ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4466/2017
ΦΕΚ 55/Α/12-4-2017
Κύρωση του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής μεταξύ Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας Επανεισδοχής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου 2006.

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο Εφαρμογής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας Επανεισδοχής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου 2006, που υπογράφηκε στη Μόσχα, στις 18 Δεκεμβρίου 2012, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

της 25ης Μαίου 2006

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εφεξής καλούμενες «τα Μέρη»,

επιθυμώντας να θέσουν τους απαραίτητους όρους που προβλέπονται από. το άρθρο 20 της Συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ηςΜαΐόυ 2006, εφεξής καλούμενης «η Συμφωνία», συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Αρμόδιες αρχές

1. Οι αρμόδιες αρχές που θα είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας και του παρόντος Πρωτοκόλλου Εφαρμογής είναι:

για την Ελληνική πλευρά:

κεντρική αρμόδια αρχή: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας- για τη Ρωσική πλευρά:

κεντρική αρμόδια αρχή: Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης, αρμόδιες αρχές: Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

2. Τα Μέρη θα αλληλοενημερώνονται πάραυτα δια της διπλωματικής οδού για τυχόν αλλαγές στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας και του παρόντος Πρωτοκόλλου Εφαρμογής, οι κεντρικές αρμόδιες αρχές θα συνεργάζονται απευθείας μεταξύ τους.

4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου Εφαρμογής, οι κεντρικές αρμόδιες αρχές θα αλληλοενη μερώνονται απευθείας, εγγράφως και δια της διπλωματικής οδού, για τα στοιχεία επικοινωνίας τους εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος Πρωτοκόλλου Εφαρμογής.

5. Οι κεντρικές αρμόδιες αρχές Οα αλληλοενη μερώνονται πάραυτα εγγράφως για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία ειπκοιν.ωνίας τους.

Άρθρο 2

Υποβολή αίτησης επανεισδοχής και απάντηση σε αυτήν

1. Η αίτηση επανεισδοχής, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συμφωνίας, θα υποβάλλεται από την κεντρική αρμόδια αρχή του αιτούντος Μέρους στην κεντρική αρμόδια αρχή του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Άρθρο 11 (,1) της Συμφωνίας, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

2. Η απάντηση στην αίτηση επανεισδοχής θα αποστέλλεται από την. κεντρική, αρμόδια αρχή του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση στην κεντρική αρμόδια αρχή του αιτούντος Μέρους ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς και, επιπροσθέτους, με τα τεχνικά μέσα διαβίβασης πληροφοριών, εντός των προθεσμιών που. ορίζονται στο Άρθρο 11 (2) της Συμφωνίας.

Άρθρο 3

Άλλα έγγραφα

1. Εάν το αιτούν Μέρος θεωρεί ότι άλλα έγγραφα, τα οποία δεν απαριθμούνται στα Παραρτήματα 2 έως 5 της Συμφωνίας, ενδέχεται να είναι απαραίτητα για την απόδειξη της ιθαγένειας του προσώπου του οποίου πρέπει να γίνει η επανεισδοχή ή για την απόδειξη των λόγων επανεισδοχής των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων, τα έγγραφα αυτά είναι επίσης δυνατό να επισυνάπτονται στην αίτηση επανεισδοχής που υποβάλλεται στο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

2. Το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει εάν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του· παρόντος Άρθρου δύναται να ληφθουν υπόψη στην επεξεργασία της αίτησης επανεισδοχής.

Άρθρο 4

Συνέντευξη

1. Εάν το αιτούν Μέρος δεν μπορεί να προσκομίσει κανένα από τα έγγραφα που απαριθμούνται στα Παραρτήματα 2 και 3 της Συμφωνίας, το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση θα υποβάλλει σε συνέντευξη το πρόσωπο του οποίου πρέπει να γίνει η επανεισδοχή κατόπιν αιτήματος του αιτούντος Μέρους το οποίο υποδεικνύεται στο Τμήμα «Δ» της αίτησης επανεισδοχής.

2. Την κύρια ευθύνη για τη διεξαγωγή της συνέντευξης με το πρόσωπο του οποίου πρέπει να γίνει η επανεισδοχή έχει ο εκπρόσωπος της κεντρικής αρμόδιας αρχής στη διπλωματική ή την προξενική αντιπροσωπεία του Κράτους του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση στο Κράτος του αιτούντος Μέρους.

3. Εάν δεν υπάρχει εκπρόσωπος της κεντρικής αρμόδιας αρχής του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, η συνέντευξη θα διενεργεΐται από τους υπαλλήλους της διπλωματικής ή της προξενικής αντιπροσωπείας του Κράτους του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, στο Κράτος του αιτούντος Μέρους.

4. Η αρμόδια κεντρική αρχή του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση θα ενημερώνει την κεντρική αρμόδια αρχή του αιτούντος Μέρους για τα αποτελέσματα της συνέντευξης το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης επανεισδοχής που περιέχει το αίτημα για συνέντευξη.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι προθεσμίες απάντησης σε μια τέτοια αίτηση επανεισδοχής θα ξεκινούν από την ημερομηνία κατά την οποία η κεντρική αρμόδια αρχή του Μέρους προς το οποίο, απευθύνεται η αίτηση αποστέλλει τις πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της συνέντευξης.

5. Εάν τα αποτελέσματα της συνέντευξης δεν αποδεικνύουν ότι το πρόσωπο του οποίου πρέπει να γίνει η επανεισδοχή διαθέτει την ιθαγένεια του Κράτους του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή εάν το πρόσωπο αυτό δεν παρουσιάστηκε στη συνέντευξη, η κεντρική αρμόδια αρχή του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση θα απορρίπτει την αίτηση επανεισδοχής που περιέχει το αίτημα για συνέντευξη χωρίς να. την εξετάσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης επανεισδοχής που περιέχει το αίτημα για συνέντευξη.

Άρθρο 5

Υποβολή της αίτησης διέλευσης και απάντηση σε αυτήν

1. Η αίτηση διέλευσης, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 15 (1) της Συμφωνίας, θα υποβάλλεται από την κεντρική αρμόδια αρχή του αιτούντος Μέρους στην κεντρική αρμόδια αρχή του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη διέλευση.

2. Η απάντηση στην αίτηση διέλευσης θα αποστέλλεται από την κεντρική αρμόδια αρχή του . Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση στην κεντρική αρμόδια αρχή-του αιτούντος Μέρους ταχυδρομικώς ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς και, επιπροσθέτως, με τα τεχνικά μέσα διαβίβασης πληροφοριών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης διέλευσης.

Άρθρο 6

Διαδικασία επανεισδοχής και διέλευσης

1. Για τους σκοπούς της επανεισδοχής και της διέλευσης, τα Μέρη ορίζουν

τα ακόλουθα διεθνή σημεία διέλευσης των συνόρων:

για την Ελληνική πλευρά: στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στο Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

για τη Ρωσική πλευρά: σε όλους τους διεθνείς αερολιμένες εντός του εδάφους της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

2. Τα Μέρη θα αλληλοενημερώνονται πάραυτα δια της διπλωματικής οδού για τυχόν αλλαγές των σημείων διέλευσης των συνόρων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Η ημερομηνία, η ώρα, το σημείο διέλευσης των συνόρων καν ο τρύπιος μεταφοράς του προσώπου του οποίου πρέπει να γίνει η επανεισδοχή, καθώς και οι λεπτομέρειες της διέλευσης θα συμφωνούνται μεταξύ ίων κεντρικών αρμοδίων αρχών των Μερών για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

4. Η κεντρική αρμόδια αρχή του αιτούντος Μέρους, το αργότερο οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μεταφορά του προσώπου του οποίου πρέπει να γίνει η επανεισδοχή ή η διέλευση, ενημερώνει την κεντρική αρμόδια αρχή του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση σχετικά με τις λεπτομέρειες μεταφοράς, οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος Αρθρου.

5. II κεντρική αρμόδια αρχή του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται ή αίτηση, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης των πληροφορών που ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, θα ενημερώνει την κεντρική αρμόδια αρχή του αιτούντος Μέρους σχετικά με τη αποδοχή των λεπτομερειών μεταφοράς.

6. Εάν οι λεπτομέρειες μεταφοράς που προτείνονται από την κεντρική αρμόδια αρχή του αιτούντος Μέρους δεν είναι αποδεκτές από την κεντρική αρμόδια αρχή του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, θα· διευθετούνται εκ νέου οι λεπτομέρειες μεταφοράς το ταχύτερο δυνατόν.

Άρθρο 7

Συνοδεία του προσώπου του Όποιου πρέπει να γίνει η επανεισδοχή ή η διέλευση

1. Εάν χρειάζεται συνοδεία για την επανεισδοχή ή τη διέλευση του προσώπου, η κεντρική αρμόδια αρχή του αιτούντος Μέρους θα υποδεικνύει στο Τμήμα «Δ» της αίτησης επανεισδοχής ή στο Τμήμα «Δ» της αίτησης διέλευσης που καταρτίζονται σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στα Παραρτήματα 1 και 6 της Συμφωνίας, το όνομα και το επώνυμο των μελών της συνοδείας, το βαθμό τους, την αρχαιότητα, τον επίσημο τίτλο τους, τον τύχο, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης των διαβατηρίων και των επαγγελματικών πιστοποιητικών τους, καθώς και το είδος των καθηκόντων τους

2. Εάν υπάρχουν αλλαγές στα δεδομένα που αφορούν τα μέλη της συνοδείας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η κεντρική αρμόδια αρχή του αιτούντος Μέρους θα κοινοποιεί πάραυτα στην κεντρική αρμόδια αρχή του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση τις αλλαγές αυτές.

3. Τα μέλη της συνοδείας υπόκεινται στη νομοθεσία του Κράτους του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο έδαφος του Κράτους αυτού.

4. Τα μέλη της συνοδείας θα φέρουν πολιτική περιβολή και διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που -βεβαιώνουν ότι έχει εγκριθεί η επανεισδοχή η Η διέλευση .

5 Τα μέλη της συνοδείας θα εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς να φέρουν όπλα ή άλλα αντικείμενα τα 07ΐαία δεν επιτρέπονται ή επιτρέπονται αλλά υπόκεινται σε ορισμένους νομικούς περιορισμούς στο έδαφος του Κράτους του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

6. Οι. αρμόδιες αρχές των Μερών θα συνεργάζονται μεταξύ τους για όλα τα ζητήματα σχετικά με την παραμονή των μελών της συνοδείας στο έδαφος του Κράτους του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση Σε αυτήν την περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ϋα παρέχουν στα· μέλη της συνοδείας κάθε δυνατή συνδρομή, εάν κρινεται αναγκαίο.

Άρθρο 8

Δαπάνες

Τα έξοδα επανεισδοχής ή διέλευσης στα οποία προβαίνει το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και βαρύνουν το αιτούν Μέρυς σύμφωνα με το Άρθρο 16 της Συμφωνίας θα αποδίδονται από το αιτούν Μέρος σε ευρώ εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή των εγγράφων που αποδεικνύουν τις δαπάνες.

Άρθρο 9

Γλώσσα

1. Για την εφαρμογή τό)ν διατάξεων της Συμφωνίας και του παρόντος Πρωτοκόλλου Εφαρμογής, τα έγγραφα που προβλέπονται στο Άρθρο 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου Εφαρμογής καθώς και στα Τμήματα III και IV της Συμφωνίας θα συντάσσονται:

από την Ελληνική πλευρά – στην ελληνική γλώσσα με συνημμένη μετάφραση στη ρωσική ή την αγγλική γλώσσα,

από τη Ρωσική πλευρά – στη ρωσική γλώσσα με συνημμένη μετάφραση στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές των Μερών συμφωνήσουν διαφορετικά, οι μεταξύ τους διαβουλεύσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου Εφαρμογής θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 10

Τροποποιήσεις

1. Τα Μέρη μπορούν, με αμοιβαία συναίνεση/ να επιφέρουν τροποποιήσεις στο παρόν Πρωτόκολλο Εφαρμογής.

2. Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του Άρθρου 1 (2) και του Άρθρου.,6.(2.) του παρόντος Πρωτοκόλλου Εφαρμογής, τυχόν τροποποιήσεις στις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου Εφαρμογής θα συνάπτονται εγνράφως και θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο 11 του παρόντος Πρωτοκόλλου Εφαρμογής.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος και καταγγελία

1. Τα Μέρη θα κοινοποιήσουν αμοιβαία, εγγράφως και δια της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών τους που απαιτούνται προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το παρόν Πρωτόκολλο Εφαρμογής.

2. Το παρόν Πρωτόκολλο Εφαρμογής θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει: κοινοποίηση στη Μεικτή Επιτροπή Επανεισδοχής σύμφωνα με το άρθρο 20 (2) της Συμφωνίας σχετικά με το παρόν Πρωτόκολλο Εφαρμογής και. την ολοκλήρωση. σε αμφότερα τα Μέρη των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών τους που απαιτούνται για να τεθεί σε ισχύ.

3. Το παρόν Πρωτόκολλο-.Εφαρμογής θα παύσει να ισχύει από την ημερομηνία καταγγελίας της Συμφωνίας.

Έγινε στη Μόσχα την 18 Δεκεμβρίου 2012 σε δύο αντίτυπα, έκαστο στην ελληνική, ρωσική και αγγλική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία του παρόντος Πρωτοκόλλου Εφαρμογής, θα χρησιμοποιείται το αγγλικό κείμενο.

(Ακολουθεί το κείμενο της συμφωνίας στην αγγλική γλώσσα για το οποίο βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παράγραφοι 1 και 2 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Aπριλίου 2017