Ο.3009/15.2.2023
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 65, 89, 92, 94 και 98 του ν. 5018/2023 «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α” 25/09.02.2023)

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2023
Αρ. πρωτ.: Ο 3009/15-02-2023

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 33755317
E-Mail: deaf@aade.gr

II. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Γ’

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 10672 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3614303
E-Mail: deispraxeon@aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 65, 89, 92, 94 και 98 του ν. 5018/2023 «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α” 25/09.02.2023)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 65, 89, 92, 94 και 98 του ν. 5018/2023.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5018/2023 : Άρθρο 65 – « Δικαιώματα Εθνοφυλάκων» Άρθρο 89 — « Προκαταβολή επικουρικής σύνταξης»
Άρθρο 92 – « Επίδομα εορτών Πάσχα 2023 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας σε κλάδο γουνοποιίας»
Άρθρο 94 – « Εξυγίανση προνοιακών φορέων – Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 55 ν. 4262/2014» Άρθρο 98 – « Εναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το άρθρο 65 αφορά σε φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στην Εθνοφυλακή. Το άρθρο 89 αφορά σε φυσικά πρόσωπα ασφαλισμένους.
Το άρθρο 92 αφορά σε εργαζόμενους στον κλάδο γουνοποιίας που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας.
Το άρθρο 94 αφορά σε προνοιακούς φορείς υπό εξυγίανση και στους πιστωτές τους.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις των άρθρων 65, 89, 92, 94 και 98 του ν. 5018/2023, ως ακολούθως:

Άρθρο 65 «Δικαιώματα Εθνοφυλάκων»

Στην παρ. 1 του άρθρου 65 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι: «1. Στους Εθνοφύλακες που συμμετέχουν σε αποστολές, καταβάλλεται αποζημίωση έναντι οδοιπορικών εξόδων για κάθε ημέρα υπηρεσίας τους και για τη μετακίνησή τους από την οικία τους στη Μονάδα και την επιστροφή σε αυτή, ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης. Η καταβαλλόμενη αποζημίωση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, απαλλάσσεται από κάθε είδους φόρο ή τέλος, υπόκειται δε σε ποσοστό κράτησης υπέρ του Ταμείου του οικείου Κλάδου και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.»

Άρθρο 89 «Προκαταβολή επικουρικής σύνταξης»

Στην παρ. 3 του άρθρου 89 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι : «3. Η προκαταβολή της παρ. 2 είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.»

Άρθρο 92 «Επίδομα εορτών Πάσχα 2023 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας σε κλάδο γουνοποιίας»

Στην παρ. 2 του άρθρου 92 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι: «2. Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα 2023 της περ. α) της παρ. 1, το οποίο καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.»

Άρθρο 94 «Εξυγίανση προνοιακών φορέων – Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 55 ν. 4262/2014»

Με την παρ. 1 του άρθρου 94 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκαν στην παρ. 11 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί του πλαισίου εξυγίανσης προνοιακών φορέων, μετά το πρώτο εδάφιο αυτής, τέσσερα νέα εδάφια (δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο) και η παρ. 11 του άρθρου 55 διαμορφώθηκε ως εξής:

«11. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης, στο οποίο εμπεριέχονται ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές, για όσο διάστημα ισχύουν και εφόσον εφαρμόζονται κατά πλήρες περιεχόμενο οι όροι των ως άνω ρυθμίσεων, αναστέλλονται οι κατά του συμβαλλόμενου προνοιακού φορέα πράξεις φορολογικής φύσεως και διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η άσκηση ή εκδίκαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου για οφειλές, που εμπίπτουν στο Σύμφωνο Εξυγίανσης. Για το ίδιο διάστημα και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου, οι κατασχέσεις απαιτήσεων του προνοιακού φορέα εις χείρας τρίτων, περιλαμβανομένων και πιστωτικών ιδρυμάτων, που έχουν επιβληθεί πριν από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης για οφειλές που υπάγονται στην τηρούμενη ρύθμιση, δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του προνοιακού φορέα που είχαν εκχωρηθεί αναγκαστικά με την κατάσχεση, αλλά γεννώνται μετά την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης. Τα ποσά των απαιτήσεων του προηγούμενου εδαφίου αποδεσμεύονται και αποδίδονται στον προνοιακό φορέα, ενώ ποσά απαιτήσεων που έχουν κατασχεθεί και γεννήθηκαν πριν από την υπογραφή του Συμφώνου αποδίδονται στον κατασχόντα. Εάν ανατραπεί η ρύθμιση των οφειλών του προνοιακού φορέα προς το Δημόσιο, οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια αναπτύσσουν πλήρως τις έννομες συνέπειές τους, αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση ανατροπής στον τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται έναντι του αρχικώς κατασχόντος.
Αναστέλλονται, επίσης, για ίσο χρονικό διάστημα οι τασσόμενες προθεσμίες παραγραφής. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του προνοιακού φορέα για σκοπό που δεν ανάγεται στην αποπληρωμή των υπό ρύθμιση οφειλών του.».

Με την παρ. 2 του άρθρου 94 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η παρ. 1 του ίδιου άρθρου εφαρμόζεται και σε Σύμφωνα Εξυγίανσης που έχουν υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου, ήτοι πριν από την 9η.2.2023.

Άρθρο 98 «Έναρξη ισχύος»

Με το άρθρο 98 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 09.02.2023, πλην των περιπτώσεων α) των παροχών των άρθρων 4 και 10, β) των εισφορών και κρατήσεων των άρθρων 6 και 12 και γ) του άρθρου 24.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ