(Π.Κ.Υ.Ε. 94 / 1-9-2005) 
Ο.Τ.Α. – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΟΤΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.) Σ.Σ.Ε. έτους 2005 της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. ‘Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.’ (Π.Κ. 94/1-9-2005)
Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 31 Αυγούστου 2005 οι υπογεγραμμένοι:

α. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α., εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δυνάμει της αριθμ.: 63450/7-1-2004 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΔΕΛΛΟΥ, Προϊσταμένη του τμήματος Β της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εκπρόσωπος του Δημοσίου δυνάμει της αριθμ.: 2/8734/0022/16-2-2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
γ.ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.), νομίμως εξουσιοδοτημένος δυνάμει της αριθμ.: 734/15-7-2005 εξουσιοδότησης της διοίκησης της παραπάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης,

συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία έχει ως κατωτέρω:
Άρθρο 1
1. Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων που απασχολείται στους Δήμους, στις Κοινότητες, στους Συνδέσμους, στα Ιδρύματα και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και Κοινοτήτων και Οργανισμούς που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους Δήμους ή τις Κοινότητες, με συμβάσεις εργασίας Αορίστου και Ορισμένου χρόνου και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των σωματείων που ανήκουν μόνο στην δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.) όπως αυτό προκύπτει από τα μητρώα των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων, για δε την εφαρμογή της απαιτείται βεβαίωση του σωματείου και της Ομοσπονδίας.
2. Για την προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής της παρούσας Σ.Σ.Ε. από άλλη συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990.
Άρθρο 2
Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των ειδικοτήτων των αντίστοιχων κλάδων των άρθρων 2 έως 12, εκτός του κλάδου Δ.Ε.2 Εποπτών Καθαριότητας, του άρθρου 13, εκτός των κλάδων Δ.Ε.4, Δ.Ε.11, Δ.Ε.24, Δ.Ε.25, Δ.Ε.26, Δ.Ε.27, Δ.Ε.28, Δ.Ε.29, Δ.Ε.30, Δ.Ε.32, Δ.Ε.35, των κλάδων των άρθρων 14 και 15 του Π.Δ. 22/1990, οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές οι Πτυχιούχοι μουσικοί Ανώτερων και Ανώτατων Σχολών με πτυχία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, καθώς και το λοιπό καλλιτεχνικό προσωπικό, οι οποίοι εμισθοδοτούντο με τις διατάξεις των εδάφ. γ’ και δ’ της παρ. 7 του άρθρου 3 της από 23-10-1997 Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. μισθοδοτούνται ως κατωτέρω:
1. Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, και 28 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 297/23-12-2003), “Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις” και της παρ. 1, περ. ιη της παρ. 2 του Ν. 3336/2005 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 96/20-4-2005), “Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις” επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρμογή στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, των παραπάνω κλάδων, του παρόντος άρθρου.
2. Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 3205/2003, θα γίνει με βάση τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται κατά την αρχική πρόσληψη των υπαλλήλων αυτών ή εκείνα που απαιτήθηκαν για την τυχόν ένταξή τους σε άλλη ειδικότητα και όχι με άλλα αυξημένα πρόσθετα προσόντα που απέκτησαν κατά την περίοδο της εργασίας τους.
3. Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε τομείς εκτός Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (δηλαδή οι υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα) δεν αναγνωρίζονται για την μισθολογική εξέλιξη (Μ.Κ. και Χρονοεπίδομα) των παραπάνω υπαλλήλων.
4. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας, καθώς και η ωριαία αμοιβή για υπερωριακή εργασία, θα υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 16 του Ν. 3205/2003 και της παρ. 1, περ. ιη του άρθρου 2 του Ν. 3336/2005 και των αριθ.: 2/72757/0022/31-12-2003 και 2/14708/0022/21-3-2005 εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Άρθρο 3
Καθορισμός αποδοχών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
Ο βασικός μισθός του ειδικού επιστημονικού προσωπικού καθορίζεται στο ποσό των χιλίων τρακοσίων ευρώ (1.300 ευρώ)

Στο προσωπικό αυτό χορηγούνται επίσης:

α. Τα επιδόματα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών και το επίδομα ειδικής απασχόλησης των παρ. 4 και 6 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003.
β. Το επιδόματα γάμου και το επίδομα τέκνων που χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
γ. Τα κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης που προβλέπονται και για τους λοιπούς υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την αριθμ.. 2/35576/0022/13-7-2005 (Φ.Ε.Κ. 1018/Β΄/19-7-2005)

Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω διάταξης προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι κατά την 31-12-2004 η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Για τον υπολογισμό της τυχόν προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά του επιδόματος γάμου και τέκνων.
Άρθρο 4
Οι μουσικοί που δεν κατέχουν πτυχία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης αμείβονται με τα ημερομίσθια της περίπτωσης Β του άρθρου 5 της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Άρθρο 5
Τα ημερομίσθια του κατωτέρω προσωπικού από 1-1-2005 διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Γ.- ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
α. Το βοηθητικό προσωπικό που απασχολείται στις αποθήκες υλικών και το προσωπικό των ειδικοτήτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.) που προσφέρει τεχνικές εργασίες κατατάσσεται στα ημερομίσθια της παρ. Β του άρθρου αυτού με μηδέν έτη υπηρεσίας μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης στις ανωτέρω υπηρεσίες. Η περαιτέρω μισθολογική του εξέλιξη στα τεχνικά ημερομίσθια τα υπολογίζεται από την ημερομηνία χορήγησης του τεχνικού ημερομισθίου.
β. Οι εργάτες που απασχολούνται ως οδηγοί με άδεια οδήγησης και σχετική άδεια της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., θα λαμβάνουν τα αντίστοιχα ημερομίσθια των τεχνιτών για όσο διάστημα θα ασκούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Δ. Τα ανωτέρω ημερομίσθια των εδαφίων Α, Β και Γ, του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται:

1. Με επίδομα γάμου 1,41 ΕΥΡΩ ημερησίως που καταβάλλεται:

α. Στους έγγαμους μισθωτούς, ανεξάρτητα αν ο ή η σύζυγος ασκεί ή όχι βιοποριστικό επάγγελμα ή είναι ή όχι συνταξιούχος και ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι και πόσα παιδιά.
β. Στους άγαμους γονείς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας καθώς και στους διαζευγμένους.

2. Με επίδομα τέκνων που καταβάλλεται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδάφ. β της παρ. 1, των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 297/23-12-2003), όπως αντικαταστάθηκε το εδάφιο β, της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3205/2003 με την παρ. 2 του άρθρου Ν. 3336/2005 (Φ.Ε.Κ.. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ – ΑΡ..ΦΥΛΛΟΥ 96/20-4-2005).

3. Με ανθυγιεινό και επικίνδυνο επίδομα:

α. Για τους απασχολούμενους στην αποκομιδή απορριμμάτων (συλλογή, φόρτωση και διάθεση), στη συντήρηση αυτοκινήτων απορριμμάτων, με την ταφή ή εκταφή νεκρών και σε εργατοτεχνίτες αποχέτευσης, με ποσό 5,28 ευρώ ημερησίως.
β. Για τους απασχολούμενους στις λοιπές υπηρεσίες με ποσό 4,64 ευρώ ημερησίως.

4. Με τη δραχμική διαφορά του εδαφίου Δ3 του άρθρου 3 της από 6-7-1998 Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., για όσους υπηρετούσαν κατά την 31-12-1997.

5. Ειδικά για τους επιστάτες και τους επόπτες καθαριότητας τα ημερομίσθια του άρθρου αυτού αυξάνονται κατα 0,5 Ευρώ.
Άρθρο 6
Για τους εργαζομένους που μετατάσσονται από υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στους Ο.Τ.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2515/ 1997 και οι εγκύκλιοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αριθμ.. 2047159/7543/ 0022/8-9-1997 και 2087756/12442/0022/15-12-1997.
Άρθρο 7
Η αριθμ. 2/35576/0022/13-7-2005 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β΄ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1018/19-7-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος της για τους υπαγόμενους στα άρθρα 1 και 3 της παρούσας.
Άρθρο 8
1. Οι διατάξεις των κεφαλαίων Δ’, Ε’, ΣΤ’, Η΄ και Θ΄ του μέρους Γ’ του Ν. 2683/1999, έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό της παρούσης.
2. Οι διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997 ισχύουν και για το προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας.
3. Ο εργαζόμενος (πατέρας) σε περίπτωση γέννησης τέκνων δικαιούται μία (1) ημέρα άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο.

4. α. Στους εργαζόμενους αποκλειστικά στις χωματερές (Υγειονομική Ταφή – Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων κ.λπ.) μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους απασχόλησης χορηγείται πέντε (5) ημέρες επί πλέον κανονική άδεια το χρόνο.
β. Στους εργαζόμενους αποκλειστικά:
α. στην αποκομιδή απορριμμάτων,
β. στη ταφή και εκταφή νεκρών,
γ. στην ασφαλτόστρωση,
δ. στην αποχέτευση,
ε. στα αφοδευτήρια,
στ. στα συνεργεία συντήρησης αυτοκινήτων απορριμμάτων,
ζ. σε οικοδομικές εργασίες,

μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης χορηγείται τριών (3) ημερών επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο.

γ. Η εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων των προηγούμενων περιπτώσεων α΄ και β΄ ορίζεται σε τριάντα δύο (32) ώρες χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή.

δ. Οι Ο.Τ.Α. που απασχολούν εργαζόμενες είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση αναλαμβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυκτερινή βάρδια.

Σε οποιαδήποτε στιγμή της εγκυμοσύνης, και εφόσον η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας, θα πρέπει να μετακινείται σε θέση ημερήσιας απασχόλησης.

5. α. Η διάταξη του άρθρου 54 του Ν. 2683/1999 για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. εφαρμόζεται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Οι άδειες στο προσωπικό αυτό χορηγούνται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 55 και 56 του Ν. 2683/1999 (Υπαλληλικός Κώδικας).

β. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες: Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού χορηγούνται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 55 του Ν. 2683/1999 (Υπαλληλικός Κώδικας).
Άρθρο 9
Προληπτική Ιατρική
Το προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας Σ.Σ.Ε. στο οποίο καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας υποβάλλεται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο στις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις:

α. Ακτινογραφία Θώρακος
β. Γενική αίματος.
γ. Ομάδα αίματος (άπαξ).
δ. Γενική ούρων
ε. Δερματολογική εξέταση
στ. Η.Κ.Γ.
ζ. Έλεγχος προστάτη (P.S.A.) για τους άνδρες άνω των 50 ετών.
η. Τεστ Παπανικολάου για τις γυναίκες.
θ. Πλήρη Ηπατικό έλεγχο.

Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και σε μία ημέρα με τη φροντίδα της υπηρεσίας.
Πέραν των ανωτέρω εξετάσεων οι εργαζόμενοι υπόκεινται σε εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας (τριπλή δόση), κάθε έτος σε αντιγριππικό εμβολιασμό και κατά τακτά διαστήματα υποβάλλονται σε αντιτετανικό εμβολιασμό.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα προσκομίζονται στην υπηρεσία.
Άρθρο 10
Κατασκηνώσεις
Στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που έχει παιδιά ηλικίας από 6 ετών και μέχρι 14 ετών, ο οικείος Ο.Τ.Α., εφόσον δε διαθέτει κατασκηνώσεις, υποχρεωτικά φροντίζει για την αποστολή των παιδιών σε κατασκηνώσεις, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις αποφάσεις και τον Κανονισμό Παροχών του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη θα βαρύνει κατά 50% τον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά 50% τον εργαζόμενο.
Άρθρο 11
Συνδικαλιστικές Άδειες
Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής το συνημμένο παράρτημα που αφορά τις «συνδικαλιστικές άδειες στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού».

Ευνοϊκότερες με Νόμο ρυθμίσεις παραμένουν σε ισχύ.
Άρθρο 12
Παροχές σε είδος
1. Στο προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσης, χορηγούνται ετήσια σε δύο περιόδους (Χειμερινή – Θερινή) τα παρακάτω είδη:

α. Άνδρες χειμερινά:

1) Δύο (2) παντελόνια μάλλινα
2) Δύο (2) πουλόβερ μάλλινα βάρους 500 gr.
3) Δύο (2) ζεύγη γάντια από χοιρινό δέρμα με εσωτερική επένδυση φανέλα.
4) Ένα (1) ζευγάρι μποτάκια δερμάτινα αδιάβροχα με σόλα από κρεπ ή λάστιχο.
5) Ένα (1) πηλίκιο.

β. Άνδρες θερινά:

1) Δύο (2) παντελόνια βαμβακερά ή τζιν.
2) Δύο (2) πουκάμισα βαμβακερά 100%.
3) Ένα (1) ζευγάρι σκαρπίνια δερμάτινα αδιάβροχα με σόλα ραφτή.
4) Ένα (1) πηλίκιο από ύφασμα ή ψάθα.

γ. Γυναίκες χειμερινά:

1) Δύο (2) φούστες από ύφασμα μάλλινο ή δύο (2) ρόμπες από ύφασμα βαμβακερό ή δύο (2) παντελόνια μάλλινα.
2) Δύο (2) πουλόβερ μάλλινα βάρους 500 gr.
3) Δύο (2) ζεύγη γάντια από χοιρινό δέρμα με επένδυση, γυναικείας ραφής.
4) Ένα (1) ζευγάρι μποτάκια δερμάτινα αδιάβροχα με σόλα από κρεπ ή λάστιχο.
5) Ένα (1) πηλίκιο.

δ. Γυναίκες θερινά:

1) Δύο (2) φούστες από ύφασμα βαμβακερό ή δύο (2) ρόμπες από ύφασμα βαμβακερό ή δύο (2) παντελόνια βαμβακερά ή τζιν.
2) Δύο (2) μπλούζες βαμβακερές 100%.
3) Ένα (1) ζευγάρι παπούτσια δερμάτινα αδιάβροχα με σόλα ραφτή τύπου γόβα.
4) Ένα (1) πηλίκιο από ύφασμα ή ψάθα.

Χορηγούνται επίσης:

Ένα (1) προσόψιο ανά τετράμηνο διαστάσεων 0,90 x 0,55 υδρόφιλο βαμβακερό 100%.
Ένα (1) κιλό σαπούνι το μήνα Α΄ ποιότητος ή υγρό σαπούνι.
Ένα (1) σακάκι δερμάτινο ανά τριετία που χορηγείται στην αρχή της τριετίας, αρχής γενομένης της πρώτης τριετίας από την ημερομηνία διορισμού, από μοσχάρι ή κατσίκι για τις δε γυναίκες γυναικείας ραφής.

2. Η χορήγηση των ανωτέρω ειδών στους εργαζομένους γίνεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά για μεν τα θερινά μέχρι 1 Ιουνίου εκάστου έτους για δε τα χειμερινά μέχρι 1 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συμμετέχουν στις διαδικασίες προμήθειας, παράδοσης και διανομής επί πλέον των ατόμων που έχουν οριστεί στις αρμόδιες επιτροπές.

3. Οι υπηρεσίες σε συνεργασία και μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μπορούν να προσαρμόζουν τα είδη ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιομορφίες των εργασιακών χώρων τους με άλλα είδη ίσης αξίας.

Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας των Ο.Τ.Α. να χορηγήσουν τα παραπάνω μέσα στις τακτές προθεσμίες καταβάλλεται απ΄ αυτούς εξ ολοκλήρου η αξία των ειδών αυτών σε χρήμα.

4. Χορηγείται ποσότητα γάλακτος 1lit φρέσκου ή μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ ίσης ποσότητας, την ημέρα.Σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης γάλακτος καταβάλλεται το αντίτιμο αυτού στην τρέχουσα τιμή και υπολογίζεται στις αποδοχές σύμφωνα με την 19/83 απόφαση του ΔΑΔΔ Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 126/1983).

Οι Ο.Τ.Α. σε συνεργασία και με την συγκατάθεση των ενδιαφερομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και για να ξεπεραστούν οι αντικειμενικές δυσκολίες της καθημερινής αγοράς και διάθεσης φιαλών γάλακτος, μπορούν να χορηγούν αναλογία κουτιών γάλακτος τύπου ΕΒΑΠΟΡΕ ή μακράς διάρκειας σε μηνιαία βάση.

5. Για ειδικές εργασίες χορηγούνται επί πλέον:

Δύο (2) ανακλαστικά γιλέκα, κράνος, προστατευτικά γυαλιά, γάντια εργασίας, που αντικαθίσταται με τη φθορά, ειδικά χημικά υγρά, ειδικό δοσίμετρο ακτινοβολιών, ειδική μάσκα ραντίσματος και εκταφών, προστατευτικά μηχανημάτων.

6. Για τις ειδικότητες πληροφορικής:

Χορηγούνται τα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α. 130558/1989 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β΄ – ΑΡ.. ΦΥΛΛΟΥ 471/16-6-1989), όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 13
Οι ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 79/14-3-1989), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 2556/1997 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 270/24-12-1997) ισχύουν και για το προσωπικό των Ο.Τ.Α.
Άρθρο 14
Αιμοδοτική Άδεια
α. Εργαζόμενος που δίνει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος δικαιούται ν΄ απουσιάσει από την υπηρεσία κατά την ημέρα της αιμοδοσίας.
β. Εργαζόμενος που προσέρχεται από δική του και μόνο πρωτοβουλία σε κέντρο αιμοδοσίας για να προσφέρει αίμα, δικαιούται να απουσιάσει από την υπηρεσία του, πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, μία (1) ημέρα.
γ. Εργαζόμενος που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και εργαζόμενος που συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται να απουσιάσει, από την υπηρεσία του, πέραν της ημέρας της αιμοδοσίας, δύο (2) ημέρες.

Η άδεια απουσίας δίνεται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, σε χρόνο που θα καθορίζεται με ευθύνη της οικείας υπηρεσίας Διοικητικού ή Προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Άρθρο 15
Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθόριων Περιοχών
Στο προσωπικό που αμείβεται με τις παρ. Α΄ και Β΄ του άρθρου 5 της παρούσης και στο οποίο δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή για τον ίδιο λόγο εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003 όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 16
Αναδρομικά Οικογενειακής Παροχής
Οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3205/ 2003 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 297/ 23-12-2003),”Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις”, καθώς και η αριθ.: 2/3013/ 0022/20-1-2004 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β΄ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 70/20-1-2004), εφαρμόζονται και στο προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 17
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2005 και κάθε προηγούμενη Σ.Σ.Ε. καταργείται.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
Άρθρο 1
Διευκολύνσεις Συνδικαλιστών
Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, Ελεγκτικών Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που είναι μέλη της Π.Ο.Ε – Ο.Τ.Α., στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Την ίδια υποχρέωση έχει για τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εκτελεστικής Επιτροπής και τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.) στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
Άρθρο 2
Άδειες Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Στο Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μελών της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α., χορηγείται άδεια απουσίας έως πέντε (5) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι πεντακόσια (500) και πάνω και ως τρείς (3) ημέρες αν είναι λιγότερα.
Άρθρο 3
Άδειες Μελών Γενικού Συμβουλίου
Στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας εννέα (9) ημέρες το μήνα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Στις ημέρες αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου.
Άρθρο 4
Άδειες Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής
Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας εννέα (9) ημερών το μήνα για την άσκηση των καθηκόντων τους, οι άδειες αυτές δεν προστίθενται στις άδειες των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
Στον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα χορηγείται άδεια για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
Στον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία χορηγείται άδεια απουσίας δεκαπέντε (15) ημερών το μήνα.
Στις ημέρες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Άρθρο 5
Άδειες Αντιπροσώπων
Στους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι μέλη της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια των συνεδρίων της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν.

Η ίδια άδεια χορηγείται και για τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
Άρθρο 6
Διαδικασία Χορήγησης
Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) είναι υποχρεωμένος να χορηγεί οπωσδήποτε την άδεια που ζητείται από τον συνδικαλιστή μέσα στα πλαίσια του αριθμού των ημερών που η παρούσα προσδιορίζει ως ανώτατο όριο.
Ο συνδικαλιστής οφείλει, εφ’ όσον το γνωρίζει, να υποβάλλει έγκαιρα στην υπηρεσία του μια αίτηση – δήλωση με την οποία θα την ενημερώνει για τις συγκεκριμένες ημέρες που πρόκειται να απουσιάσει για συνδικαλιστικούς λόγους.
Η εν λόγω αίτηση – δήλωση δεν έχει την έννοια ότι η υπηρεσία μπορεί προβεί σε έλεγχο και να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από την παρούσα αλλά έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα.
Εάν οι συνδικαλιστικές υποχρεώσεις δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές θα πρέπει να ενημερώνει όσο είναι δυνατό πιο έγκαιρα την υπηρεσία του για την απουσία του.
Στις περιπτώσεις εκτάκτων συνδικαλιστικών αναγκών η απουσία θα πρέπει να καλυφθεί εκ των υστέρων με τη σχετική αίτηση – δήλωση.
Η Διοίκηση – Εργοδότης (Ο.Τ.Α.) δεν δικαιούται να περικόψει τις ζητούμενες ημέρες άδειας εάν ευρίσκονται εντός των ορίων που θέτει η παρούσα.