Ο.3007/2024
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 23, της παρ. 1 και της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 5085/2024 με τίτλο «Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α’ 203) -Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» (Α’ 17/2.2.2024)

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2024
Ο. 3007/08.02.2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
I. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 18346, Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 210 4802493,
Email: defk@aade.gr

ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 10672
Τηλέφωνο: 2103635963
2103635044
E-Mail: dideisep@aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 23, της παρ. 1 και της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 5085/2024 με τίτλο «Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α’ 203) -Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» (Α’ 17/2.2.2024).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 23, της παρ. 1 και της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 5085/2024 με τίτλο «Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α’ 203) – Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» (Α’ 17/2.2.2024).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5085/2024:

1. του άρθρου 11: «Απομείωση χρηματοδότησης Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. και ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 60 Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια»

2. του άρθρου 23: «Παράταση για το έτος 2024 του ακατάσχετου της χρηματοδότησης αθλητικών ομάδων και της επιχορήγησης των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 από τα φορολογικά έσοδα τυχερών παιγνίων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4787/2021»

3. της παρ. 1 και της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 31: « Έναρξη ισχύος».

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Το άρθρο 11 αφορά στην απομείωση χρηματοδότησης Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.), Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.

2. Το άρθρο 23 αφορά στην παράταση για το έτος 2024 του ακατάσχετου της χρηματοδότησης αθλητικών ομάδων και της επιχορήγησης των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 από τα φορολογικά έσοδα τυχερών παιγνίων.

3. Η παρ. 1 και η περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 31 αφορούν στην έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου.

 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις των άρθρων 11, 23, της παρ. 1 και της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 5085/2024 (Α’ 17/2.2.2024), ως ακολούθως:

Άρθρο 11 «Απομείωση χρηματοδότησης Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. και ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 60 Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια»

Με το άρθρο 11 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκε στο άρθρο 60 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια [ν. 2961/2001 (Α’ 266)] παρ. 2Α ως εξής:

«Ειδικώς για τη χρηματοδότηση Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.), Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού που προβλέπεται στην απόφαση της παρ. 2 καταβάλλεται, εφόσον δεν έχουν επιβληθεί τελεσιδίκως κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος κατ’ επανάληψη κυρώσεις για περισσότερες παραβατικές συμπεριφορές των ιδίων ή των φιλάθλων τους, όπως αυτές τυποποιούνται στις πειθαρχικές διατάξεις της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Το ποσοστό της χρηματοδότησης που δεν καταβάλλεται κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου διατίθεται αποκλειστικά για την κατασκευή, τη συντήρηση, τη βελτίωση και τη λειτουργία αθλητικών υποδομών στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, που τελούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξειδικεύονται οι παραβατικές συμπεριφορές που συνεπάγονται την εφαρμογή της παρούσας, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά απομείωσης της χρηματοδότησης αναλόγως με τον αριθμό, την ένταση και τη βαρύτητα των παραβατικών συμπεριφορών και καθορίζονται όλα τα ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία εφαρμογής της παρούσας.»

Άρθρο 23: «Παράταση για το έτος 2024 του ακατάσχετου της χρηματοδότησης αθλητικών ομάδων και της επιχορήγησης των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 από τα φορολογικά έσοδα τυχερών παιγνίων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4787/2021»

Με το άρθρο 11 του κοινοποιούμενου νόμου η παρ. 2 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4787/2021 (Α’ 44), τροποποιείται με την παράταση της ισχύος της και για το έτος 2024, γίνονται λεκτικές προσαρμογές και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Κατ’ εξαίρεση για τα έτη 2021, 2022, 2023 και 2024 το ποσοστό των εσόδων που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001, και την επιχορήγηση των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), είναι ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

Άρθρο 31: «Έναρξη ισχύος»

Στην παρ. 1 του άρθρου 31 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται η έναρξη ισχύος του από τη δημοσίευσή του στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

Στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 31 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ισχύς του άρθρου 11 ως προς την απομείωση χρηματοδότησης των Α.Α.Ε και Τ.Α.Α. αρχίζει από την 1η.1.2025.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ