Ο.3014/10.3.2023
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 30 παρ. 3 και 5, 31 παρ. 3 και 4 και 60 του ν. 5026/2023 (Α’ 45/28.02.2023)

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: Ο.3014

 

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 2104802083
E-Mail: dieldi@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ E’

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 2104802708
E-Mail: diesel@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 30 παρ. 3 και 5, 31 παρ. 3 και 4 και 60 του ν. 5026/2023 (Α’ 45/28.02.2023)».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 30 παρ. 3 και 5, 31 παρ. 3 και 4 και 60 του ν. 5026/2023 «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των κάτωθι διατάξεων του ν. 5026/2023:
α) Άρθρο 30 «Διαδικασία ελέγχου»
β) Άρθρο 31 «Ελεγκτικές δυνατότητες της Επιτροπής Ελέγχου»
γ) Άρθρο 60 «Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις αφορούν στην Επιτροπή Ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) καθώς και στην Φορολογική Διοίκηση.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 3 και 5, 31 παρ. 3 και 4 και 60 του ν. 5026/2023 (Α’45), ως ακολούθως:

Άρθρο 30 «Διαδικασία ελέγχου»

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι: «Ως προς το φορολογικό απόρρητο, εφαρμόζονται το άρθρο 17 του ν. 4987/2022 (Α’ 206) και η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1154/2018 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 3253). Οι ελεγκτές, μετά από σχετική εντολή της Επιτροπής Ελέγχου ή των οργάνων του άρθρου 27 έχουν πρόσβαση στο «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν.4170/2013 (Α’ 163), καθώς και επιγραμμική (online) πρόσβαση στα λοιπά πληροφοριακά συστήματα και τις βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και στα στοιχεία φορολογικών ελέγχων που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας του κάθε συστήματος και μπορεί να τους επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 17Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206).».

Στην παρ. 5 του άρθρου 30 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι: «Για τη διευκόλυνση του ελέγχου, η φορολογική διοίκηση παραχωρεί ηλεκτρονική επιγραμμική (online) πρόσβαση στα όργανα της Επιτροπής Ελέγχου και του άρθρου 27, ύστερα από αίτησή τους, σε στοιχεία για όλες τις τροποποιήσεις των παραπάνω δηλώσεων εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων αρμοδιότητάς τους, οι οποίες τηρούνται ηλεκτρονικά. Η Επιτροπή Ελέγχου και τα όργανα του άρθρου 27 έχουν απευθείας επιγραμμική (online) πρόσβαση σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής, υπηρεσίας ή οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα που κατά τα ανωτέρω αποτελούν περιουσιακά στοιχεία, όπως στα κτηματολογικά δεδομένα, στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και στο σύστημα «Τειρεσίας» και μπορούν να ζητούν, στο πλαίσιο των ελέγχων και των ερευνών, τη συνεργασία και την πρόσβαση σε κάθε είδους στοιχεία από φυσικά πρόσωπα, δικαστικές, προανακριτικές ή ανακριτικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς οποιασδήποτε μορφής, υποχρεουμένων όλων στην άμεση ηλεκτρονική παροχή των ανωτέρω στοιχείων και ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις ελλιπούς συνεργασίας ή μη συμμόρφωσής τους προς τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τον παρόντα. Η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται, εφόσον απαιτείται, από άρση τραπεζικού, χρηματιστηριακού, φορολογικού και επαγγελματικού απορρήτου είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου αρμοδιότητας της Επιτροπής Ελέγχου και των οργάνων του άρθρου 27.».

Άρθρο 31 «Ελεγκτικές δυνατότητες της Επιτροπής Ελέγχου»

Στην παρ. 3 του άρθρου 31 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι: «Με το πέρας κάθε ελέγχου, το όργανο που διενήργησε τον έλεγχο αποφασίζει αν πρέπει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να διαβιβαστεί με αιτιολογημένο και εμπεριστατωμένο πόρισμά του στον αρμόδιο Εισαγγελέα, εφόσον τα στοιχεία κρίνονται βάσιμα και επαρκή και ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή Ελέγχου για το αποτέλεσμα του ελέγχου. Κατ’ εξαίρεση, για τους υπόχρεους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 32, η απόφαση αρχειοθέτησης οριστικοποιείται μετά το πέρας της δημοσιοποίησης των αντίστοιχων δηλώσεων αυτών των υπόχρεων. Αν συντρέχει περίπτωση καταλογισμού, το πόρισμα αποστέλλεται και στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εφόσον κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη διερεύνησης επί θεμάτων αρμοδιότητας φορολογικής ή άλλης αρχής ή υπηρεσίας, το πόρισμα αποστέλλεται και σε αυτές. Υπόθεση που τίθεται στο αρχείο, δύναται να ανασυρθεί με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, μόνο εφόσον προκύπτουν νέα πραγματικά στοιχεία. Μετά την παρέλευση πενταετίας από την υποβολή της δήλωσης, η ανάσυρση υπόθεσης που έχει αρχειοθετηθεί επιτρέπεται μόνο όταν προκύπτουν ενδείξεις ή νέα αποδεικτικά στοιχεία τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης του κακουργήματος της παρ. 2 του άρθρου 39 και μέχρι τη συμπλήρωση της προθεσμίας παραγραφής.».
Στην παρ. 4 του άρθρου 31 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι: «Οι δικαστικές και φορολογικές αρχές, που επιλαμβάνονται κατόπιν πορίσματος της Επιτροπής Ελέγχου και των οργάνων του άρθρου 27, διαβιβάζουν σε αυτούς αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης ή του βουλεύματος, καθώς και της έκθεσης ελέγχου και της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου».

Άρθρο 60 «Έναρξη ισχύος»

Στο άρθρο 60 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται η έναρξη ισχύος του από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 28η.02.2023.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ