Ο.3038/2023
Εκλογές 25ης Ιουνίου 2023. Παροχή οδηγιών για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων των κομμάτων και συνδυασμών

Αθήνα, 02 Ιουνίου 2023
Αριθ. Πρωτ.:Ο 3038/02-06-2023

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (Δ.ΕΞΥ.)
ΤΜΗΜΑ Ζ’

Θέμα: «Εκλογές 25ης Ιουνίου 2023. Παροχή οδηγιών για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων των κομμάτων και συνδυασμών».

1. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων των κομμάτων και συνδυασμών και προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν έκτακτες περιπτώσεις αιτήσεων χορήγησης ΑΦΜ ή διόρθωσης στοιχείων στο Φορολογικό Mητρώο της ΑΑΔΕ, εξαιρετικά για την Παρασκευή 2 Ιουνίου, το Σάββατο 3 Ιουνίου, την Κυριακή 4 Ιουνίου και τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023, ημερομηνίες κατά τις οποίες λήγουν οι προθεσμίες για τη δήλωση του ονόματος και του εμβλήματος των κομμάτων στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και για τη δήλωση υποψηφιότητας των υποψηφίων βουλευτών, πρέπει οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. (πλην των Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και Πλοίων):

α) να ορίσουν συγκεκριμένο/ους υπαλλήλους των Υπηρεσιών τους, που θα είναι διαθέσιμοι: αα) την Παρασκευή 02.06.2023 μέχρι τη δωδεκάτη νυχτερινή ώρα (24:00), ββ) το Σάββατο 03.06.2023 και την Κυριακή 04.06.2023 από τις 09:00 π.μ. έως και 22:00 μ.μ. και γγ) τη Δευτέρα 05.06.2023 από τις 08:00 π.μ. μέχρι τη δωδεκάτη νυχτερινή ώρα (24:00), για την ικανοποίηση των αιτημάτων χορήγησης ΑΦΜ στους συνδυασμούς ή διόρθωσης στοιχείων των υποψηφίων βουλευτών στο Φορολογικό Mητρώο της ΑΑΔΕ, για τις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι δεν δύνανται να ολοκληρώσουν ψηφιακά εξ αποστάσεως το αίτημα τους και επιθυμούν να μεταβούν με αυτοπρόσωπη παρουσία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αφού προηγουμένως, οι εν λόγω υπάλληλοι επικοινωνήσουν με υπάλληλο της υπηρεσίας myAADElive στα τηλέφωνα 213 161 3187, 231 333 2217, 698 5185 381,698 5185 209 για περαιτέρω οδηγίες και

β) να αποστείλουν σήμερα, Παρασκευή 02.06.2023, το αργότερο μέχρι τη δωδέκατη πρωινή ώρα (12:00), μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τις Φορολογικές Περιφέρειες, στο οποίο θα αναφέρουν το ονοματεπώνυμο του/ων ορισθέντος/ων υπαλλήλου/ων της Δ.Ο.Υ. και κινητό τηλέφωνο αυτού/ών, για τη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, κατά τα προαναφερθέντα, ώστε, αν κάποιος ενδιαφερόμενος δεν δύναται ή δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει ψηφιακά εξ αποστάσεως το αίτημά του, ο υπάλληλος της υπηρεσίας myAADElive να επικοινωνήσει με τον υπάλληλο της αντίστοιχης Δ.Ο.Υ. του ενδιαφερόμενου, προκειμένου ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. να καλέσει τον ενδιαφερόμενο τηλεφωνικά, να μεταβεί στη Δ.Ο.Υ. για την ολοκλήρωση του αιτήματος.

2. Επισημαίνεται ότι η διεκπεραίωση των αιτημάτων χορήγησης ΑΦΜ σε συνδυασμούς καθώς και η διόρθωση των προσωπικών στοιχείων των ενδιαφερομένων στις περιπτώσεις αυτές, γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της απόφασης Α.1134/2022 με κατάθεση των δηλώσεων Δ210 ή Δ211 στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με αποστολή e-mail στην υπηρεσία myAADElive.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ