Ο.3035/13.4.2023
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20, 65, 67, 73 και 83 του ν.5042/2023 για «Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1095/2010, 648/2012, 600/2014, 806/2014 και 2015/2365 και των Οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), και λοιπές διατάξεις», Α’ 88/10.4.2023

Αθήνα, 13 Απριλίου 2023
Αρ. Πρωτ: Ο.3035

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3375312, 317
Email: deaf@aade.gr
Url: www.aade.gr

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375341
Email: deispraxeon@aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20, 65, 67, 73 και 83 του ν.5042/2023 για «Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1095/2010, 648/2012, 600/2014, 806/2014 και 2015/2365 και των Οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), και λοιπές διατάξεις», Α’ 88/10.4.2023.

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20, 65, 67, 73 και 83 του ν. 5042/2023.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5042/2023.
α) του άρθρου 20 Απόδοση ποσών κατόπιν δικαστικής απόφασης.
β) του άρθρου 65 Φορολόγηση αναδρομικών εξαιτίας της κατάργησης των μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 60 ν. 4172/2013.
γ) του άρθρου 67 Δυνατότητα παράτασης προθεσμιών υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων, σε περίπτωση ασθένειας, τοκετού ή θανάτου λογιστή – φοροτεχνικού.
δ) του άρθρου 73 Ένταξη οφειλετών σε προγράμματα οικειοθελούς στήριξης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.
ε) του άρθρου 83 Έναρξη ισχύος.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
α) το άρθρο 20 αφορά την απόδοση ποσών κατόπιν δικαστικής απόφασης.
β) το άρθρο 65 αφορά την φορολόγηση αναδρομικών εξαιτίας της κατάργησης των μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 60 ν. 4172/2013.
γ) το άρθρο 67 αφορά την δυνατότητα παράτασης προθεσμιών υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων, σε περίπτωση ασθένειας, τοκετού ή θανάτου λογιστή – φοροτεχνικού.
δ) το άρθρο 73 αφορά την ένταξη οφειλετών σε προγράμματα οικειοθελούς στήριξης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.
ε) το άρθρο 83 αφορά στην έναρξη ισχύος του ν. 5042/2023.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 20, 65, 67, 73 και 83 του ν. 5042/2023 (Α’88), ως εξής:

Άρθρο 20 «Απόδοση ποσών κατόπιν δικαστικής απόφασης»

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κοινοποιούμενου νόμου προβλέπεται ότι αφού η απόφαση περί απόδοσης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων πλην των αναφερομένων στην παρ. 1 του άρθρου 18, καταστεί αμετάκλητη, τα ποσά που προέκυψαν από την εκποίηση ή την αξιοποίησή τους κατά το στάδιο της δέσμευσης ή κατάσχεσης, εφόσον δεν υφίστανται εκκρεμείς αξιώσεις τρίτων, καταβάλλονται έντοκα από την ημερομηνία κατά την οποία ο Φορέας Διαχείρισης λαμβάνει το αίτημα, με το πιστοποιητικό περί των αξιώσεων επ’ αυτών και τα σχετικά αποδεικτικά για την τεκμηρίωση της αξίωσης, του δικαιωθέντος ιδιοκτήτη, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η καταβολή των ποσών αυτών γίνεται με εντολή του Φορέα Διαχείρισης προς το Τ.Π.Δ., με αναλυτική αναφορά των επιμέρους ποσών που παρακρατήθηκαν, σύμφωνα με την εκκαθάριση που διενήργησε ο Φορέας Διαχείρισης, και με εντολή παρακράτησης των ποσών που αναγράφονται στο αποδεικτικό ενημερότητας, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τον Φορέα Διαχείρισης.

Άρθρο 65 «Φορολόγηση αναδρομικών εξαιτίας της κατάργησης των μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 60 ν. 4172/2013»

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του κοινοποιούμενου νόμου προβλέπεται ότι στην παρ. 4 του άρθρου 60 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), προστίθενται εδάφια τέταρτο και πέμπτο, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.

Ειδικά, στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%.).

Εξαιρετικά, στα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους του εφάπαξ χρηματικού ποσού των άρθρων 10 έως και 15 του ν. 4575/2018 (Α’ 192), μετά την παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α.

Τα αναδρομικά ποσά, τα οποία προκύπτουν από την 1η.1.2021, μετά την κατάργηση των μειώσεων που είχαν επιβληθεί, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση, που κατέβαλαν στους μερισματούχους τους, τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 5018/2023 (Α’ 25), φορολογούνται εντός του έτους που καταβάλλονται. Κατά την καταβολή τους διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.».

Άρθρο 67 Δυνατότητα παράτασης προθεσμιών υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων, σε περίπτωση ασθένειας, τοκετού ή θανάτου λογιστή – φοροτεχνικού

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του κοινοποιούμενου νόμου προβλέπεται ότι:

1. Σε περίπτωση που λογιστής – φοροτεχνικός νοσηλευτεί για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, λόγω ασθένειας ή τοκετού, που αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα του νοσοκομείου νοσηλείας του, οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων – πελατών του, οι οποίες λήγουν εντός του διαστήματος από την πρώτη (1η) μέχρι και την τριακοστή (30η), κατ’ ανώτατο όριο, ημέρα νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του εξιτηρίου, εφόσον η νοσηλεία δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες ή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου συμπληρώθηκε νοσηλεία τριάντα (30) ημερών, για μεγαλύτερης διάρκειας νοσηλεία.

2. Η παρ.1 ισχύει για τους εντολείς – πελάτες για τους οποίους ο λογιστής – φοροτεχνικός αποδεδειγμένα ήταν εξουσιοδοτημένος μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ήδη κατά τον προηγούμενο μήνα της ημερομηνίας εισαγωγής του στο νοσοκομείο και παραμένει εξουσιοδοτημένος, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής εξουσιοδότησης.

3. Σε περίπτωση θανάτου λογιστή – φοροτεχνικού, οι προθεσμίες της παρ. 1 παρατείνονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από αυτόν του θανάτου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 93 του ν.4764/2020 (Α’256).

Άρθρο 73 «Ένταξη οφειλετών σε προγράμματα οικειοθελούς στήριξης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων»

Με τη διάταξη του άρθρου 73 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύνανται να προβλέπονται τα κριτήρια καθορισμού των οικονομικά ασθενέστερων οφειλετών, προκειμένου για την ένταξή τους σε προγράμματα οικειοθελούς στήριξης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Εφόσον η διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων αυτών γίνεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων του Δημοσίου, η υποβολή της αίτησης του παρόντος συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) για τον έλεγχο της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών, καθώς και την παροχή πρόσβασης στα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα για επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου και των εγγράφων που υποβάλλονται.

Άρθρο 83 «Έναρξη ισχύος»

Σύμφωνα με το άρθρο 83 του κοινοποιούμενου νόμου η ισχύς του άρθρου 20 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2024.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ