Ο. 3021/23.3.2023
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 14, 82, 124 και 134, του ν. 5034/2023 (Α’ 69) «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ – Υπογεγραμμένο Από: ΑΝΝΑ SPYROPOULOU

Ημερομηνία: 2023.03.27 11:51:12 EEST

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’

Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης

Ταχ. Κώδικας : 18346, Μοσχάτο Τηλέφωνο : 2104802283

Email : defk@aade.gr

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2023

Ο. 3021

ΠΡΟΣ Ως πίνακας διανομής

Url : www.aade.gr

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210 3375312

Email : deaf@aade.gr

Url : www.aade.gr

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα

Τηλέφωνο : 2132122400

Email : deef@aade.gr

Url : www.aade.gr

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 14, 82, 124 και 134, του ν. 5034/2023 (Α’ 69) «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 14, 82, 124 και 134 του ν.5034/2023.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5034/2023:

Άρθρο 14: «Απαλλαγές»

Άρθρο 82: «Παράταση αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού covid-19»

Άρθρο 124: «Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19 – Αντικατάσταση παρ. 1Α άρθρου 21 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

Άρθρο 134: « Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι διατάξεις του άρθρου 14 αφορούν τις απαλλαγές του νομικού προσώπου Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”» από εισφορές, φόρους και τέλη. Οι διατάξεις του άρθρου 82 αφορούν σε παράταση αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού covid-19.

Οι διατάξεις του άρθρου 124, οι οποίες αναφέρονται στην εφαρμογή μηδενικού συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού COVID- 19 έως και τις 31.12.2023, αφορούν στους υποκείμενους στον φόρο που προβαίνουν στην αγορά των εν λόγω εμβολίων.

Οι διατάξεις του άρθρου 134 αφορούν στην έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου.

Με την παρούσα κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 14, 82, 124 και 134 του ν. 5034/2023 (Α’ 69) για ενημέρωση και εφαρμογή, ως ακολούθως :

Άρθρο 14: Απαλλαγές

Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο) απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό και δικαστικό τέλος ή άλλο άμεσο ή έμμεσο φόρο, πλην του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), του φόρου εισοδήματος, του φόρου δωρεών και κληρονομιών και του φόρου μεταβίβασης ακινήτου, καθώς και από κάθε εισφορά υπέρ τρίτων, δικαίωμα ή κράτηση και απολαύει όλων των δασμολογικών ατελειών και φορολογικών απαλλαγών και ευεργετημάτων που ισχύουν για τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Στις απαλλαγές αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Ως προς την απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) εφαρμόζεται η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287).

Άρθρο 82: Παράταση αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας απο την έξαρση του κορωνοϊού covid-19

Παρατείνεται έως την 30ή.6.2023 η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), περί της αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 124: Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φορου Προστιθέμενης Αξίας στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19 – Αντικατάσταση παρ. 1Α άρθρου 21 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, αντικαθίσταται η παρ. 1Α του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’248) και κατ’ εξαίρεση, για τα εμβόλια της ΔΚ ΕΧ 3002 κατά του κορωνοϊού COVID-19, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%), έως και τις 31.12.2023.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 1η. 1. 2023.

Άρθρο 134: Έναρξη ισχύος

Σύμφωνα με το άρθρο 134, η ισχύς των κοινοποιούμενων άρθρων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι 18.3.2023), εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.

Συνημμένα:

Απόσπασμα του ΦΕΚ Α’69/18.03.2023 (άρθρα 14, 82, 124 και 134 του ν. 5034/2023).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ