ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4470/2017
ΦΕΚ 65/Α/8-5-2017
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις.

Άρθρο πρώτο
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Διεθνής Σύμβαση για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, που υπογράφηκε στο Λονδίνο, στις 13 Φεβρουαρίου 2004, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS’ BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 THE PARTIES TO THIS CONVENTION

(Ακολουθεί το κείμενο στην Αγγλική γλώσσα για το οποίο βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ TON ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ, 2004

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το Άρθρο 196(1) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982 περί του Δικαίου Θαλασσών (UNCLOS) που προβλέπει ότι «τα Κράτη θα λάβουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την πρόληψη, ελάττωση και έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που προκύπτει από την χρήση τεχνολογιών υπό την αρμοδιότητα ή έλεγχό τους, ή την εσκεμμένη ή ατυχηματική εισαγωγή ειδών, ξένων ή νέων, σε συγκεκριμένο τμήμα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές και επιζήμιες αλλαγές σε αυτό»,
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τους στόχους της Σύμβασης του 1992 για την Βιοποικιλότητα (CBD) και ότι η μεταφορά και εισαγωγή Επιβλαβών Υδρόβιων Οργανισμών και Παθογόνων Παραγόντων μέσω του Έρματος πλοίων απειλεί τη διατήρηση και αειφορία της βιοποικιλότητας, καθώς και την απόφαση IV/5 της Διάσκεψης του 1998 των Συμβαλλόμενων Μερών (COP 4) στην CBD σχετικά με τη διατήρηση και αειφόρο χρήση θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, και την απόφαση VI/23 της Διάσκεψης του 2002 των Συμβαλλόμενων (COP 6) στην CBD περί ξένων ειδών που απειλούν οικοσυστήματα, βιοτόπους ή είδη, περιλαμβανομένων και των κατευθυντήριων αρχών περί εισβαλλόντων ειδών,
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ότι η Διάσκεψη του 1992 των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED) ζήτησε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ο Οργανισμός ) να εξετάσει το ενδεχόμενο υιοθέτησης ενδεδειγμένων κανόνων για την απόρριψη Έρματος,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προφυλακτική προσέγγιση που περιγράφεται στην Αρχή 15 της Διακήρυξης του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη και αναφέρεται στην απόφαση MEPC.67(37), που ελήφθη από την Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Οργανισμού την 15η Σεπτεμβρίου 1995,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του 2002 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στην παράγραφο 34(b) του Σχεδίου Υλοποίησης αυτής, καλεί σε δράση σε όλα τα επίπεδα για επιτάχυνση της υιοθέτησης μέτρων προς αντιμετώπιση εισβαλλόντων ξένων ειδών στο Έρμα,
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη Έρματος και Ιζημάτων από πλοία έχει οδηγήσει στην μεταφορά Επιβλαβών Υδρόβιων Οργανισμών kol Παθογόνων Παραγόντων, προκαλώντας βλάβη ή ζημιά προς το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, περιουσία και πόρους,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την σημασία που αποδίδεται στο θέμα αυτό από τον Οργανισμό μέσω των αποφάσεων της Συνέλευσης Α.774(18) το 1993 και Α.868(20) το 1997, που ελήφθησαν προς τον σκοπό της αντιμετώπισης της μεταφοράς Επιβλαβών Υδρόβιων Οργανισμών και Παθογόνων Παραγόντων, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ότι διάφορα Κράτη έχουν αναλάβει μεμονωμένη δράση με σκοπό την πρόληψη, ελαχιστοποίηση και τελικώς εξάλειψη των κινδύνων εισαγωγής Επιβλαβών Υδρόβιων Οργανισμών και Παθογόνων Παραγόντων μέσω πλοίων που εισέρχονται στα λιμάνια τους και επίσης ότι το θέμα αυτό, ως θέμα παγκόσμιου προβληματισμού, απαιτεί δράση βασιζόμενη σε καθολικά ισχύοντες κανονισμούς μαζί με κατευθυντήριες οδηγίες για την αποτελεσματική τους εφαρμογή και την ομοιόμορφη ερμηνεία τους.
ΕΠΙΥΘΥΜΩΝΤΑΣ να συνεχίσουν την ανάπτυξη ασφαλέστερων και αποτελεσματικότερων λύσεων Διαχείρισης Έρματος που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη πρόληψη, ελαχιστοποίηση και τελική εξάλειψη της μεταφοράς Επιβλαβών Υδρόβιων Οργανισμών και Παθογόνων Παραγόντων,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να προλάβουν, ελαχιστοποιήσουν και τελικώς εξαλείψουν τους κινδύνους για το περιβάλλον, ανθρώπινη υγεία, περιουσία και πόρους που προκύπτουν από τη μεταφορά Επιβλαβών Υδρόβιων Οργανισμών και Παθογόνων Παραγόντων μέσω του ελέγχου και διαχείρισης Έρματος και Ιζημάτων από πλοία, καθώς και να αποφύγουν ανεπιθύμητες παρενέργειες από τον εν λόγω έλεγχο και να ενθαρρύνουν εξελίξεις στη σχετική γνώση και τεχνολογία,
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν καλύτερα να επιτευχθούν με τη σύναψη Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων που προέρχονται από Πλοία,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ως εξής:

Άρθρο 1 Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά:
1.«Αρχή» είναι η Κυβέρνηση του Κράτους υπό τη δικαιοδοσία του οποίου λειτουργεί το πλοίο. Όσον αφορά στο δικαίωμα κάθε πλοίου να φέρει σημαία οιουδήποτε Κράτους, η Αρχή είναι η Κυβέρνηση του εν λόγω Κράτους. Όσον αφορά στις πλωτές πλατφόρμες που προορίζονται για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση του θαλάσσιου πυθμένα και του υπεδάφους του κοντά στην ακτή επί της οποίας το παράκτιο Κράτος ασκεί κυρίαρχα δικαιώματα για τον σκοπό της εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών του πόρων, συμπεριλαμβανομένων Πλωτών Μονάδων Αποθήκευσης (FSU) και Πλωτών Μονάδων Παραγωγής Αποθήκευσης και Εκφόρτωσης (FPSO), η Αρχή είναι η Κυβέρνηση του ενδιαφερόμενου παράκτιου Κράτους.
2.«Έρμα» είναι το νερό με την αιωρούμενη ύλη του που λαμβάνεται επί του πλοίου για έλεγχο της διαγωγής, κλίσης, βυθίσματος, ευστάθειας ή τάσεων του πλοίου.
3.«Διαχείριση Έρματος» νοούνται οι μηχανικές, φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, για απομάκρυνση, αδρανοποίηση ή αποφυγή της πρόσληψης ή απόρριψης Επιβλαβών Υδρόβιων Οργανισμών και Παθογόνων Παραγόντων που υφίστανται εντός Έρματος και Ιζημάτων.
4.«Πιστοποιητικό» είναι το Διεθνές Πιστοποιητικό Διαχείρισης Έρματος.
5.«Επιτροπή» είναι η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Οργανισμού.
6.«Σύμβαση» είναι η Διεθνής Σύμβαση για τον Έλεγχο και Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων που προέρχονται από Πλοία.
7.«Ολική χωρητικότητα» είναι η ολική χωρητικότητα που υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς καταμέτρησης χωρητικότητας που περιέχονται στο Παράρτημα I της Διεθνούς Σύμβασης για τη Καταμέτρηση Χωρητικότητας Πλοίων, 1969, ή τυχόν διάδοχη Σύμβαση.
8.«Επιβλαβείς Υδρόβιοι Οργανισμοί και Παθογόνοι Παράγοντες» είναι υδρόβιοι οργανισμοί ή παθογόνοι παράγοντες οι οποίοι, αν εισαχθούν στη θάλασσα, ή στις εκβολέςποταμών, ή σε εκροές γλυκού ύδατος, μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, περιουσία ή πόρους, να βλάψουν τη βιοποικιλότητα ή να παρεμποδίζουν άλλες νόμιμες χρήσεις των εν λόγω περιοχών.
9.«Οργανισμός» είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός.
10.«Γενικός Γραμματέας» είναι ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού.
11.«Ιζήματα» είναι ύλη που καθιζάνει από Έρμα εντός πλοίου.
12.«Πλοίο» είναι σκάφος κάθε τύπου που λειτουργεί στο υδάτινο περιβάλλον και περιλαμβάνει υποβρύχια, πλωτά σκάφη, πλωτές πλατφόρμες, Πλωτές Μονάδες Αποθήκευσης (FSU) και Πλωτές Μονάδες Παραγωγής Αποθήκευσης και Εκφόρτωσης (FPSO).

Άρθρο 2 Γενικές Υποχρεώσεις
1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και του Παραρτήματος αυτής προκειμένου να προληφθεί, ελαχιστοποιηθεί και τελικώς εξαλειφθεί η μεταφορά Επιβλαβών Υδρόβιων Οργανισμών και Παθογόνων Παραγόντων μέσω του ελέγχου και διαχείρισης ‘Ερματος και Ιζημάτων που προέρχονται από πλοία.
2.Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. Εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, αναφορά στην παρούσα Σύμβαση συνιστά ταυτόχρονα αναφορά και στο Παράρτημα.
3.Κανένα σημείο στην παρούσα Σύμβαση δεν θα ερμηνεύεται ότι εμποδίζει κάποιο Συμβαλλόμενο Μέρος να λάβει, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη, αυστηρότερα μέτρα αναφορικά με την πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη της μεταφοράς Επιβλαβών Υδρόβιων Οργανισμών και Παθογόνων Παραγόντων μέσω του ελέγχου και διαχείρισης ‘Ερματος και Ιζημάτων που προέρχονται από πλοία, που συνάδουν με το διεθνές δίκαιο.
4.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να συνεργαστούν προς τον σκοπό, την αποτελεσματική εφαρμογή, συμμόρφωση και επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.
5.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να ενθαρρύνουν τη συνεχή ανάπτυξη Διαχείρισης Έρματος και προτύπων για την πρόληψη, ελαχιστοποίηση και τελικά την εξάλειψη της μεταφοράς Επιβλαβών Υδρόβιων Οργανισμών και Παθογόνων Παραγόντων μέσω του ελέγχου διαχείρισης ‘Έρματος και Ιζημάτων που προέρχονται από πλοία.
6.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη που ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να μην ζημιώνουν ή βλάπτουν το περιβάλλον τους, την ανθρώπινη υγεία, περιουσία ή πόρους, των ιδίων ή άλλων Κρατών.
7.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διασφαλίζουν ότι οι πρακτικές Διαχείρισης Έρματος που χρησιμοποιούνται για συμμόρφωση με την παρούσα Σύμβαση δεν προκαλούν μεγαλύτερη ζημία από αυτήν που προλαμβάνουν για το περιβάλλον τους, την ανθρώπινη υγεία, περιουσία ή πόρους ή εκείνες άλλων Κρατών.
8.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενθαρρύνοντας τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους και στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση, αποφεύγουν, στο μεγαλύτερο βαθμό που αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, την πρόσληψη Έρματος με δυνητικά Επιβλαβείς Υδρόβιους Οργανισμούς και Παθογόνους Παράγοντες, καθώς και Ιζημάτων που ενδέχεται να περιέχουν τέτοιους οργανισμούς και προωθούν μεταξύ άλλων την επαρκή εφαρμογή των συστάσεων που έχουν καταρτιστεί από τον Οργανισμό.
9.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να συνεργάζονται υπό την αιγίδα του Οργανισμού για την αντιμετώπιση απειλών και κινδύνων προς ευαίσθητα, ευάλωτα ή απειλούμενα θαλάσσια οικοσυστήματα και την βιοποικιλότητα σε περιοχές πέραν των ορίων εθνικής δικαιοδοσίας σχετικά με την Διαχείριση Έρματος.

Άρθρο 3 Εφαρμογή
1.Εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται (α) πλοία που φέρουν την σημαία Συμβαλλόμενου Μέρους, και
(β) πλοία που δε φέρουν την σημαία Συμβαλλόμενου Μέρους αλλά που δραστηριοποιούνται υπό την εξουσία Συμβαλλόμενου Μέρους.
2.Η παρούσα Σύμβαση δεν εφαρμόζεται στα:
(α) πλοία που δεν έχουν σχεδιαστεί ή κατασκευαστεί για να μεταφέρουν Έρμα,
(β) πλοία Συμβαλλόμενου Μέρους που δραστηριοποιούνται μόνο σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους, εκτός εάν το Συμβαλλόμενο Μέρος κρίνει ότι η απόρριψη Έρματος από τα εν λόγω πλοία βλάπτει ή ζημιώνει το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, περιουσία ή πόρους του ιδίου, γειτονικών ή άλλων Κρατών,
(γ) πλοία Συμβαλλόμενου Μέρους που δραστηριοποιούνται μόνο σε ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, υπό την επιφύλαξη της αδείας του δεύτερου Συμβαλλόμενου Μέρους για τη χορήγηση της εν λόγω εξαίρεσης. Κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν χορηγεί την εν λόγω άδεια εάν κάτι τέτοιο θα έβλαπτε ή ζημίωνε το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, περιουσία ή πόρους αυτού, ή εκείνα γειτονικών ή άλλων Κρατών. Συμβαλλόμενο Μέρος που δεν χορηγεί την εν λόγω άδεια θα ενημερώνει την Αρχή του συγκεκριμένου πλοίου ότι η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στο εν λόγω πλοίο,
(δ) πλοία που δραστηριοποιούνται μόνο σε ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και στην ανοικτή θάλασσα, εξαιρουμένων αυτών που δεν έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με την περίπτωση (γ), εκτός εάν, το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος, κρίνει ότι η απόρριψη Έρματος από τα πλοία αυτά βλάπτει ή ζημιώνει το περιβάλλον, ανθρώπινη υγεία, περιουσία ή πόρους αυτού, ή εκείνα άλλων γειτονικών Κρατών,
(ε) πολεμικό πλοίο, βοηθητικά πλοία του πολεμικού Ναυτικού ή άλλο πλοίο που ανήκει ή δραστηριοποιείται στο Κράτος και χρησιμοποιείται, κατά το χρόνο εφαρμογής της Σύμβασης, μόνο για κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσία. Παρά ταύτα, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διασφαλίζει, με την υιοθέτηση ενδεδειγμένων μέτρων, τα οποία δεν παρεμποδίζουν τις επιχειρήσεις ή λειτουργικές δυνατότητες των εν λόγω πλοίων, ότι τα εν λόγω πλοία δραστηριοποιούνται, κατά τρόπο που συνάδει και στην έκταση που αυτό είναι εύλογο και πρακτικά δυνατό, με την παρούσα Σύμβαση, και (στ) πλοία τα οποία φέρουν μόνιμο Έρμα σε σφραγισμένες δεξαμενές, το οποίο δεν υπόκειται σε απόρριψη.
3.Αναφορικά με τα πλοία μη Συμβαλλομένων Μερών στην παρούσα Σύμβαση, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της παρούσας Σύμβασης, στο βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί ότι στα εν λόγω πλοία δεν γίνεται ευνοϊκότερη μεταχείριση.

Άρθρο 4 Έλεγχος της Μεταφοράς Επιβλαβών Υδρόβιων Οργανισμών και Παθογόνων Παραγόντων μέσω Έρματος και Ιζημάτων που προέρχονται από Πλοία
1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος απαιτεί από τα πλοία στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση και τα οποία φέρουν τη σημαία του ή που δραστηριοποιούνται υπό τη δικαιοδοσία του, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων προτύπων και απαιτήσεων του Παραρτήματος και λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα πλοία αυτά συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις.
2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις και δυνατότητές του, αναπτύσσει εθνικές πολιτικές, στρατηγικές ή προγράμματα για τη Διαχείριση Έρματος στα λιμάνια του και τα ύδατα που είναι υπό τη δικαιοδοσία του, οι οποίες συμβαδίζουν και προωθούν την επίτευξη των στόχων της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 5 Ευκολίες Υποδοχής Ιζημάτων
1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός, αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι, σε λιμάνια και τερματικούς σταθμούς ευθύνης του, όπου λαμβάνει χώρα καθαρισμός ή επισκευή δεξαμενών έρματος, υπάρχουν επαρκείς ευκολίες για την υποδοχή ιζημάτων. Οι εν λόγω ευκολίες υποδοχής, λειτουργούν χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία και διασφαλίζουν ότι η διάθεση των εν λόγω Ιζημάτων δεν βλάπτει ή ζημιώνει το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, περιουσία ή πόρους αυτού ή άλλων Κρατών.
2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ενημερώνει τον Οργανισμό, προς διαβίβαση στα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη, σχετικά με όλες τις περιπτώσεις όπου οι ευκολίες υποδοχής που προβλέπονται στην παράγραφο 1 φέρονται ως ανεπαρκείς.

Άρθρο 6 Επιστημονική και Τεχνική Έρευνα και Παρακολούθηση
1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, μεμονωμένα ή από κοινού, να:
(α) προωθήσουν και διευκολύνουν την επιστημονική και τεχνική έρευνα πάνω στη Διαχείριση Έρματος,
(β) παρακολουθούν τα αποτελέσματα της Διαχείρισης Έρματος σε ύδατα που είναι υπό τη δικαιοδοσία
Η εν λόγω έρευνα και εποπτεία πρέπει να περιλαμβάνει παρατήρηση, μέτρηση, δειγματοληψία, αξιολόγηση και ανάλυση της αποτελεσματικότητας και των δυσμενών επιπτώσεων τυχόν τεχνολογίας ή μεθοδολογίας καθώς και τυχόν δυσμενών επιπτώσεων που προκαλούνται από τους εν λόγω οργανισμούς καιπαθογόνους παράγοντες που έχει εντοπιστεί πως μεταφέρθηκαν μέσω Έρματος πλοίων.
2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, προς προαγωγή των στόχων της παρούσας Σύμβασης, προωθεί τη διαθεσιμότητα σχετικών πληροφοριών προς άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη που τις ζητούν σχετικά με:
(α) επιστημονικά και τεχνολογικά προγράμματα και τεχνικά μέτρα που ελήφθησαν αναφορικά με τη Διαχείριση Έρματος, και
(β) την αποτελεσματικότητα της Διαχείρισης Έρματος όπως συνάγεται από τα σχετικά προγράμματα παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Άρθρο 7 Επιθεώρηση και πιστοποίηση
1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διασφαλίζει ότι πλοία που φέρουν τη σημαία του ή που δραστηριοποιούνται υπό την δικαιοδοσία του και υπόκεινται σε επιθεώρηση και πιστοποίηση, επιθεωρούνται και πιστοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Παραρτήματος. .
2.Συμβαλλόμενο Μέρος που εφαρμόζει μέτρα σύμφωνα με το Άρθρο 2.3 και το Κεφάλαιο Γ του Παραρτήματος δεν απαιτεί πρόσθετη επιθεώρηση και πιστοποίηση πλοίου άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ούτε η Αρχή του πλοίου υποχρεούται να επιθεωρήσει και πιστοποιήσει πρόσθετα μέτρα επιβληθέντα από έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος. Η επαλήθευση των εν λόγω πρόσθετων μέτρων αποτελεί
ευθύνη του Συμβαλλόμενου Μέρους που επιβάλλει τα εν λόγω μέτρα και δεν προκαλεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο πλοίο. ·

Άρθρο 8 Παραβιάσεις
1.Η παραβίαση των απαιτήσεων της παρούσας Σύμβασης απαγορεύεται και καθιερώνονται κυρώσεις βάσει του δικαίου της Αρχής του συγκεκριμένου πλοίου, οπουδήποτε συμβεί η παραβίαση. Εφόσον η Αρχή ενημερωθεί για την εν λόγω παραβίαση, ερευνά το θέμα και δΰναται να ζητήσει από το Συμβαλλόμενο Μέρος που την ανέφερε να παράσχει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία της φερόμενης ως παραβίασης. Εάν η Αρχή πεισθεί ότι είναι διαθέσιμα επαρκή στοιχεία που επιτρέπουν την εκκίνηση διαδικασίας κυρώσεων αναφορικά με τη φερόμενη ως παραβίαση, μεριμνά για την εκκίνηση της εν λόγω διαδικασίας το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με το δίκαιό της. Η Αρχή πάραυτα ενημερώνει το Συμβαλλόμενο Μέρος που ανέφερε την φερόμενη ως παραβίαση, καθώς και τον Οργανισμό, σχετικά με τυχόν αναληφθείσες ενέργειες. Εάν η Αρχή δεν έχει αναλάβει ενέργειες εντός ενός έτους από τη λήψη των πληροφοριών, ενημερώνει σχετικά το Συμβαλλόμενο Μέρος που ανέφερε τη φερόμενη ως παραβίαση.
2.Παραβίαση των απαιτήσεων της παρούσας Σύμβασης εντός της δικαιοδοσίας Συμβαλλόμενου Μέρους απαγορεύεται και καθορίζονται κυρώσεις βάσει του δικαίου του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους. Οποτεδήποτε συμβεί μία τέτοια παραβίαση, το Συμβαλλόμενο Μέρος είτε:
(α) φροντίζει για την εκκίνηση διαδικασιών σύμφωνα με το δίκαιό του, ή
(β) παρέχει στην Αρχή του πλοίου αυτές τις πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που έχει στην κατοχή του ότι πράγματι συντελέστηκε παραβίαση.
3.Οι κυρώσεις που προβλέπονται από τους νόμους Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι αρκούντως αυστηρές, έτσι ώστε να αποθαρρύνουν παραβιάσεις της παρούσας Σύμβασης, οπουδήποτε συμβαίνουν.

Άρθρο 9 Επιθεώρηση Πλοίων
1.Πλοίο στο οποίο εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση δύναται, σε οποιοδήποτε λιμάνι ή υπεράκτιο τερματικό σταθμό άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, να υπόκειται σε επιθεώρηση από αξιωματούχους δεόντως εξουσιοδοτημένους από το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το πλοίο συμμορφώνεται με την παρούσα Σύμβαση. Εκτός, ως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, κάθε τέτοια επιθεώρηση περιορίζεται σε:
(α) επαλήθευση ότι υπάρχει επί του πλοίου έγκυρο πιστοποιητικό, εφόσον είναι σε ισχύ, γίνεται αποδεκτό, και
(β) επιθεώρηση του Βιβλίου Έρματος, ή/και
(γ) δειγματοληψία του Έρματος του πλοίου, που διενεργείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός. Ωστόσο, ο απαιτούμενος χρόνος για την ανάλυση των δειγμάτων δεν θα χρησιμοποιείται ως βάση για αδικαιολόγητη καθυστέρηση της λειτουργίας, κίνησης ή αναχώρησης του πλοίου.
2.Στην περίπτωση που ένα πλοίο δεν διαθέτει έγκυρο Πιστοποιητικό ή υφίστανται σαφείς λόγοι για να γίνει πιστευτό ότι:
(α) η κατάσταση του πλοίου ή του εξοπλισμού του δεν αντιστοιχεί ουσιαστικά στα στοιχεία του Πιστοποιητικού, ή
(β) ο πλοίαρχος ή το πλήρωμα δεν είναι εξοικειωμένοι με ουσιαστικές διαδικασίες του πλοίου σχετικά με Διαχείριση Έρματος, ή δεν έχουν εφαρμόσει τέτοιες διαδικασίες, δύναται να διενεργηθεί λεπτομερής επιθεώρηση.
3.Υπό τις περιστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το Συμβαλλόμενο Μέρος που διενεργεί την επιθεώρηση αναλαμβάνει εκείνα τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι το πλοίο δεν πρόκειται να απορρίψει Έρμα έως ότου είναι σε θέση να το πράξει χωρίς να παρουσιάζεται απειλή βλάβης για το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, περιουσία ή πόρους.

Άρθρο 10 Εντοπισμός Παραβιάσεων καί Έλεγχος Πλοίων
1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συνεργάζονται στον εντοπισμό των παραβιάσεων και την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης.
2.Εάν διαπιστωθεί πως πλοίο παραβίασε την παρούσα Σύμβαση, το Συμβαλλόμενο Μέρος του οποίου τη σημαία το πλοίο φέρει, ή/και το Συμβαλλόμενο Μέρος στου οποίου το λιμάνι ή υπεράκτιο τερματικό σταθμό λειτουργεί το πλοίο, δύναται, πλέον τυχόν κυρώσεων που περιγράφονται στο Άρθρο 8 ή ενεργειών που περιγράφονται στο Άρθρο 9, να λάβει μέτρα σχετικά με την προειδοποίηση, την κράτηση ή τον αποκλεισμό αυτού του πλοίου. Ωστόσο, το Συμβαλλόμενο Μέρος στου οποίου το λιμάνι ή υπεράκτιο τερματικό σταθμό δραστηριοποιείται το πλοίο δύναται να χορηγήσει στο εν λόγω πλοίο άδεια να αποπλεύσει από το λιμάνι ή τον υπεράκτιο τερματικό σταθμό με σκοπό να απορρίψει Έρμα ή να κατευθυνθεί προς την πλησιέστερη κατάλληλη ναυπηγοεπισκευασακή ζώνη ή διαθέσιμη ευκολία υποδοχής, εφόσον αυτή η ενέργεια δεν παρουσιάζει απειλή κινδύνου για το περιβάλλον, ανθρώπινη υγεία, περιουσία ή πόρους.
3.Αν η δειγματοληψία που περιγράφεται στο Άρθρο 9.1(γ) επιβεβαιώσει ή ενισχύσει την εγκυρότητα της πληροφορίας που έχει ληφθεί από άλλο λιμάνι ή υπεράκτιο τερματικό σταθμό και δεικνύει ότι το πλοίο αποτελεί απειλή για το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, περιουσία ή άλλους πόρους, το Συμβαλλόμενο Μέρος στου οποίου τα ύδατα λειτουργεί το πλοίο απαγορεύει στο εν λόγω πλοίο την απόρριψη Έρματος έως ότου αρθεί η απειλή.
4.Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται επίσης να επιθεωρήσει πλοίο όταν εισέρχεται σε λιμάνια ή υπεράκτιους τερματικούς σταθμούς δικαιοδοσίας του, εάν λάβει από οιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος αίτημα διερεύνησης συνοδευόμενο από επαρκή στοιχεία ότι το πλοίο λειτουργεί ή έχει λειτουργήσει κατά παράβαση διάταξης της παρούσας Σύμβασης. Η αναφορά της εν λόγω διερεύνησης αποστέλλεται στο Συμβαλλόμενο Μέρος που την ζήτησε και προς την αρμόδια αρχή της Αρχής του συγκεκριμένου πλοίου, ώστε να μπορούν να αναληφθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες.

Άρθρο 11 Γνωστοποίηση Ενεργειών Ελέγχου
1. Εάν επιθεώρηση που διενεργήθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 9 ή 10 δείχνει παραβίαση της παρούσας Σύμβασης, ενημερώνεται το πλοίο. Σχετική έκθεση διαβιβάζεται στην Αρχή, περιλαμβανόμενων τυχόν αποδεικτικών στοιχείων της παραβίασης.
2.Στην περίπτωση που αναληφθεί ενέργεια σύμφωνα με τα άρθρα 9.3, 10.2 ή 10.3, ο αξιωματούχος που πραγματοποιεί την ενέργεια, άμεσα ενημερώνει γραπτώς την Αρχή του συγκεκριμένου πλοίου, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τον πρόξενο ή διπλωματικό αντιπρόσωπο της σημαίας του συγκεκριμένου πλοίου, σχετικά με όλες τις συνθήκες υπό τις οποίες η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη. Επιπλέον, ενημερώνεται ο Αναγνωρισμένος Οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την έκδοση των πιστοποιητικών.
3.Η ενδιαφερόμενη Αρχή Κράτους Λιμένα, πλέον των μερών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, γνωστοποιεί στον επόμενο λιμένα προσεγγίσεως όλες τις σχετικές πληροφορίες για την παραβίαση, εφόσον αδυνατεί να αναλάβει ενέργειες όπως ορίζεται στο Άρθρο 9.3, 10.2 ή 10.3 ή εάν στο πλοίο επετράπη να συνεχίσει στον επόμενο λιμένα προσεγγίσεως.

Άρθρο 12 Αδικαιολόγητη Καθυστέρηση σε Πλοία
1.Καταβάλλονται όλες οι δυνατές προσπάθειες ώστε να αποφεύγεται αδικαιολόγητη κράτηση ή καθυστέρηση πλοίου βάσει των άρθρων 7.2, 8, 9 ή 10.
2.Όταν πλοίο αδικαιολόγητα κρατείται ή καθυστερείται βάσει των άρθρου 7.2, 8, 9 ή 10, δικαιούται αποζημίωσης για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν υπέστη.

Άρθρο 13 Τεχνική Βοήθεια, Συνεργασία και Περιφερειακή Συνεργασία
ί. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν, απευθείας ή μέσω του Οργανισμού και άλλων διεθνών φορέων ως ενδείκνυται, αναφορικά με τον έλεγχο και τη Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων που προέρχονται από πλοία, να παρέχουν υποστήριξη προς εκείνα τα Συμβαλλόμενα Μέρη που ζητούν τεχνική βοήθεια:
(α) για την εκπαίδευση προσωπικού,
(β) για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας σχετικής τεχνολογίας, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων,
(γ) για την έναρξη κοινών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, και
(δ) για την ανάληψη άλλης δράσης που στοχεύει στην αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και των σχετικών οδηγιών που καταρτίζει ο Οργανισμός.
2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να συνεργάζονται ενεργά σύμφωνα με τους εθνικούς τους νόμους, κανονισμούς και πολιτικές, για την μεταφορά τεχνολογίας σχετικά με τον έλεγχο και διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων που προέρχονται από πλοία.
3.Προκειμένου να προαχθούν οι στόχοι της παρούσας Σύμβασης, τα Συμβαλλόμενα Μέρη με κοινά συμφέροντα στην προστασία του περιβάλλοντος, ανθρώπινης υγείας, περιουσίας και πόρων σε δεδομένη γεωγραφική περιοχή και ειδικότερα εκείνα τα Συμβαλλόμενα Μέρη που συνορεύουν με κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά τοπικά γνωρίσματα, ώστε να βελτιώσουν την περιφερειακή συνεργασία μέσω μεταξύ άλλωντης σύναψης περιφερειακών συμφωνιών που να συνάδουν με την παρούσα Σύμβαση. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιδιώκουν τη συνεργασία με τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη σε περιφερειακές συμφωνίες με σκοπό την ανάπτυξη εναρμονισμένων διαδικασιών.

Άρθρο 14 Γνωστοποίηση πληροφοριών
1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναφέρει στον Οργανισμό και, όπου ενδείκνυται, διαθέτει προς τα λοιπά Συμβαλλόμενα Μέρη, τις εξής πληροφορίες:
(α) οιεσδήποτε απαιτήσεις και διαδικασίες που σχετίζονται με Διαχείριση Έρματος, περιλάμβανομένων νόμων, κανονισμών και κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης,
(β) τη διαθεσιμότητα και την τοποθεσία ευκολιών υποδοχής για την περίβαλλοντικώς ασφαλή διάθεση Έρματος και Ιζημάτων, και.
(γ) τυχόν απαιτήσεις για ενημέρωση από πλοίο που αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης για λόγους που ορίζονται στους κανονισμούς Α3 και Β4 του Παραρτήματος.
2.Ο Οργανισμός ενημερώνει τα Συμβαλλόμενα Μέρη για τη λήψη γνωστοποιήσεων βάσει του παρόντος Άρθρου και κοινοποιεί σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη οιεσδήποτε πληροφορίες του γνωστοποιήθηκαν βάσει των εδαφίων 1(β) και (γ) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 15 Επίλυση Διαφορών
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιλύουν κάθε διαφορά που τυχόν προκύπτει ανάμεσά τους σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, μέσω διαπραγμάτευσης, διερεύνησης, μεσολάβησης, συμφιλίωσης, διαιτησίας, δικαστικής επίλυσης, προσφυγής σε περιφερειακές αρχές ή ρυθμίσεις ή άλλα ειρηνικά μέσα της επιλογής τους.

Άρθρο 16 Σχέση με Διεθνές Δίκαιο και Άλλες Συμφωνίες
Κανένα σημείο στην παρούσα Σύμβαση δε θίγει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις Κράτους που απορρέουν από το εθιμικό διεθνές δίκαιο όπως αντανακλάται στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Άρθρο 17 Υπογραφή, Επικύρωση, Αποδοχή, Έγκριση και Προσχώρηση
1.Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοικτή προς υπογραφή από οιοδήποτε Κράτος στην Έδρα του Οργανισμού από 1 Ιουνίου 2004 ως 31 Μάιου 2005 και μετέπειτα παραμένει ανοικτή για προσχώρηση από οιοδήποτε Κράτος.
2.Κράτη δύνανται να γίνουν Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης μέσω:
(α) υπογραφής μη υποκείμενης σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή
(β) υπογραφής υποκείμενης σε επικύρωση, αποδοχή, ή έγκριση ακολουθούμενης από επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή (γ) προσχώρησης.
3.Η επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση γίνεται με την κατάθεση σχετικής επίσημης πράξης στον Γενικό Γραμματέα.
4.Εάν Κράτος περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες εδαφικές μονάδες στις οποίες ισχύουν διαφορετικά συστήματα δικαίου σχετικά με θέματα που πραγματεύεται η παρούσα Σύμβαση, το εν λόγω Κράτος δύναται κατά τον χρόνο υπογραφής, επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης να δηλώσει ότι η παρούσα Σύμβαση εκτείνεται σε όλες τις εδαφικές του μονάδες ή μόνο σε μία ή περισσότερες από αυτές και δύναται να τροποποιήσει την δήλωση αυτή υποβάλλοντας άλλη δήλωση οποτεδήποτε.
5.Κάθε παρόμοια δήλωση γνωστοποιείται γραπτώς στον Θεματοφύλακα και καθορίζει ρητώς την εδαφική μονάδα ή μονάδες για τις οποίες ισχύει η παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 18 Θέση σε Ισχύ
1.Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία, όχι λιγότερα από τριάντα Κράτη, οι εμπορικοί στόλοι των οποίων αθροιστικώς συνιστούν όχι λιγότερο από τριάντα πέντε τοις εκατό της ολικής χωρητικότητας της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας, είτε την ..έχουν υπογράφει χωρίς επιφύλαξη σε ό,τι αφορά επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση, είτε έχουν καταθέσει την απαιτούμενη επίσημη πράξη επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης σύμφωνα με το Άρθρο 17.
2.Για Κράτη που έχουν καταθέσει επίσημη πράξη επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση, μετά την εκπλήρωση των απαιτήσεων θέσης αυτής σε ισχύ αλλά πριν την ημερομηνία θέσης σε ισχύ, η επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση θα τεθεί σε εφαρμογή κατά την ημερομηνία θέσης της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ ή τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της επίσημης πράξης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία από τις δύο είναι η μεταγενέστερη.
3.Επίσημη πράξη επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης που κατατίθεται μετά την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε εφαρμογή τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης.
4.Μετά την ημερομηνία κατά την οποία τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης θεωρείται πως έχει γίνει δεκτή βάσει του Άρθρου 19, κάθε επίσημη πράξη επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης που κατατίθεται θα ισχύει για την παρούσα Σύμβαση όπως έχει τροποποιηθεί.

Άρθρο 19 Τροποποιήσεις
1.Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μέσω οιασδήποτε από τις διαδικασίες που ορίζονται από τις ακόλουθες παραγράφους.
2.Τροποποιήσεις κατόπιν εξέτασης εντός του Οργανισμού:
(α) Οιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να προτείνει τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης. Προτεινόμενη τροποποίηση θα υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα, ο οποίος στη συνέχεια θα την κοινοποιεί στα Συμβαλλόμενα Μέρη και Μέλη του Οργανισμού τουλάχιστον έξι μήνες πριν την εξέτασή
(β) Τροποποίηση που προτάθηκε και κοινοποιήθηκε ως ανωτέρω θα παραπέμπεται στην Επιτροπή προς εξέταση. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ανεξαρτήτως εάν είναι Μέλη του Οργανισμού ή όχι, δικαιούνται να συμμετέχουν ατις εργασίες της Επιτροπής για εξέταση και έγκριση της τροποποίησης.
(γ) Τροποποιήσεις υιοθετούνται με πλειοφηφία δύο τρίτων των Συμβαλλομένων Μερών που παρίστανται και ψηφίζουν στην Επιτροπή, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα τρίτο των Συμβαλλομένων Μερών θα παρίσταται κατά την ψηφοφορία.
(δ) Τροποποιήσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την περίπτωση (γ) γνωστοποιούνται από τον Γενικό Γραμματέα προς τα Συμβαλλόμενα Μέρη για αποδοχή.
(ε) Τροποποίηση θεωρείται πως έχει γίνει αποδεκτή στις ακόλουθες περιστάσεις:
(ϊ) Τροποποίηση άρθρου της παρούσας Σύμβασης θεωρείται πως έχει γίνει αποδεκτή, κατά την ημερομηνία κατά την οποία δύο τρίτα των Συμβαλλομένων Μερών έχουν γνωστοποιήσει προς τον Γενικό Γράμματέα ότι την αποδέχονται.
(ii) Τροποποίηση του Παραρτήματος θεωρείται πως έχει γίνει αποδεκτή, στο τέλος δώδεκα μηνών μετά την ημερομηνία υιοθέτησης ή άλλη ημερομηνία που ορίζεται από την Επιτροπή. Πάντως, αν μέχρι την εν λόγω ημερομηνία περισσότεροι από το ένα τρίτο των Συμβαλλομένων Μερών, ενημερώσουν τον Γενικό Γραμματέα ότι αντιτίθενται στην τροποποίηση, η τροποποίηση θεωρείται πως δεν έχει γίνει αποδεκτή.
(στ) Τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ υπό τις εξής προϋποθέσεις:
(ί) Τροποποίηση άρθρου της παρούσας Σύμβασης τίθεται σε ισχύ για εκείνα τα Συμβαλλόμενα Μέρη που την έχουν αποδεχθεί, έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται πως έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με την περίπτωση (ε)(ΐ).
(ii) Τροποποίηση του Παραρτήματος τίθεται σε ισχύ για όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται πως έχει γίνει αποδεκτή, εκτός για Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο:
(1)έχει γνωστοποιήσει την αντίρρησή του για την τροποποίηση σύμφωνα με την περίπτωση (ε)(ϋ) και δεν έχει αποσύρει την εν λόγω αντίρρηση, ή
(2)έχει ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα, πριν την θέση της εν λόγω τροποποίησης σε ισχύ, ότι η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ για το ίδιο μόνο μετά από μετέπειτα γνωστοποίηση της αποδοχής του.
(ζ) (i) Συμβαλλόμενο Μέρος που έχει γνωστοποιήσει αντίρρηση σύμφωνα με την περίπτωση (στ)(ii)(1) δύναται μετέπειτα να ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα ότι αποδέχεται την τροποποίηση. Η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ για το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος, έξι μήνες μετά την ημερομηνία γνωστοποίησης της αποδοχής του, ή την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η τροποποίηση, ανάλογα με το ποια ημερομηνία από τις δύο είναι η μεταγενέστερη.
(ii)Εάν Συμβαλλόμενο Μέρος που έκανε γνωστοποίηση σύμφωνα με την περίπτωση (στ)(Π)(2), γνωστοποιήσει στον Γενικό Γραμματέα την αποδοχή του αναφορικά με την τροποποίηση, η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ για το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος, έξι μήνες μετά την ημερομηνία γνωστοποίησης της αποδοχής του, ή την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η τροποποίηση, ανάλογα με το ποια ημερομηνία από τις δύο είναι η μεταγενέστερη.
3.Τροποποίηση από Διάσκεψη:
(α) Κατόπιν αιτήματος Συμβαλλόμενου Μέρους το οποίο υποστηρίζεται από τουλάχιστον το ένα τρίτο των Συμβαλλομένων Μερών, ο Οργανισμός συγκαλεί σε Διάσκεψη τα Συμβαλλόμενα Μέρη για την εξέταση τροποποιήσεων της παρούσας Σύμβασης.
(β) Τροποποίηση που εγκρίνεται από την εν λόγω Διάσκεψη με πλειοψηφία δύο τρίτων των Συμβαλλόμενων Μερών που παρίστανται και ψηφίζουν, κοινοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα προς όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη για αποδοχή.
(γ) Εκτός εάν η Διάσκεψη αποφασίσει διαφορετικά, η τροποποίηση θεωρείται πως έχει γίνει αποδεκτή και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στις παραγράφους 2(ε) και (στ) αντίστοιχα.
4.Συμβαλλόμενο Μέρος που έχει αρνηθεί να αποδεχθεί τροποποίηση του Παραρτήματος αντιμετωπίζεται ως μη Συμβαλλόμενο Μέρος μόνο για τον σκοπό της εφαρμογής της εν λόγω τροποποίησης.
5.Κάθε γνωστοποίηση βάσει του παρόντος Άρθρου γίνεται γραπτώς προς τον Γενικό Γραμματέα.
6.Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα Συμβαλλόμενα Μέρη και Μέλη του Οργανισμού σχετικά με:
(α) οιαδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ καθώς και την ημερομηνία θέσης αυτής σε ισχύ καθολικά και χωριστά για κάθε Συμβαλλόμενο, και
(β) τυχόν γνωστοποίηση που γίνεται βάσει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 20 Καταγγελία
1.Μπορεί να γίνει καταγγελία της παρούσας Σύμβασης από οιονδήποτε Συμβαλλόμενο οποτεδήποτε μετά την εκπνοή δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ για το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος.
2.Η καταγγελία θα γίνεται με γραπτή ειδοποίηση προς τον Θεματοφύλακα, η οποία θα τίθεται σε ισχύ ένα έτος μετά την λήψη της ή εκείνο το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που ενδεχομένως ορίζεται στην εν λόγω ειδοποίηση.

Άρθρο 21 Θεματοφύλακας
1.Η παρούσα Σύμβαση κατατίθεται στον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος διαβιβάζει επικυρωμένα αντίγραφα της παρούσας Σύμβασης προς όλα τα Κράτη που έχουν υπογράψει την παρούσα Σύμβαση ή έχουν προσχωρήσει σε αυτήν.
2.Πλέον των λειτουργιών που καθορίζονται σε άλλο σημείο της παρούσας Σύμβασης, ο Γενικός Γραμματέας:
(α) γνωστοποιεί σε όλα τα Κράτη που έχουν υπογράψει την παρούσα Σύμβαση, ή έχουν προσχωρήσει σε αυτήν:
(ϊ) κάθε νέα υπογραφή ή κατάθεση επίσημης πράξης επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, μαζί με την ημερομηνία αυτής,
(ii)την ημερομηνία θέσης της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ, και
(iii)την κατάθεση επίσημης πράξης καταγγελίας της Σύμβασης, μαζί με την ημερομηνία κατά την οποία αυτή ελήφθη και την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται η καταγγελία σε ισχύ και
(β) αμέσως μόλις η παρούσα Σύμβαση τεθεί σε ισχύ, διαβιβάζει το κείμενο αυτής στην Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών για καταχώρηση και δημοσίευση σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 22 Γλώσσες
Η παρούσα Σύμβαση καταρτίζεται σε ένα πρωτότυπο στην Αραβική, Κινεζική, Αγγλική, Γαλλική, Ρωσική και Ισπανική γλώσσα, με το καθένα κείμενο να είναι εξ ίσου αυθεντικό.
ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ σήμερα, δεκατρείς Φεβρουάριου δύο χιλιάδες τέσσερα.
ΠΡΟΣ ΜΑΡΤΎΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι από ης αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α –  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμός Α-1 Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος:
1.«Επετειακή Ημερομηνία» είναι η ημέρα και ο μήνας κάθε έτους που αντιστοιχούν στην ημερομηνία λήξης του Πιστοποιητικού.
2.«Χωρητικότητα Έρματος» είναι η ολική ογκομετρική χωρητικότητα δεξαμενών, χώρων ή διαμερισμάτων πλοίου που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, φόρτωση ή απόρριψη Έρματος, περιλαμβανομένης δεξαμενής, χώρου ή διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων που έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπεται να φέρει Έρμα..
3.«Εταιρεία» είναι ο κύριος του πλοίου ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ή πρόσωπο, όπως ο διαχειριστής ή ο ναυλωτής «γυμνού πλοίου», στον οποίο ο κύριος του πλοίου έχει αναθέσει την ευθύνη λειτουργίας του πλοίου και ο οποίος, αναλαμβάνοντας την εν λόγω ευθύνη, έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης .
4.«Κατασκευασθέν» αναφορικά με πλοίο σημαίνει στάδιο κατασκευής όπου:
.1 έχει τεθεί η τρόπιδα, ή
.2 αρχίζει κατασκευή αναγνωρίσιμη σε σχέση με το συγκεκριμένο πλοίο,
.3 έχει αρχίσει συναρμολόγηση του πλοίου που περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 τόνους ή 1 τοις εκατό της εκτιμώμενης μάζας όλου του δομικού υλικού, ανάλογα με το ποιο είναι λιγότερο, ή .4 το πλοίο υποβάλλεται σε μείζονα μετασκευή.
5.«Μείζων μετασκευή» σημαίνει μετασκευή πλοίου:
.1 που αλλάζει την χωρητικότητα μεταφοράς Έρματος κατά 15 τοις εκατό ή περισσότερο, ή .2 που αλλάζει τον τύπο του πλοίου, ή
.3 που, κατά τη γνώμη της Αρχής, προορίζεται να παρατείνει τη ζωή του κατά δέκα έτη ή περισσότερο, ή .4 που έχει ως αποτέλεσμα μετατροπές του συστήματος Έρματος άλλες εκτός από την εις είδος αντικατάσταση συστατικών μερών. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, μετατροπή πλοίου προς εκπλήρωση των διατάξεων του κανονισμού Δ1 δεν θα θεωρείται πως συνιστά μείζονα μετατροπή.
6.«Από την πλησιέστερη ξηρά» σημαίνει από την βασική γραμμή από την οποία προσδιορίζεται η αιγιαλίτιδα ζώνη της συγκεκριμένης επικράτειας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πλην όμως, «από την πλησιέστερη ξηρά» της βορειοανατολικής ακτής της Αυστραλίας, για τους σκοπούς της Σύμβασης, θα σημαίνει από γραμμή που χαράζεται από σημείο στην ακτή της Αυστραλίας με
πλάτος 11°00′ S, μήκος 142°08′ Ε σε σημείο πλάτους
10°35′ S, μήκους 141°55′ Ε εκείθεν σε σημείο πλάτους
10°00′ S, μήκους 142°00′ Ε εκείθεν σε σημείο πλάτους
9°10′ S, μήκους 143°52′ Ε εκείθεν σε σημείο πλάτους 9°00′
S,μήκους 144°30′ Ε εκείθεν σε σημείο πλάτους 10°41′ S,
μήκους 145°00′ Ε εκείθεν σε σημείο πλάτους 13°00′ S,
μήκους 145°00′ Ε εκείθεν σε σημείο πλάτους 15°00′ S,
μήκους 146°00′ Ε εκείθεν σε σημείο πλάτους 17°30′ S,
μήκους 147°00′ Ε εκείθεν σε σημείο πλάτους 21°00′ S,
μήκους 152°55′ Ε εκείθεν σε σημείο πλάτους 24°30′ S,
μήκους 154°00′ Ε εκείθεν σε σημείο στην ακτή της Αυστραλίας με πλάτος 24°42′ S, μήκος 153°15′ Ε.
7.«Ενεργός Ουσία» είναι ουσία ή οργανισμός, περιλαμβανόμενου ιού ή μύκητα, που έχει γενική ή ειδική δράση πάνω σε Επιβλαβείς Υδρόβιους Οργανισμούς και Παθογόνους Παράγοντες ή εναντίον αυτών.

Κανονισμός Α-2 Γενική Εφαρμογή
Εκτός όπου ρητώς προβλέπεται διαφορετικά, η απόρριψη Έρματος θα γίνεται μόνο μέσω Διαχείρισης Έρματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος.

Κανονισμός Α-3 Εξαιρέσεις
Οι απαιτήσεις του κανονισμού Β3, ή μέτρα που λαμβάνονται από Συμβαλλόμενο Μέρος σύμφωνα με το Άρθρο 2.3 και το Κεφάλαιο Γ, δεν εφαρμόζονται για:
1.την πρόσληψη ή απόρριψη Έρματος και Ιζημάτων που είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια πλοίου σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης ή για τη διάσωση ζωής στην θάλασσα, ή
2.την ατυχηματική απόρριψη ή εισροή Έρματος και’ Ιζημάτων που προκύπτει από ζημιά σε πλοίο ή εξοπλισμό του:
.1 εφόσον όλες οι εύλογες προφυλάξεις έχουν ληφθεί πριν kol μετά την εμφάνιση της ζημιάς ή την διαπίστωση της ζημιάς ή απόρριψης για τον σκοπό της πρόληψης ή ελαχιστοποίησης της απόρριψης, και .2 εκτός εάν ο ιδιοκτήτης, η Εταιρεία ή ο υπεύθυνος αξιωματικός, με πρόθεση ή από αμέλεια προκάλεσε ζημιά, ή
3.την πρόσληψη και απόρριψη Έρματος και Ιζημάτων όταν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της αποφυγής ή ελαχιστοποίησης συμβάντων ρύπανσης από το πλοίο, ή
4.την πρόσληψη και μετέπειτα απόρριψη στην ανοικτή θάλασσα του ίδιου Έρματος και Ιζημάτων, ή
5.την απόρριψη Έρματος και Ιζημάτων από πλοίο στην ίδια θέση από όπου προήλθε το σύνολο αυτού του Έρματος και αυτών των Ιζημάτων και εφόσον δεν έγινε ανάμιξη με αδιαχείριοτο Έρμα και Ιζήματα από άλλες περιοχές. Εάν συνέβη ανάμιξη, το Έρμα που ελήφθη από άλλες περιοχές υπόκειται σε Διαχείριση Έρματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος.

Κανονισμός Α-4 Απαλλαγές
1.Συμβαλλόμενο Μέρος ή Συμβαλλόμενα Μέρη, για ύδατα υπαγόμενα στη δικαιοδοσία τους, δύνανταινα χορηγήσουν απαλλαγές από απαιτήσεις εφαρμογής των κανονισμών Β3 ή Γ1, πλέον εκείνων των το Κράτος που το Συμβαλλόμενο Μέρος κρίνει πως μπορεί να επηρεαστεί δυσμενώς, με σκοπό να επιλυθούν τυχόν συγκεκριμένοι προβληματισμοί.
4.Οιεσδήποτε απαλλαγές χορηγούνται βάσει του παρόντος κανονισμού θα καταγράφονται στο Βιβλίο Έρματος.

Κανονισμός Α5 Ισοδύναμη συμμόρφωση
Η ισοδύναμη συμμόρφωση με το παρόν Παράρτημα για σκάφη αναψυχής χρησιμοποιούμενα αποκλειστικά για αναψυχή ή ναυταθλητισμό ή σκάφη χρησιμοποιούμενα κυρίως για έρευνα και διάσωση, ολικού μήκους μικρότερου των 50 μέτρων και με μέγιστη χωρητικότητα έρματος 8 κυβικών μέτρων, προσδιορίζεται από την Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ

Κανονισμός Β1 Σχέδιο Διαχείρισης Έρματος
Κάθε πλοίο διαθέτει και εφαρμόζει ένα σχέδιο Διαχείρισης Έρματος. Το εν λόγω σχέδιο εγκρίνεται από την Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός. Το σχέδιο Διαχείρισης Ερματος είναι συγκεκριμένο για κάθε πλοίο και κατ’ ελάχιστον:
1.Περιγράφει λεπτομερώς διαδικασίες ασφαλείας για το πλοίο και το πλήρωμα σε σχέση με Διαχείριση Έρματος όπως απαιτεί η παρούσα Σύμβαση,
2.Παρέχει λεπτομερή περιγραφή των ενεργειών που θα αναλαμβάνονται για την εφαρμογή των απαιτήσεων Διαχείρισης Έρματος και συμπληρωματικών πρακτικών Διαχείρισης Έρματος όπως ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση.
3.Περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικασίες για τη διάθεση Ιζημάτων:
.1 στη θάλασσα, και
.2 στην ακτή
4.Περιλαμβάνει τις διαδικασίες για τον συντονισμό Διαχείρισης Έρματος επί του πλοίου, που περιλαμβάνει την απόρριψη στη θάλασσα, με τις αρμόδιες αρχές του Κράτους στα ύδατα του οποίου λαμβάνει χώρα η εν λόγω απόρριψη.
5.Προσδιορίζει τον αξιωματικό του πλοίου που είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το σχέδιο εφαρμόζεται ως ενδείκνυται.
6.Περιέχει τις απαιτήσεις αναφοράς για πλοία όπως προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση, και
7.Συντάσσεται στη γλώσσα εργασίας του πλοίου. Εάν η γλώσσα που χρησιμοποιείται δεν είναι η Αγγλική, Γαλλική ή Ισπανική, περιλαμβάνεται μετάφραση σε μία από αυτές τις γλώσσες.

Κανονισμός Β2 Βιβλίο Έρματος
1.Κάθε πλοίο διαθέτει Βιβλίο Έρματος που μπορεί να είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης ή που μπορεί να ενσωματώνεται σε άλλο Βιβλίο ή σύστημα και που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Προσάρτημα II.
2.Οι εγγραφές του Βιβλίου Έρματος θα τηρούνται πάνω στο πλοίο για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα δύο ετών μετά την ημερομηνία της τελευταίας εγγραφής και μετέπειτα υπό τον έλεγχο της Εταιρείας για ελάχιστο χρονικό διάστημα τριών ετών.
3.Στην περίπτωση απόρριψης Έρματος σύμφωνα με τους κανονισμούς Α3, Α4 ή Β3.6 ή στην περίπτωση άλλης ατυχηματικής ή έκτακτης απόρριψης Έρματος που δεν απαλλάσσεται άλλως από την παρούσα
Σύμβαση, γίνεται εγγραφή στο Βιβλίο Έρματος, στην οποία περιγράφονται οι περιστάσεις και ο λόγος της απόρριψης,
4.Το Βιβλίο Έρματος είναι άμεσα διαθέσιμο προς επιθεώρηση κάθε εύλογη χρονική στιγμή και, σε περίπτωση μη επανδρωμένου πλοίου υπό ρυμούλκηση, δύναται να τηρείται πάνω στο ρυμουλκό πλοίο.
5.Κάθε λειτουργία που αφορά σε Έρμα καταχωρείται πλήρως χωρίς καθυστέρηση στο Βιβλίο Έρματος. Κάθε εγγραφή υπογράφεται από τον αξιωματικό που είναι υπεύθυνος για την συγκεκριμένη λειτουργία και κάθε συμπληρωμένη σελίδα υπογράφεται από τον πλοίαρχο. Oι εγγραφές του Βιβλίου Έρματος συντάσσονται στη γλώσσα εργασίας του πλοίου. Αν η γλώσσα αυτή δεν είναι η Αγγλική, Γαλλική ή Ισπανική, οι εγγραφές πρέπει να περιέχουν μετάφραση σε μία από αυτές τις γλώσσες. Όταν χρησιμοποιούνται εγγραφές στην επίσημη εθνική γλώσσα του Κράτους του οποίου την σημαία το πλοίο φέρει, αυτές υπερισχύουν σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας.
6.Αξιωματούχοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι από Συμβαλλόμενο Μέρος δύνανται να επιθεωρούν το Βιβλίο Έρματος επί οιουδήποτε πλοίου στο οποίο εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, ενόσω το πλοίο βρίσκεται σε λιμάνι ή υπεράκτιο τερματικό σταθμό του Μέρους αυτού, δύνανται να πάρουν αντίγραφο οιασδήποτε εγγραφής, και να ζητήσουν από τον πλοίαρχο να πιστοποιήσει ότι το αντίγραφο είναι ακριβές αντίγραφο. Ένα τέτοιο πιστοποιημένο αντίγραφο είναι αποδεκτό σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ως αποδεικτικό στοιχείο των συμβάντων που περιγράφονται στην εγγραφή. Η επιθεώρηση Βιβλίου Έρματος και η λήψη πιστοποιημένου αντιγράφου γίνεται όσο το δυνατόν ταχύτερα χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση του πλοίου.

Κανονισμός Β-3 Διαχείριση Έρματος για Πλοία
1.Πλοίο, που έχει ναυπηγηθεί πριν το 2009:
.1 με Χωρητικότητα Έρματος μεταξύ 1.500 και 5.000 κυβικά μέτρων συμπεριλαμβανομένων, διεξάγει Διαχείριση Έρματος που κατ’ ελάχιστον εκπληρώνει το πρότυπο που περιγράφεται στον κανονισμό Δ1 ή τον κανονισμό Δ2 ως το 2014, και μετά το έτος αυτό θα εκπληρώνει κατ’ ελάχιστον το πρότυπο που περιγράφεται στον κανονισμό Δ2.
.2 με Χωρητικότητα Έρματος μικρότερη των 1.500 ή μεγαλύτερη των 5.000 κυβικών μέτρων, διεξάγει Διαχείριση Έρματος που κατ’ ελάχιστον εκπληρώνει το πρότυπο που περιγράφεται στον κανονισμό Δ1 ή τον κανονισμό Δ2 ως το 2016, και μετά το έτος αυτό θα εκπληρώνει κατ’ ελάχιστον το πρότυπο που περιγράφεται στον κανονισμό Δ2.
2.Πλοίο για το οποίο ισχύει η παράγραφος 1 συμμορφώνεται με την παραπάνω παράγραφο 1 όχι αργότερα από την πρώτη ενδιάμεση επιθεώρηση ή επιθεώρηση ανανέωσης, ανάλογα με το ποια θα λάβει χώρα πρώτη, μετά την επετειακή ημερομηνία παράδοσης του πλοίου, το έτος συμμόρφωσης με το πρότυπο που ισχύει για το συγκεκριμένο πλοίο.
3.Πλοίο που έχει ναυπηγηθεί το 2009 ή μετά το 2009 με Χωρητικότητα Έρματος μικρότερη των 5.000 κυβικών μέτρων διεξάγει Διαχείριση Έρματος που κατ’ ελάχιστον εκπληρώνει το πρότυπο που περιγράφεται στον κανονισμό Δ2.
4.Πλοίο που έχει ναυπηγηθεί το 2009 ή μετά το 2009, αλλά πριν το 2012, με Χωρητικότητα Έρματος 5.000 κυβικά μέτρα ή μεγαλύτερη, διεξάγει Διαχείριση Έρματος σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο 2.
5.Πλοίο που έχει ναυπηγηθεί το 2012 ή μετά το 2012 με Χωρητικότητα Έρματος 5000 κυβικά μέτρα ή μεγαλύτερη διεξάγει Διαχείριση Έρματος που κατ’ ελάχιστον εκπληρώνει το πρότυπο που περιγράφεται στον κανονισμό Δ-2.
6.Οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού δεν ισχύουν για πλοία που παραδίδουν Έρμα σε ευκολία υποδοχής, που έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας· υπόψη τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός για τις εν λόγω ευκολίες υποδοχής.
7.Αλλες μέθοδοι Διαχείρισης Έρματος μπορεί επίσης να γίνουν αποδεκτές ως εναλλακτικές των απαιτήσεων που περιγράφονται στις παραγράφους 1 ως 5, εφόσον οι εν λόγω μέθοδοι εξασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, ανθρώπινης υγείας, περιουσίας ή πόρων, και έχουν εγκριθεί καταρχήν από την Επιτροπή.

Κανονισμός Β-4 Ανταλλαγή Έρματος
1.Πλοίο που πραγματοποιεί ανταλλαγή Έρματος για την εκπλήρωση του επιπέδου που περιγράφεται στον κανονισμό Δ-1:
.1 όποτε είναι δυνατόν, διενεργεί την εν λόγω ανταλλαγή Έρματος τουλάχιστον 200 ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ξηρά και σε ύδατα βάθους τουλάχιστον 200 μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός.
.2 σε περιπτώσεις όπου το πλοίο αδυνατεί να κάνει ανταλλαγή Έρματος σύμφωνα με την παράγραφο 1.1, η εν λόγω ανταλλαγή Έρματος διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1.1, όσο το δυνατόν μακρύτερα από την πλησιέστερη ξηρά και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 50 ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ξηρά και σε ύδατα βάθους τουλάχιστον 200 μέτρων.
2.Σε θαλάσσιες περιοχές όπου η απόσταση από την πλησιέστερη ξηρά ή το βάθος δεν εκπληρώνουν τις παραμέτρους που περιγράφονται στην παράγραφο 1.1 ή 1.2, το κράτος του λιμένα δύναται να ορίσει περιοχές, σε διαβούλευση με γειτονικά ή άλλα Κράτη, ως ενδείκνυται, όπου ένα πλοίο μπορεί να πραγματοποιήσει ανταλλαγή Έρματος, λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1.1.
3.Πλοίο δεν υποχρεούται να αποκλίνει από το προγραμματισμένο ταξίδι του, ή να καθυστερήσει το ταξίδι, προκειμένου να συμμορφωθεί με συγκεκριμένη απαίτηση της παραγράφου 1.
4.Πλοίο που κάνει ανταλλαγή Έρματος δεν υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις παραγράφους 1 ή 2, ως ενδείκνυται, εάν ο πλοίαρχος ευλόγως αποφασίσει ότι η εν λόγω ανταλλαγή απειλεί την ασφάλεια ή ευστάθεια του πλοίου, του πληρώματος του ή των επιβατών του λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, σχεδιασμού ή τάσεων του πλοίου, αστοχίας εξοπλισμού ή οιασδήποτε άλλης έκτακτης κατάστασης.
5.Όταν πλοίο απαιτείται να πραγματοποιεί ανταλλαγή Έρματος και δεν το πράξει σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι λόγοι καταχωρούνται στο Βιβλίο Έρματος.
Κανονισμός Β-5 Διαχείριση Ιζημάτων για Πλοία
1.Όλα τα πλοία θα απομακρύνουν και θα κάνουν διάθεση Ιζημάτων από χώρους που έχουν καθοριστεί να φέρουν Έρμα σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου Διαχείρισης Έρματος του πλοίου.
2.Πλοία που περιγράφονται στον κανονισμό Β3.3 ως Β3.5 πρέπει, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, να έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με σκοπό την ελαχιστοποίηση της πρόσληψης και ανεπιθύμητης παγίδευσης Ιζημάτων, τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης Ιζημάτων και την παροχή ασφαλούς πρόσβασης, ώστε να επιτραπεί απομάκρυνση και δειγματοληψία Ιζημάτων, λαμβάνοντας υπόψη Κατευθυντήριες Οδηγίες που καταρτίστηκαν από τον Οργανισμό. Πλοία που περιγράφονται στον κανονισμό Β3.1 πρέπει, στο βαθμό που αυτό είναι πρακτικά δυνατό να συμμορφώνονται με την παρούσα παράγραφο.

Κανονισμός Β-6 Καθήκοντα Αξιωματικών και Πληρώματος
Οι αξιωματικοί και το πλήρωμα πρέπει να είναι ενήμεροι για τα καθήκοντά τους αναφορικά με τη διαδικασία Διαχείρισης Έρματος ειδικά για το πλοίο στο οποίο υπηρετούν και πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το σχέδιο Διαχείρισης Ερματος του πλοίου, ανάλογα με τα καθήκοντά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κανονισμός Γ-1 Πρόσθετα Μέτρα
ί. Αν Συμβαλλόμενο Μέρος, μεμονωμένα η από κοινού με άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη, κρίνει ότι απαιτούνται μέτρα πλέον εκείνων που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Β για την πρόληψη, ελάττωση ή εξάλειψη της μεταφοράς Επιβλαβών Υδρόβιων Οργανισμών και Παθογόνων Παραγόντων μέσω του Έρματος και Ιζημάτων προερχόμενων από πλοία, το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος ή Μέρη μπορούν, σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, να απαιτήσουν από πλοία να εκπληρώνουν συγκεκριμένο πρότυπο ή απαίτηση.
2.Πριν την καθιέρωση προτύπων ή απαιτήσεων βάσει της παραγράφου 1, Συμβαλλόμενο Μέρος ή Μέρη θα πρέπει να συνεννοηθούν με γειτονικά ή άλλα Κράτη που ενδεχομένως να επηρεάζονται από τα εν λόγω πρότυπα ή απαιτήσεις.
3.Συμβαλλόμενο Μέρος ή Μέρη που σκοπεύουν να εισαγάγουν πρόσθετα μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1:
.1 λαμβάνουν υπόψη τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός.
.2 γνωστοποιούν στον Οργανισμό την πρόθεσή τους να καθιερώσουν πρόσθετο μέτρο (ή μέτρα) τουλάχιστον 6 μήνες, πριν την προγραμματιζόμενη ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου(ων), με εξαίρεση τις καταστάσεις επείγουσας ανάγκης ή επιδημίας. Η εν λόγω γνωστοποίηση θα περιλαμβάνει:
.1 τις ακριβείς συντεταγμένες όπου ισχύει(ουν) το πρόσθετο μέτρο(α).
.2 την ανάγκη και το σκεπτικό για την εφαρμογή πρόσθετου μέτρου(ων), περιλαμβανόμενων ωφελειών όποτε αυτό είναι δυνατόν.
.3 περιγραφή του πρόσθετου μέτρου(ων), KOL
.4 τυχόν ρυθμίσεις που μπορεί να παρασχεθούν προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση πλοίων με το πρόσθετο μέτρο(α).
.3 στο βαθμό που απαιτείται από το εθιμικό διεθνές δίκαιο όπως αντικατοπτρίζεται στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας, ως ενδείκνυται, λαμβάνει την έγκριση του Οργανισμού.
4.Συμβαλλόμενο Μέρος ή Μέρη, κατά την εισαγωγή των εν λόγω πρόσθετων μέτρων, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να καθιστούν διαθέσιμες όλες τις ενδεδειγμένες υπηρεσίες περιλαμβανομένης που μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώςτη γνωστοποίηση προς τους ναυτικούς περιοχών, διαθέσιμων και εναλλακτικών διαδρομών ή λιμένων, όσο αυτό είναι πρακτικώς δυνατόν, προκειμένου να ελαφρυνθεί το βάρος για το πλοίο.
5.Τυχόν πρόσθετα μέτρα που υιοθετεί Συμβαλλόμενο Μέρος ή Μέρη δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγκρούονται με τυχόν άλλη σύμβαση με την οποία το πλοίο πρέπει να συμμορφώνεται.
6.Συμβαλλόμενο Μέρος ή Μέρη που εισάγουν πρόσθετα μέτρα μπορεί να παραιτηθούν από τα μέτρα αυτά για χρονικό διάστημα ή σε συγκεκριμένες περιστάσεις όπως κρίνουν σκόπιμο.

Κανονισμός Γ-2 Προειδοποιήσεις Σχετικά με την Πρόσληψη Έρματος σε Ορισμένες Περιοχές και Σχετιζόμενα Μέτρα του Κράτους Σημαίας
1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώνει τους ναυτικούς σχετικά με περιοχές υπό την δικαιοδοσία του, όπου τα πλοία δεν πρέπει να προσλαμβάνουν Έρμα λόγω γνωστών συνθηκών. Το Συμβαλλόμενο Μέρος συμπεριλαμβάνει σης εν λόγω αγγελίες τις ακριβείς συντεταγμένες της περιοχής ή περιοχών, και, όπου είναι δυνατόν, τη θέση τυχόν εναλλακτικής περιοχής ή περιοχών για την πρόσληψη Έρματος. Προειδοποιήσεις μπορούν να εκδοθούν για περιοχές:
.1 που είναι γνωστό πως εμφανίζουν αιφνίδιες εκδηλώσεις, παρασιτώσεις ή προσβολές από πληθυσμούς Επιβλαβών Υδρόβιων Οργανισμών και Παθογόνων Παραγόντων (π.χ. στρώματα τοξυ<ών φυκών) που είναι πιθανό να έχουν σημασία για την πρόσληψη ή απόρριψη Έρματος,
.2 κοντά σε εκροές υπονόμων, ή
.3 όπου η παλλιρροϊκή έκπλυση δεν είναι καλή ή σε περιόδους κατά τις οποίες το παλιρροϊκό ρεύμα είναι γνωστό ότι είναι πιο θολό.
2.Πλέον της γνωστοποίησης περιοχών προς ναυτικούς σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 1, το Συμβαλλόμενο Μέρος θα ενημερώνει τον Οργανισμό και τυχόν δυνητικώς επηρεαζόμενα παράκτια Κράτη σχετικά με τις περιοχές που περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο 1 και το χρονικό διάστημα που η εν λόγω αγγελία ενδέχεται να ισχύει. Η αγγελία προς τον Οργανισμό και τυχόν δυνητικώς επηρεαζόμενα παράκτια Κράτη συμπεριλαμβάνει τις ακριβείς συντεταγμένες της περιοχής ή περιοχών, και, όπου είναι δυνατόν, την θέση εναλλακτικής περιοχής ή περιοχών για την πρόσληψη Έρματος. Η αγγελία συμπεριλαμβάνει ενημέρωση προς τα πλοία που χρειάζεται να κάνουν πρόσληψη Έρματος στην περιοχή, περιγράφοντας τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για εναλλακτικό εφοδιασμό. Το Συμβαλλόμενο Μέρος ενημερώνει επίσης τους ναυτικούς/τον Οργανισμό, και δυνητικώς επηρεαζόμενα παράκτια Κράτη όταν δεν ισχύει πλέον μία προηγούμενη προειδοποίηση.

Κανονισμός Γ3 Γνωστοποίηση Πληροφοριών
Ο Οργανισμός πρέπει να καθιστά διαθέσιμες, μέσω ενδεδειγμένων μέσων, πληροφορίες που του γνωστοποιήθηκαν βάσει των κανονισμών Γ-1 και -Γ2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ

Κανονισμός Δ1 Πρότυπο Ανταλλαγής Έρματος
1.Πλοία που πραγματοποιούν ανταλλαγή Έρματος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, πράττουν αυτό με αποτελεσμαηκότητα ίση με τουλάχιστον 95 τοις εκατό ογκομετρική ανταλλαγή Έρματος.
2.Για πλοία που ανταλλάσσουν Έρμα με την μέθοδο του ταυτόχρονου αφερματισμού και ερματισμού, η αντικατάσταση του τριπλάσιου του όγκου κάθε δεξαμενής Έρματος θεωρείται πως εκπληρώνει το πρότυπο που περιγράφεται στην παράγραφο 1. Η αντικατάσταση λιγότερου από τον τριπλάσιο όγκο, μπορεί να γίνει αποδεκτή εφόσον το πλοίο μπορεί να δείξει ότι επιτυγχάνεται τουλάχιστον 95 τοις εκατό ογκομετρική ανταλλαγή.

Κανονισμός Δ-2 Απαιτούμενο πρότυπο Απόδοσης Έρματος
1.Πλοία που πραγματοποιούν διαχείριση Έρματος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να κάνουν απόρριψη:
•λιγότερους από 10 επιζώντες οργανισμούς ανά κυβικό μέτρο, των οποίων η ελάχιστη διάσταση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 50μηι και
•λιγότερους από 10 επιζώντες οργανισμούς ανά χιλιοστόλιτρο (ml), των οποίων η ελάχιστη (η μικρότερη) διάσταση είναι μικρότερη από 50μm και μεγαλύτερη ή ίση με 10μm (10< μικρότερη διάσταση οργανισμού <50 μm),
και η απόρριψη μικροβιακών δεικτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις καθορισμένες συγκεντρώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2.
2.Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί & μικροβιακοί δείκτες, αντίστοιχα, παράμετροι που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία, πρέπει να περιλαμβάνουν:
•Τοξικογενή Vibrio cholerae (01 και 0139) με λιγότερο από 1 cfu (colony forming unit) ανά 100 χιλιοστόλιτρα ή λιγότερο από 1 cfu ανά 1 γραμμάριο (υγρό βάρος) δειγμάτων ζωοπλαγκτόν.
– Escherichia coli λιγότερο από 250 cfu ανά 100 χιλιοστόλιτρα.
– Εντεροκόκκους (Enterococci) λιγότερο από 100 cfu ανά 100 χιλιοστόλιτρα.

Κανονισμός Δ-3 Απαιτήσεις έγκρισης για συστήματα Διαχείρισης Έρματος
1.Εκτός όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, τα συστήματα Διαχείρισης Έρματος που χρησιμοποιούνται για συμμόρφωση με την παρούσα Σύμβαση πρέπει να εγκρίνονται από την Αρχή λαμβάνοντας υπόψη Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός.
2.Συστήματα Διαχείρισης Έρματος που κάνουν χρήση Ενεργών Ουσιών ή σκευασμάτων τα οποία περιέχουν μία ή περισσότερες Ενεργές Ουσίες για συμμόρφωση με την παρούσα Σύμβαση πρέπει να εγκρίνονται από τον Οργανισμό, με βάση τη διαδικασία που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός. Η διαδικασία αυτή περιγράφει την έγκριση και ανάκληση έγκρισης Ενεργών Ουσιών καθώς και τον προτεινόμενο τρόπο εφαρμογής τους. Σε περίπτωση ανάκληση έγκρισης, η χρήση της σχετικής Ενεργής Ουσίας ή Ουσιών πρέπει να απαγορευτεί εντός 1 έτους από την ημερομηνία έναρξης της εν λόγω ανάκλησης.
3.Συστήματα Διαχείρισης Έρματος που χρησιμοποιούνται για συμμόρφωση με την παρούσα Σύμβαση πρέπει να είναι ασφαλή σε ό, τι αφορά στο πλοίο, στον εξοπλισμό του και στο πλήρωμα.

Κανονισμός Δ-4 Πρωτότυπες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Έρματος
1.Για οποιοδήποτε πλοίο που συμμετέχει σε πρόγραμμα εγκεκριμένο από την Αρχή για την δοκιμή και αξιολόγηση υποσχόμενων τεχνολογιών επεξεργασίας Έρματος πριν την ημερομηνία που το πρότυπο που περιγράφεται στον κανονισμό Δ-2 άλλως θα ετίθετο σε ισχύ για αυτό, το πρότυπο που περιγράφεται στον κανονισμό Δ-2 δεν ισχύει για το πλοίο αυτό για διάστημα μέχρι πέντε χρόνια από την ημερομηνία κατά την οποία το πλοίο άλλως θα απαιτείτο να συμμορφωθεί με το εν λόγω πρότυπο.
2.Για οιοδήποτε πλοίο, που μετά την ημερομηνία που το πρότυπο που περιγράφεται στον κανονισμό Δ-2 τέθηκε σε ισχύ για αυτό, συμμετέχει σε πρόγραμμα εγκεκριμένο από την Αρχή, για την δοκιμή και αξιολόγηση υποσχόμενων τεχνολογιών Έρματος με δυναμικό να οδηγήσουν σε τεχνολογίες επεξεργασίας που επιτυγχάνουν επίπεδο υψηλότερο από αυτό που περιγράφεται στον κανονισμό Δ2, αφού έχει λάβει υπόψη τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός, το πρότυπο που περιγράφεται στον κανονισμό Δ-2 θα πάψει να ισχύει για το πλοίο αυτό, για διάστημα πέντε χρόνων από την ημερομηνία εγκατάστασης της εν λόγω τεχνολογίας..
3.Κατά την εγκαθίδρυση και εκτέλεση προγράμματος δοκιμής και αξιολόγησης υποσχόμενων τεχνολογιών Έρματος, τα Συμβαλλόμενα Μέρη:
.1 πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κατευθυντήριες Οδηγίες που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός και
.2 επιτρέπουν συμμετοχή μόνο του ελάχιστου αριθμού πλοίων που είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική δοκιμή των εν λόγω τεχνολογιών.
4.Καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου δοκιμής και αξιολόγησης, το σύστημα επεξεργασίας πρέπει να λειτουργεί σταθερά και κατά τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί.

Κανονισμός Δ-5 Αναθεώρηση Καθορισμένων Επιπέδων από τον Οργανισμό
1.Σε σύνοδο της Επιτροπής που λαμβάνει χώρα όχι αργότερα από τρία έτη πριν την πιο πρόσφατη ημερομηνία θέσης σε ισχύ του επιπέδου που περιγράφεται στον κανονισμό Δ-2, η Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει σε αναθεώρηση που συμπεριλαμβάνει καθορισμό σχετικά με το εάν είναι διαθέσιμες ενδεδειγμένες τεχνολογίες για την επίτευξη του επιπέδου αυτού, αξιολόγηση των κριτηρίων της παραγράφου 2 του Κανονισμού Δ-2 καθώς και αξιολόγηση των κοινωνίκο-οικονομικών επιπτώσεων σε σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες αναπτυσσόμενων χωρών και ειδικότερα των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων Κρατών. Η Επιτροπή θα προχωρεί επίσης σε περιοδικές αναθεωρήσεις, ως ενδείκνυται, για εξέταση των εφαρμοστέων απαιτήσεων για τα πλοία που περιγράφονται στον κανονισμό Β-3.1 καθώς
και κάθε άλλης πλευράς της Διαχείρισης Έρματος που το παρόν Παράρτημα πραγματεύεται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Κατευθυντήριων Οδηγιών που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός.
2.Οι εν λόγω αναθεωρήσεις ενδεδειγμένων τεχνολογιών πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη:
.1 θέματα ασφαλείας αναφορικώς προς το πλοίο και το πλήρωμα,
.2 περιβαλλοντική καταλληλότητα, δηλαδή να μην προκαλούν περισσότερες ή μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτές που επιλύουν,
.3 πρακτικότητα, δηλαδή συμβατότητα με τον σχεδιασμό και λειτουργίες του πλοίου,
.4 αποτελεσμαηκότητα κόστους, δηλαδή οικονομικά θέματα, και
.5 βιολογική αποτελεσματικότητα σε ό, τι αφορά την απομάκρυνση Επιβλαβών Υδρόβιων4 Οργανισμών και Παθογόνων Παραγόντων σε Έρμα ή το να καταστούν διαφορετικά αυτοί μη βιώσιμοι.
3.Η Επιτροπή δύναται να σχηματίσει ομάδα ή ομάδες για την διεξαγωγή της αναθεώρησης(ων) που περιγράφεται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή καθορίζει την σύνθεση, το πλαίσιο εργασίας και συγκεκριμένα τα θέματα που εξετάζονται από κάθε τέτοια ομάδα. Οι ομάδες αυτές δύνανται να αναπτύξουν και να εισηγηθούν προτάσεις για τροποποίηση του παρόντος Παραρτήματος που εξετάζονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Μόνο Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να συμμετέχουν στην διατύπωση εισηγήσεων και αποφάσεων τροποποίησης από την Επιτροπή.
4.Αν, με βάση αναθεωρήσεις που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφασίσουν να υιοθετήσουν τροποποιήσεις του παρόντος Παραρτήματος, οι εν λόγω τροποποιήσεις υιοθετούνται και τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 19 της παρούσας Σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ

Κανονισμός Ε-1 Επιθεωρήσεις
1.Πλοία ολικής χωρητικότητας 400 και άνω στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση, εξαιρουμένων πλωτών πλατφορμών, FSU και FPSO, υπόκεινται σε επιθεωρήσεις όπως ορίζεται κάτωθι:
.1 Αρχική επιθεώρηση πριν το πλοίο τεθεί σε λειτουργία ή πριν εκδοθεί για πρώτη φορά το Πιστοποιητικό που απαιτείται βάσει του κανονισμού Ε2 ή Ε3. Με την επιθεώρηση αυτή επαληθεύεται ότι το σχέδιο Διαχείρισης Έρματος που απαιτείται από τον κανονισμό Β1 και τυχόν σχετική κατασκευή, εξοπλισμός, συστήματα, εξαρτήματα, ρυθμίσεις και υλικό ή διαδικασίες, συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της παρούσας Σύμβασης.
.2 Επιθεώρηση ανανέωσης σε χρονικά διαστήματα που ορίζει η Αρχή, αλλά δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη, εκτός των περιπτώσεων εφαρμογής του κανονισμού Ε5.2, Ε5.5, Ε5.6, ή Ε5.7. Με την επιθεώρηση αυτή επαληθεύεται ότι το σχέδιο Διαχείρισης Ερματος που απαιτείται από τον κανονισμό Β-1 και τυχόν σχετική κατασκευή, εξοπλισμός, συστήματα, εξαρτήματα, ρυθμίσεις και υλικό ή διαδικασίες συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της παρούσας Σύμβασης.
.3 Ενδιάμεση επιθεώρηση εντός τριών μηνών πριν ή μετά την δεύτερη επετειακή ημερομηνία ή εντός τριών μηνών πριν ή μετά την τρίτη επετειακή ημερομηνία του Πιστοποιητικού, που παίρνει την θέση μίας από τις ετήσιες επιθεωρήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1.4. Οι ενδιάμεσες επιθεωρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός, σχετικά συστήματα και OL διαδικασίες για την Διαχείριση Έρματος συμμορφώνονται πλήρως με τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος και είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Οι εν λόγω ενδιάμεσες επιθεωρήσεις θεωρούνται πάνω στο Πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό Ε-2 ή Ε-3.
.4 Ετήσια επιθεώρηση εντός τριών μηνών πριν ή μετά κάθε επετειακή ημερομηνία, περιλαμβανομένου του γενικού ελέγχου της κατασκευής, εξοπλισμού, συστημάτων, εξαρτημάτων, ρυθμίσεων και υλικού ή διαδικασιών που σχετίζονται με το σχέδιο Διαχείρισης Έρματος που απαιτείται από τον κανονισμό Β-1 ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά συντηρούνται σε συμφωνία με την παράγραφο 9 και παραμένουν ικανοποιητικά για την υπηρεσία για την οποία προορίζεται το πλοίο. Οι εν λόγω ετήσιες επιθεωρήσεις θεωρούνται πάνω στο Πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό Ε-2 ή Ε-3.
.5 Πρόσθετη επιθεώρηση, γενική ή μερική, ανάλογα με τις περιστάσεις, πρέπει να πραγματοποιείται μετά από αλλαγή, αντικατάσταση ή σημαντική επισκευή της κατασκευής, εξοπλισμού, συστημάτων, εξαρτημάτων, ρυθμίσεων και υλικού και είναι απαραίτητη για την επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με την παρούσα Σύμβαση. Η επιθεώρηση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε αλλαγή, αντικατάσταση ή σημαντική επισκευή έχει αποτελεσματικά πραγματοποιηθεί, με τρόπο ώστε το πλοίο να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας Σύμβασης. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις θεωρούνται πάνω στο Πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό Ε-2 ή Ε-3.
2.Η Αρχή καθιερώνει ενδεδειγμένα μέτρα για τα πλοία που δεν υπόκεινται στις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 1 προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.
3.Επιθεωρήσεις πλοίων με σκοπό την εκτέλεση των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης εκτελούνται από αξιωματούχους της Αρχής. Η Αρχή δύναται, πάντως, να αναθέτει τις επιθεωρήσεις είτε σε επιθεωρητές που ορίζονται προς τούτο είτε σε οργανισμούς αναγνωρισμένους από αυτήν.
4.Αρχή που ορίζει επιθεωρητές ή αναγνωρίζει οργανισμούς για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3, θα εξουσιοδοτεί κατ’ ελάχιστον τους εν λόγω διορισμένους επιθεωρητές ή αναγνωρισμένους οργανισμούς να:
.1 απαιτούν από πλοίο που επιθεωρούν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, και
.2 διεξάγουν επιθεωρήσεις και ελέγχους εάν ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους του λιμένα που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην παρούσα.
5.Η Αρχή γνωστοποιεί στον Οργανισμό τις συγκεκριμένες ευθύνες και το βαθμό εξουσιοδότησης που έχει εκχωρήσει στους διορισμένους επιθεωρητές ή αναγνωρισμένους οργανισμούς, ώστε να τα κοινοποιήσει στα Συμβαλλόμενα Μέρη προς πληροφόρηση των αξιωματούχων τους.
6.Όταν η Αρχή, διορισμένος επιθεωρητής ή Αναγνωρισμένος Οργανισμός αποφανθεί ότι η Διαχείριση Έρματος πλοίου δεν συμμορφώνεται με τα στοιχεία του Πιστοποιητικού, όπως απαιτείται βάσει του κανονισμού Ε-2 ή Ε-3 ή είναι τέτοια ώστε το πλοίο να μην είναι κατάλληλο να πλεύσει χωρίς να παρουσιάζει απειλή ζημίας για το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την περιουσία ή τους πόρους, ο εν λόγω επιθεωρητής ή Οργανισμός, αμέσως εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες ώστε να έλθει το πλοίο σε συμμόρφωση. Ο επιθεωρητής ή Οργανισμός ενημερώνεται αμέσως, και διασφαλίζει ότι το Πιστοποιητικό δεν εκδίδεται ή αποσύρεται. Εάν το πλοίο είναι στο λιμάνι άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ειδοποιούνται αμέσως οι αρμόδιες αρχές του Κράτους του λιμένα. Όταν αξιωματούχος της Αρχή διορισμένος επιθεωρητής ή Αναγνωρισμένος Οργανισμός Κράτους του λιμένα, η Κυβέρνηση του εν λόγω Κράτους του λιμένα παρέχει στον εν λόγω Αξιωματούχο, επιθεωρητή ή Οργανισμό κάθε απαραίτητη βοήθεια για εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, περιλαμβανομένης ενέργειας που περιγράφεται στο Άρθρο 9.
7.Οποτεδήποτε συμβαίνει ατύχημα σε πλοίο ή ανακαλύπτεται ελάττωμα που ουσιαστικώς επηρεάζει την ικανότητα του πλοίου να πραγματοποιεί Διαχείριση Έρματος σε συμφωνία με την παρούσα Σύμβαση, ο πλοιοκτήτης, διαχειριστής ή άλλο υπεύθυνο πρόσωπο για το πλοίο αναφέρει με την πρώτη ευκαιρία στην Αρχή, τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό ή τον διορισμένο επιθεωρητή που έχει την ευθύνη έκδοσης του σχετικού Πιστοποιητικού, ο οποίος φροντίζει για την έναρξη ερευνών προκειμένου να καθοριστεί εάν χρειάζεται να γίνει επιθεώρηση όπως απαιτείται από την παράγραφο 1. Αν το πλοίο είναι σε λιμένα άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ο πλοιοκτήτης, διαχειριστής ή άλλο πρόσωπο υπεύθυνο αναφέρεται αμέσως στις αρμόδιες αρχές του Κράτους του λιμένα και ο διορισμένος επιθεωρητής ή αναγνωρισμένος οργανισμός εξακριβώνει ότι έχει γίνει η αναφορά αυτή.
Βλ. τις κατευθυντήριες Οδηγίες που υιοθέτησε ο Οργανισμός με την απόφαση Α.739(18), όπως είναι δυνατόν να τροποποιηθούν από τον Οργανισμό, και τις προδιαγραφές που υιοθέτησε ο Οργανισμός με την απόφαση Α.789(19), είναι δυνατόν να τροποποιηθούν από τον Οργανισμό.
8.Σε κάθε περίπτωση, η ενδιαφερόμενη Αρχή εγγυάται απολύτως την πληρότητα και αποτελεσματικότητα της επιθεώρησης και αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής.
9.Η κατάσταση του πλοίου και του εξοπλισμού, συστημάτων και διαδικασιών του συντηρείται ώστε να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης ώστε να εξασφαλίζεται ότι το πλοίο από κάθε άποψη παραμένει κατάλληλο να πλέει στη θάλασσα χωρίς να παρουσιάζει απειλή κινδύνου για το περιβάλλον, ανθρώπινη υγεία, περιουσία ή πόρους.
10.Μετά την ολοκλήρωση επιθεώρησης του πλοίου βάσει της παραγράφου 1, δεν πρέπει να γίνεται αλλαγή στην κατασκευή, εξοπλισμό, εξαρτήματα, ρυθμίσεις ή υλικό που σχετίζεται με το σχέδιο Διαχείρισης Έρματος που απαιτείται από τον κανονισμό Β1 και καλύπτεται από την επιθεώρηση χωρίς την άδεια της Αρχής, εκτός της ακριβούς αντικατάστασης του εν λόγω εξοπλισμού ή εξαρτημάτων.

Κανονισμός Ε-2 Έκδοση ή Θεώρηση Πιστοποιητικού
1.Η Αρχή εξασφαλίζει ότι σε πλοίο για το οποίο ισχύει ο κανονισμός Ε-1 χορηγείται Πιστοποιητικό μετά την επιτυχή ολοκλήρωση επιθεώρησης που διεξήχθη σύμφωνα με τον κανονισμό Ε-1. Πιστοποιητικό εκδοθέν από Συμβαλλόμενο Μέρος γίνεται δεκτό από τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη και θεωρείται για κάθε σκοπό που καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση πως έχει την ίδια ισχύ με Πιστοποιητικό εκδοθέν από αυτά.
2.Πιστοποιητικά εκδίδονται ή θεωρούνται είτε από την Αρχή είτε από πρόσωπο ή οργανισμό δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για το Πιστοποιητικό.

Κανονισμός Ε-3 Έκδοση ή Θεώρηση Πιστοποιητικού από άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος
1.Κατόπιν αιτήματος της Αρχής, άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να ζητήσει επιθεώρηση πλοίου και, αν ικανοποιηθεί ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, εκδίδει ή εγκρίνει την έκδοση Πιστοποιητικού για το πλοίο και, όπου ενδείκνυται, θεωρεί ή παρέχει εξουσιοδότηση για την θεώρηση του εν λόγω Πιστοποιητικού πάνω στο πλοίο, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα.
2.Αντίγραφο του Πιστοποιητικού και αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης διαβιβάζεται το συντομότερο δυνατόν στην Αρχή που το ζήτησε.
3.Το εκδοθέν αυτό Πιστοποιητικό περιέχει δήλωση όπου αναφέρεται ότι αυτό εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος της Αρχής και έχει την ίδια ισχύ και αναγνώριση με Πιστοποιητικό εκδοθέν από την Αρχή.
4.Δεν εκδίδεται Πιστοποιητικό σε πλοίο που φέρει την σημαία Κράτους που δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην παρούσα.

Κανονισμός Ε-4 Μορφή του Πιστοποιητικού
Το Πιστοποιητικό συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα του Συμβαλλόμενου Μέρους που το εκδίδει, με την μορφή που περιγράφεται στο Προσάρτημα 1. Αν η γλώσσα που χρησιμοποιείται δεν είναι η Αγγλική, Γαλλική ή Ισπανική, το κείμενο περιλαμβάνει μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές.

Κανονισμός Ε-5 Διάρκεια και Ισχύς του Πιστοποιητικού
1.Πιστοποιητικό εκδίδεται για χρονικό διάστημα που ορίζει η Αρχή και το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε
2.Για επιθεωρήσεις ανανέωσης:
.1 Ανεξαρτήτως των απαιτήσεων της παραγράφου 1, όταν η επιθεώρηση ανανέωσης ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών πριν την ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου Πιστοποιητικού, το νέο Πιστοποιητικό ισχύει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης ανανέωσης μέχρι μία ημερομηνία που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου Πιστοποιητικού.
.2 Όταν η επιθεώρηση ανανέωσης ολοκληρώνεται μετά την ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου Πιστοποιητικού, το νέο Πιστοποιητικό ισχύει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης ανανέωσης μέχρι μία ημερομηνία που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου Πιστοποιητικού.
.3 Όταν η επιθεώρηση ανανέωσης ολοκληρώνεται περισσότερο από τρεις μήνες πριν την ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου Πιστοποιητικού, το νέο Πιστοποιητικό ισχύει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης ανανέωσης μέχρι μία ημερομηνία που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης ανανέωσης.
3.Αν Πιστοποιητικό εκδοθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε ετών, η Αρχή δύναται να παρατείνει την ισχύ του Πιστοποιητικού πέραν της ημερομηνίας λήξης μέχρι το μέγιστο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 1, εφόσον οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στον κανονισμό Ε1.1.3 και ισχύουν όταν εκδίδεται Πιστοποιητικό για χρονικό διάστημα πέντε ετών εκτελούνται ως ενδείκνυται.
4.Αν έχει ολοκληρωθεί επιθεώρηση ανανέωσης και νέο Πιστοποιητικό δεν μπορεί να εκδοθεί ή να τοποθετηθεί πάνω στο πλοίο πριν την ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου Πιστοποιητικού, το πρόσωπο ή οργανισμός που έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Αρχή δύναται να θεωρήσει το υφιστάμενο Πιστοποιητικό και το εν λόγω Πιστοποιητικό γίνεται δεκτό ως έγκυρο για περαιτέρω χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης.
5.Αν πλοίο κατά τον χρόνο που το Πιστοποιητικό λήγει δεν βρίσκεται σε λιμάνι στο οποίο πρόκειται να διενεργηθεί επιθεώρηση, η Αρχή δύναται να παρατείνει την περίοδο ισχύος του Πιστοποιητικού αλλά η παράταση αυτή χορηγείται μόνο ώστε να επιτραπεί στο πλοίο να ολοκληρώσει το ταξίδι του προς το λιμάνι στο οποίο πρόκειται να υποβληθεί σε επιθεώρηση, και ακόμη και τότε μόνο σε περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο φαίνεται ενδεδειγμένο και εύλογο. Πιστοποιητικό δεν παρατείνεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, και πλοίο προς το οποίο χορηγείται παράταση ως άνω δεν δικαιούται, κατά την άφιξή του στο λιμάνι στο οποίο πρόκειται να υποβληθεί σε επιθεώρηση, έκτης εν λόγω παράτασης να φύγει από το λιμάνι αυτό χωρίς να έχει νέο Πιστοποιητικό. Όταν ολοκληρωθεί η επιθεώρηση ανανέωσης, το νέο Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι μία ημερομηνία που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου Πιστοποιητικού πριν χορηγηθεί η παράταση.
6.Πιστοποιητικό χορηγηθέν σε πλοίο που εκτελεί βραχείς πλόες το οποίο δεν έχει παραταθεί βάσει των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος κανονισμού δύναται να παραταθεί από τη Αρχή για περίοδο χάριτος μέχρι έναν μήνα από την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται επ’ αυτού. Όταν ολοκληρωθεί η επιθεώρηση ανανέωσης, το νέο Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι μία ημερομηνία που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου Πιστοποιητικού πριν χορηγηθεί η παράταση.
7.Σε ειδικές περιστάσεις, κατά την κρίση της Αρχής, το νέο Πιστοποιητικό δεν χρειάζεται να χρονολογείται από την ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου Πιστοποιητικού όπως απαιτείται από την παράγραφο 2.2, 5 ή 6 του παρόντος κανονισμού. Σε αυτές τις ειδικές περιστάσεις, το νέο Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι μία ημερομηνία που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης ανανέωσης.
8.Εάν διεξαχθεί ετήσια επιθεώρηση πριν το χρονικό διάστημα που ορίζεται στον κανονισμό Ε-1, τότε:
.1 η επετειακή ημερομηνία που αναφέρεται επί του Πιστοποιητικού θα τροποποιείται με θεώρηση σε ημερομηνία που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση.
.2 η μετέπειτα ετήσια ή ενδιάμεση επιθεώρηση που απαιτείται από τον κανονισμό Ε-1 ολοκληρώνεται στα μεσοδιαστήματα που ορίζει ο εν λόγω κανονισμός χρησιμοποιώντας τη νέα επετειακή ημερομηνία.
.3 η ημερομηνία λήξης δύναται να παραμείνει αμετάβλητη εφόσον μία ή περισσότερες ετήσιες επιθεωρήσεις, ως ενδείκνυται, διεξάγονται έτσι ώστε να μην υπερβαίνονται τα μέγιστα μεσοδιαστήματα μεταξύ των επιθεωρήσεων που ορίζονται από τον κανονισμό Ε-1.
9.Πιστοποιητικό που εκδόθηκε βάσει του κανονισμού Ε-2 ή Ε-3 παύει να ισχύει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
.1 αν η κατασκευή, εξοπλισμός, συστήματα, εξαρτήματα, ρυθμίσεις και άλλο υλικό, απαραίτητα για την πλήρη συμμόρφωση με την παρούσα Σύμβαση αλλαχθούν, αντικατασταθούν ή σημαντικά επισκευασθούν και το Πιστοποιητικό δεν έχει θεωρηθεί σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα.
.2 κατά την αλλαγή του πλοίου σε σημαία άλλου Κράτους νέο Πιστοποιητικό εκδίδεται, μόνο όταν το Συμβαλλόμενο Μέρος που εκδίδει το νέο Πιστοποιητικό είναι απολύτως πεπεισμένος οτι το πλοίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού Ε-1. Στην περίπτωση αλλαγής σημαίας μεταξύ σημαιών Συμβαλλομένων Μερών, εάν του ζητηθεί εντός τριών μηνών από την πραγματοποίηση της εν λόγω αλλαγής, το Συμβαλλόμενο Μέρος του οποίου τη σημαία προηγουμένως δικαιούταν το πλοίο να φέρει θα διαβιβάσει, το συντομότερο δυνατόν, στη Αρχή αντίγραφα των Πιστοποιητικών που κατείχε το πλοίο πριν την εν λόγω αλλαγή και, εφόσον είναι διαθέσιμα, αντίγραφα των σχετικών εκθέσεων επιθεώρησης.
.3 αν οι σχετικές επιθεωρήσεις δεν ολοκληρώνονται εντός των χρονικών διαστημάτων που ορίζονται στον κανονισμό Ε-1.1, ή
.4 αν το Πιστοποιητικό δεν φέρει θεώρηση σύμφωνα με τον κανονισμό Ε-1.1.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ
Εκδόθηκε βάσει των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων που προέρχονται από Πλοία (εφεξής «η Σύμβαση») κατ’ εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης της
………………………………………………………
(πλήρης προσδιορισμός της χώρας)
από……………………………………
(πλήρης προσδιορισμός του αρμοδίου προσώπου ή οργανισμού που έχει εξουσιοδοτηθεί βάσει τωνδιατάξεων της Σύμβασης)

Στοιχεία πλοίου*
{* Εναλλακτικά, τα στοιχεία του πλοίου μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια σε κουτί.}

Όνομα πλοίου ……………………………
Διακριτικός αριθμός ή γράμματα……………………………
Λιμένας νηολόγησης……………………………
Ολική χωρητικότητα……………………………
Αριθμός ΙΜΟ*……………………………
{*Πρόγραμμα Αριθμού Αναγνώρισης Πλοίων IMO που έχει υιοθετηθεί από τον Οργανισμό με την απόφαση Α.600(15). }
Ημερομηνία Ναυπήγησης……………………………
Χωρητικότητα Έρματος (σε κυβ.μέτρα) ……………………………
Λεπτομέρειες της Χρησιμοποιούμενης Μεθόδου(ων) Διαχείρισης Έρματος
Χρησιμ/νη Μέθοδος Διαχείρισης Έρματος……………………………
Ημερομηνία εγκατάστασης (αν έχει εφαρμογή) ……………………………
Επωνυμία κατασκευαστή (αν έχει εφαρμογή) ……………………………
Η(Οι)κύρια(ες)μέθοδος(-οι) Διαχείρισης Έρματος που χρησιμοποιούνται στο πλοίο αυτό είναι:
– σε συμφωνία με τον κανονισμό Δ-1
-σε συμφωνία με τον κανονισμό Δ2 (περιγραφή)
– το πλοίο υπόκειται στον κανονισμό Δ-4

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1. Ότι το πλοίο επιθεωρήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό Ε-1 του Παραρτήματος της Σύμβασης, και
2.Ότι η επιθεώρηση δείχνει ότι η υπό Διαχείριση Έρματος στο πλοίο συμμορφώνεται με το Παράρτημα της Σύμβασης.
Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει έως με την προϋπόθεση της διενέργειας των επιθεωρήσεων που
αναφέρονται στον κανονισμό Ε1 του Παραρτήματος της Σύμβασης.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης στην οποία βασίζεται το παρόν πιστοποιητικό: ηη/μμ/εεεε
Εκδίδεται στ……………
(Τόπος έκδοσης του πιστοποιητικού)
(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου που εκδίδει το πιστοποιητικό)
(Σφραγίδα της Αρχής, ως ενδείκνυται)

ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ(ΕΙΣ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ OTL σε επιθεώρηση που απαιτείται από τον κανονισμό Ε1 του Παραρτήματος της Σύμβασης το πλοίο ευρέθη συμμορφούμενο με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης:

Υπογραφή
(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου)
Τόπος
Ημερομηνία
(Σφραγίδα της Αρχής)
Υπογραφή
(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου)
Τόπος
Ημερομηνία
(Σφραγίδα της Αρχής)
Υπογραφή
(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου)
Τόπος
Ημερομηνία
(Σφραγίδα της Αρχής)
Υπογραφή
Τόπος
Ημερομηνία
(Σφραγίδα της Αρχής)

ΕΤΗΣΙΑ/ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε-5.8.3
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι, σε ετήσια/ενδιάμεση* επιθεώρηση σύμφωνα με τον κανονισμό Ε5.8.3 του Παραρτήματος της Σύμβασης, το πλοίο διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης:
Υπογραφή
(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου)
Τόπος
διαγράφεται κατά περίπτωση
Ημερομηνία
(Σφραγίδα της Αρχής)

ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε-5.3
Το πλοίο συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης, και το παρόν Πιστοποιητικό, σε συμφωνία με τον κανονισμό Ε5.3 του Παραρτήματος της Σύμβασης, θα γίνεται δεκτό ως έγκυρο μέχρι
Υπογραφή.
(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου)
Τόπος
Ημερομηνία
(Σφραγίδα της Αρχής)

ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑΝ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ KAI ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε-5.4
Το πλοίο συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης και το παρόν Πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον κανονισμό Ε5.4 του Παραρτήματος της Σύμβασης, θα γίνεται δεκτό ως έγκυρο μέχρι….
Υπογραφή
(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου)
Τόπος
Ημερομηνία
(Σφραγίδα της Αρχής)

ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΤΟ ΠΛΟΙΟ Φ0ΑΣΕΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΉ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟΣ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε-5.5Ή Ε-5.6
Το παρόν Πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον κανονισμό Ε-5.5 ή Ε-5.6* του Παραρτήματος της Σύμβασης, θα
γίνεται δεκτό ως έγκυρο μέχρι
Υπογραφή
(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου)
Τόπος
Ημερομηνία
(Σφραγίδα της Αρχής)

ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε
Σύμφωνα με τον κανονισμό Ε5.8του Παραρτήματος της Σύμβασης η νέα Επετειακή Ημερομηνία είναι
Υπογραφή
(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου)
Τόπος
Ημερομηνία
(Σφραγίδα της Αρχής)
διαγράφεται κατά περίπτωση
Σύμφωνα με τον κανονισμό Ε5.8 του Παραρτήματος της Σύμβασης η νέα Επετειακή Ημερομηνία είναι
Υπογρα^,
(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου)
Τόπος
Ημερομηνία
(Σφραγίδα της Αρχής).

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ
Περίοδος Από:………………………. Μέχρι:………………………………
Όνομα Πλοίου:………………………………
Αριθμός ΙΜΟ :………………………………
Ολική χωρητικότητα:………………………………
Σημαία:………………………………
Συνολική χωρητικότητα έρματος (κυβ. μέτρα) :………………………………
Το πλοίο διαθέτει σχέδιο Διαχείρισης έρματος  :………………………………
Διάγραμμα του πλοίου με ένδειξη δεξαμενών έρματος:
1.Εισαγωγή.
Σύμφωνα με τον κανονισμό Β-2 του Παρατήματος της Διεθνούς Σύμβασης για τονΈλεγχο καί την Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων που προέρχονται από Πλοία, θα τηρείται αρχείο κάθε λειτουργίας σχετιζόμενης με το Έρμα. Περιλαμβάνονται απορρίψεις στη θάλασσα και σε ευκολίες υποδοχής.
2.Έρμα και Διαχείριση Έρματος
«Έρμα» είναι νερό με την αιωρούμενη ύλη του που λαμβάνεται πάνω σε πλοίο για τον έλεγχο της διαγωγής, κλίσης, βυθίσματος, ευστάθειας ή τάσεων του πλοίου. Η Διαχείριση Έρματος θα γίνεται σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο Διαχείρισης Έρματος καί λαμβάνοντας υπόψη Κατευθυντήριες Οδηγίες  που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός.
3.Εγγραφές στο Βιβλίο Έρματος
Γίνονται εγγραφές στο Βιβλίο Έρματος σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
3.1Όταν λαμβάνεται Έρμα επί του πλοίου:
.1 Ημερομηνία, ώρα και θέση, λιμάνι ή εγκατάσταση πρόσληψης (λιμάνι ή γεωγ. πλάτος/μήκος), βάθος στην περίπτωση πρόσληψης έξω από το λιμάνι
.2 Εκτιμώμενος όγκος πρόσληψης, σε κυβικά μέτρα .3 Υπογραφή του υπεύθυνου αξιωματικού για τη λειτουργία
3.2Οποτεδήποτε Έρμα κυκλοφορεί ή υποβάλλεται σε επεξεργασία για σκοπούς Διαχείρισης Έρματος:
.1 Ημερομηνία και ώρα της λειτουργίας
.2 Εκτιμώμενος όγκος διακινούμενου ή υπό επεξεργασία (σε κυβικά μέτρα)
.3 Εάν έγινε σύμφωνα με το σχέδιο Διαχείρισης ‘Ερματος
.4 Υπογραφή του υπεύθυνου αξιωματικού της λειτουργίας

3.3Όταν Έρμα απορρίπτεται στην θάλασσα:
.1 Ημερομηνία, ώρα και θέση λιμάνι ή εγκατάσταση απόρριψης (λιμάνι ή γεωγρ. πλάτος/μήκος)
.2 Εκτιμώμενος όγκος που απορρίφθηκε, σε κυβικά μέτρα, συν εναπομείνας όγκος σε κυβικά μέτρα
.3 Εάν είχε εφαρμοστεί εγκεκριμένο σχέδιο Διαχείρισης’ Ερματος πριν την απόρριψη
.4 Υπογραφή του υπεύθυνου αξιωματικού για τη λειτουργία
3.4Όταν Έρμα απορρίπτεται σε ευκολία υποδοχής:
.1 Ημερομηνία, ώρα και θέση πρόσληψης
.2 Ημερομηνία, ώρα και θέση απόρριψης
.3 Λιμάνι ή εγκατάσταση
.4 Εκτιμώμενος όγκος που απορρίφθηκε ή προσλήφθηκε, σε κυβικά μέτρα
.5 Εάν είχε εφαρμοστεί εγκεκριμένο σχέδιο Διαχείρισης’ Ερματος πριν την απόρριψη
.6 Υπογραφή του υπεύθυνου αξιωματικού για τη λειτουργία
3.5Ατυχηματική ή άλλη έκτακτη πρόσληψη ή απόρριψη Έρματος:
.1 Ημερομηνία και ώρα του συμβάντος
.2 Λιμάνι ή θέση του πλοίου κατά τον χρόνο του συμβάντος
.3 Εκτιμώμενος όγκος απορρίφθέντος Έρματος
.4 Συνθήκες πρόσληψης, απόρριψης, διαφυγής ή απώλειας, ο λόγος αυτής και γενικές παρατηρήσεις
.5 Εάν είχε εφαρμοστεί εγκεκριμένο σχέδιο Διαχείρισης’ Ερματος πριν την απόρριψη .6 Υπογραφή του υπεύθυνου αξιωματικού για τη λειτουργία
3.64 Πρόσθετη λειτουργική διαδικασία και γενικές παρατηρήσεις
4.Όγκος Έρματος
Ο όγκος Έρματος επί του πλοίου πρέπει να εκτιμάται σε κυβικά μέτρα. Το Βιβλίο Έρματος περιέχει πολλές αναφορές σε εκτιμώμενο όγκο Έρματος. Αναγνωρίζεται ότι η ακρίβεια της εκτίμησης όγκων έρματος είναι ανοικτή σε ερμηνεία.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ

Όνομα Πλοίου: :………………………………
Διακριτικός αριθμός ή γράμματα:………………………………

Υπογραφή Πλοιάρχου

Άρθρο δεύτερο
Πεδίο εφαρμογής
1.Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται: α. Σε πλοία υπό ελληνική σημαία και
β. σε πλοία υπό ξένη σημαία, τα οποία δραστηριοποιούνται σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία της Ελλάδας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2.Από τα πλοία της παραγράφου 1, εξαιρούνται:
α. Πλοία που δεν έχουν σχεδιαστεί ή κατασκευαστεί για να μεταφέρουν έρμα, β. πλοία υπό ελληνική σημαία που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε ύδατα που βρίσκονται εντός της δικαιοδοσίας του ελληνικού κράτους, εκτός αν κριθεί διαφορετικά για λόγους προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας, των κρατικών πόρων ή των περιουσιακών στοιχείων της Ελλάδας ή άλλων κρατών κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γ. πλοία υπό ελληνική σημαία που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε ύδατα που καλύπτονται από τη δικαιοδοσία άλλου/ων Συμβαλλόμενου/ων Μέρους/ών, εφόσον έχουν άδεια από αυτό/ αυτά για την εν λόγω απαλλαγή,
δ. πλοία υπό ελληνική σημαία που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε ύδατα που καλύπτονται από τη δικαιοδοσία Συμβαλλόμενου Μέρους και στην ανοικτή θάλασσα, εξαιρουμένων αυτών που δεν έχουν απαλλαγεί, σύμφωνα με την περίπτωση Γ ε. πλοία υπό ξένη σημαία Συμβαλλόμενου Μέρους που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε ύδατα εντός της δικαιοδοσίας του ελληνικού κράτους και στα οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, στ. πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε ύδατα που καλύπτονται από την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Ελλάδας και στην ανοιχτή θάλασσα, εκτός αυτών που δεν τους έχει χορηγηθεί απαλλαγή σύμφωνα με την περίπτωση Ε’ ζ. πλοία τα οποία φέρουν μόνιμο έρμα σε σφραγισμένες δεξαμενές το οποίο δεν υπόκειται σε απόρριψη.

Άρθρο τρίτο
Εφαρμογή Απαιτήσεων του Κανονισμού Β-3
1.Πλοία τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου και αναφέρονται στις διατάξεις του Κανονισμού Β3, τα οποία έχουν ναυπηγηθεί πριν τις 8.9.2017, δεν απαιτείται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισμό Δ-2, μέχρι την πρώτη επιθεώρηση ανανέωσης του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο, η οποία πραγματοποιείται μετά από αυτήν την ημερομηνία.
2.Τα υπόχρεα πλοία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημερομηνία που απαιτείται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισμό Δ-2, συμμορφώνονται είτε με τις απαιτήσεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισμό Δ-1, είτε με τις απαιτήσεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισμό Δ-2.

Άρθρο τέταρτο
Εφαρμογή Απαιτήσεων του Κανονισμού Β-4
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθοριστούν οι περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Κανονισμού, όπου θα επιτρέπεται στα πλοία να διενεργούν ανταλλαγή έρματος σύμφωνα με το πρότυπο που αναφέρεται στον Κανονισμό Δ-1.

Άρθρο πέμπτο
Απαλλαγές
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης απαλλαγών από τις απαιτήσεις των Κανονισμών Β-3 ή Γ-1 κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Α-4, του Παραρτήματος της Σύμβασης, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός.

Άρθρο έκτο
Έγκριση συστημάτων διαχείρισης έρματος
1.Τα συστήματα διαχείρισης έρματος που ικανοποιούν τις απαιτήσεις προτύπου του Κανονισμού Δ-2 και δεν χρησιμοποιούν ενεργές ουσίες εγκρίνονται από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η επιθεώρηση και ο έλεγχος αυτών των συστημάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες του Οργανισμού.
2.Τα συστήματα διαχείρισης έρματος που ικανοποιούν τις απαιτήσεις προτύπου του Κανονισμού Δ-2 και χρησιμοποιούν ενεργές ουσίες εγκρίνονται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Προς τούτο, μετά από αξιολόγηση της αίτησης του κατασκευαστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες που έχει εκδώσει ο Οργανισμός, από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατατίθεται σχετική εισήγηση προς τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την τελική υποβολή της πρότασης στον Οργανισμό. Στα συστήματα που έχουν ήδη λάβει έγκριση από τον Οργανισμό χορηγείται Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3.Ειδικά, για την αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης έρματος που χρησιμοποιούν ενεργές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των ιών και των μυκήτων και προκειμένου για την υποβολή πρότασης τελικής έγκρισης προς το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, γνωμοδοτεί κατά λόγο αρμοδιότητας και η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.
4.Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής γίνονται αποδεκτοί οι κώδικες και οι αποφάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που καθορίζουν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις έγκρισης των συστημάτων διαχείρισης έρματος.

Άρθρο έβδομο
Ευκολίες Υποδοχής Ιζημάτων Έρματος
1.Οι εργασίες καθαρισμού και επισκευής των δεξαμενών έρματος των πλοίων πραγματοποιούνται σε ειδικές κατάλληλες προς τούτο εγκαταστάσεις λιμένων, τερματικών σταθμών και ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων. Η παραλαβή των ιζημάτων από τις ευκολίες υποδοχής θα πραγματοποιείται χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία και σύμφωνα με τις Οδηγίες που εκδίδει ο Οργανισμός.
2.Οι φορείς διαχείρισης λιμένων μεριμνούν ώστε να διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τα επιμέρους στοιχεία των διαθέσιμων ευκολιών υποδοχής ιζημάτων, καθώς και τυχόν καταγγελίες για την ανεπάρκεια αυτών. Η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενημερώνει το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τα επιμέρους στοιχεία των διαθέσιμων ευκολιών υποδοχής ιζημάτων, καθώς και τυχόν καταγγελίες για ανεπάρκεια αυτών.
3.Σε περιπτώσεις επισκευής των δεξαμενών έρματος του πλοίου, πρέπει να τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του ν. 3551/2007 (Α’ 76) «Μητρώο Επιχειρήσεων Ναυπήγησης, Μετατροπής Επισκευής και Συντήρησης Πλοίων», όπως ισχύει και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του.
4.Σε κάθε περίπτωση, δύναται να πραγματοποιείται καθαρισμός των δεξαμενών έρματος στη θάλασσα, με την προϋπόθεση ότι η απόρριψη των ιζημάτων θα λαμβάνει χώρα σε απόσταση τουλάχιστον 200 ναυτικών μιλίων από τις ακτές και σε βάθος μεγαλύτερο από 200 μέτρα.

Άρθρο όγδοο
Ευκολίες υποδοχής έρματος
Θέματα που αφορούν στις ευκολίες υποδοχής έρματος, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων σε συνεργασία με λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Οργανισμού.

Άρθρο ένατο
Αρμόδια αρχή – Θέματα Επιθεωρήσεων πλοίων
1.Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης, των διατάξεων του παρόντος νόμου, των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2.Ειδικότερα, και όσον αφορά σε θέματα επιθεώρησης πλοίων, τα υπόχρεα ελληνικά πλοία επιθεωρούνται και πιστοποιούνται από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή/και από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές όπου υπάρχουν κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές για το σκοπό αυτόν. Τα δε υπόχρεα πλοία με ξένη σημαία Κράτους, επιθεωρούνται στο πλαίσιο ελέγχων του Κράτους Λιμένα από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές για το σκοπό αυτόν στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.
3.Η επιθεώρηση και η πιστοποίηση των υπό ελληνική σημαία πλοίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και των σχετικών Κατευθυντήριων Οδηγιών του Οργανισμού για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής, δύναται να ανατεθούν, στο σύνολό τους ή εν μέρει, με γραπτή συμφωνία, σε εξουσιοδοτημένους από την Ελλάδα Οργανισμούς, δυνάμει του άρθρου 39(α) του ν.δ.187/1973 (Α’ 261).
4.Η Αρμόδια Αρχή γνωστοποιεί στον Οργανισμό τις ευθύνες και το βαθμό εξουσιοδότησης που έχει εκχωρήσει στους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς.
5.Για πλοία με σημαία Κράτους, το οποίο είναι Συμβαλλόμενο Μέρος της Σύμβασης, αρμόδια Αρχή για την έκδοση πιστοποιητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Ε-3, είναι ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο δέκατο
Διεθνές Πιστοποιητικό Διαχείρισης Έρματος Σχέδιο Διαχείρισης Έρματος Βιβλίο Έρματος Διεθνές Πιστοποιητικό Διαχείρισης Έρματος
1.Τα υπόχρεα πλοία φέρουν «Διεθνές Πιστοποιητικό Διαχείρισης Έρματος», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Ε’, Κανονισμοί Ε-2 έως και Ε-5 του Παραρτήματος της Σύμβασης.
2.Το Πιστοποιητικό εκδίδεται/θεωρείται από την αρμόδια Αρχή ή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό που έχει εξουσιοδοτηθεί για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό Ε-1 του Παραρτήματος της Σύμβασης.
3.Το Πιστοποιητικό εκδίδεται για χρονικό διάστημα που ορίζει η Αρχή και του οποίου η ισχύς δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Για ανανέωση, ανάκληση του Πιστοποιητικού και τυχόν λήξη ή /και παράταση ισχύος αυτού, ισχύουν τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό Ε-5 της Σύμβασης.
4.Από την αρμόδια Αρχή ή τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό δεν εκδίδεται πιστοποιητικό σε πλοίο που φέρει τη σημαία Κράτους που δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στη Σύμβαση.
5.Το Διεθνές Πιστοποιητικό Διαχείρισης Έρματος, με το οποίο εφοδιάζονται τα πλοία υπό ελληνική σημαία, συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα με αντίστοιχη μετάφραση στην αγγλική ή γαλλική ή ισπανική και έχει τη μορφή που περιγράφεται στο Προσάρτημα Ι.
6.Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο τύπος του «Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος», το οποίο αποτελεί ναυτιλιακό έγγραφο και το οποίο φέρουν τα πλοία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης και σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στο Προσάρτημα Ι αυτής.

Σχέδιο Διαχείρισης Έρματος
Κάθε υπόχρεο πλοίο διαθέτει και εφαρμόζει ένα Σχέδιο Διαχείρισης Έρματος, το οποίο έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός. Το σχέδιο αυτό εγκρίνεται και θεωρείται από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό, ο οποίος εκδίδει το Διεθνές Πιστοποιητικό Διαχείρισης Έρματος.
7.Το Σχέδιο Διαχείρισης Έρματος για τα ελληνικής σημαίας πλοία συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, με αντίστοιχη μετάφραση στην αγγλική ή στη γαλλική ή στην ισπανική γλώσσα.
Βιβλίο Έρματος
8.Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο τύπος του «Βιβλίου Έρματος», το οποίο αποτελεί ναυτιλιακό έγγραφο και το οποίο φέρουν τα πλοία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης και σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στο Προσάρτημα ΙΙ αυτής.
9.Οι εγγραφές στο Βιβλίο Έρματος για τα ελληνικής σημαίας πλοία καταχωρούνται στην ελληνική γλώσσα, με αντίστοιχη μετάφραση στην αγγλική ή στη γαλλική ή στην ισπανική γλώσσα.

Άρθρο ενδέκατο
Μέτρα Ελέγχου και Συμμόρφωσης
1.Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των διατάξεων του παρόντος νόμου, η Λιμενική Αρχή η οποία διαπιστώνει την παράβαση, πλέον των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου δωδέκατου προβαίνει σε περαιτέρω μέτρα ελέγχου και συμμόρφωσης ενημερώνοντας τους παραβάτες για την υποχρέωση αποκατάστασης των διαπιστωθεισών παρατηρήσεων. Επιπλέον, δύναται να απαγορεύσει τον απόπλου ή τον κατάπλου του πλοίου.
2.Αν βεβαιωθεί παράβαση σε πλοίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, διασφαλίζεται ότι δεν θα απορριφθεί έρμα από το πλοίο αυτό στη θάλασσα, έως ότου καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της απόρριψης χωρίς να εγκυμονεί κίνδυνο για το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την περιουσία ή τους πόρους.
3.Σε κάθε περίπτωση, η Λιμενική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να χορηγήσει στο πλοίο άδεια να αποπλεύσει από το λιμάνι ή τον υπεράκτιο τερματικό σταθμό με σκοπό την απόρριψη έρματος ή τον κατάπλου στην πλησιέστερη κατάλληλη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη ή διαθέσιμη ευκολία υποδοχής, εφόσον αυτός ο πλους δεν συνεπάγεται κινδύνους για το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την περιουσία ή τους πόρους.
4.Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι διαδικασίες δειγματοληψίας και ανάλυσης δειγμάτων έρματος των πλοίων αναφορικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης των πλοίων ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου του Κανονισμού Δ-2 της Σύμβασης.

Άρθρο δωδέκατο
Κυρώσεις Προσφυγές
1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του ν. 743/1977 (Α’ 319), όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 55/1998 «Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος» (Α’ 58), όπως ισχύει:
α. Με αιτιολογημένη απόφαση των αρμόδιων Αρχών επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ στους παραβάτες του παρόντος νόμου, καθώς και στους παραβάτες των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του, ανεξάρτητα αν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη από άλλες διατάξεις.
β. Είναι δυνατόν, από τη σύνταξη έκθεσης βεβαίωσης παράβασης, να απαγορευθεί ο απόπλους του πλοίου μέχρι να καταβληθεί το πρόστιμο ή κατατεθεί στην αρμόδια Αρχή ισόποση εγγυητική επιστολή τραπέζης ή ηλεκτρονικό παράβολο.
γ. Επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2717/1999 (Α’ 97) «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας», όπως ισχύει. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.
2.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα όρια των προστίμων.
3.Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 743/1977 (Α’319), όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 55/1998 (Α’ 58), όπως ισχύει.

Άρθρο δέκατο τρίτο
Αποδοχή τροποποιήσεων και συμπληρώσεων της Σύμβασης
1.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται από τους Υπουργούς Εξωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γίνονται αποδεκτές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της Σύμβασης, του Παραρτήματος, των Προσαρτημάτων και των Πρωτοκόλλων αυτής, οι οποίες υιοθετούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της Σύμβασης.
2.Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, δύναται να γίνονται αποδεκτές αποφάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που αφορούν θέματα εφαρμογής της Σύμβασης και εξοπλισμού που απαιτείται να φέρουν τα πλοία σύμφωνα με αυτή.
3.Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι δυνατόν να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της Σύμβασης, του Παραρτήματος και των Πρωτοκόλλων αυτής.

Έναρξη ισχύος
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης, που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 18 αυτής. Οι τροποποιήσεις της Σύμβασης, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 36 παρ.2 του Συντάγματος, τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 19 αυτής.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2017