Ο Δ.Ε.Ε. Α 1054917 ΕΞ 2022/20.6.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 58 παρ. 1 και 65 του Ν.4940/2022 (Α 112)

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022
Ο Δ.Ε.Ε. Α 1054917 ΕΞ 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3635007
Email: deispraxeon@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 58 παρ. 1 και 65 του Ν.4940/2022 (Α 112)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων: 58 παρ. 1 και 65 του ν. 4940/14-6-2022 (Α’112), με θέμα: «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και άλλες διατάξεις».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των κάτωθι διατάξεων:
α) Άρθρο 58 παρ. 1 του ν. 4940/2022: « Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» – Τροποποίηση των άρθρων 37 και 39 του ν. 4837/2021».
β) Άρθρο 65 του ν.4940/2022 «Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Άρθρο 58 παρ. 1: αφορά το ακατάσχετο και το ασυμψήφιστο της αποζημίωσης του Προσωπικού Βοηθού για την παροχή της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία».
β) Άρθρο 65: αφορά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4940/2022.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1 και 65 του ν. 4940/2022 (Α’112), με θέμα: «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και άλλες διατάξεις», ως ακολούθως:

Άρθρο 58 παρ.1
Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» – Τροποποίηση των άρθρων 37 και 39 του ν. 4837/2021

Με τη διάταξη του άρθρου 58 και ειδικότερα της παρ. 1 προβλέπεται η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4837/2021 (Α’178) περί υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία», ως ακολούθως: α) στο πρώτο εδάφιο αντί της λέξης «αμοιβή» τίθεται η λέξη «αποζημίωση», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παράγραφος 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Η αποζημίωση του Προσωπικού Βοηθού για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.. Η αποζημίωση αυτή, όταν ο Αποδέκτης ή ο Εκπρόσωπός του συμβάλλεται απευθείας με Προσωπικό Βοηθό, δεν κατάσχεται εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 65 ορίζεται ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2 και 3, η ισχύς του κοινοποιούμενου νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ