Ο.3068/2023
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 59 και άρθρου 68 του ν. 5069/2023 (Α’ 193) με τίτλο «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου, λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.»

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2023
Ο. 3068/30.11.2023

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 106 72
Τηλέφωνο: 210-3635044
Ε-mail: dideisep@aade.gr
URL: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 59 και άρθρου 68 του ν. 5069/2023 (Α’ 193) με τίτλο «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου, λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.»

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 59 και άρθρου 68 του ν. 5069/2023 (Α’193) με τίτλο «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου, λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.»

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των κάτωθι διατάξεων του ν. 5069/2023 :

I) άρθρο 59 «Ακατάσχετο πληρωμών φορέα διαχείρισης – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 68 του ν. 4986/2022»

II) άρθρο 68 « Έναρξη ισχύος».

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

I) Με το άρθρο 59 προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 68 του ν. 4986/2022 και θεσπίζεται το ακατάσχετο και ασυμψήφιστο των πληρωμών προς τον φορέα διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορούν στην καταβολή των ποσών για την ενίσχυση και χρηματοδότηση των δικαιούχων. II) Το άρθρο 68 αφορά στην έναρξη ισχύος των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου.
Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 59 και 68 του ν. 5069/2023 (Α’193), ως εξής:

Άρθρο 59 «Ακατάσχετο πληρωμών φορέα διαχείρισης – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 68 του ν. 4986/2022»

Με το άρθρο 59 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 68 του ν. 4986/2022 με το οποίο ορίζεται ότι οι πληρωμές προς τον φορέα διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων της παρ. 1 του ιδίου άρθρου 68 του ν. 4986/2022, «τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που αφορούν στην καταβολή των ποσών για την ενίσχυση και χρηματοδότηση των δικαιούχων είναι ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του φορέα προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.»

Άρθρο 68 Έναρξη ισχύος

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του κοινοποιούμενου νόμου η ισχύς του άρθρου 59 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ