ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝΥπάλληλοι ή εργάτες άσχετα αν η απασχόλησή τους είναι συνεχής ή έκτακτη, όταν προσφέρουν την εργασία τους, κατά τις νυκτερινές ώρες, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα από 10ης μ.μ. (βραδινής) μέχρι 6ης π.μ. (πρωϊνής), ή όταν ένα μέρος μόνο της εργασίας τους παρέχεται στο παραπάνω χρονικό διάστημα, τότε οι κανονικές και νόμιμες αποδοχές θα προσαυξάνονται κατά 25% (Υπ. Εργ. 1331/83).

Όταν η νυκτερινή εργασία συμπέσει με ημέρα Κυριακή ή εξαιρέσιμη εορτή, τότε καταβάλλεται επί πλέον και η προσαύξηση 75% πάνω στις νόμιμες αποδοχές.

Όταν η νυχτερινή εργασία συμπέσει με υπερωριακή εργασία και μέρα Κυριακή, τότε καταβάλλονται οι προσαυξήσεις του 25% της νυκτερινής εργασίας και 75% της Κυριακής πάνω στις αντίστοιχες νόμιμες αποδοχές. Επί πλέον καταβάλλεται και η προσαύξηση της υπερωρίας (25%, 30%, 50% ανάλογα) πάνω στις αντίστοιχες πραγματικές αποδοχές των ωρών αυτών, που θα έχουν προσαυξηθεί προηγούμενα με τις δύο προσαυξήσεις νυκτερινής εργασίας και Κυριακής (25% + 75% = 100%) (Υπ. Εργ. 972/86).

Παράδειγμα υπολογισμού αμοιβής νυκτερινής εργασίας, Κυριακής και Υπερωριακής απασχόλησης.

Αν εργατοτεχνίτης με ημερομίσθιο 20,000 δρχ. και με Σ.Σ.Ε. ημερομίσθιο 18,000 δρχ. εργάστηκε επί πλέον μία Κυριακή, από το οποίο 4 ώρες ήταν συγχρόνως και νυκτερινές και επί πλέον την ίδια ημέρα εργάστηκε ακόμα 2 ώρες, δηλαδή υπερωριακή εργασία που δεν ήταν νυκτερινή με προσαύξηση υπερωρίας π.χ. 30%.

Προσδιορίζεται η συνολική αμοιβή της Κυριακής που δικαιούται ο εργατοτεχνίτης ως εξής:

Νόμιμο ωρομίσθιο: 18,000 χ 6 = 108,000 : 40 ώρες = 2,700 δρχ.

Πραγματικό ωρομίσθιο: 20,000 χ 6 = 120,000 : 40 ώρες = 3,000 δρχ.

Κανονική αμοιβή Κυριακής: 20,000

Προσαύξηση αμοιβής λόγω Κυριακής: 13,500

(18,000 χ 75% = 13,500 δρχ.)

Υπερωριακή απασχόληση: 6,000

(3,000 χ 2 ώρες = 6,000 δρχ.)

Προσαύξηση της υπερωρίας λόγω Κυριακής: 4,050

(2,700 χ 2 ώρες = 5,400- >μεγαλύτερο 5,400 χ 75% = 4050 δρχ.)

Προσαύξηση λόγω υπερωρίας (των δύο ωρών) 3,015

(6,000 + 4,050 = 10050-> 10050 χ 30% = 3,015 δρχ.)

Προσαύξηση λόγω νυκτερινής εργασίας: 2,700

(2,700 χ 4 ώρες = 10,800 – > 10,800 χ 25% = 2,700 δρχ.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 49,265

Όταν οι πραγματικές αποδοχές που καταβάλλονται στο μισθωτό είναι μεγαλύτερες από τις νόμιμες, τότε ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει νυκτερινή προσαύξηση 25% ή προσαύξηση 75% της Κυριακής και της εξαιρέσιμης γιορτής. Αν φυσικά, οι πραγματικές αποδοχές είναι μεγαλύτερες σε ποσοστό μικρότερο από εκείνο του 25% και του 75%, τότε είναι υποχρεωμένος να δώσει στο μισθωτό προσαύξηση, την διαφορά μέχρι το 25% της νυκτερινής απασχόλησης και το 75% της Κυριακής ή εξαιρέσιμης γιορτής. Αυτό συμβαίνει, αν γίνει συμφωνία και αναφέρεται στην αντίστοιχη σύμβαση εργασίας (Αρ. Πάγος 472/80, 1461/80).

Απαγορεύεται να δηλώσει ο επιχειρηματίας εκ των υστέρων, ότι μέσα στον αυξημένο μισθό ή ημερομίσθιο που καταβάλλεται στον μισθωτό, συμπεριλαμβάνεται και η προσαύξηση του 25% της νυκτερινής εργασίας και το 75% της Κυριακής και εξαιρέσιμης γιορτής ανά δεν αναφέρεται στην συμφωνία αμφοτέρων.

1) Νόμιμες αποδοχές θεωρούνται πάντα εκείνες που διαμορφώνονται από την αντίστοιχη συλλογική σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που προέρχονται από διάφορα επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας, πολυετίας, οικογενειακών βαρών κ.λπ.

2) Πραγματικές αποδοχές θεωρούνται αυτές που καταβάλλονται στον απασχολούμενο μισθωτό και οι οποίες μπορεί να είναι ίσες ή μεγαλύτερες (όχι όμως μικρότερες) από τις νόμιμες αποδοχές.