Ο.3010/2024
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23, 33, 42, 54, 55, 56 και 58 του ν. 5087/2024 (Α’ 25) «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων, διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ο 3010/23-02-2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 18346, Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 2104802283
Email : defk@aade.gr
Url : www.aade.gr

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Τηλέφωνα : 2103375312, 2103376316
Email : deaf@aade.gr
Url : www.aade.gr

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’, Β’
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210- 3635963
210- 3635044
Email : dideisep@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23, 33, 42, 54, 55, 56 και 58 του ν. 5087/2024 (Α’ 25) «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων, διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23, 33, 42, 54, 55, 56 και 58 του ν. 5087/2024 με τίτλο «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων, διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5087/2024:

Άρθρο 23: « Είσπραξη και απόδοση προστίμων- Προσθήκη άρθρου 34Δ στον ν. 2147/1952»
Άρθρο 33: «Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσθήκη περ. ε) στην παρ. 1 του άρθρου 47 ν. 5035/2023»
Άρθρο 42: «Μεταβίβαση στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών ακινήτων για την ανέγερση σχολικής μονάδας»
Άρθρο 54: «Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2024 των ακινήτων πληγέντων από φυσικές καταστροφές – Αντικατάσταση παρ. 6, τροποποίηση παρ. 7 και κατάργηση παρ. 7Η άρθρου 3 ν. 4223/2013»
Άρθρο 55: «Καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4223/2013»
Άρθρο 56: « Χρόνος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 3 άρθρου 23 ν. 3427/2005» Άρθρο 58: « Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το άρθρο 23 αφορά στην προσθήκη άρθρου 34Δ στο ν. 2147/1952 σχετικά με την είσπραξη και απόδοση προστίμων κατόπιν επιβολής διοικητικών κυρώσεων για την προστασία της φυτοϋγείας.

Το άρθρο 33 αφορά στην προσθήκη περ. ε) στην παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 5035/2023 (Α’76) περί αφορολόγητου, ακατάσχετου και ανεκχώρητου ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το άρθρο 42 αφορά στη μεταβίβαση της κυριότητας άνευ ανταλλάγματος δημόσιων ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ακινήτων της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανέγερση σχολικής μονάδας, χωρίς την καταβολή οιουδήποτε φόρου ή τέλους.

Το άρθρο 54 αφορά στις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ, ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών καθώς και στην απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και για το έτος 2024 των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. Το άρθρο 55 αφορά στην αύξηση των μηνιαίων δόσεων καταβολής του ΕΝΦΙΑ. Το άρθρο 56 αφορά στην τροποποίηση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.

Το άρθρο 58 αφορά στην έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου.

Με την παρούσα κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 23, 33, 42, 54, 55, 56 και 58 του ν. 5087/2024 (Α’ 25) για ενημέρωση και εφαρμογή, ως ακολούθως :

Άρθρο 23: Είσπραξη και απόδοση προστίμων- Προσθήκη άρθρου 34Δ στον ν. 2147/1952

Με το άρθρο 23 του κοινοποιούμενου νόμου, στο ν. 2147/1952 (Α’ 155) προστίθεται άρθρο 34Δ με τίτλο «Είσπραξη και απόδοση προστίμων», στις παρ. 1, 2, 3 και 4 του οποίου ορίζονται τα εξής:
«1. Η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των αποφάσεων επιβολής προστίμων και της πορείας αποπληρωμής και είσπραξής τους διενεργείται από την οικονομική υπηρεσία της αρχής έκδοσης της σχετικής απόφασης.
2. Η αποπληρωμή του προστίμου εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της απόφασης επιβολής προστίμου, συνεπάγεται έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%).
3. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά το άρθρο 34Β, αποτελούν έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, όταν οι μη συμμορφώσεις διαπιστώνονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα πρόστιμα που διαπιστώνονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους δασικών φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών αποτελούν πράσινο πόρο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο με την ένδειξη «Ειδικός Φορέας Δασών».
4. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται, εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190), με τη σύνταξη χρηματικού καταλόγου από τη βεβαιούσα αρχή και με αναφορά της αρχής, υπέρ της οποίας κατατίθενται και αποδίδονται. Για την είσπραξη των προστίμων υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας μέσω των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με τον ν. 4270/2014 (Α’ 143).»

Άρθρο 33: Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσθήκη περ. ε) στην παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 5035/2023

Με το άρθρο 33 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται περ. ε) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 5035/2023 (Α’ 76), περί αφορολόγητου, ακατάσχετου και ανεκχώρητου των ενισχύσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής: «ε) Οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (L 190), στους αλιείς που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» που εκδηλώθηκε από την 4η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την 8η Σεπτεμβρίου 2023».

Άρθρο 42: Μεταβίβαση στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών ακινήτων για την ανέγερση σχολικής μονάδας.

Με την παρ. 1 του άρθρου 42 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι: «1. Για την ανέγερση της σχολικής μονάδας του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Συκεών μεταβιβάζεται άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η κυριότητα: α) των δημόσιων ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμούς τεμαχίων διανομής αα) 2380ζ με στοιχεία «18, 19, 20, 21, 22, 23, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 18» εμβαδού 3.204,38 τ.μ., αβ) 2389β με στοιχεία «43, 44, 51, 50, 52, 53, 43», εμβαδού 81.06 τ.μ. και αγ) 2390δ με στοιχεία «46, 47, 48, 49, 50, 51, 46», εμβαδού 184,94 τ.μ., και β) των ακινήτων της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», με στοιχεία: βα) «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1» εμβαδού 1.070,07 τ.μ., βα) «10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10» εμβαδού 3.151,37 τ.μ. και βγ) «32, 33, 34, 35, 49, 32» εμβαδού 1.173,38 τ.μ., όπως εμφαίνονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα 2/2023 σε κλίμακα 1:500 του Δήμου Νεάπολης Συκεών, το οποίο προσαρτάται ως Παράρτημα στον παρόντα, εντός του Οικοδομικού Τετραγώνου Γ359 του Δήμου Νεάπολης – Συκεών. Το παρόν αποτελεί τίτλο μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο και εγγραφής στο Κτηματολογικό Γραφείο, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης, χωρίς την καταβολή οιουδήποτε φόρου ή τέλους.».
Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «2. Με μέριμνα του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσκομίζεται ο παρών νόμος. Η μεταγραφή/καταχώρηση της μεταβίβασης του παρόντος γίνεται με αίτηση του ειδικά εξουσιοδοτημένου από το Δημοτικό Συμβούλιο Δημάρχου ή δικηγόρου, η οποία δεν υπόκειται σε κανένα τέλος.».
Με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «3. Αν εντός πέντε (5) ετών από την κτήση της κυριότητας των εν λόγω ακινήτων, δεν εκπληρωθεί ο σκοπός της μεταβίβασης, με αιτιολογημένη απόφαση: α) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και β) του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούν τίτλο μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο και εγγραφής στο Κτηματολογικό Γραφείο, ανακαλείται η μεταβίβαση της κυριότητας των ανωτέρω ακινήτων, χωρίς την καταβολή οιουδήποτε φόρου ή τέλους.».

Άρθρο 54: Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2024 των ακινήτων πληγέντων από φυσικές καταστροφές – Αντικατάσταση παρ. 6, τροποποίηση παρ. 7 και κατάργηση παρ. 7Η άρθρου 3 ν. 4223/2013.

Με την παρ. 1 του άρθρου 54 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), περί απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ, στην παρ. 7 του ίδιου άρθρου προβλέπεται απαλλαγή και για το έτος 2024, και οι παρ. 6 και 7 διαμορφώνονται ως εξής: «6. Σε περιοχές, οι οποίες από την 1η Ιουλίου 2023 και εφεξής, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας, απαλλάσσονται από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή και των δύο (2) επόμενων ετών, ως εξής: α) Τα κτίρια, μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που έχουν αποδεδειγμένα καταστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα ή έχουν ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί ζημίες, οι οποίες τα καθιστούν προσωρινά ακατάλληλα για χρήση, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου ή Δελτίου Επανελέγχου ήΈκθεσης Αυτοψίας, της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηρισθεί επικίνδυνο ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση και εφόσον αυτά εκδίδονται έως και ένα (1) έτος μετά τη συντέλεση της φυσικής καταστροφής, αν κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά.
β) Τα αγροτεμάχια και τα κτίσματα επί αυτών που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν, εφόσον οι ιδιοκτήτες είναι κάτοχοι βεβαίωσης καταστροφής από τα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Ε.Ε.) των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται έως και έξι (6) μήνες μετά τη συντέλεση της φυσικής καταστροφής, αν κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Τα Τ.Α.Ε.Ε. εκδίδουν την ως άνω βεβαίωση, αφού λάβουν τα οικεία στοιχεία των αγροτεμαχίων που έχουν εκτιμηθεί ως κατεστραμμένα από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας της παρ. 1 κοινοποιείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται αίτηση για το έτος εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή στη Φορολογική Διοίκηση από τον δικαιούχο, η οποία ισχύει και για τα δύο (2) επόμενα έτη. Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «arogi.gov.gr». Εφόσον, μετά τη χορήγηση της απαλλαγής, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της, ο φόρος βεβαιώνεται και καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από την πράξη βεβαίωσης μήνα, εντόκως, σύμφωνα με το άρθρο 54Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206). 7. Ειδικά για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024 απαλλάσσονται τα ακίνητα που ευρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που έχουν εκδοθεί έως και τις 31.12.2020 και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκαν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024 απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών του προηγούμενου εδαφίου.».
Με την παρ. 2 του άρθρου 54 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ που υποβλήθηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα «arogi.gov.gr» πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ως νομίμως υποβληθείσες.
Με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου καταργείται από την έναρξη ισχύος της, την 28η Ιουλίου 2023, η παρ. 7Η του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, περί απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ.

Άρθρο 55: Καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4223/2013.

Με την παρ. 1 του άρθρου 55 του κοινοποιούμενου νόμου στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013, περί καταβολής του ΕΝΦΙΑ, αυξάνεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων του πρώτου εδαφίου, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται σε έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου, εφόσον η πράξη προσδιορισμού φόρου εκδοθεί μέχρι τις 15 του μήνα αυτού, άλλως μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι δε επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.
Ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2024, ο φόρος καταβάλλεται σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Απριλίου 2024. Ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022, εφόσον η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι και την 20ή Μαΐου 2022, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2022.
Ειδικά για το έτος 2014, η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του έτους 2015. Εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2014, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.
Ποσά φόρου μέχρι ένα (1) ευρώ δεν βεβαιώνονται και δεν είναι απαιτητά. Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 26η του μηνός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.
Ειδικά για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2017.
Ειδικά για το έτος 2017 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.
Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2018. Ειδικά για το έτος 2019, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι τη 16η Σεπτεμβρίου 2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2019. Ειδικά για το έτος 2020, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση δύνανται να καταβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2020 και καθεμιά από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων (4) επόμενων μηνών. Ειδικά για το έτος 2021, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση δύνανται να καταβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2021 και καθεμιά από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων (4) επόμενων μηνών.». Με την παρ. 2 του άρθρου 55 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι: «η παρ. 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

Άρθρο 56: Χρόνος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 3 άρθρου 23 ν. 3427/2005.

Με το άρθρο 56 του κοινοποιούμενου νόμου στην περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’ 312), περί υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, β) προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής: «α. Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παρ. 1, ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποβάλλει αυτήν μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα, πλην της κληρονομικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου.
Ειδικά για το έτος 2024, η δήλωση του πρώτου εδαφίου υποβάλλεται μέχρι και την 8η Μαρτίου 2024.»

Άρθρο 58: Έναρξη ισχύος

Με το άρθρο 58 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι 16.2.2024), εκτός αν ορίζεται ειδικότερα.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ