Ο.3020/2024
Κοινοποίηση των διατάξεων της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ι, των άρθρων 87 έως 93, 99, 100, 102, 108, 112 και 115 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙ και της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ του ν. 5104/2024 (Α’58/19.4.2024) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, 25 Απριλίου 2024
Ο 3020/25-04-2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
I. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ)
Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας:18345, Μοσχάτο
Τηλέφωνο:210 4802276
E-Mail:dieldi@aade.gr
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ.)
ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Ε.Α.Φ.)
IV. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Ε.Ε.Φ.)
V. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ (Δ.Ε.Φ.Κ.&Π.)
VI. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.)

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ι, των άρθρων 87 έως 93, 99, 100, 102, 108, 112 και 115 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙ και της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ του ν. 5104/2024 (Α’58/19.4.2024) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ι, των άρθρων 87 έως 93, 99, 100, 102, 108, 112 και 115 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙ και της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ του ν. 5104/2024 (Α58)

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5104/2024: α) των άρθρων 1 έως 86 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» (ΕΝΟΤΗΤΑ Ι) β) των άρθρων 87 έως 93, 99, 100, 102, 108, 112 και 115 «Ειδικότερες Φορολογικές και Συμπληρωματικές διατάξεις» (ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ) γ) του άρθρου 117 «Έναρξη ισχύος» (ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ)

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Τα άρθρα 1 έως 86 αφορούν τη συστηματοποίηση των φορολογικών διαδικασιών σε ενιαίο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
β) Τα άρθρα 87 έως 91 αφορούν διατάξεις για την ομαλή εξέλιξη των φορολογικών ρυθμίσεων
γ) Τα άρθρα 92 και 93 αφορούν τη φορολόγηση χρηματιστηριακών προϊόντων.
δ) Το άρθρο 99 αφορά τη βεβαίωση και είσπραξη απαιτήσεων από κατάπτωση εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση θανάτου πρωτοφειλέτη, εγγυητή ή συνυποχρέου ή λύσης, εκκαθάρισης ή διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
ε) Το άρθρο 100 αφορά τη βεβαίωση και είσπραξη οφειλών φυσικών προσώπων για τις οποίες έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε περίπτωση περιορισμού ή εξάλειψης της κύριας οφειλής ως αποτέλεσμα δικαστικού συμβιβασμού ή δικαστικής ρύθμισης σύμφωνα με το ν. 3869/2010.
στ) Το άρθρο 102 αφορά τη ρύθμιση με σύμβαση αναδιάρθρωσης, κατ’ άρθρα 5-30 του ν. 4738/2020, οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς για τις οποίες έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
ζ) Το άρθρο 108 αφορά διαδικασίες ειδικής διαχείρισης κατ’ άρθρα 68-77 του ν. 4307/2014 που τελούν σε παράταση και εκκρεμεί η διανομή του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 76 του νόμου αυτού.
η) Το άρθρο 112 αφορά τις πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής πολιτικής – Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 4314/2014.
θ) Το άρθρο 115 αφορά ειδικές ρυθμίσεις υπολογισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2024 για διατηρητέα και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης – Τροποποίηση παρ. Γ’ και Ε’ άρθρου 4 ν. 4223/2013.
ι) Το άρθρο 117 αφορά την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου.

1. Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ι του ν. 5104/2024 (Α’58), με τις οποίες καθιερώνεται ένας ενιαίος, επικαιροποιημένος και απλουστευμένος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, σε αντικατάσταση των οικείων διατάξεων του ν. 4987/2022 (Α’206).

Ο κοινοποιούμενος νόμος περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις που αναδιαμορφώνουν και εκσυγχρονίζουν το φορολογικό σύστημα της χώρας, αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και ενισχύουν τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και πολίτη για τα φορολογικά ζητήματα. Με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), σύμφωνα με την οικεία αιτιολογική έκθεση, μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται η σχέση των φορολογούμενων με τη Φορολογική Διοίκηση, καθώς προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους σε όλα τα στάδια είσπραξης του φόρου, καθορίζεται η διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων και απλοποιείται το σύστημα των κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία που ρυθμίζει τα έσοδα αυτά. Καινοτομία των νέων διατάξεων είναι η ψηφιοποίηση της φορολογικής διαδικασίας, αξιοποιώντας τα τεχνολογικά διαθέσιμα μέσα και εφαρμογές. Επιπλέον, επέρχεται αλλαγή με την πρόβλεψη ορίων στη διάρκεια του ελέγχου, σε ένα έτος, κατ’ αρχήν, από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου. Τέλος, με τον νέο ΚΦΔ αντιμετωπίζεται το ζήτημα της απλοποίησης και της ψηφιοποίησης της φορολογικής διαδικασίας (ιδίως μέσω της ψηφιακής κοινοποίησης), ώστε να εξοικονομούνται διοικητικός χρόνος και πόροι για το Δημόσιο και να ενισχύεται η εμπιστοσύνη του φορολογούμενου προς τη Φορολογική Διοίκηση.

Ειδικότερα, ο κοινοποιούμενος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας διαρθρώνεται ως εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Μέρος Α Γενικές Διατάξεις (άρθρα 1 έως 9)
Κεφάλαιο Α’ Εισαγωγικές Διατάξεις (άρθρα 1 έως 3) Κεφάλαιο Β’ Διατάξεις Οριζόντιας Εφαρμογής (άρθρα 4 έως 9)
– Μέρος Β Φορολογικό Μητρώο και Αποδεικτικό Ενημερότητας (άρθρα 10 έως 12)
– Μέρος Γ Τήρηση Λογιστικών Αρχείων – Βιβλίων και Στοιχείων (άρθρα 13 έως 21)
– Μέρος Δ Υποβολή Δηλώσεων (άρθρα 22 έως 24)
– Μέρος Ε Ενδοομιλικές Συναλλαγές (άρθρα 25 και 26)
– Μέρος ΣΤ Φορολογικοί Έλεγχοι (άρθρα 27 έως 35)
– Μέρος Ζ Προσδιορισμός Φόρου (άρθρα 36 έως 39)
– Μέρος Η Είσπραξη (άρθρα 40 έως 51) Κεφάλαιο Α’ Είσπραξη Φόρου (άρθρα 40 έως 43)
Κεφάλαιο Β’ Μέτρα για τη διασφάλιση των οφειλών στο Δημόσιο (άρθρα 44 και 45)
Κεφάλαιο Γ Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρα 46 έως 49)
Κεφάλαιο Δ’ Παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης φόρων (άρθρα 50 και 51)
– Μέρος Θ Τόκοι και Πρόστιμα (άρθρα 52 έως 71)
Κεφάλαιο Α’ Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικές με την υποβολή δηλώσεων, την τήρηση λογιστικών αρχείων, τη διαβίβαση πληροφοριών στη Φορολογική Διοίκηση και την απόκρυψη φορολογητέας ύλης (άρθρα 52 έως 58)
Κεφάλαιο Β’ Κυρώσεις για παραβάσεις υποχρεώσεων προς παροχή πληροφοριών που αφορούν τρίτους συναλλασσόμενους (άρθρα 59 έως 61)
Κεφάλαιο Γ Χρηματική επιβράβευση λόγω επιβολής προστίμου κατόπιν επώνυμης καταγγελίας (άρθρο 62)
Κεφάλαιο Δ’ Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικές με τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τη διαβίβαση στοιχείων τους στη Φορολογική Διοίκηση (άρθρα 63 και 64)
Κεφάλαιο Ε Επιβολή προστίμων, συρροή, υποτροπή (άρθρα 65 έως 71)
– Μέρος I Διαδικασίες προσφυγής – Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού (άρθρα 72 έως 74)
– Μέρος ΙΑ’ Αμφισβήτηση πράξης προσδιορισμού φόρου (άρθρα 75 έως 78)
– Μέρος ΙΒ Εγκλήματα φοροδιαφυγής – Ποινικές κυρώσεις (άρθρα 79 έως 82)
– Μέρος ΙΓ Εξουσιοδοτικές, μεταβατικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις (άρθρα 83 έως 86)

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 84 του κοινοποιούμενου νόμου πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ν. 4174/2013 (Α’ 170) και 4987/2022 (Α’206) εξακολουθούν να ισχύουν.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 85 του κοινοποιούμενου νόμου, παραπομπές στον ν. 4987/2022 (Α’206) νοούνται, μετά την έναρξη ισχύος του, ως παραπομπές στα αντίστοιχα άρθρα που καταγράφονται στον πίνακα κωδικοποιούμενων διατάξεων, ο οποίος αποτελεί το Παράρτημα Β’ αυτού.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 86 του κοινοποιούμενου νόμου, από την έναρξη ισχύος του καταργείται ο ν. 4987/2022 (Α’206), περί του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, πλην των άρθρων 39, 54Ζ και 70.

2. Σας κοινοποιούμε επίσης συνημμένα τις κάτωθι διατάξεις της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙ «Ειδικότερες Φορολογικές και Συμπληρωματικές διατάξεις» του ν. 5104/2024 (Α’58):
– άρθρα 87 έως 91 «Διατάξεις για την ομαλή εξέλιξη των φορολογικών ρυθμίσεων» (Μέρος Α’- Κεφάλαιο Α’)
– άρθρα 92 και 93 «Φορολόγηση χρηματιστηριακών προϊόντων» (Μέρος Α’ – Κεφάλαιο Β’)
– άρθρο 99 «Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης απαιτήσεων από κατάπτωση εγγύησης του ελληνικού δημοσίου σε περίπτωση θανάτου πρωτοφειλέτη, εγγυητή ή συνυποχρέου ή λύσης, εκκαθάρισης ή διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο»
– άρθρο 100 «Κατάπτωση κρατικής εγγύησης σε περίπτωση περιορισμού ή πλήρους εξάλειψης κύριας οφειλής δυνάμει του ν. 3869/2010 – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 3869/2010, προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 101 του ν. 4549/2018, τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 126 ν. 4270/2014»
– άρθρο 102 «Ρυθμίσεις για χρηματοδοτικούς φορείς – Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 4738/2020»
– άρθρο 108 «Παράταση διαδικασιών ειδικής διαχείρισης – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 76 του ν. 4307/2014»
– άρθρο 112 «Πληρωμές των δικαιούχων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής – Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 4314/2014»
– άρθρο 115 «Ειδικές ρυθμίσεις υπολογισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2024 για διατηρητέα και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης – Τροποποίηση παρ. Γ’ και Ε’ άρθρου 4 ν. 4223/2013» (Μέρος Δ’)

3. Σύμφωνα με το άρθρο 117 «Έναρξη ισχύος» της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ του κοινοποιούμενου νόμου: «1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, καθώς και των ειδικότερων διατάξεών του. 2. Τα άρθρα 10 και 11 και η παρ. 3 του άρθρου 12 ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2024.».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ
(ΔΔΑΔ Γ 1159316 ΕΞ 2023/28.12.2023)