Ο.ΔΕΛ ΙΒ 1116459 ΕΞ 09-11-2022
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4987/2022 (Α’ 206/4.11.2022) «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2022
Ο. ΔΕΛ ΙΒ 1116459 ΕΞ 2022

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 18345, Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 210 4802647
E-Mail: d.eleg@aade.gr

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4987/2022 (Α’ 206/4.11.2022) «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4987/2022

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 4987/2022:
α) του άρθρου πρώτου «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»
β) του άρθρου δεύτερου «Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
α) το άρθρο πρώτο: Αφορά την κύρωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος,
β) το άρθρο δεύτερο: Αφορά την έναρξη ισχύος του ν. 4987/2022.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4987/2022 (Α’ 206), με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, μετά από κωδικοποίηση των οικείων διατάξεων του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του κοινοποιούμενου νόμου, μεταξύ άλλων, ο ΚΦΔ:
α) αποδίδει τις κωδικοποιούμενες διατάξεις με πιο εύληπτο και συστηματοποιημένο τρόπο και με αναδιάταξη, όπου απαιτείται, της δομής των παραγράφων και των εδαφίων, ώστε να αποδίδουν με σαφή και κατανοητό τρόπο το νόημα των κανόνων που εισάγουν,
β) αίρει τις γλωσσικές ή ορολογικές ασυνέπειες και τις αναντιστοιχίες στο περιεχόμενο επιμέρους ρυθμίσεων του ίδιου του Κώδικα,
γ) απαλείφει σειρά από διατάξεις του υφιστάμενου Κώδικα, είτε διότι έχουν καταργηθεί σιωπηρά από νεότερες διατάξεις, είτε διότι πλέον ελλείπουν ή έχουν καταργηθεί οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους,
δ) παραλείπει από την εισαγωγή στον νέο Κώδικα διατάξεων που, είτε λόγω της φύσης τους, είτε λόγω του μεταβατικού τους χαρακτήρα, το ρυθμιστικό τους περιεχόμενο έχει εξαντληθεί,
ε) εναρμονίζει τη χρησιμοποιούμενη στον Κώδικα ορολογία με την ορολογία που απαντάται στην φορολογική νομοθεσία, η οποία έχει νομοθετηθεί ή τροποποιηθεί μετά την εισαγωγή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
στ) προσαρμόζει την ονομασία των εμπλεκόμενων οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης στην οργανωτική μεταβολή που επέφερε η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με τον ν. 4389/2016 (Α’94).

Ειδικότερα, ο κοινοποιούμενος νόμος διαρθρώνεται ως εξής:

Ι. Άρθρο Πρώτο
Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Με το άρθρο πρώτο κυρώνεται ο Κώδικας νομοθεσίας, που αφορά στη φορολογική διαδικασία.
Συγκεκριμένα:
– Τμήμα I Γενικές Διατάξεις (άρθρα 1 έως 9)
– Τμήμα II Φορολογικό Μητρώο (άρθρα 10 και 11)
– Τμήμα III Αποδεικτικό Ενημερότητας (άρθρο 12)
– Τμήμα IV Τήρηση Λογιστικών Αρχείων (Βιβλίων και Στοιχείων) (άρθρα 13 έως 17Α)
– Τμήμα V Υποβολή Δηλώσεων (άρθρα 18 έως 20)
– Τμήμα VI Ενδοομιλικές Συναλλαγές (άρθρα 21 και 22)
– Τμήμα VII Φορολογικοί Έλεγχοι (άρθρα 23 έως 29)
– Τμήμα VIII Προσδιορισμός Φόρου (άρθρα 30 έως 39)
– Τμήμα IX Είσπραξη (άρθρα 40 έως 52)
Κεφάλαιο Α’ : Αρμοδιότητα είσπραξης του φόρου (άρθρο 40)
Κεφάλαιο Β’ : Είσπραξη του φόρου (άρθρα 41 έως 44)
Κεφάλαιο Γ’ : Μέτρα για τη διασφάλιση και την αναγκαστική εκτέλεση (άρθρο 45)
Κεφάλαιο Δ’ : Μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δημόσιο (άρθρο 46)
Κεφάλαιο Ε’ : Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρα 47 έως 49)
Κεφάλαιο ΣΤ’ : Αλληλέγγυα ευθύνη (άρθρο 50)
Κεφάλαιο Ζ’ : Παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης φόρων (άρθρα 51 και 52)
– Τμήμα X Τόκοι και Πρόστιμα (άρθρα 53 έως 62)
– Τμήμα XI Διαδικασίες προσφυγής – Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού (άρθρα 63 έως 65Α)
– Τμήμα XII Εγκλήματα φοροδιαφυγής – Ποινικές κυρώσεις (άρθρα 66 έως 69)
– Τμήμα XIII Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις (άρθρα 70 και 71)
– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΙ. Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Με το άρθρο δεύτερο ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι από 4.11.2022).

Επισημαίνεται ότι, αναγκαία συνέπεια της κωδικοποίησης αποτέλεσε και η μερική αναρίθμηση υφιστάμενων παραγράφων ή και άρθρων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Δεν έχει γίνει αναρίθμηση κάποιων από τα άρθρα ή τις παραγράφους τους στις περιπτώσεις που προκρίθηκε ότι αυτό θα μπορούσε να δυσχεράνει την εφαρμογή της νομοθεσίας από τη Φορολογική Διοίκηση και τους φορολογουμένους.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 4987/2022 οι κωδικοποιούμενες διατάξεις του Μέρους Α’ (ΚΦΔ) και το Παράρτημα του ν. 4174/2013 καταργούνται. Κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του ν. 4174/2013 όπως ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4987/2022, εξακολουθούν να ισχύουν.

Στο κείμενο του νόμου, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρατίθενται οι σχετικοί Πίνακες Κωδικοποιητικών και Κωδικοποιούμενων Διατάξεων, με αντιστοίχηση των νέων κωδικοποιητικών διατάξεων του ν. 4987/2022 με τις διατάξεις του ν. 4174/2013.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ