Ο.3033/7.4.2023
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 34, 57 παρ. 3 περ. α , 58, 59 και 152 του ν. 5039/2023 «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις», Α’ 83/03.04.2023

Αθήνα, 7 Απριλίου 2023
Αρ. Πρωτ: Ο.3033

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3375312, 317
Email: deaf@aade.gr
Url: www.aade.gr

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103605159, 3614280
Email: deispraxeon@aade.gr

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνα: 2104802703
Email: defk@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 34, 57 παρ. 3 περ. α , 58, 59 και 152 του ν. 5039/2023 «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις», Α’ 83/03.04.2023.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 34, 57 παρ. 3 περ. α’, 58, 59 και 152 του ν. 5039/2023.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5039/2023:
α) άρθρου 5 «Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια των ν. 3908/2011 και 4399/2016».
β) του άρθρου 34: «Προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού – Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 70 ν. 4875/2021».
γ) του άρθρου 57 παρ. 3 περ. α’ : «Χορήγηση ειδικής σύνταξης στους παθόντες και στην οικογένεια όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα».
δ) άρθρου 58 «Απαλλαγή από φόρο κληρονομιάς των κληρονομιαίων περιουσιακών στοιχείων αποβιωσάντων – Προσθήκη περ. θ στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001»
ε) του άρθρου 59: «Διαγραφή ατομικών οφειλών αποβιωσάντων ή σοβαρά πληγέντων, καθώς και στενών συγγενών τους».
στ) του άρθρου 152 «Εναρξη ισχύος».

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Το άρθρο 5 αφορά επιχειρήσεις τα επενδυτικά σχέδια των οποίων έχουν υπαχθεί στους ν. 3908/2011 και 4399/2016.
β) Το άρθρο 34 αφορά στους καταρτιζόμενους των προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού.
γ) Το άρθρο 57 αφορά στους παθόντες και στις οικογένειες όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.
δ) Το άρθρο 58 αφορά στους παθόντες και στις οικογένειες όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.
ε) Το άρθρο 59 αφορά στα θύματα (αποβιώσαντες και σοβαρά πληγέντες) του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και στους στενούς συγγενείς αυτών.
στ) Το άρθρο 152 αφορά στην έναρξη ισχύος του ν. 5039/2023.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 5, 34, 57 παρ. 3 περ. α’ , 58, 59 και 152 του ν. 5039/2023 (Α’ 83), ως εξής:

Άρθρο 5 Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια των ν. 3908/2011 και 4399/2016

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κοινοποιούμενου νόμου, οι επιχειρήσεις, επενδυτικά σχέδια των οποίων έχουν υπαχθεί στους ν. 3908/2011 (Α’ 8) και 4399/2016 (Α’ 117), τα οποία, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, έχουν υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση υλοποίησης ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού τους σχεδίου ή της ολοκλήρωσής του, δικαιούνται τη χρήση της ωφέλειας κινήτρου φορολογικής απαλλαγής, κατ’ εξαίρεση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2022, εφόσον η απόφαση πιστοποίησης εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022.

Άρθρο 34 «Προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού- Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 70 ν. 4875/2021»

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του κοινοποιούμενου νόμου, η παρ. 9 του άρθρου 70 του ν. 4875/2021 (Α’ 250) αντικαθίσταται ως εξής:

«9.α. Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να σχεδιάζει και να ενεργεί ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο έργων που εντάσσονται στην οικεία ΣΑΤΑ 011 του ΠΔΕ 2022 του Υπουργείου Τουρισμού. Οι πληρωμές δύναται να πραγματοποιούνται και μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

β. Τα προγράμματα της παρούσας δύνανται να υλοποιούνται από επιλέξιμους παρόχους επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επιλέξιμους παρόχους πιστοποίησης των άρθρων 50 και 51 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), που επιλέγονται είτε μέσω των διαδικασιών των άρθρων 1 έως 221Α του ν. 4412/2016 (Α’ 147), είτε μέσω συστήματος επιταγών κατάρτισης (vouchers) με μητρώα επιλέξιμων παρόχων κατάρτισης και παροχών πιστοποίησης που συγκροτούνται από το Υπουργείο Τουρισμού και ισχύουν για τα αντίστοιχα προγράμματα. Στην τελευταία περίπτωση, στο μητρώο παρόχων κατάρτισης που συγκροτείται από το Υπουργείο Τουρισμού εγγράφονται, μετά από αίτησή τους, μόνο πάροχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του άρθρου 61 του ν. 4763/2020, όπου εντάσσονται και τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) της παρ. 4 του άρθρου 113 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις που τίθενται με τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού διαγράφει παρόχους από τα μητρώα που συγκροτεί, εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή εφόσον δεν τηρούν βασικούς όρους των προσκλήσεων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στις οποίες συμμετέχουν, όπως προκύπτει από σχετικούς ελέγχους του Υπουργείου.

γ. Το επίδομα που καταβάλλεται στους καταρτιζόμενους των προγραμμάτων της παρούσας είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση, στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα.

δ. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 50, 55 και 58 του ν. 4763/2020 για τα ΚΔΒΜ. Η πλήρης παρακολούθηση του προγράμματος χωρίς επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης οδηγεί σε απόκτηση βεβαίωσης συμμετοχής που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό, από το Υπουργείο Τουρισμού. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος και η επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων οδηγούν στην απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης και Πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4763/2020 για τα ΚΔΒΜ και αντίστοιχης βεβαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 119 του ν. 4957/2022 για τα ΚΕΔΙΒΜ.

ε. Για την τεχνική υποστήριξη των προγραμμάτων κατάρτισης το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να συνάπτει προγραμματική σύμβαση συνεργασίας με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι ειδικότητες, οι θεματικές ενότητες, ο σκοπός και τα μαθησιακά αποτελέσματα, ο τρόπος υλοποίησης και διδασκαλίας, η διάρκεια σε ώρες, οι όροι παρακολούθησης, ο αριθμός, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των καταρτιζόμενων, τα επιδόματα ή η αποζημίωση που καταβάλλονται στους καταρτιζόμενους, τα ειδικότερα θέματα παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης, τα θέματα που αφορούν στη διενέργεια πληρωμών που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή του παρόντος. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται σύμφωνα με τον ν. 4763/2020 για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, την υπ’ αρ. 82759/29.8.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε.)» (Β 4581), τον ν. 4921/2022 (Α’75) για την επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και την υπ’ αρ. 65809/12.7.2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξειδίκευση των κριτηρίων για την επιλεξιμότητα των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθορισμός του τρόπου πλήρωσής τους και κατάρτιση και υλοποίηση του πλαισίου αξιολόγησης των επιλέξιμων παρόχων» (Β’ 3703).»

Άρθρο 57 «Χορήγηση ειδικής σύνταξης στους παθόντες και στην οικογένεια όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα»

Σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 57 του κοινοποιούμενου νόμου, η ειδική σύνταξη:
αα) είναι αφορολόγητη,
αβ) δεν μεταβιβάζεται,
αγ) δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,
αδ) δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης,
αε) δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες κατά την ημερομηνία του συμβάντος οφειλές προς το Δημόσιο ή χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα, και
αστ) καταβάλλεται ανεξαρτήτως της καταβολής κάθε άλλης σύνταξης ή μισθού.

Άρθρο 58 «Απαλλαγή από φόρο κληρονομιάς των κληρονομιαίων περιουσιακών στοιχείων αποβιωσάντων – Προσθήκη περ. θ στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001»

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του κοινοποιούμενου νόμου, προστίθεται περίπτωση θ’ στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια (ν. 2961/2001, Α’266), με την οποία ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς τα περιουσιακά στοιχεία των κληρονομούμενων που απεβίωσαν λόγω του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Άρθρο 59 «Διαγραφή ατομικών οφειλών αποβιωσάντων ή σοβαρά πληγέντων, καθώς και στενών συγγενών τους»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 59 του κοινοποιούμενου νόμου, οι ανεξόφλητες την 31η.3.2023, βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, ατομικές οφειλές των αποβιωσάντων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς και των γονέων, των συζύγων ή των συμβίων, των τέκνων και των αδελφών αυτών, διαγράφονται αυτοδικαίως. Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, οι διατάξεις της παρ. 1 αυτού εφαρμόζονται επιπλέον για:

α) θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της παρ. 1 που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%),
β) όσους νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) εξαιτίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της παρ. 1,
γ) γονείς,
δ) συζύγους ή συμβίους,
ε) τέκνα, και
στ) αδελφούς αυτών.

Με την παρ. 3 του άρθρου 59 του κοινοποιούμενου νόμου παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίσει, με απόφασή του, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 152 «Έναρξη ισχύος»

Σύμφωνα με το άρθρο 152 του κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι στις 03.04.2023, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ