Ο.3017/2024
Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 23, της παρ. 2 του άρθρου 49 και του άρθρου 51 του ν. 5099/2024

Αθήνα, 10 Απριλίου 2024
Ο 3017/10-04-2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Γ’

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 10672, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3636059, 3614303
Email: dideisep@aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 23, της παρ. 2 του άρθρου 49 και του άρθρου 51 του ν. 5099/2024 [“Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις”, Α 48/5-4-2024]

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση της παρ. 6 του άρθρου 23, της παρ. 2 του άρθρου 49 και του άρθρου 51 του ν. 5099/2024

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5099/2024:

1. της παρ. 6 του άρθρου 23 σχετικά με την έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί ανάθεσης στις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης της είσπραξης υπέρ της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών κυρώσεων που αυτή επιβάλλει στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της,

2. της παρ. 2 του άρθρου 49 σχετικά με την παράταση της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης της ανώνυμης εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» (τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 21 ν. 4664/2020) και

3. του άρθρου 51 σχετικά με την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Η παρ. 6 του άρθρου 23 αφορά την ανάθεση στις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης της είσπραξης υπέρ της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών κυρώσεων που αυτή επιβάλλει στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 49 αφορά τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ».
Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 23, της παρ. 2 του άρθρου 49 και του άρθρου 51 του ν. 5099/2024 (Α’ 48), ως εξής:

Άρθρο 23 “Εξουσιοδοτικές διατάξεις”

Με την παρ. 6 του άρθρου 23 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι κατόπιν απόφασης του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία καθίσταται επιτρεπτή η είσπραξη προστίμων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υπέρ της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ακολούθως υποβολής σχετικής αίτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκδίδεται από τον τελευταίο απόφαση δυνάμει της οποίας, ανατίθεται στις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης η είσπραξη υπέρ της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών κυρώσεων που αυτή επιβάλλει στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την Πράξη και τον κοινοποιούμενο νόμο σε περίπτωση μη καταβολής τους στον τραπεζικό λογαριασμό της αρχής, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 16 του κοινοποιούμενου νόμου.

Άρθρο 49 “Συμβάσεις εργασίας και παράταση ειδικής διαχείρισης ανώνυμης εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» – Τροποποίηση άρθρου 97 ν. 4941/2022 και παρ. 10 άρθρου 21 ν. 4664/2020”

Με την παρ. 2 του άρθρου 49 του κοινοποιούμενου νόμου παρατάθηκε η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32), περί προθεσμίας για τη μεταβίβαση του ενεργητικού της «ΛΑΡΚΟ», προστέθηκε νέο δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 10 διαμορφώθηκε ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας (ως λογιστική αξία) εντός σαράντα έξι (46) μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών της παρ. 7 του παρόντος, τότε η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας η προθεσμία του πρώτου εδαφίου μπορεί να παραταθεί περαιτέρω. Σε περίπτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί η διάθεση μέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, αυτή διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διανομής του στους δικαιούχους πιστωτές, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση.».

Άρθρο 51 «Έναρξη ισχύος»

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (5/4/2024).

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ
(ΔΔΑΔ Γ 1159316 ΕΞ 2023/28-12-2023)