Ο Δ.Ε.Ε.Β 1112478 ΕΞ 03-11-2022
Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 10 και 11 του άρθρου 62, της παρ. 2 του άρθρου 67 και του άρθρου 92 του ν. 4986/2022 («Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις», Α 204/28-10-2022)

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2022
Ο Δ.Ε.Ε. Β 1112478 ΕΞ 2022

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β’

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103614303
Email : deispraxeon@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 10 και 11 του άρθρου 62, της παρ. 2 του άρθρου 67 και του άρθρου 92 του ν. 4986/2022 («Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις», Α 204/28-10-2022)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 10 και 11 του άρθρου 62, της παρ. 2 του άρθρου 67 και του άρθρου 92 του ν. 4986/2022

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των κάτωθι διατάξεων του ν. 4986/2022:
1. του άρθρου 62 (παρ. 10 και 11): «Ειδική εισφορά ανά θερμική μεγαβατώρα υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής»
2. του άρθρου 67 (παρ. 2): «Ειδικότερες ρυθμίσεις επί προθεσμιών — Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 37 ν. 4936/2022 και παρ. 9 άρθρου 54 ν. 4951/2022»
3. του άρθρου 92: «Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. του άρθρου 62 (παρ. 10 και 11): αφορά τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
2. του άρθρου 67 (παρ. 2): αφορά την προθεσμία καταβολής της έκτακτης εισφοράς που επιβάλλεται στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4936/2022 (Α’ 105)
3. του άρθρου 92: αφορά την έναρξη ισχύος του ν. 4986/2022

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 62, της παρ. 2 του άρθρου 67 και του άρθρου 92 του ν. 4986/2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 62
«Ειδική εισφορά ανά θερμική μεγαβατώρα υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής» (παρ. 10 και 11)

Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 62 του κοινοποιούμενου νόμου, σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής στη «Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.) της ειδικής εισφοράς ανά θερμική μεγαβατώρα υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, που ρυθμίζεται στο άρθρο αυτό, τα οφειλόμενα ποσά βεβαιώνονται ταμειακώς και εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190) και ιδίως το άρθρο 2 αυτού, κατόπιν εκκαθαρίσεως και αποστολής χρηματικού καταλόγου από τη Ρ.Α.Ε., και αποδίδονται στον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), ο οποίος αποτελεί τον διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης». Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 62 του κοινοποιούμενου νόμου, η παραγραφή των απαιτήσεων κατά των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις προβλέψεις του εν λόγω άρθρου είναι πενταετής. Ο χρόνος παραγραφής εκκινεί από τη δήλη ημέρα καταβολής, άλλως από την ημερομηνία της τελευταίας νόμιμης αμφισβήτησης της οφειλής, η οποία αναγράφεται επί του χρηματικού καταλόγου που αποστέλλεται στην Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Για την παραγραφή των απαιτήσεων εφαρμόζονται τα άρθρα 137 έως 139 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Άρθρο 67
«Ειδικότερες ρυθμίσεις επί προθεσμιών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 37 ν. 4936/2022 και παρ. 9 άρθρου 54 ν. 4951/2022» (παρ. 2)

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 67 του κοινοποιούμενου νόμου, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4936/2022 (Α’ 105), περί καταβολής της έκτακτης εισφοράς ηλεκτροπαραγωγών, συντέμνεται και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Η εισφορά καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), της σχετικής πράξης προσδιορισμού. Η προθεσμία και η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης προσδιορισμού δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.»

Άρθρο 92
«Έναρξη ισχύος»

Με τη διάταξη του άρθρου 92 ορίζεται ότι η ισχύς του κοινοποιούμενου νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι στις 28.10.2022, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις του.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ