Πηγαίνετε στις Κύριες εργασίες > Κινήσεις. Κατά την καταχώριση της κίνησης εμφανίζεται το μήνυμα: « Ο λογαριασμός δεν κινείται». Τι θα πρέπει να κάνετε;

Στα στοιχεία του  λογαριασμού  (ή των  λογαριασμών, αν κινούνται περισσότεροι από ένας) – Κύριες Εργασίες > Γενικό λογιστικό σχέδιο) στο tab Λειτουργία, θα ελέγξετε αν το πεδίο με περιγραφή Κινείται έχει την τιμή Ναι ή Όχι. Αν η τιμή του πεδίου είναι Όχι, τότε κατά την κίνηση θα εμφανιστεί το μήνυμα « Ο λογαριασμός δεν κινείται».