Ο.3064/2023
Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 10, της παρ. 6 του άρθρου 35 και του άρθρου 37 του ν. 5058/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022, και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (Α’ 170)

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2023
Ο. 3064/31.10.2023

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β,’ Α’

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 106 72
Τηλέφωνο: 210-3636872
E-Mail: dideisep@aade.gr
Url: www.aade.gr

2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:  210 3375192
E-Mail: deaf@aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 10, της παρ. 6 του άρθρου 35 και του άρθρου 37 του ν. 5058/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022, και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (Α’ 170).

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 10, της παρ. 6 του άρθρου 35 και του άρθρου 37 του ν. 5058/2023 (Α170).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5058/2023:

i) της παρ. 3 του άρθρου 10 «Κατάρτιση και γνωστοποίηση της σύμβασης μίσθωσης»

ii) της παρ. 6 του άρθρου 35 «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών σε πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές»

iii) του άρθρου 37 «Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

i) Η παρ. 3 του άρθρου 10 αφορά τη γνωστοποίηση της σύμβασης μίσθωσης των οχημάτων των Κεφαλαίων Β’ και Γ του Μέρους Α’ του ν. 5058/2023 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

ii) Η παρ. 6 του άρθρου 35 αφορά στο αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών σε πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές.

iii) Το άρθρο 37 αφορά στην έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων του ν. 5058/2023.

 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10, της παρ. 6 του άρθρου 35 και του άρθρου 37 του ν. 5058/2023 (Α’170), ως εξής:

Άρθρο 10 «Κατάρτιση και γνωστοποίηση της σύμβασης μίσθωσης»

Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η σύμβαση που καταρτίζεται για τις μισθώσεις των οχημάτων των Κεφαλαίων Β’ και Γ του Μέρους Α’ του νόμου γνωστοποιείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206).

Άρθρο 35 «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών σε πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές»

Με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 του άρθρου αυτού που χορηγείται για την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγοράς, ιδίως ειδών διατροφής, σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, η οποία παρέχεται για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2023 από τον κρατικό προϋπολογισμό σε νοικοκυριά που δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 46 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), ως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο αυτό, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 37 «Έναρξη ισχύος»

Με το άρθρο 37 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η έναρξη ισχύος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ