(Π.Κ.Υ.Ε. 90/29-11-2007)
Ο.Τ.Α. – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας τού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – (Π.Κ.: 90/29.11.2007)
Στην Αθήνα σήμερα, Τετάρτη 28.11.2007, οι υπογεγραμμένοι: α) Βασιλική Γιαβή, διευθύντρια της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ) δυνάμει της υπ’ αριθ. 70573/22.1.2007 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, β) Κωνσταντίνος Μπαζιώτης, διευθυντής της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπρόσωπος του Δημοσίου δυνάμει της υπ’ αριθ. 2/65882/0022/26.10.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και γ) Θεμιστοκλής Μπαλασόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), νόμιμα εξουσιοδοτημένος δυνάμει της υπ’ αριθ. 1248/13.11.2007 εξουσιοδότησης της Διοίκησης της παραπάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης, συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., η οποία έχει ως κατωτέρω:
Αρθρο 1
1. Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, που απασχολείται στους Δήμους, στις Κοινότητες, στους συνδέσμους, στα ιδρύματα και στα ΝΠΔΔ των Δήμων και Κοινοτήτων και οργανισμούς που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους Δήμους ή τις Κοινότητες, με συμβάσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των σωματείων που ανήκουν μόνο στη δύναμη της ΠΟΕ-ΟΤΑ, όπως αυτό προκύπτει από τα Μητρώα των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Για την εφαρμογή της παρούσας Σ.Σ.Ε. απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του σωματείου ότι οι εργαζόμενοι είναι μέλη του, καθώς και βεβαίωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ ότι το σωματείο είναι μέλος της.
Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ’ έτος υποχρεωτικά.
2. Για την προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής της παρούσας Σ.Σ.Ε. από άλλη συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1876/1990.
Αρθρο 2
Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των ειδικοτήτων των αντίστοιχων κλάδων των άρθρων 2 έως 12, εκτός του κλάδου Δ.Ε.2 εποπτών καθαριότητας, του άρθρου 13, εκτός των κλάδων Δ.Ε.4, Δ.Ε.11, Δ.Ε.24, Δ.Ε.25, Δ.Ε.26, Δ.Ε.27, Δ.Ε.28, Δ.Ε.29, Δ.Ε.30, Δ.Ε.32, Δ.Ε.35, των κλάδων των άρθρων 14 και 15 του Π.Δ.22/1990, οι καλλιτεχνικοί διευθυντές, οι πτυχιούχοι μουσικοί ανώτερων και ανώτατων σχολών με πτυχία πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, καθώς και το λοιπό καλλιτεχνικό προσωπικό, οι οποίοι μισθοδοτούνταν με τις διατάξεις των εδαφίων γ’ και δ’ της παρ. 7 του άρθρου 3 της από 23.10.1997 Σ.Σ.Ε. της ΠΟΕ-ΟΤΑ, μισθοδοτούνται ως κατωτέρω:
1. Οι διατάξεις των άρθρων 3-12, 15-18, 20, 23-25 και 28 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α’/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», της παρ. 1, περ. ιη’ και της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α’/20.4.2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 11, περ. ιη’ του Ν.3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α’/7.4.2006) «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των συνδεδεμένων εταιριών και άλλες διατάξεις», του άρθρου 1, εδάφιο ιη’ του Ν.3554/2007 (ΦΕΚ 80/Α’/18.4.2007) «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 88 του Ν.3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α’/17.8.2007), επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρμογή στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των παραπάνω κλάδων του παρόντος άρθρου.
2. Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.3205/2003 θα γίνει με βάση τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται κατά την αρχική πρόσληψη των υπαλλήλων αυτών ή εκείνα που απαιτήθηκαν για την τυχόν ένταξή τους σε άλλη ειδικότητα και όχι με άλλα αυξημένα πρόσθετα προσόντα που απέκτησαν κατά την περίοδο της εργασίας τους.
3. Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε τομείς εκτός Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (δηλαδή οι υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα), δεν αναγνωρίζονται για τη μισθολογική εξέλιξη (μισθολογικό κλιμάκιο και χρονοεπίδομα) των παραπάνω υπαλλήλων.
4. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα άδειας, καθώς και η ωριαία αμοιβή για υπερωριακή εργασία, θα υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 16 του Ν.3205/2003 και την παρ. 1, περ. ιη’ του άρθρου 2 του Ν.3336/2005 και τις υπ’ αριθ. 2/72757/0022/31.12.2003, 2/14708/0022/21.3.2005, 2/12412/0022/3.3.2006 και 2/12540/0022/23.3.2007 εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Αρθρο 3
Καθορισμός αποδοχών
ειδικού επιστημονικού προσωπικού
Ο βασικός μισθός του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προσλαμβάνεται στους ΟΤΑ, ορίζεται ως κατωτέρω:
Με 0 έτη έως 5 έτη υπηρεσίας: 1.394,00 ευρώ.
Με 5 έτη έως 10 έτη υπηρεσίας: 1.404,00 ευρώ.
Με 10 έτη έως 15 έτη υπηρεσίας: 1.414,00 ευρώ.
Με 15 έτη έως 20 έτη υπηρεσίας: 1.425,00 ευρώ.
Με 20 έτη έως 25 έτη υπηρεσίας: 1.435,00 ευρώ.
Με 25 έτη έως 30 έτη υπηρεσίας: 1.446,00 ευρώ.
Με 30 έτη έως 35 έτη υπηρεσίας: 1.456,00 ευρώ.
Στο προσωπικό αυτό χορηγούνται επίσης:
α) Το επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών και το επίδομα ειδικής απασχόλησης των παρ. 4 και 6 του άρθρου 8 του Ν.3205/2003.
β) Στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό του παρόντος άρθρου χορηγείται η οικογενειακή παροχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3205/2003, όπως ισχύει.
γ) Τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης που προβλέπονται και για τους λοιπούς υπαλλήλους των ΟΤΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/50025/0022/3.10.2006 κοινή υπουργική απόφαση.
Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω διάταξης προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι κατά την 31.12.2004, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών.
Για τον υπολογισμό της τυχόν προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά του επιδόματος γάμου και τέκνων.
δ) Για την κατάταξη στα ανωτέρω κλιμάκια λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 15 του Ν.3205/2003 όπως ισχύει.
Αρθρο 4
1. Οι μουσικοί που δεν κατέχουν πτυχία πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, αμείβονται με τα ημερομίσθια της περ. Β’ του άρθρου 5 της παρούσας Σ.Σ.Ε.
2. Οι σχολικοί φύλακες (Δ.Ε.) αμείβονται με τα ημερομίσθια της περ. Β’ του άρθρου 5 της παρούσας Σ.Σ.Ε., λόγω της φύσεως της εργασίας τους (βάρδιες).
Αρθρο 5
Τα ημερομίσθια του κατωτέρω προσωπικού από 1.1.2007 διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Για την κατάταξη στα ημερομίσθια των εδαφίων Α’ και Β’ λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία που αναφέρεται στον άρθρο 15 του Ν.3205/2003, όπως ισχύει.
Γ. Βοηθητικό προσωπικό που λαμβάνει τεχνικό ημερομίσθιο
α) Το βοηθητικό προσωπικό που απασχολείται στις αποθήκες υλικών και το προσωπικό των ειδικοτήτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.) που προσφέρει τεχνικές εργασίες, κατατάσσεται στα τεχνικά ημερομίσθια της παρ. Β’ του άρθρου αυτού με μηδέν (0) έτη υπηρεσίας μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης στις ανωτέρω υπηρεσίες. Η δε περαιτέρω μισθολογική του εξέλιξη στα τεχνικά ημερομίσθια θα υπολογίζεται από την ημερομηνία χορήγησης του τεχνικού ημερομισθίου.
β) Οι εργάτες που απασχολούνται ως οδηγοί με άδεια οδήγησης και σχετική άδεια της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του ΥΠΕΣΔΔΑ, θα λαμβάνουν τα αντίστοιχα ημερομίσθια των τεχνιτών για όσο διάστημα θα ασκούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα.
Δ. Τα ανωτέρω ημερομίσθια των εδαφίων Α’, Β’ και Γ’ του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται:
1. Με επίδομα γάμου 1,41 ευρώ ημερησίως, που καταβάλλεται:
α) Στους έγγαμους μισθωτούς, ανεξάρτητα εάν ο ή η σύζυγος ασκεί ή όχι βιοποριστικό επάγγελμα ή είναι ή όχι συνταξιούχος και ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι και πόσα παιδιά.
β) Στους άγαμους γονείς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας, καθώς και στους διαζευγμένους.
2. Με επίδομα τέκνων, που καταβάλλεται:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β’ της παρ. 1 και των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α’/23.12.2003), όπως αντικαταστάθηκε το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.3205/2003 με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α’/20.4.2005).
3. Με ανθυγιεινό και επικίνδυνο επίδομα:
α) Για το προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αφοδευτηρίων, οδηγούς απορριμματοφόρων αυτοκινήτων, χειριστές μηχανικών σαρώθρων, εργατοτεχνίτες αποχέτευσης, νεκροταφείων και ρήψης ασφάλτου, καθώς και για τους μηχανοτεχνίτες συνεργείων αυτοκινήτων, με ποσό 6,80 ευρώ ημερησίως.
β) Για τους απασχολούμενους στις λοιπές υπηρεσίες, με ποσό 6,00 ευρώ ημερησίως.
4. Με τη δραχμική διαφορά του εδαφίου Δ3 του άρθρου 3 της από 6.7.1998 Σ.Σ.Ε. της ΠΟΕ-ΟΤΑ, για όσους υπηρετούσαν κατά την 31.12.1997.
5. Ειδικά για τους επιστάτες και τους επόπτες καθαριότητας, τα ημερομίσθια του άρθρου αυτού αυξάνονται κατά 0,50 ευρώ.
Αρθρο 6
Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 εφαρμόζονται ανάλογα και για το αντίστοιχο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Αρθρο 7
Για τους εργαζόμενους που μετατάσσονται από υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα στους ΟΤΑ, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2515/1997 και οι υπ’ αριθ. 2047159/7543/0022/8.9.1997 και 2087756/12442/0022/15.12.1997 εγκύκλιοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Αρθρο 8
Επίδομα άδειας
Το επίδομα άδειας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους.
Αρθρο 9
Η υπ’ αριθ. 2/50025/0022/3.10.2006 (ΦΕΚ 1489/Β’/6.10.2006) κοινή υπουργική απόφαση έχει εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος της για τους υπαγόμενους στην παρούσα.
Αρθρο 10
1. Οι διατάξεις των άρθρων 54 έως και 60 και 65 έως και 67 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», έχουν εφαρμογή για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (άρθρο 177, παρ. 1 του Κώδικα). Για δε το προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 5 και 6 του άρθρου 57, η παρ. 6 του άρθρου 60 και το άρθρο 67 του Ν.3584/2007 (άρθρο 177 παρ. 2).
2. Οι διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 16 του Ν.2527/1997 ισχύουν και για το προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας.
3. Ο εργαζόμενος (πατέρας) σε περίπτωση γέννησης τέκνων δικαιούται μία (1) ημέρα άδεια, με αποδοχές, για κάθε τέκνο.
4. α) Στους εργαζόμενους αποκλειστικά στις χωματερές (υγειονομική ταφή – σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων κ.λπ.), μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους απασχόλησης χορηγείται πέντε (5) ημέρες επιπλέον κανονική άδεια τον χρόνο.
β) Στους εργαζόμενους αποκλειστικά: (α) στην αποκομιδή απορριμμάτων, (β) στην ταφή και εκταφή νεκρών, (γ) στην ασφαλτόστρωση, (δ) στην αποχέτευση, (ε) στα αφοδευτήρια, (στ) στα συνεργεία συντήρησης αυτοκινήτων απορριμμάτων και (ζ) σε οικοδομικές εργασίες, μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης χορηγείται τριών (3) ημερών επιπλέον κανονική άδεια τον χρόνο.
γ) Η εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων των προηγούμενων περ. α’ και β’ ορίζεται σε τριάντα δύο (32) ώρες, χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή.
δ) Οι ΟΤΑ που απασχολούν εργαζόμενες είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση, αναλαμβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυχτερινή βάρδια.
Σε οποιαδήποτε στιγμή της εγκυμοσύνης και εφόσον η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας, θα πρέπει να μετακινείται σε θέση ημερήσιας απασχόλησης.
5. Η διάταξη του άρθρου 61 του Ν.3584/2007 για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των μόνιμων υπαλλήλων των ΟΤΑ εφαρμόζεται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ Α’ βαθμού.
Οι άδειες στο προσωπικό αυτό χορηγούνται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 62 παρ. 2 έως 6 και 63 του Ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων).
Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ Α’ βαθμού χορηγούνται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 62 του Ν.3584 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων άρθρο 174, παρ. 2).
Αρθρο 11
Κατασκηνώσεις
Στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχει παιδιά ηλικίας από 6 ετών και μέχρι 14 ετών, ο οικείος ΟΤΑ, εφόσον δεν διαθέτει κατασκηνώσεις, υποχρεωτικά φροντίζει για την αποστολή των παιδιών σε κατασκηνώσεις, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις αποφάσεις και τον Κανονισμό Παροχών του ΤΥΔΚΥ.
Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη θα βαρύνει κατά 50% τον οικείο ΟΤΑ και κατά 50% τον εργαζόμενο.
Αρθρο 12
Συνδικαλιστικές άδειες
Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής το συνημμένο παράρτημα που αφορά τις «Συνδικαλιστικές άδειες στους υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ βαθμού».
Ευνοϊκότερες με νόμο ρυθμίσεις, παραμένουν σε ισχύ.
Αρθρο 13
Ατομικά μέσα προστασίας
1. Οι υπ’ αριθ. 53361/2.10.2006 (ΦΕΚ 1503/Β’/11.10.2006) και υπ’ αριθ. 36586/10.7.2007 (ΦΕΚ 1323/Β’/30.7.2007) κοινές υπουργικές αποφάσεις έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος τους και για το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και για τις ειδικότητες και θέσεις εργασίας που αναφέρονται σε αυτή.
2. Ο εργαζόμενος υποχρεωτικά φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας κατά τον χρόνο της εργασίας του, προς διαφύλαξη τόσο της ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας.
3. Στις ειδικότητες πληροφορικής χορηγούνται τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. 130558/12.6.1989 (ΦΕΚ 471/Β’/16.6.1989) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά.
Αρθρο 14
Οι ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α’/14.3.1989), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α’/24.12.1997), ισχύουν και για το προσωπικό των ΟΤΑ.
Αρθρο 15
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Για το προσωπικό το οποίο κατατάσσεται στους ΟΤΑ Α’ βαθμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3320/2005, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη το σύνολο της υπηρεσίας που παρασχέθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του Π.Δ.164/2004 και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 αυτού συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου των είκοσι τεσσάρων (24) ή δέκα οκτώ (18) μηνών που αναφέρεται στο παραπάνω Π.Δ.
Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τους υπαγόμενους στις διατάξεις του Ν.3491/2006.
Αρθρο 16
Αιμοδοτική άδεια
α) Εργαζόμενος που δίνει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος, δικαιούται να απουσιάσει από την υπηρεσία κατά την ημέρα της αιμοδοσίας.
β) Εργαζόμενος που προσέρχεται από δική του και μόνο πρωτοβουλία σε κέντρο αιμοδοσίας για να προσφέρει αίμα, δικαιούται να απουσιάσει από την υπηρεσία του, πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, μία (1) ημέρα.
γ) Εργαζόμενος που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και εργαζόμενος που συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται να απουσιάσει από την υπηρεσία του, πέραν της ημέρας της αιμοδοσίας, δύο (2) ημέρες.
Η άδεια απουσίας δίνεται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, σε χρόνο που θα καθορίζεται με ευθύνη της οικείας υπηρεσίας διοικητικού ή προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Αρθρο 17
Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών
Στο προσωπικό που αμείβεται με τις παρ. Α’ και Β’ του άρθρου 5 της παρούσας και στο οποίο δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή για τον ίδιο λόγο, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.3205/2003, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Αρθρο 18
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007 και κάθε προηγούμενη Σ.Σ.Ε. καταργείται.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ
Αρθρο 1
Διευκολύνσεις συνδικαλιστών
Ο εργοδότης (ΟΤΑ) έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των Δ.Σ., ελεγκτικών επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι μέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ, στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Την ίδια υποχρέωση έχει για τα μέλη του γενικού συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής, εκτελεστικής επιτροπής και τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (ΑΔΕΔΥ).
Αρθρο 2
Αδειες πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων
Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μελών της ΠΟΕ-ΟΤΑ, χορηγείται άδεια απουσίας έως πέντε (5) ημέρες τον μήνα εάν τα μέλη τους είναι πεντακόσια (500) και πάνω και έως τρεις (3) ημέρες αν είναι λιγότερα.
Αρθρο 3
Αδειες μελών γενικού συμβουλίου
Στα μέλη του γενικού συμβουλίου της ΠΟΕ-ΟΤΑ χορηγείται άδεια απουσίας εννέα (9) ημέρες τον μήνα για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Στις ημέρες αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες συνεδρίασης του γενικού συμβουλίου.
Αρθρο 4
Αδειες μελών εκτελεστικής επιτροπής
Στα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ χορηγείται άδεια απουσίας εννέα (9) ημερών τον μήνα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι άδειες αυτές δεν προστίθενται στις άδειες των μελών του γενικού συμβουλίου.
Στον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα χορηγείται άδεια για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
Στον αντιπρόεδρο και τον ταμία χορηγείται άδεια απουσίας δεκαπέντε (15) ημερών τον μήνα.
Στις ημέρες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής.
Αρθρο 5
Αδειες αντιπροσώπων
Στους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι μέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ, χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια των συνεδρίων της ΠΟΕ-ΟΤΑ που συμμετέχουν.
Η ίδια άδεια χορηγείται και για τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΑΔΕΔΥ).
Αρθρο 6
Διαδικασία χορήγησης
Ο εργοδότης (ΟΤΑ) είναι υποχρεωμένος να χορηγεί οπωσδήποτε την άδεια που ζητείται από τον συνδικαλιστή μέσα στα πλαίσια του αριθμού των ημερών που η παρούσα προσδιορίζει ως ανώτατο όριο.
Ο συνδικαλιστής οφείλει, εφόσον το γνωρίζει, να υποβάλει έγκαιρα στην υπηρεσία του μία αίτηση – δήλωση, με την οποία θα την ενημερώνει για τις συγκεκριμένες ημέρες που πρόκειται να απουσιάσει για συνδικαλιστικούς λόγους.
Η εν λόγω αίτηση – δήλωση δεν έχει την έννοια ότι η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε έλεγχο και να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από την παρούσα, αλλά έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα.
Εάν οι συνδικαλιστικές υποχρεώσεις δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές, θα πρέπει να ενημερώνει όσο είναι δυνατόν πιο έγκαιρα την υπηρεσία του για την απουσία του.
Στις περιπτώσεις έκτακτων συνδικαλιστικών αναγκών, η απουσία θα πρέπει να καλυφθεί εκ των υστέρων με τη σχετική αίτηση – δήλωση.
Η διοίκηση – εργοδότης (ΟΤΑ) δεν δικαιούται να περικόψει τις ζητούμενες ημέρες άδειας αν βρίσκονται εντός των ορίων που θέτει η παρούσα.