Ο.3066/3.11.2023
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 8, 12 και 14 του ν. 5061/2023 (ΦΕΚ Α 179/30-10-2023) με τίτλο «Διατάξεις για την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης»

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2023
Ο 3066/3.11.2023

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 18346, Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 2104802283
Email: defk@aade.gr
Url: www.aade.gr

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ

Ταχ. Δ/νση: Αμφιαράου 119
Ταχ. Κώδικας: 10443, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2131390353
Email: dserv@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 8, 12 και 14 του ν. 5061/2023 (ΦΕΚ Α 179/30-10-2023) με τίτλο «Διατάξεις για την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 8, 12 και 14 του ν. 5061/2023.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 8, 12 και 14 του ν. 5061/2023:

α) Άρθρο 8: «Κοινοποίηση διοικητικών πράξεων και επίδοση διοικητικών εγγράφων των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.»

β) Άρθρο 12: «Κατάργηση της ανώνυμης εταιρείας «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»- Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 4875/2021».

γ) Άρθρο 14: «Έναρξη ισχύος.»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Οι διατάξεις του άρθρου 8 αφορούν στη γνωστοποίηση αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, μετά από σχετικό αίτημα αυτών, των φυσικών ή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν δηλωθεί και χρησιμοποιούνται από τη Φορολογική Διοίκηση.

β) Οι διατάξεις του άρθρου 12 αφορούν στη λύση και θέση σε εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) και στην αυτοδίκαιη περιέλευση κάθε στοιχείου κινητής ή ακίνητης περιουσίας της, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα, στο ελληνικό δημόσιο, μετά τη περάτωση της εκκαθάρισης.

γ) Οι διατάξεις του άρθρου 14 αφορούν στην έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου.

 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 8, 12 και 14 του ν. 5061/2023, ως ακολούθως:

Άρθρο 8 «Κοινοποίηση διοικητικών πράξεων και επίδοση διοικητικών εγγράφων των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού»

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κοινοποιούμενου νόμου οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού χρησιμοποιούν τις φυσικές ή τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν δηλωθεί και χρησιμοποιούνται από τη Φορολογική Διοίκηση ή αυτές που δηλώθηκαν κατά το στάδιο γνωστοποίησης στην πλατφόρμα «notifybusiness.gov.gr» έναρξης ή μεταβολής τουριστικών επιχειρήσεων, καταλυμάτων και συνοδών εγκαταστάσεων, για επικοινωνία, κοινοποίηση ή επίδοση διοικητικών πράξεων και αποστολή/γνωστοποίηση κάθε είδους εγγράφων στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και οι λοιπές αρμόδιες αρχές, στη διάθεση των οποίων βρίσκονται τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου, τα γνωστοποιούν αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού μετά από σχετικό αίτημα των τελευταίων.

Άρθρο 12 «Κατάργηση της ανώνυμης εταιρείας «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» -Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 4875/2021»

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται στο Μέρος Β’ του ν. 4875/2021 (Α’ 250) άρθρο 25Α ως εξής:

«Άρθρο 25Α
Κατάργηση της ανώνυμης εταιρείας «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

1. Η ανώνυμη εταιρεία «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 14 και εποπτεύεται από τον Υπουργό Τουρισμού, λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση.

2. Μετά τη λύση και περάτωση της εκκαθάρισης της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας, κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας της περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα, στο ελληνικό δημόσιο.

3. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της εκκαθάρισης, όπως ο διορισμός εκκαθαριστή, η διάρκεια της εκκαθάρισης, η διευθέτηση θεμάτων προσωπικού και λοιπών εταιρικών θεμάτων, καθώς και η περάτωση αυτής.

4. Το μη καταβληθέν ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Ι.Π.Ε. Α.Ε. παραγράφεται και δεν αναζητείται.

5. Στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 17 η αναφορά στην Ι.Π.Ε. Α.Ε. νοείται εφεξής ως αναφορά στο Υπουργείο Τουρισμού.

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 η αναφορά στην Ι.Π.Ε. Α.Ε. νοείται εφεξής ως αναφορά στην “Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.”»

Άρθρο 14 «Έναρξη ισχύος»

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κοινοποιούμενου νόμου η ισχύς αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ