθε επίπεδο ελέγχου (Δικαιούχος, επιβλέποντες φορείς, αρμόδια ΕΥΔ και Αρχή Πιστοποίησης) πρέπει να ελέγχονται και να τηρούνται παραστατικά στοιχεία και να καταχωρίζονται λογιστικές εγγραφές της δράσης που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

14.7. Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη δράση απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Επιτροπή και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες, τους ενδιάμεσους φορείς και το δικαιούχο. Οι λογιστικές καταχωρίσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι Δικαιούχοι. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και τη μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά, τα οποία θα επισυνάπτονται.
β) Η επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνεισφοράς στους επιβλέποντες φορείς,
γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
δ) Η ύπαρξη, για κάθε δράση, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδότησης, εγγράφων σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης, εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

14.8. Στην περίπτωση που η αποζημίωση των επιλέξιμων δαπανών της δράσης υπολογίζεται σύμφωνα με το εδάφιο ν, της παρ. 1 του κεφαλαίου 11 της παρούσας, οι σχετικές δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής που προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 25Α της υπουργικής απόφασης 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β’ 5968) όπως ισχύει, για δράσεις προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΚΕΛΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

15.1. Γενικά:
Στα Προγράμματα ή τμήματα Προγραμμάτων που υλοποιούνται από εθνικούς πόρους, ο έλεγχος και η παρακολούθηση αυτών από τον ΟΑΕΔ, εξασφαλίζονται με την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
• τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,
• την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων,
• την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
• την αιτιολόγηση των δαπανών,
• την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,
• την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης,
• την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

15.2. Επίπεδα – είδη ελέγχων :
Α) Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις.
Επίσης ελέγχεται η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών καθώς και την τήρηση της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ προς τους Επιβλέποντες Φορείς ή/και τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης για την πιστοποίηση της απασχόλησης των Ωφελούμενων και την έγκαιρη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
Β) Επίσης, διενεργούνται επιτόπιες επαληθεύσεις που συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι Επιβλέποντες Φορείς, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, καθώς και της συμμόρφωσής τους με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης, και βασίζονται:
• στη με αριθμ. 1.5613/14.12.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ5895/Β/16-12-2021),όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ. 2.250/11.02.2022 (ΦΕΚ634/14.02.2022) ΚΥΑ,
• στην καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αιτιολόγηση, τη λογιστική καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των
φορολογικών νόμων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Γ) Σε όλα τα επίπεδα, από τον ΟΑΕΔ και τους Επιβλέποντες Φορείς, πρέπει να ελέγχονται, να τηρούνται παραστατικά στοιχεία και να καταχωρίζονται λογιστικές εγγραφές της Δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

15.3. Διαδρομή του ελέγχου:
Για κάθε χρηματοδοτούμενη από εθνικούς πόρους Δράση ή σκέλος, απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από τους Επιβλέποντες Φορείς.
Οι λογιστικές καταχωρίσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι Επιβλέποντες Φορείς. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και τη μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά, τα οποία θα επισυνάπτονται.
β) Η επαλήθευση της καταβολής του εθνικού κονδυλίου στους Επιβλέποντες Φορείς.
γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται από την με αριθμ. 1.5613/14.12.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ5895/Β/16-12-2021),όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ. 2.250/11.02.2022 (ΦΕΚ634/14.02.2022) ΚΥΑ, και την παρούσα Δημόσια Πρόσκληση.
δ) Η ύπαρξη, για κάθε Δράση, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδότησης, εγγράφων σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης, εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4152/2013

16.1. Στον επιβλέποντα φορέα που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις των παρ. 10.6, 10.7, και 10.9 (στην περίπτωση αναιτιολόγητης μη αποδοχής ωφελουμένου και μη επαρκούς αιτιολόγησης για πρόωρη διακοπή του προγράμματος ωφελουμένου) του Κεφαλαίου 10 και των παρ. III, IV, V, VI και VII του Κεφαλαίου 14, ο δικαιούχος δύναται να επιβάλει την περικοπή κατά το ήμισυ του συνολικού αριθμού των ωφελούμενων που μπορεί να δηλώσει ο επιβλέπων φορέας σε επόμενη δράση κοινωφελούς χαρακτήρα που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

16.2. Επίσης, ο δικαιούχος δύναται να επιβάλει την επιβάρυνση του επιβλέποντος φορέα με την καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου όταν δεν έχει γίνει ενδελεχής έλεγχος των δικαιολογητικών επιλεξιμότητας των τυπικών και ειδικών προσόντων πρόσληψης και έλεγχος της γνησιότητάς τους.

16.3. Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων παρατυπιών του επιβλέποντος φορέα, καθώς και σε περίπτωση που δεν συλλέγονται νομίμως και εμπροθέσμως στοιχεία αναφορικά με τα απογραφικά δελτία εισόδου – εξόδου (microdata) των ωφελούμενων, ο δικαιούχος δύναται να επιβάλει τον αποκλεισμό του από επόμενη δράση κοινωφελούς χαρακτήρα που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

16.4. Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων διαπιστώνεται είτε κατόπιν διερεύνησης σχετικών καταγγελιών είτε κατόπιν διοικητικής/επιτόπιας επαλήθευσης ή ελέγχου των αρμοδίων οργάνων. Ο Δικαιούχος εκδίδει τη σχετική απόφαση επιβολής κυρώσεων.

16.5. Ένσταση κατά της απόφασης υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα Εργασίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Ο Γενικός Γραμματέας Εργασίας αποφαίνεται, μετά από εισήγηση του Δικαιούχου, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης.
Μετά την εξέταση της ένστασης του ελεγχόμενου φορέα, η απόφαση οριστικοποιείται και ο δικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΣΚΕΛΟΣ

17.1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρα 115-117, ΕΕΕΕ L347 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

17.2. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Για λόγους ευρύτερης δημοσιότητας, η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί και στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) ), του Δικαιούχου της Δράσης και του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), καθώς και του «Διαύγεια» http://sites.diavgeia.gov.gr/oaed/.

Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλεται στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο. Επίσης μεταδίδεται και από τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
______________________________________

1 Η επικοινωνία ή και η απόδειξη της επικοινωνίας μεταξύ των Υπηρεσιών και των Ωφελούμενων
______________________________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
To συνημμένο λογιστικό φύλλο excel με τίτλο: Παράρτημα I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
To συνημμένο λογιστικό φύλλο excel με τίτλο: Παράρτημα II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Το συνημμένο αρχείο με τίτλο : Παράρτημα ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
To συνημμένο λογιστικό φύλλο excel με τίτλο: Παράρτημα IV – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ