Ο ΔΕΕΦ Β 1102315 ΕΞ 17-11-2021
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 34, 36, 38, 42, 58, 72, 88, 92, 109 και 113 του ν. 4850/2021 (Α’208)

Αθήνα, 17/11/2021
Ο ΔΕΕΦ Β 1102315 ΕΞ 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ B
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α, B ‘
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:101 84 – Αθήνα
Τηλέφωνο:2132122400
210 337500
E-Mail: deef.b@aade.gr
deaf@aade.gr
deispraxeon@aade.gr
defk@aade.gr
Url:www.aade.gr

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 34, 36, 38, 42, 58, 72, 88, 92, 109 και 113 του ν. 4850/2021 (Α’208)».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 34, 36, 38, 42, 58, 72, 88, 92, 109 και 113 του ν. 4850/2021 (Α 208) με θέμα « Οδηγώντας με ασφάλεια : Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

α) άρθρο 34 σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, για την έκδοση της οποίας απαιτείται η καταβολή του τέλους αδείας,
β) άρθρο 36 σχετικά με τον προσδιορισμό της υποχρέωσης καταβολής ετησίων τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος αναλόγως κυβισμού αυτών, της απαλλαγής αυτών από τέλη κυκλοφορίας εφόσον είναι άνω των σαράντα πέντε (45) ετών, καθώς και της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη μεταφορά επιβατών,
γ) άρθρο 38 σχετικά με τις κυρώσεις και τα πρόστιμα στην περίπτωση κυκλοφορίας τους χωρίς την καταβολή των ετήσιων τελών καθώς και στα όργανα ελέγχου των παραβάσεων,
δ) άρθρο 42 σχετικά με την αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 περί ειδικού λογαριασμού αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ,
ε) άρθρο 58 σχετικά με το ακατάσχετο της χρηματοδότησης του διαχειριστή υποδομής – τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4408/2016,
στ) άρθρο 72, παρ. 4 σχετικά με τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων Τ.Ε.Ο. Α.Ε.,
ζ) άρθρο 88 σχετικά με την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’118) περί θεμάτων μετακίνησης και αποζημίωσης ιατρικού προσωπικού ΕΣΥ συγκεκριμένων ειδικοτήτων,
η) άρθρο 92, παρ. 3 σχετικά με την καθιέρωση της καταβολής σε ιατρούς των παρ. 1 και 2 του ίδιου άρθρου που ειδικεύονται για τη λήψη τίτλου δεύτερης ειδικότητας στην αναισθησιολογία, της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4816/2021 (Α’118), ήτοι μηνιαίο επίδομα ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του κάθε έτους ειδίκευσης στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω άρθρου,
θ) άρθρο 109, σχετικά με την ένταξη στις ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής οφειλετών φυσικών προσώπων επιτηδευματιών, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 με ΚΑΔ δραστηριότητας υπαγόμενες στις εν λόγω ρυθμίσεις και με προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020.
ι) άρθρο 113 σχετικά με την έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος καθώς και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην είσπραξη, έλεγχο της εν λόγω φορολογίας,
β) ως προς την αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 2963/2001, τα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., καθώς και τις δημοτικές επιχειρήσεις αστικών συγκοινωνιών (ΔΕΑΣ) ΚΩ και ΡΟΔΑ,
γ) ο διαχειριστής υποδομής ως λήπτης της κρατικής χρηματοδότησης (άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/34 ΕΕ),
δ) ως προς τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων Τ.Ε.Ο. Α.Ε. όσοι εμπλέκονται σε αυτή,
ε) ως προς την προβλεπόμενη πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση και αποζημίωση εφημεριακής απασχόλησης, οι ιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων του ΕΣΥ,
στ) ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4816/2021 (Α’118), οι οριζόμενοι στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 ιατροί που ειδικεύονται για τη λήψη τίτλου δεύτερης ειδικότητας στην αναισθησιολογία,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 34, 36, 38, 42, 58, 72, 88, 92, 109 και 113 του ν. 4850/2021 (Α’208), ως ακολούθως.

Άρθρο 34
Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος

Με τις διατάξεις του άρθρου 34 ορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, για την οποία καταβάλλεται τέλος αδείας καθώς και η ισχύς αυτής.

Άρθρο 36
Τέλη κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται, για την κυκλοφορία των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, η καταβολή υπέρ του Δημοσίου ετήσιων τελών κυκλοφορίας σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 3, 4 και 7 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), με το πρώτο εδάφιο της περ. α’ και την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’ 242), αναλόγως του κυβισμού αυτών.
Ειδικότερα
α) για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως και 999 κ.εκ., καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους πενήντα (50,00) ευρώ,
β) για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό από 1000 κ.εκ. έως και 1999 κ.εκ., καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους εκατό (100,00) ευρώ,
γ) για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 2000 κ.εκ., καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους διακοσίων (200,00) ευρώ,
δ) για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως 250 κ.εκ., καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους είκοσι πέντε (25,00) ευρώ,
ε) για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 250 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους πενήντα (50,00) ευρώ. Περαιτέρω, προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας των oχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος άνω των σαράντα πέντε (45) ετών, καθώς και των λεωφορείων ιστορικού ενδιαφέροντος, ενώ εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, τα μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη μεταφορά επιβατών και τυγχάνουν υψηλής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας.

Άρθρο 38
Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι παραβάσεις, κατά τη δημόσια κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων, καθώς και οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα ανά παράβαση, μεταξύ αυτών και για κυκλοφορία ιστορικού οχήματος χωρίς να έχουν καταβληθεί τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις ορίζονται τα όργανα ελέγχου και επιβολής των σχετικών διοικητικών προστίμων και διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η ΑΑΔΕ.

Άρθρο 42
Ρυθμίσεις θεμάτων ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. – αντικατάσταση άρθρου 13 ν. 2963/2001

Με τις διατάξεις του άρθρου 42 προβλέπεται η αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 περί ειδικού λογαριασμού αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ. Ειδικότερα, στην παρ. 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι για την ανανέωση των λεωφορείων και την υλοποίηση έργων υποδομής αστικών και υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., επιβάλλεται εισφορά πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων που προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση κομίστρου των αστικών και υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ., Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., της Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ και ΡΟΔΑ. Η εισφορά του προηγούμενου εδαφίου, ως εισφορά ειδικού σκοπού, δεν υπολογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα και κατατίθεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συστήνονται ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 58
Ακατάσχετο της χρηματοδότησης του διαχειριστή υποδομής – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4408/2016

Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4850/2021, τροποποιείται η παρ.5 του άρθρου 8 του ν. 4408/2016 (Α’135) με την προσθήκη του κάτωθι εδαφίου:
«Ειδικά για το έτος 2021, η προαναφερόμενη κρατική χρηματοδότηση του διαχειριστή υποδομής είναι ακατάσχετη για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2021 στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη του εν λόγω διαχειριστή υποδομής στη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, αποδίδεται σε αυτόν είτε ως προκαταβολή της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) είτε μέσω χρηματικού εντάλματος του εποπτεύοντος Υπουργείου, και για τη λήψη αυτής δεν απαιτείται η έκδοση και προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Άρθρο 72 παρ. 4
Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.- αντικατάσταση περ. α της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4250/2014

Κατά τις νέες διατάξεις, το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων Τ.Ε.Ο. Α.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:
Από τη δημοσίευση του ν. 4850/2021 (5/11/2021), το σύνολο της περιουσίας της εταιρίας περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, ως καθολικό διάδοχο της εταιρίας, άνευ τήρησης άλλων διατυπώσεων και άνευ ανταλλάγματος, με την επιφύλαξη του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170) περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Επιπλέον, οι σχετικές μεταβιβάσεις και μεταβολές απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά καθώς και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου, ενώ, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων, ακόμα και αυτών που αποκτήθηκαν με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, δεν απαιτείται να μνημονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, της φορολογικής διοίκησης.

Άρθρο 88
Μετακίνηση και αποζημίωση ιατρικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021

Στην παρ. 1 προβλέπεται η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’118) ως ίσχυε μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του με το άρθρο πεντηκοστό του ν. 4839/2021 (Α’181), ώστε η μετακίνηση και οι αποζημιώσεις να αφορούν στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας όχι μόνο αναισθησιολογίας, αλλά και παθολογίας, γενικής ιατρικής και πνευμονολογίας-φυματιολογίας, στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. κατόχους πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική ιατρική και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας.
Η προβλεπόμενη πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση καθώς επίσης και η αποζημίωση της εφημεριακής απασχόλησης, η οποία ορίστηκε το πρώτον με την προηγούμενη τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’118) με το άρθρο πεντηκοστό του ν. 4839/2021 (Α’181), φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ (κλίμακα εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις) ελλείψει σχετικής πρόβλεψης περί του αφορολόγητου αυτών. Εξάλλου, ήδη από την προηγούμενη τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’118) με το άρθρο πεντηκοστό του ν. 4839/2021 (Α’181), με έναρξη ισχύος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (ήτοι 2.10.2021), δεν προβλέπεται το αφορολόγητο αυτών, που προβλεπόταν για τη χορήγηση της πρόσθετης ημερήσιας αποζημίωσης με την ψήφιση του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’118) και μέχρι την 2.10.2021, δηλαδή μέχρι την ψήφιση των διατάξεων του άρθρου πεντηκοστού του ν. 4839/2021 (Α’181).

Άρθρο 92 παρ. 3
Χορήγηση μηναίου επιδόματος επί απόκτησης δεύτερου τίτλου ειδικότητας στην αναισθησιολογία

Με την παρ. 3 του άρθρου 92 προβλέπεται ότι στους ιατρούς των παρ. 1 και 2 του ίδιου άρθρου που ειδικεύονται για τη λήψη τίτλου δεύτερης ειδικότητας στην αναισθησιολογία καταβάλλεται και η οικονομική ενίσχυση της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4816/2021, περί της χορήγησης μηνιαίου επιδόματος ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του κάθε έτους ειδίκευσης στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω άρθρου. Σημειωτέον, ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4816/2021 το επίδομα των παρ. 1 και 2 χορηγείται έως τις 31.12.2022, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 (Α’ 167), δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης και δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς του ΕΣΥ.

Άρθρο 109
Ένταξη στις ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής οφειλετών φυσικών προσώπων επιτηδευματιών, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 με ΚΑΔ δραστηριότητας υπαγόμενες στις εν λόγω ρυθμίσεις και με προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου 109, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) με την προσθήκη στο τέλος της ανωτέρω παραγράφου των κάτωθι εδαφίων: «Κατ’ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για οφειλέτες της περ. α), στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από 27.10.2020 έως 31.7.2021, επιτρέπεται να εντάσσονται στη ρύθμιση οφειλές που βεβαιώθηκαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και οφειλές, που ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος σε καθεστώς ρύθμισης της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’107), υπό τον όρο ότι η ρύθμιση αυτή βρίσκεται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τη δόση Οκτωβρίου των ρυθμίσεων της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2021.»

Ειδικότερα με την ανωτέρω τροποποίηση, οι ως άνω οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στη ρύθμιση του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 οφειλές που βεβαιώθηκαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και οφειλές, που ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και οι οποίες έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως 5.11.2021 σε καθεστώς ρύθμισης της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), εφόσον αυτή βρίσκεται σε ισχύ κατά την 5.11.2021. Επισημαίνεται ότι, για τη δόση Οκτωβρίου 2021 των ρυθμίσεων της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, καταληκτική ημερομηνία καταβολής ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2021.

Άρθρο 113
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 5/11/2021, με εξαίρεση την ισχύ των διατάξεων των άρθρων 34, 36 και 38, η οποία αρχίζει δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
α/α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ