Ο Δ.Ε.Ε. Β 1116878 ΕΞ 30-12-2021
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 15, 24, 31, 38, 58 και 76 του ν. 4875/2021 (Α250)

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021
Ο Δ.Ε.Ε. Β 1116878 ΕΞ  2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103635007
Email : deispraxeon @aade.gr
Url : www.aade.gr

ΙΙ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375311,317
Email :deaf@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
Email :deef@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΙV. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375872-878
Email :defk@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 15, 24, 31, 38, 58 και 76 του ν. 4875/2021 (Α250)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 15, 24, 31, 38, 58 και 76 (έναρξη ισχύος) του ν. 4875/2021 (Α’250)

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διατάξεις των άρθρων:
1) Άρθρα 15 και 24 του Μέρους Β «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
2) Άρθρο 31 «Κυρώσεις σε τουριστικά γραφεία – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 11 ν. 393/1976» του Κεφαλαίου Γ’ «Ρυθμίσεις για τα τουριστικά γραφεία» του Μέρους Γ «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης»
3) Άρθρο 38 « Βασικές υποχρεώσεις ξεναγών – Αντικατάσταση άρθρου 4 ν. 710/1977 Διοικητική εποπτεία ξεναγών – Επιβολή κυρώσεων – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 710/1977» του Κεφαλαίου Ε «Ρυθμίσεις για τους ξεναγούς» του Μέρους Γ «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης»
4) Άρθρο 58 «Παράταση και αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» – τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 131 του ν. 4764/2020» του Κεφαλαίου Ι «Ρυθμίσεις για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» του Μέρους Γ «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης»
5) Άρθρο 76 « Έναρξη ισχύος» του Μέρους Ε «Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1) Το άρθρο 15 αφορά την ανώνυμη εταιρεία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία»
2) Το άρθρο 24 αφορά την ανώνυμη εταιρεία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία»
3) Το άρθρο 31 αφορά τουριστικά γραφεία που παραβαίνουν την τουριστική νομοθεσία
4) Το άρθρο 38 αφορά τους ασκούντες το επάγγελμα του ξεναγού.
5) Το άρθρο 58 αφορά τους παρόχους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για όλους» για το έτος 2021
6) Το άρθρο 76 αφορά την έναρξη ισχύος του ν. 4875/2021

Με την παρούσα Οδηγία, σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 15 και 24 του Μέρους Β «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», του άρθρου 31 «Κυρώσεις σε τουριστικά γραφεία – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 11 ν. 393/1976» του Κεφαλαίου Γ’ «Ρυθμίσεις για τα τουριστικά γραφεία» του Μέρους Γ «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης», του άρθρου 38 «Βασικές υποχρεώσεις ξεναγών – Αντικατάσταση άρθρου 4 ν. 710/1977 Διοικητική εποπτεία ξεναγών – Επιβολή κυρώσεων – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 710/1977» του Κεφαλαίου Ε «Ρυθμίσεις για τους ξεναγούς» του Μέρους Γ «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης», του άρθρου 58 «Παράταση και αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» – τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 131 του ν. 4764/2020» του Κεφαλαίου Ι « Ρυθμίσεις για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» του Μέρους Γ «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης» και του άρθρου 76 « Έναρξη ισχύος» του Μέρους Ε «Έναρξη ισχύος» του ν.4875/2021 (Α’250/23-12-2021)«Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης».

Ειδικότερα:

1. Άρθρο 15
Μεταβίβαση περιουσιακών δικαιωμάτων

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 ορίζεται ότι η παραχώρηση της χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου, στην «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων, τελών κτηματογράφησης και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών, πλην του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και κληρονομιάς. Σε ό,τι αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’248).

2. Άρθρο 24
Ατέλειες-Έσοδα

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24, ορίζεται ότι η Ι.Π.Ε. Α.Ε. απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, απαλλαγών και ατελειών του Δημοσίου. Υπόκειται δε αποκλειστικά στους φόρους μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς, κληρονομιάς, στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και εισοδήματος και απαλλάσσεται από κάθε άλλο φόρο, επομένως και από τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.).

3. Άρθρο 31
Κυρώσεις σε τουριστικά γραφεία – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 11 ν. 393/1976

Με τις διατάξεις του άρθρου 31 προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 11 του ν. 393/1976 (Α’ 199), περί κυρώσεων σε τουριστικά γραφεία ως εξής: «Τα χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), βεβαιώνονται στην αρμόδια κατά την κείμενη νομοθεσία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α’ 90).».

4. Άρθρο 38
Βασικές υποχρεώσεις ξεναγών – Αντικατάσταση άρθρου 4 ν. 710/1977 Διοικητική εποπτεία ξεναγών – Επιβολή κυρώσεων – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 710/1977

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 προβλέπονται τροποποιήσεις στο άρθρο 12 του ν. 710/1977, περί άσκησης εποπτείας στο έργο των ξεναγών και περί επιβολής κυρώσεων, μεταξύ των οποίων και η προσθήκη παρ. 9 ως εξής: «Τα πρόστιμα βεβαιώνονται στην αρμόδια κατά την κείμενη νομοθεσία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α’ 90)».

5. Άρθρο 58
Παράταση και αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4764/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου 58 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4764/2020 και ορίζεται ότι χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Τουρισμού για την αποπληρωμή των παρόχων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για όλους» για το έτος 2021, όπως αυτοί ορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού του άρθρου 83 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες καθώς και τα νομικά πρόσωπά των ως άνω φορέων, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

6. Άρθρο 76
Έναρξη ισχύος

Με το άρθρο 76 ορίζεται ότι η ισχύς του ν. 4875/2021 αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι στις 23-12-2021, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ