Ο 3019/2024
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12, του άρθρου 49, της παρ. 2 του άρθρου 74 και της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 5102/2024 («Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», Α’ 55/13-4-2024)

Αθήνα, 23 Απριλίου 2024
Ο 3019/23-04-2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνα : 210 3636059
Email : dideisep@aade.gr

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84, Αθήνα
Τηλέφωνα : 210 3375454/192
Email : deaf@aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12, του άρθρου 49, της παρ. 2 του άρθρου 74 και της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 5102/2024 («Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», Α’ 55/13-4-2024)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12, του άρθρου 49, της παρ. 2 του άρθρου 74 και της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 5102/2024

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5102/2024:
1. του άρθρου 12 «Αμοιβές των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των πανεπιστημιακών ιατρών από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, κατά την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 13 ν. 2889/2001»
2. του άρθρου 49 «Διαγραφή μη εισπραχθέντων προστίμων ανεμβολίαστων – Προσθήκη παρ. Δ στο άρθρο 4, τροποποίηση παρ. 5 και 7 άρθρου 24 ν. 4865/2021»
3. της παρ. 2 του άρθρου 74 σχετικά με την κατάργηση του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), περί υποχρέωσης των Ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν βάσει του π.δ. 225/2000 (Α’ 194) καταβολής του πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν στο Δημόσιο
4. της παρ. 1 του άρθρου 75 σχετικά με την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Το άρθρο 12 αφορά τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και τους πανεπιστημιακούς ιατρούς που λαμβάνουν αμοιβές από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, κατά την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων. 2. Το άρθρο 49 αφορά τα φυσικά πρόσωπα σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού σύμφωνα με τις     παρ. 1 και 4 άρθρου 24 ν. 4865/2021, εφόσον τα πρόστιμα αυτά δεν έχουν εισπραχθεί

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 12, του άρθρου 49, της παρ. 2 του άρθρου 74 και της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 5102/2024 (Α’55), ως εξής:

Άρθρο 12 «Αμοιβές των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των πανεπιστημιακών ιατρών από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, κατά την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 13 ν. 2889/2001»

Με το άρθρο 12 του κοινοποιούμενου νόμου επήλθαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (Α’37), περί των εισοδημάτων των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των πανεπιστημιακών ιατρών από την απογευματινή εργασία τους: α) προστέθηκαν στα εν λόγω εισοδήματα και εκείνα που προκύπτουν, κατά την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, β) η φράση «φορολογούνται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 περ. Ζ του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α )» αντικαταστάθηκε από τη φράση «φορολογούνται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167)», γ) επήλθαν οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 5 διαμορφώθηκε ως εξής:
«5. Τα εισοδήματα των ιατρών του Ε.Σ.Υ., από την απογευματινή εργασία των παρ. 1 και 10 του άρθρου 9 του νόμου αυτού, καθώς και τα εισοδήματα των πανεπιστημιακών ιατρών από την απογευματινή εργασία των παρ. 1, 4 και 10 του ίδιου άρθρου, όπως επίσης και η ειδική αμοιβή της παρ. 6 του παρόντος άρθρου για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου από πανεπιστημιακούς ιατρούς, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., θεωρούνται ότι προέρχονται από άσκηση ιδιωτικού έργου και φορολογούνται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167).»

Άρθρο 49 «Διαγραφή μη εισπραχθέντων προστίμων ανεμβολίαστων – Προσθήκη παρ. Δ στο άρθρο 4, τροποποίηση παρ. 5 και 7 άρθρου 24 ν. 4865/2021»

Με την παρ. 1 του άρθρου 49 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκε παρ. Δ στο άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, ως εξής: «Δ. Διαγράφονται τα διοικητικά πρόστιμα της παρ. 4 που επιβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 από την αρμόδια αρχή μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον δεν έχουν εισπραχθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας.»

Με την παρ. 2 του άρθρου 49 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαταστάθηκαν στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021, περί επιβολής και ανάκλησης του διοικητικού προστίμου, οι λέξεις «βεβαίωσης και είσπραξης» με τις λέξεις «βεβαίωσης, είσπραξης και διαγραφής» και η παρ. 5 διαμορφώθηκε ως εξής:
«5. Για την επιβολή και την ανάκληση του διοικητικού προστίμου της παρ. 4 διαβιβάζονται περιοδικά τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης και Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, με τήρηση όλων των σχετικών εγγυήσεων και εφαρμοζομένου του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την Προστασία Δεδομένων [ΓΚΠΔ] (L 119), από την εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να προσδιορισθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου των υπόχρεων φυσικών προσώπων. Στη συνέχεια, η ΓΓΠΣΔΔ διαβιβάζει τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου στην ΑΑΔΕ. Το Υπουργείο Υγείας και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχουν την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας και της Εκτελούσας την Επεξεργασία, σύμφωνα με τις περ. 7 και 8 του άρθρου 1 του ΓΚΠΔ αντίστοιχα, όπως ορίζεται στα άρθρα 55 και 55Α του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και στο άρθρο 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86). Η ΑΑΔΕ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς της βεβαίωσης, είσπραξης και διαγραφής των δημοσίων εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ (ν. 4978/2022, Α’ 190) και της αυτοδίκαιης αναδρομικής ανάκλησης των προστίμων, μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, και υπό αυτήν την ιδιότητα διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η ΓΓΠΣΔΔ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τον σκοπό της ταυτοποίησης των υπόχρεων φυσικών προσώπων.»

Με την παρ. 3 του άρθρου 49 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκαν στην περ. αβ) της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 οι φράσεις «η διαδικασία διαγραφής μη εισπραχθέντων προστίμων», «η πράξη διαγραφής» και «και διαγραφής» και η περ. αβ) διαμορφώθηκε ως εξής:
«αβ) η διαδικασία ελέγχου, η διαδικασία διαπίστωσης των παραβάσεων, η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής και αυτοδίκαιης ανάκλησης του προστίμου, η διαδικασία διαγραφής μη εισπραχθέντων προστίμων, η διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) ήδη βεβαιωθέντων εσόδων, η αρμοδιότητα του οργάνου επιβολής, το περιεχόμενο της πράξης επιβολής, της πράξης ειδοποίησης και της πράξης ανάκλησης, η πράξη διαγραφής, ο τρόπος και η διαδικασία κοινοποίησης της επιβολής του προστίμου, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), η προθεσμία καταβολής, ο τρόπος και χρόνος βεβαίωσης του προστίμου, η διαδικασία είσπραξης, επιστροφής και διαγραφής, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η προθεσμία, οι ειδικοί λόγοι και οι συνέπειες της αίτησης ανάκλησης της πράξης επιβολής προστίμου, και».

Άρθρο 74 «Καταργούμενες διατάξεις»

Με την παρ. 2 του άρθρου 74 του κοινοποιούμενου νόμου καταργείται από την 1η.7.2023 το άρθρο 30 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), περί υποχρέωσης των Ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν βάσει του π.δ. 225/2000 (Α’ 194) καταβολής του πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν στο Δημόσιο. Καταβληθέντα, από 1ης.7.2023 μέχρι και την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου (13/4/2024), ποσά δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

Άρθρο 75 «Έναρξη ισχύος»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 75 του κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (13/4/2024), με την επιφύλαξη της παρ. 2.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ