Ο.3039/2023
Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1077/19- 05-2023 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «α) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β 6317) β) Καθορισμός χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών». (Β 3469)

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: Ο 3039/12-06-2023

I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες:
Ε.Κερασιώτη,
Δ.Σελεμέκος
Τηλέφωνο : 210 6987 414, 415
E-Mail:finexcis@aade.gr

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :10184 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
E-Mail:dstepdrugs@aade.gr

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα
Ταχ.Κώδικας : 115 21- Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο : 210 6479231
E-Mail : dat.gcsl@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ.Α.Τ.Ε.)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα B’ – Εφαρμογών ΕΦΚ , Ταμειακής Διαχείρισης και Δικαστικού
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Τμήμα Η -Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών ΕΦΚ & Ταμειακής Διαχείρισης

Ταχ. Δ/νση :Πειραιώς 72
Ταχ. Κώδικας :18346,Μοσχάτο
Πληροφορίες :Α. Χασιώτης
Τηλέφωνο :213 135 6747
E-Mail:efkicisnet@aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1077/19- 05-2023 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «α) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β 6317) β) Καθορισμός χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών». (Β 3469)».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1077/2023 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «α) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β’6317) β) Καθορισμός χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β’3469)

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες σχετικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών καθώς και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών και αναφορικά με τη λειτουργία των εν λόγω εφαρμογών. Ειδικότερα παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με α) τη διαδικασία και τον τρόπο εγγραφής των υπόχρεων προσώπων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών καθώς και β) τον τρόπο καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η οδηγία αφορά τους επιτηδευματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων προϊόντων όπως τα προϊόντα αυτά ορίζονται στην περ. α) του άρθρο 79 του ν. 2960/2001 ήτοι τα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80 του ιδίου νόμου.

Επιπλέον αφορά τις ελεγκτικές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες θα αξιοποιούν τα δεδομένα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών καθώς του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών για σκοπούς ελέγχου.

Σκοπός της παρούσας είναι η ενημέρωση των επιτηδευματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις άρθρου 80 του ν. 2960/2001 καθώς και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της ΑΑΔΕ οι οποίες θα εφαρμόσουν τις κοινοποιούμενες διατάξεις αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών καθώς και τις διαδικασίες εγγραφής και καταχώρισης στοιχείων στις εν λόγω εφαρμογές.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α. Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών καθώς και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών καθώς και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών τίθενται σε παραγωγική λειτουργία στις 15-06-2023 (άρθρο 2 της υπό στοιχεία Α.1077/2023 κοινής απόφασης).

Ειδικότερα:

α. Ως προς το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών, ημερομηνία έναρξης της εγγραφής των επιτηδευματιών, ορίζεται η 15η.6.2023.
Συνεπώς, συνδυαστικά, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1263/2021 (Β’ 6317) κοινή απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ:
– Τα πρόσωπα, τα οποία ήδη δραστηριοποιούνται μέχρι 15.6.2023 στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών, οφείλουν να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αλκοολούχων Ποτών σε χρονικό διάστημα 90 ημερών από την ως άνω ημερομηνία (άρθρο 10 της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης),
– Τα πρόσωπα τα οποία θα δραστηριοποιηθούν από 15.6.2023 και μετά, για πρώτη φορά, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών, οφείλουν να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αλκοολούχων Ποτών, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης της δραστηριότητάς τους στην αρμόδια ΔΟΥ (παρ.2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης).

β. Ως προς το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών,
– τα πρόσωπα που η υποχρέωση εγγραφής τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από 15.6.2023 έως και 15.9.2023, οφείλουν να ξεκινήσουν να καταχωρίζουν τα απαιτούμενα (σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινή απόφαση), στοιχεία στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών από την 30η-10-2023 (παρ.1 του ως άνω άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1077/2023 κοινής απόφασης).
– για όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα, (π.χ. επιτηδευματίας με έναρξη δραστηριότητας στις 16.09.2023), τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης, σύμφωνα με την οποία τα υπόχρεα πρόσωπα, οφείλουν έως την τριακοστή (30ή) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εγγραφής τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και λήψης του μοναδικού Αριθμού Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών (Α.Ε.Α.Π.), να καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης τα απαιτούμενα (σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινή απόφαση) στοιχεία.

Β. Υπόχρεα πρόσωπα εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών.

Με την υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινή απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β’6317) (άρθρο 3), υποχρέωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών έχουν οι επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν οποιαδήποτε από τις κάτωθι δραστηριότητες που αφορούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά, ήτοι:
– παράγουν,
– εισάγουν,
– παραλαμβάνουν από άλλα κ-μ, ή
– διαθέτουν τα προϊόντα μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας και ταυτόχρονα διαθέτουν Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (κύριας ή και δευτερεύουσας) που εμπίπτουν στον κλάδο χονδρικού εμπορίου.

Γ. Προϊόντα νια τα οποία υφίσταται η υποχρέωση των προσώπων που θα εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών, να καταχωρούν στοιχεία στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

Τα πρόσωπα που θα εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα για την παρακολούθηση (ταυτοποίηση) των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, σχετικά με την εισαγωγή, παραγωγή, παραλαβή και διάθεση μόνο ως προς τα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά που εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001 όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 80 αυτού και όχι στις λοιπές κατηγορίες αλκοολούχων ποτών των περ. β), γ), δ) και ε) του ιδίου άρθρου (δηλαδή, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων, τα προϊόντα μπύρας, τα ενδιάμεσα προϊόντα, το κρασί και τα ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση).

Δ. Διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων των αλκοολούχων ποτών στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

Τα υπόχρεα πρόσωπα καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών τις ημερήσιες κινήσεις, με βάση την ένδειξη παρτίδας και λοιπά στοιχεία του εκάστοτε προϊόντος (όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης), εισερχομένων/ εξερχομένων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της σχετικής κίνησης (παραγωγής, μεταποίησης, αγοράς/παραλαβής/εισαγωγή, πώλησης, επιστροφής).

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα και με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Α.1077/2023 κοινής απόφασης με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης:
– τα πρόσωπα τα οποία παράγουν τα ως άνω προϊόντα στο εσωτερικό της χώρας εντός ή εκτός καθεστώτος αναστολής, τα πρόσωπα τα οποία παραλαμβάνουν προϊόντα από άλλα κ-μ ή τα εισάγουν από τρίτες χώρες ήτοι τα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν για πρώτη φορά τα εν λόγω προϊόντα στην εγχώρια αγορά, υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών τις ημερήσιες κινήσεις, τόσο των εισερχομένων, όσο και των εξερχομένων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
– Όλα τα υπόλοιπα υπόχρεα πρόσωπα, υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών τις ημερήσιες κινήσεις μόνο των εξερχόμενων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης η καταχώριση των ημερήσεων κινήσεων εξερχομένων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών αφορούν τις χονδρικές πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας (π.χ για τις πωλήσεις αλκοολούχων ποτών προς εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών δεν υφίσταται υποχρέωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών).

Τέλος, με την παρούσα και προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων κοινοποιείται εγχειρίδιο χρήσης σχετικά με την εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών καθώς και την καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, το οποίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.
https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/ilektroniko-mitroo-epitideymation-alkooloyhon

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ