ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4464/2017
ΦΕΚ 46/Α/4-4-2017
Κύρωση της Συμφωνίας – Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις.

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία-Πλαίσιο για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Ουλάν Μπατόρ, στις 30 Απριλίου 2013, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εφεξής «η Ένωση» και

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,

Η ΜΑΛΤΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής «τα κράτη μέλη»,

αφενός, και

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ εφεξής «η Μογγολία»,

αφετέρου,

εφεξής από κοινού «τα συμβαλλόμενα μέρη»,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις παραδοσιακές σχέσεις φιλίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και τους στενούς ιστορικούς, πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς που τα ενώνουν,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον συνεκτικό χαρακτήρα των αμοιβαίων σχέσεών τους,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι η παρούσα συμφωνία εντάσσεται σε μία ευρύτερη και συνεκτική σχέση μεταξύ τους μέσω συμφωνιών των οποίων και οι δύο πλευρές είναι συμβαλλόμενα μέρη,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη δέσμευση των μερών και τη βούλησή τους για την ενίσχυση και τήρηση των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως ορίζονται, μεταξύ άλλων, στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τά Δικαιώματα του Ανθρώπου και σε άλλες διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωσή τους στις αρχές του κράτους δικαίου, την τήρηση του διεθνούς δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και την επιθυμία τους να προωθήσουν την οικονομική και κοινωνική πρόοδο των λαών τους, λαμβάνοντας υπ:όψη την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και τις απαιτήσεις της προστασίας του περιβάλλοντος,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την επιθυμία τους να αυξήσουν τη συνεργασία μεταξύ των μερών, με βάση αυτές τις κοινές αξίες,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την επιθυμία τους να προωθήσουν την οικονομική και κοινωνική πρόοδο των λαών τους, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης σε όλες της τις διαστάσεις,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη δέσμευσή τους ότι θα προάγουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και ότι θα μετέχουν στη λειτουργία ενός αποτελεσματικού πολυμερούς συστήματος και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, κυρίως με τη συνεργασία για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την επιθυμία τους να προωθήσουν την οικονομική και κοινωνική συνεργασία και τη διεθνή σταθερότητα, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια, ως βασική προϋπόθεση για την προώθηση της αειφόρου κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, την εκρίζωση της φτώχειας και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν την τρομοκρατία απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια και επιθυμούν να εντείνουν τον διάλογο και τη συνεργασία τους για την καταπολέμησή της, σύμφωνα με τα σχετικά μέσα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και συγκεκριμένα το ψήφισμα του ΣΑΗΕ 1373(2001). Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2003, χαρακτηρίζει την τρομοκρατία ως βασική απειλή για την ασφάλεια. Ως προς αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφάρμοσε βασικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που εγκρίθηκε το 2001 και αναθεωρήθηκε το 2004, καθώς και της σημαντικής διακήρυξης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας της 25ης Μαρτίου 2004 μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μαδρίτη. Τον Δεκέμβριο του 2005, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επίσης την Αντιτρομοκρατική Στρατηγική της ΕΕ.

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την πλήρη δέσμευσή τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής τρομοκρατίας και την προώθηση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι τα αποτελεσματικά αντιτρομοκρατικά μέτρα και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοενισχύονται,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι τα σοβαρότερα εγκλήματα που προκαλούν ανησυχία στη διεθνή κοινότητα δεν πρέπει να παραμένουν ατιμώρητα και ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική δίωξή τους με τη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο και με την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η ίδρυση και αποτελεσματική λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου . (ΔΠΔ) αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ειρήνη και τη διεθνή δικαιοσύνη και ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόρισε, στις 16 Ιουνίου 2003, κοινή θέση σχετικά με το ΔΠΔ, την οποία ακολούθησε σχέδιο δράσης, που εγκρίθηκε στις 4 Φεβρουάριου 2004,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα συμβαλλόμενα μέρη συμμερίζονται την άποψη ότι η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και των μέσων διανομής τους συνιστά σοβαρή απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και ότι επιθυμούν να ενισχύσουν τον διάλογο και τη συνεργασία τους στον τομέα αυτόν. Στην έκδοση με συναίνεση του ψηφίσματος 1540(2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών βασίζεται η δέσμευση ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε, στις 17 Νοεμβρίου 2003, πολιτική της ΕΕ για την ένταξη των πολιτικών μη διάδοσης στις ευρύτερες σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 12 Δεκεμβρίου 2003, στρατηγική για την καταπολέμηση της διάδοσης,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρατήρησε ότι τα φορητά όπλα και ο ελαφρύς οπλισμός (SALW) συνιστούν αυξανομένη απειλή για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη, και ενέκρινε, στις 13 Ιανουαρίου 2006, στρατηγική ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης συσσώρευσης SALW και των πυρομαχικών τους. Στη στρατηγική αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί μια συνολική και συνεπής προσέγγιση της πολιτικής για την ασφάλεια και την ανάπτυξη.

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την πλήρη δέσμευσή τους για την προώθηση όλων των πτυχών της αειφόρου ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του περιβάλλοντος και της αποτελεσματικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, για την επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και για την αποτελεσματική προώθηση και εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων εργασίας και κοινωνικών προτύπων,

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της σύσφιγξης των σχέσεων και της συνεργασίας σε τομείς όπως η πολιτική επανεισδοχής, ασύλου και θεωρήσεων, καθώς και της από κοινού αντιμετώπισης της μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία του εμπορίου για τις διμερείς σχέσεις τους και ιδίως του εμπορίου πρώτων υλών και τονίζοντας τη δέσμευσή τους να καθορίσουν ειδικούς κανόνες για τις πρώτες ύλες στην υποεπιτροπή εμπορίου και επενδύσεων,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τίτλου V του τρίτου μέρους της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως χωριστά συμβαλλόμενα μέρη, και όχι ως μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο ή/και την Ιρλανδία, έχουν ομού κοινοποιήσει στη Μογγολία ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία δεσμεύονται ως μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο ή/και η Ιρλανδία παύσουν να δεσμεύονται ως μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 4α του Πρωτοκόλλου αριθ. 21, η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με το ΗΒ ή/και την Ιρλανδία ενημερώνουν αμέσως τη Μογγολία για κάθε αλλαγή της θέσης τους και, στην περίπτωση αυτή, εξακολουθούν να δεσμεύονται από τις διατάξεις της συμφωνίας ιδίω ονόματι. Το ίδιο ισχύει για τη Δανία, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στις εν λόγω συνθήκες για τη θέση της Δανίας.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη δέσμευσή τους για τη σύσφιγξη των υφιστάμενων σχέσεων, με σκοπό την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, καθώς και την κοινή τους βούληση να παγιώσουν, να εμβαθύνουν και να εμπλουτίσουν τις σχέσεις τους σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, με βάση την ισότητα, τη μη διάκριση και το αμοιβαίο όφελος,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 Γενικές αρχές

1.Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλες σχετικές διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και της αρχής του κράτους δικαίου, αποτελεί τη βάση των εσωτερικών και διεθνών πολιτικών αμφοτέρων των συμβαλλόμενων μερών και συνιστά ουσιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τις κοινές αξίες τους όπως αυτές εκφράζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

3.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την προώθηση όλων των πτυχών της αειφόρου ανάπτυξης, τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της παγκοσμιοποίησης, καθώς και για τη συμβολή στην επίτευξη των διεθνώς συμφωνηθέντων αναπτυξιακών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους σε υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και κοινωνικές δομές χωρίς αποκλεισμούς.

4.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι δεσμεύονται από τη Δήλωση του Παρισιού του 2005 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και συμφωνούν να ενισχυσουν τη συνεργασία με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης στον τομέα της ανάπτυξης.

5.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

ΑΡΘΡΟ 2 Σκοποί της συνεργασίας

Για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων τους, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να καθιερώσουν γενικό διάλογο και να προαγάγουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, οι προσπάθειες τους θα αποσκοπούν:

α) στην εδραίωση της συνεργασίας σε πολιτικά και οικονομικά θέματα στο πλαίσιο όλων των σχετικών περιφερειακών και διεθνών φόρουμ και οργανισμών·

β) στην εδραίωση συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης σοβαρών εγκλημάτων που προκαλούν διεθνώς ανησυχία·

γ) στην καθιέρωση συνεργασίας για την καταπολέμηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής καθώς και φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού

δ) στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών προς

‘ αμοιβαίο όφελος· στην εδραίωση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς που αφορούν το

εμπόριο και τις επενδύσεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με στόχο τη διευκόλυνση των ροών του εμπορίου και των επενδύσεων και την πρόληψη και άρση των εμποδίων για το εμπόριο και τις επενδύσεις

ε) στην εδραίωση της συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της

ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου και τη νομική συνεργασία, την προστασία δεδομένων, τη μετανάστευση, την παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, των διακρατικών εγκλημάτων, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των παράνομων ναρκωτικών

στ) στην εδραίωση συνεργασίας σε όλους τους άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ιδίως στη μακροοικονομική πολιτική και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη φορολογία και τους δασμούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα, τη βιομηχανική πολιτική και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), την κοινωνία της πληροφορίας, τον οπτικοακουστικό τομέα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την επιστήμη και την τεχνολογία, την ενέργεια, τις μεταφορές, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, την υγεία, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις και τις στατιστικές·

ζ) την ενίσχυση της συμμετοχής των δύο συμβαλλόμενων μερών σε υποπεριφερειακά και περιφερειακά προγράμματα συνεργασίας, ανοικτά στη συμμετοχή του άλλου μέρους·

η) στην ενίσχυση του ρόλου και την προβολή των συμβαλλόμενων μερών στις περιοχές τους·

0) στην προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης των λαών με τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων μη κυβερνητικών φορέων, όπως ομάδων προβληματισμού, πανεπιστημίων, της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης, με τη μορφή σεμιναρίων, διασκέψεων, ανταλλαγών νέων και άλλων δραστηριοτήτων·

ι) στην προώθηση της εξάλειψης της φτώχειας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προοδευτικής ενσωμάτωσης της Μογγολίας στην παγκόσμια οικονομία.

ΑΡΘΡΟ 3

Αντιμετώπιση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, καθώς και των φορέων τους, τόσο σε κρατικούς όσο και σε μη κρατικούς παράγοντες, αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας.

2.Συνεπώς, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν και να συμβάλουν στην καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους, μεριμνώντας για την πλήρη τήρηση και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών συνθηκών και συμφωνιών για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση αυτών των όπλων, καθώς και άλλων διεθνών υποχρεώσεών τους στον συγκεκριμένο τομέα, όπως το ψήφισμα 1540(2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα διάταξη αποτελεί βασικό στοιχείο της συμφωνίας.

3.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιπλέον συμφωνούν να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους:

λαμβάνοντας μέτρα για την υπογραφή και την κύρωση όλων των συναφών διεθνών πράξεων ή, αναλόγως, για την προσχώρηση στις πράξεις αυτές, και εξασφαλίζοντας την πλήρη εφαρμογή τους·

δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό σύστημα εθνικών ελέγχων κατά την εξαγωγή, το οποίο να καλύπτει την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση προϊόντων που συνδέονται με τα όπλα μαζικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της τελικής χρησιμοποίησης των τεχνολογιών διπλής χρήσης, και να προβλέπει αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των ελέγχων κατά την εξαγωγή.

4.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να καθιερώσουν έναν τακτικό πολιτικό διάλογο, ο οποίος θα συνοδεύει και θα ενδυναμώνει τα στοιχεία αυτά. Ο διάλογος αυτός μπορεί να διεξάγεται σε περιφερειακή βάση.

ΑΡΘΡΟ 4

Φορητά όπλα και ελαφρός οπλισμός

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η παράνομη κατασκευή, μεταφορά και κυκλοφορία φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (SALW), συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών τους, καθώς και η άμετρη συγκέντρωση, η κακή διαχείριση, τα ανεπαρκώς ασφαλισμένα οπλοστάσια και η ανεξέλεγκτη διάδοσή τους συνιστούν σοβαρή απειλή κατά της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να τηρούν και να εφαρμόζουν πλήρως τις αντίστοιχες

•υποχρεώσεις τους για την αντιμετώπιση της παράνομης εμπορίας φορητών όπλων και ελαφρού

οπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών τους, δυνάμει των υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο άλλων διεθνών μέσων που εφαρμόζονται σ’ αυτόν τον τομέα, όπως το πρόγραμμα δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την εξάλειψη της παράνομης εμπορίας φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού σε όλες της τις πτυχές της.

3.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να συνεργάζονται και να μεριμνούν για τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνέργεια των προσπαθειών τους για την αντιμετώπιση της παράνομης εμπορίας φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών τους, σε παγκόσμιο, περιφερειακό, υποπεριφερειακό και εθνικό επίπεδο και συμφωνούν να καθιερώσουν τακτικό πολιτικό διάλογο ο οποίος θα συνοδεύει και θα εδραιώνει αυτή τη δέσμευση.

ΑΡΘΡΟ 5

Σοβαρά εγκλήματα διεθνούς κλίμακος (Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο)

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν την πεποίθησή τους ότι τα πλέον σοβαρά εγκλήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα γενικά δεν πρέπει να παραμένουν ατιμώρητα και ότι η αποτελεσματική δίωξή τους πρέπει να εξασφαλίζεται με τη λήψη μέτρων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι η ίδρυση Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που λειτουργεί αποτελεσματικά αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη διεθνή ειρήνη και δικαιοσύνη

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, κατά περίπτωση, για τη στήριξη της καθολικότητας και της ακεραιότητας του Καταστατικού της Ρώμης και των σχετικών πράξεων και συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να εφαρμόζουν το Καταστατικό της Ρώμης και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την κύρωση των σχετικών πράξεων (όπως η συμφωνία για τα προνόμια και τις ασυλίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου).

3.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ο μεταξύ τους διάλογος για τα θέματα αυτά θα ήταν ωφέλιμος.

ΑΡΘΡΟ 6

Συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις, μεταξύ άλλων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τις αντίστοιχες νομοθεσίες και κανονισμούς τους, και λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών κατά της τρομοκρατίας, η οποία περιλαμβάνεται στο ψήφισμα αριθ. 60/288 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 8ης Σεπτεμβρίου 2006, συμφωνούν να συνεργαστούν για την πρόληψη και την καταστολή των τρομοκρατικών ενεργειών.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται κυρίως ως εξής:

α) στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων 1373 και 1267 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των επόμενων ψηφισμάτων του, μεταξύ άλλων του ψηφίσματος 1822, καθώς και άλλων σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, και των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους δυνάμει άλλων σχετικών διεθνών συμβάσεων και πράξεων·

β) ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τους τρομοκράτες, τις τρομοκρατικές ομάδες και τα δίκτυα υποστήριξής τους, σύμφωνα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο·

γ) ανταλλάσσοντας απόψεις για τα μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων στους τεχνικούς τομείς και στον τομέα της κατάρτισης, και ανταλλάσσοντας εμπειρίες όσον αφορά την πρόληψη της τρομοκρατίας·

δ) αναπτύσσοντας συνεργασία για την εμβάθυνση της διεθνούς συναίνεσης όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του νομικού ορισμού των τρομοκρατικών πράξεων, και ιδίως επιδιώκοντας την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά τη Γ ενική Σύμβαση για τη διεθνή τρομοκρατία·

ε) ανταλλάσσοντας τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

στ) εφαρμόζοντας αποτελεσματικά και ενισχύοντας τη συνεργασία τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της συνάντησης ΑσίαςΕυρώπης (ASEM).

ΤΙΤΛΟΣ II

ΔΙΜΕΡΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 7

Συνεργασία Μογγολίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις αρχές, τους κανόνες και τα

πρότυπα

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εξασφαλίσουν στη Μογγολία την εφαρμογή των κοινών ευρωπαϊκών αρχών, κανόνων και προτύπων, και να συνεργαστούν για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών με σκοπό τη θέσπιση και εφαρμογή τους.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να ενισχύσουν τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των αρχών τους σε θέματα τυποποίησης τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν, κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας το οποίο θα διευκολύνει τις ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων, πληροφοριών και ειδικών γνώσεων.

ΑΡΘΡΟ 8

Συνεργασία στο πλαίσιο περιφερειακών και διεθνών οργανισμών

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να ανταλλάσσουν απόψεις και να συνεργάζονται στα περιφερειακά και διεθνή φόρουμ και οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και οι σχετικοί οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, προγράμματα και φορείς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), το Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας (TAC) και η συνάντηση ΑσίαςΕυρώπης (ASEM).

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επίσης να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ ομάδων προβληματισμού, ακαδημαϊκών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και μέσων ενημέρωσης σε τομείς που αφορά η παρούσα συμφωνία. Η συνεργασία αυτή δύναται να περιλαμβάνει ιδίως, τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης, εργαστηρίων και σεμιναρίων, ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων, μελέτες και άλλες δραστηριότητες που έχουν συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 9

Περιφερειακή και διμερής συνεργασία

1.Για κάθε τομέα διαλόγου και συνεργασίας βάσει της παρούσας συμφωνίας και με τη δέουσα βαρύτητα σε θέματα διμερούς συνεργασίας, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνούν να φέρουν σε πέρας τις συναφείς δραστηριότητες σε διμερές ή περιφερειακό επίπεδο ή και στα δύο πλαίσια. Κατά την επιλογή του κατάλληλου πλαισίου, τα συμβαλλόμενα μέρη θα επιδιώξουν να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να ενισχύσουν τη συμμετοχή αυτών, με την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική και θεσμική σκοπιμότητα και εξασφαλίζοντας τη συνοχή με άλλες δραστηριότητες που απαιτούν τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εταίρων του ASEM.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, εάν είναι απαραίτητο, να αποφασίσουν την επέκταση της χρηματοδοτικής στήριξης σε δραστηριότητες συνεργασίας σε τομείς που καλύπτονται ή σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία, με βάση τις αντίστοιχες χρηματοπιστωτικές διαδικασίες και τους πόρους τους.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 10 Γενικές αρχές

1.Ο βασικός στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας είναι η μείωση της φτώχειας, για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης στην παγκόσμια οικονομία. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να αναπτύξουν τακτικό διάλογο σχετικά με τη συνεργασία για την ανάπτυξη σύμφωνα με τις αντίστοιχες προτεραιότητές τους και τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

2.Οι στρατηγικές των μερών για τη συνεργασία για την ανάπτυξη αποσκοπούν, μεταξύ άλλων: α) στην προώθηση της ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης· β) στην επίτευξη αειφόρου οικονομικής μεγέθυνσης·

γ) στην προώθηση της αειφορίας, της αναγέννησης και των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα του περιβάλλοντος και στη διατήρηση των φυσικών πόρων·

δ) στην πρόληψη καν αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής·

ε) στη στήριξη πολιτικών και μέσων που αποσκοπούν στην περαιτέρω ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία και στο διεθνές εμπορικό σύστημα·

στ) στην καθιέρωση διαδικασιών σύμφωνων προς τη Διακήρυξη του Παρισιού για την

αποτελεσματικότητα της βοήθειας, το θεματολόγιο δράσης της Ακρα και άλλες διεθνείς δεσμεύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της παροχής και της αποτελεσματικότητας της βοήθειας.

ΑΡΘΡΟ 11 Οικονομική ανάπτυξη

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ως στόχο την προώθηση ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση των κοινωνικοοικονομικών διαφορών.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι δεσμεύονται από τη Δήλωση του Παρισιού του 2005 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας.

3.Στόχος της παρούσας συμφωνίας θα πρέπει επίσης να είναι να περιλάβει δεσμεύσεις σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές του εμπορίου, και να επιβεβαιώσει ότι το εμπόριο θα πρέπει να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη σε όλες τις διαστάσεις της καθώς και την αξιολόγηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών του.

ΑΡΘΡΟ 12

Κοινωνική ανάπτυξη

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη τονίζουν την ανάγκη να εφαρμοστούν οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που ενισχύονται αμοιβαία, υπογραμμίζουν τον βασικό ρόλο της δημιουργίας θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας και δεσμεύονται να στηρίξουν τον κοινωνικό διάλογο.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται να συμβάλουν στην ουσιαστική εφαρμογή των βασικών εργασιακών προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών θεμάτων.

3.Τα συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται επίσης να προωθήσουν πολιτικές που έχουν στόχο την εξασφάλιση εφοδιασμού σε τρόφιμα για τον πληθυσμό και ζωοτροφών για την κτηνοτροφία, κατά τρόπο φιλικό για το περιβάλλον και βιώσιμο.

ΑΡΘΡΟ 13 Περιβάλλον

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την ανάγκη για υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και για τη διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιολογικής ποικιλότητας, μεταξύ άλλων των δασών, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ως στόχο την προώθηση της κύρωσης, της εφαρμογής και της τήρησης των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών στον τομέα του περιβάλλοντος.

3.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για τα παγκόσμια περιβαλλοντικά θέματα, και ιδίως την κλιματική αλλαγή.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14

Γ ενικές αρχές

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη αρχίζουν διάλογο σχετικά με τις διμερείς και τις πολυμερείς εμπορικές συναλλαγές και τα συναφή θέματα, με στοχο την ενίσχυση των διμερών εμπορικών σβέσεων και την προώθηση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των μεταξύ τους εμπορικών συναλλαγών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και προς αμοιβαίο όφελος. Αναλαμβάνουν να επιτύχουν βελτιωμένους όρους πρόσβασης στην αγορά προωθώντας την άρση των εμποδίων στο εμπόριο, ιδίως μέσω της έγκαιρης άρσης των μη δασμολογικών φραγμών και λαμβάνοντας μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας, έχοντας υπόψη και το έργο διεθνών οργανισμών στον εν λόγω τομέα.

3.Αναγνωρίζοντας ότι το εμπόριο διαδραματίζει απαραίτητο ρόλο στην ανάπτυξη και ότι η βοήθεια υπό μορφή καθεστώτων εμπορικών προτιμήσεων έχει αποδειχθεί ωφέλιμη για τις αναπτυσσόμενες χώρες, τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν να ενισχύσουν τις μεταξύ τους διαβουλεύσεις ως προς αυτό το ζήτημα, σε πλήρη συμφωνία με τον ΠΟΕ.

4.Τα συμβαλλόμενα μέρη αλληλοενημερώνονται σχετικά με την ανάπτυξη της εμπορικής πολιτικής και των συναφών πολιτικών, όπως της γεωργικής πολιτικής και των πολιτικών στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

5.Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τον διάλογο και τη συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης εμπορικών προβλημάτων, μεταξύ άλλων, σε τομείς που αναφέρονται στα άρθρα 10 έως 27.

ΑΡΘΡΟ 15

Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα (SPS)

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων και των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών θεμάτων με στόχο την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών ή της υγείας στην επικράτειά τους.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συζητούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που θεσπίζουν αντίστοιχα και τα οποία καθορίζονται στη Συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) περί των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων (SPS), τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Φυτών (IPPC), τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) και την Επιτροπή του CODEX Alimentarius (Codex).

3.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να βελτιώσουν την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα και για την καλή μεταχείριση των ζώων. Η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα βασίζεται στις ειδικές ανάγκες κάθε μέρους και θα έχει ως στόχο το κάθε μέρος να μπορέσει να συμμορφωθεί με το νομικό πλαίσιο του άλλου μέρους.

4.Τα συμβαλλόμενα μέρη καθιερώνουν εγκαίρως διάλογο για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ζητήσει να εξετασθούν ζητήματα σχετικά με τα θέματα αυτά και άλλα επείγοντα θέματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 16

Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (ΤΕΕ)

Τα συμβαλλόμενα μέρη προωθούν τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα, τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τους τεχνικούς κανονισμούς, ιδίως στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (ΤΕΕ).

ΑΡΘΡΟ 17

Τελωνειακή συνεργασία

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη της διάστασης της ασφάλειας του διεθνούς εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μεταφορών, στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των τελωνείων όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και στην εξασφάλιση ισορροπημένης προσέγγισης μεταξύ της διευκόλυνσης του εμπορίου και της καταπολέμησης της απάτης και των παρατυπιών.

2.Με την επιφύλαξη άλλων μορφών συνεργασίας που προβλέπει η παρούσα συμφωνία, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν το ενδιαφέρον τους να συνάψουν στο μέλλον πρωτόκολλα τελωνειακής συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής, εντός του θεσμικού πλαισίου που ορίζει η παρούσα συμφωνία.

AΡΘΡΟ 18

Διευκόλυνση του εμπορίου

Τα συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν εμπειρίες και εξετάζουν δυνατότητες για την απλούστευση των διαδικασιών εισαγωγής, εξαγωγής, διαμετακόμισης και άλλων τελωνειακών διαδικασιών, την ενίσχυση της διαφάνειας των τελωνειακών κανονισμών και των κανονισμών περί εμπορίου, την ανάπτυξη τελωνειακής συνεργασίας και αποτελεσματικών μηχανισμών αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής. Επίσης επιδιώκουν τη σύγκλιση των απόψεων και την κοινή δράση στο πλαίσιο σχετικών διεθνών πρωτοβουλιών, όπως η διευκόλυνση του εμπορίου.

ΑΡΘΡΟ 19 Επενδύσεις

Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη ροή επενδύσεων με την ανάπτυξη ελκυστικού και σταθερού περιβάλλοντος για τις αμοιβαίες επενδύσεις μέσω συνεκτικού διαλόγου, με στόχο την αύξηση της κατανόησης και της συνεργασίας σε θέματα επενδύσεων, τη διερεύνηση διοικητικών μηχανισμών για τη διευκόλυνση των επενδυτικών ροών και την προώθηση σταθερών, διαφανών, ανοιχτών και χωρίς διακρίσεις κανόνων για τους επενδυτές.

ΑΡΘΡΟ 20

Πολιτική ανταγωνισμού

Τα συμβαλλόμενα μέρη προωθούν την αποτελεσματική θέσπιση και εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού και τη διάδοση πληροφοριών με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις πού δραστηριοποιούνται στις αγορές αμφοτέρων των μερών. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τα προβλήματα που συνδέονται με αντιανταγωνιστική πρακτική τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αρνητικά αποτελέσματα στο διμερές εμπόριο και τις ροές των επενδύσεων.

ΑΡΘΡΟ 21 Υπηρεσίες

Τα συμβαλλόμενα μέρη εδραιώνουν συνεκτικό διάλογο που θα στοχεύει κυρίως στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα αντίστοιχα ρυθμιστικά τους περιβάλλοντα, στην προαγωγή της αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά των χωρών τους, στην προώθηση της πρόσβασης στους πόρους κεφαλαίου και στην τεχνολογία, καθώς και στην προαγωγή του εμπορίου υπηρεσιών μεταξύ των δύο περιοχών και στις αγορές τρίτων χωρών.

ΑΡΘΡΟ 22

Κινήσεις κεφαλαίων

Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να διευκολύνουν την κίνηση κεφαλαίων ώστε να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 23

Δημόσιες συμβάσεις

Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν τον καθορισμό διαδικαστικών κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της προσήκουσας διαφάνειας και διατάξεων αμφισβήτησης, οι οποίοι ευνοούν τη δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων στις δημόσιες συμβάσεις και διευκολύνει το διεθνές εμπόριο.

Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να επιτύχουν αμοιβαίο άνοιγμα της οικείας αγοράς των δημοσίων συμβάσεων, με στόχο την επίτευξη αμοιβαίου οφέλους.

ΑΡΘΡΟ 24

Διαφάνεια

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της διαφάνειας και της τήρησης των διαδικασιών κατά την εφαρμογή των νόμων και κανονισμών τους στον εμπορικό τομέα, και για τον σκοπό αυτό επιβεβαιώνουν τις δεσμεύσεις τους, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο X της GATT 1994 και στο άρθρο III της GATS.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρώτες ύλες

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν τή συνεργασία και να βελτιώσουν την αμοιβαία κατανόηση στον τομέα των πρώτων υλών.

2.Η συνεργασία αυτή και η προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης αφορά θέματα όπως το κανονιστικό πλαίσιο για τον τομέα των πρώτων υλών (μεταξύ άλλων τη διαχείριση των μεταλλευτικών προσόδων με στόχο την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τους κανονισμούς σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία και την ασφάλεια όσον αφορά τον εξορυκτικό τομέα και τον τομέα των πρώτων υλών) και το εμπόριο πρώτων υλών. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να ζητήσει ad hoc συνεδριάσεις σχετικά με τις πρώτες ύλες προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία και η αμοιβαία κατανόηση.

3.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι ένα περιβάλλον διαφανές, χωρίς διακρίσεις και στρεβλώσεις, το οποίο βασίζεται σε κανόνες αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για άμεσες ξένες επενδύσεις στην παραγωγή και το εμπόριο πρώτων υλών.

4.Τα συμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες οικονομικές πολιτικές τους και τους στόχους τους, και προκειμένου να ενισχύσουν το εμπόριο, συμφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία για την άρση των εμποδίων στο εμπόριο πρώτων υλών.

5.Εφόσον το ζητήσει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το εμπόριο πρώτων υλών μπορεί να τεθεί και να συζητηθεί κατά τις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής και της υποεπιτροπής, οι οποίες δύνανται, σύμφωνα με το άρθρο 56, να λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις με βάση τις αρχές που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.

ΑΡΘΡΟ 26

Περιφερειακή πολιτική

Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 27

Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στην προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και αναλαμβάνουν να θεσπίσουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την κατάλληλη και αποτελεσματική προστασία αυτών των δικαιωματων, ιδίως όσον αφόρα την προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνάψουν, το συντομότερο δυνατό, διμερή συμφωνία σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες σε θέματα όπως είναι η πρακτική εφαρμογή, η προώθηση, η διάδοση, η προσαρμογή, η διαχείριση, η εναρμόνιση, η προστασία και η αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η πρόληψη της παράβασης αυτών των δικαιωμάτων, η καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας, ιδίως μέσω της τελωνειακής συνεργασίας και η σύσταση και η ενίσχυση οργανισμών για τον έλεγχο και την προστασία των δικαιωμάτων αυτών. Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για τη βελτίωση της προστασίας, της χρήσης και της εμπορίας της διανοητικής ιδιοκτησίας με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία, καθώς και την αύξηση της διάδοσης γνώσεων.

ΑΡΘΡΟ 28

Υποεπιτροπή εμπορίου και επενδύσεων

1.Συνιστάται υποεπιτροπή εμπορίου και επενδύσεων.

2.Η υποεπιτροπή επικουρεί τη μικτή επιτροπή στην εκτέλεση των καθηκόντων της, καλύπτοντας όλους τους τομείς στους οποίους αναφέρεται το παρόν κεφάλαιο.

3.Η υποεπιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Κράτος δικαίου και νομική συνεργασία

1.Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους στον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας, τα συμβαλλόμενα μέρη δίδουν ιδιαίτερη σημασία στην εδραίωση του κράτους δικαίου και την ενίσχυση των θεσμών σε όλα τα επίπεδα, στους τομείς της επιβολής του νόμου και της διοίκησης της δικαιοσύνης ειδικότερα.

2.Η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών θα περιλαμβάνει επίσης την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα νομικά συστήματα και τη νομοθεσία. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν την ανάπτυξη αμοιβαίας νομικής συνδρομής εντός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

ΑΡΘΡΟ 30

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει των ανώτατων διεθνών προτύπων, όπως αυτά που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση μηχανογραφημένων φακέλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των Ηνωμένων Εθνών (ψήφισμα αριθ. 45/95 της

Γ ενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 14ης Δεκεμβρίου 1990).

2.Η συνεργασία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να . περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τεχνική βοήθεια υπό μορφή ανταλλαγής πληροφοριών και ειδικών γνώσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

Συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη καθιερώνουν συνεργασία για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και παράνομης παρουσίας υπηκόων τους στο αντίστοιχο έδαφος τους.

2.Στο πλαίσιο της συνεργασίας για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για την επανεισδοχή των υπηκόων τους οι οποίοι δεν πληρούν, ή δεν πληρούν πλέον, τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την είσοδο, την παρουσία ή τη διαμονή στο έδαφος του άλλου μέρους. Για τον σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη εφοδιάζουν τους υπηκόους τους με τα κατάλληλα έγγραφα ταυτότητας. Σε περίπτωση που το πρόσωπο για το οποίο γίνεται η επανεισδοχή δεν διαθέτει έγγραφα ή άλλες αποδείξεις της ιθαγένειάς του, οι αρμόδιες διπλωματικές και προξενικές αντιπροσωπείες του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή της Μογγολίας, κατόπιν αιτήσεως της Μογγολίας ή του συγκεκριμένου κράτους μέλους, μεριμνούν για την πραγματοποίηση συνέντευξης με το πρόσωπο αυτό, προκειμένου να καθοριστεί η ιθαγένειά του.

3.Η ΕΕ παρέχει οικονομική βοήθεια με την εφαρμογή αυτού του μνημονίου συμφωνίας χάρη σε κατάλληλα μέσα διμερούς συνεργασίας.

4.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προβούν σε διαπραγματεύσεις, μετά από αίτημα ενός εκ των μερών, με στόχο τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Μογγολίας που θα ρυθμίζει τις ειδικές υποχρεώσεις για την επανεισδοχή των υπηκόων τους και θα περιλαμβάνει υποχρέωση επανεισδοχής των υπηκόων άλλων χωρών και των απατρίδων.

ΑΡΘΡΟ 32

Συνεργασία για την καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για την επίτευξη ισορροπημένης προσέγγισης μέσω του αποτελεσματικού συντονισμού των αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών στους τομείς της υγείας, της δικαιοσύνης, των τελωνείων και των εσωτερικών υποθέσεων, καθώς και σε άλλους τομείς, με στόχο τη μείωση της προμήθειας, της διακίνησης και της ζήτησης παράνομων ναρκωτικών, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι επίσης η μείωση των βλαβών που οφείλονται στα ναρκωτικά, η αντιμετώπιση της παραγωγής, διακίνησης και χρήσης συνθετικών ναρκωτικών, καθώς και η επίτευξη αποτελεσματικότερης πρόληψης της εκτροπής προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σχετικά με τα μέσα συνεργασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων. Τα μέτρα βασίζονται σε από κοινού συμφωνημένες αρχές με βάση τις συναφείς διεθνείς συμφωνίες, την πολιτική δήλωση και την ειδική δήλωση για τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούνται για τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών, η οποία εγκρίθηκε από την εικοστή ειδική σύνοδο της Γ ενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGASS) για τα ναρκωτικά, τον Ιούνιο του 1998, και την πολιτική δήλωση και το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε κατά την 52η σύνοδο της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά, τον Μάρτιο του 2009.

3.Η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής και διοικητικής συνδρομής ιδίως στους ακόλουθους τομείς: εκπόνηση εθνικής νομοθεσίας και πολιτικών· δημιουργία εθνικών θεσμικών οργάνων και κέντρων πληροφόρησης* στήριξη των προσπαθειών της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα των ναρκωτικών και των προσπαθειών για τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών, καθώς και των βλαβών που προκαλούν αυτά· κατάρτιση προσωπικού· έρευνα για τα ναρκωτικά και πρόληψη της εκτροπής πρόδρομων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Μετά από συμφωνία των μερών, μπορούν να περιληφθούν και άλλοι τομείς συνεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 33

Συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται για την καταπολέμηση του οργανωμένου, οικονομικού και χρηματοοικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς. Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι κυρίως η εφαρμογή και προώθηση των σχετικών διεθνών προτύπων και πράξεων, όπως η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα και τα συμπληρωματικά πρωτόκολλα αυτής, καθώς και η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς.

ΑΡΘΡΟ 34

Συνεργασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ως προς την ανάγκη της συνεργασίας με στόχο την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος και συγκεκριμένων μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και η διαφθορά.

2.Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την τεχνική και διοικητική βοήθεια που αποσκοπούν στην εκπόνηση και εφαρμογή ρυθμίσεων και στην αποτελεσματική λειτουργία μηχανισμών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ειδικότερα, η συνεργασία θα επιτρέψει τις ανταλλαγές σχετικών πληροφοριών εντός των αντίστοιχων νομοθετικών πλαισίων και τη θέσπιση κατάλληλων προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ισότιμων με τα πρότυπα που έχει εγκρίνει η Ενωση και οι διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, όπως η ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF).

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

Συνεργασία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται για την προώθηση και αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για την κύρωση και εφαρμογή των διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

2.Η εν λόγω συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

α) την υποστήριξη της ανάπτυξης και υλοποίησης εθνικών σχεδίων δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

β) την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εκπαίδευση στον τομέα αυτόν·

γ) την ενίσχυση των σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα εθνικών και περιφερειακών θεσμών·

δ) την εδραίωση ουσιαστικού και ευρέος διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα

ε) την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο των σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα οργάνων των Ηνωμένων Εθνών.

ΑΡΘΡΟ 36

Συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να επιτύχουν μεγαλύτερη προσέγγιση των κοινών κανόνων και των προτύπων και να ενισχύσουν τη συνεργασία προκειμένου να βελτιώσουν τα λογιστικά, εποπτικά και κανονιστικά συστήματα στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, καθώς και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για την ανάπτυξη κανονιστικού και νομικού πλαισίου, υποδομών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και για την εισαγωγή της εταιρικής διακυβέρνησης και των διεθνών λογιστικών προτύπων στην κεφαλαιαγορά της Μογγολίας στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας σύμφωνα με τη συμφωνία για τις δεσμεύσεις όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που υπεγράφη στο πλαίσιο της GATS και του ΠΟΕ.

ΑΡΘΡΟ 37

Διάλογος για την οικονομική πολιτική

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις αντίστοιχες οικονομικές τάσεις και πολιτικές τους, καθώς και για την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας και ολοκλήρωσης.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν επίσης την εμβάθυνση του διαλόγου μεταξύ των αρχών τους για τα οικονομικά θέματα και, βάσει συμφωνίας των δύο μερών, μπορούν να συμπεριλάβουν τομείς όπως η νομισματική πολιτική, η δημοσιονομική πολιτική, καθώς και η φορολογία των επιχειρήσεων, τα δημόσια οικονομικά, η μακροοικονομική σταθεροποίηση και το εξωτερικό χρέος.

3.Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται και βελτιώνουν την αμοιβαία κατανόηση στον τομέα της οικονομικής διαφοροποίησης και της βιομηχανικής ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 38

Χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα

Προκειμένου να ενισχύσουν και να αναπτύξουν οικονομικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ανάγκη ανάπτυξης κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και δεσμεύονται να εφαρμόσουν τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα όπως τις προσυπέγραψαν τα κράτη μέλη σε επίπεδο Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και των κρατών μελών, τα συμβαλλόμενα μέρη θα βελτιώσουν τη διεθνή συνεργασία στον φορολογικό τομέα, θα διευκολύνουν την είσπραξη νόμιμων φορολογικών εσόδων και θα αναπτύξουν μέτρα για την ουσιαστική εφαρμογή των ανωτέρω αρχών.

ΑΡΘΡΟ 39

Βιομηχανική πολιτική και συνεργασία ΜΜΕ

Τα συμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες οικονομικές πολιτικές και τους στόχους τους, συμφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία στη βιομηχανική πολιτική σε όλους τους τομείς που θεωρούν σκόπιμο, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων με:

α) την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών όσον αφορά τη δημιουργία βασικών

προϋποθέσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

β) την προώθηση επαφών μεταξύ οικονομικών φορέων, ενθαρρύνοντας κοινές επενδύσεις και συστήνοντας κοινές επιχειρήσεις και δίκτυα ενημερωσης, ιδίως μέσω υφιστάμενων οριζόντιων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας ειδικότερα τη μεταφορά ήπιας και προηγμένης τεχνολογίας μεταξύ εταίρων·

γ) την παροχή πληροφοριών, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις·

δ) τη διευκόλυνση και υποστήριξη των σχετικών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από τον ιδιωτικό τομέα και των δύο πλευρών·

ε) την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, της κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας των επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών, περιλαμβανόμενης της αειφόρου κατανάλωσης και παραγωγής. Η συνεργασία αυτή λαμβάνει επίσης υπόψη τη διάσταση του καταναλωτή, όπως η ενημέρωση για τα προϊόντα και ο ρόλος των καταναλωτών στην αγορά·

στ) τη δημιουργία κοινών ερευνητικών προγραμμάτων σε επιλεγμένους βιομηχανικούς τομείς και τη συνεργασία όσον αφορά τα πρότυπα και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς και τους τεχνικούς κανόνες, όπως έχουν συμφωνηθεί αμοιβαία·

ζ) τη συνδρομή με την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τεχνικές και τεχνολογίες . εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων που προέρχονται από την κατεργασία δερμάτων·

η) την ανταλλαγή πληροφοριών και τις συστάσεις εταίρων και δυνατοτήτων συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων μέσω υφιστάμενων δικτύων στα οποία έχουν πρόσβαση και τα δύο μέρη*

θ) τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των ιδιωτικών επιχειρήσεων των δύο μερών, και ιδίως μεταξύ των ΜΜΕ·

ι) την πρόβλεψη διαπραγματεύσεων για συμπληρωματική συμφωνία σχετικά με τις ανταλλαγές πληροφοριών, εργαστήρια για την εντατικοποίηση της συνεργασίας και άλλες εκδηλώσεις προβολής μεταξύ των ΜΜΕ των δύο μερών·

ια) την παροχή πληροφοριών σχετικά με την τεχνική βοήθεια για τις εξαγωγές τροφίμων και γεωργικων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά στο πλαίσιο του προτιμησιακού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 40

Τουρισμός

1.Σύμφωνα με τον παγκόσμιο κώδικα δεοντολογίας για τον τουρισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και τις αρχές της βιωσιμότητας που αποτελούν τη βάση για την «τοπική ατζέντα 21», στόχος των συμβαλλόμενων μερών είναι η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και η θέσπιση βέλτιστων πρακτικών, ώστε να διασφαλιστεί η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού.

2.Τα συμβαλλόμενα συμφωνούν να συνεργαστούν για τη διαφύλαξη και πλήρη αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων του τουρισμού και την ενίσχυση της θετικής συνεισφοράς των τουριστικών επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων μέσω, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης του οικολογικού τουρισμού και, συγχρόνως, του σεβασμού της ακεραιότητας και των συμφερόντων των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων, και της βελτίωσης τής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού.

ΑΡΘΡΟ 41

Κοινωνία της πληροφορίας

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη, αναγνωρίζοντας ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών αποτελούν καίρια στοιχεία της σύγχρονης ζωής και έχουν ζωτική σημασία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, επιδιώκουν την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις αντίστοιχες πολιτικές τους στον εν λόγω τομέα με στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

2.Η συνεργασία σε αυτό τον τομέα επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

α) στη συμμετοχή στον συνεκτικό περιφερειακό διάλογο σχετικά με τις διαφορετικές πτυχές της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως όσον αφορά πολιτικές και ρυθμίσεις περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των καθολικών υπηρεσιών, στη χορήγηση γενικών και ειδικών αδειών, στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα των ρυθμιστικών αρχών·

β) στη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των δικτύων και υπηρεσιών των συμβαλλόμενων μερών και της Ασίας

γ) στην τυποποίηση και στη διάδοση των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών·

δ) στην προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών

ε) στη συνεργασία στον τομέα της ψηφιακής τηλεόρασης, κυρίως με την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την εξάπλωση, τις κανονιστικές πτυχές και ιδίως τη διαχείριση φάσματος και την έρευνα

στ) στη συνεργασία σε κοινά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών

ζ) σε ζητήματα ασφάλειας των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος·

η) στην αξιολόγηση της συμβατότητας των τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του ασύρματου εξοπλισμού

θ) στη συνεργασία για την ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου

ι) στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού που εφαρμόζεται στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

ΑΡΘΡΟ 42

Οπτικοακουστικός τομέας καν μέσα μαζικής ενημέρωσης

Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν, υποστηρίζουν και διευκολύνουν τις ανταλλαγές, τη συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ των σχετικών ιδρυμάτων και αρμόδιων φορέων στον οπτικοακουστικό τομέα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, συμφωνούν να καθιερώσουν τακτικό πολιτικό διάλογο σε αυτούς τους τομείς.

ΑΡΘΡΟ 43

Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν στους τομείς της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ) σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και οφέλους.

2.Οι στόχοι αυτής της συνεργασίας είναι:

α) η ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και επιστημονικής και τεχνολογικής τεχνογνωσίας, ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων·

β) η προώθηση εταιρικών σχέσεων στον τομέα της έρευνας μεταξύ των επιστημονικών

κοινοτήτων των συμβαλλόμενων μερών, των ερευνητικών κέντρων, των πανεπιστημίων και της βιομηχανίας·

γ) η προώθηση της κατάρτισης καν κινητικότητας των ερευνητών·

δ) η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τους, των ερευνητικών κέντρων και της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίοον επιχειρήσεων στα αντίστοιχα προγράμματά τους ΕΤΑ.

3.Η συνεργασία δυναται να λάβει τη μορφή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και ανταλλαγών, συναντήσεων και κατάρτισης ερευνητών μέσω διεθνών προγραμμάτων κατάρτισης και κινητικότητας και προγραμμάτων ανταλλαγών, και προβλέπει τη μέγιστη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας, της μάθησης και των βέλτιστων πρακτικών.

4.Αυτές οι δραστηριότητες συνεργασίας είναι σύμφωνες με τους νόμους και τους κανονισμούς των συμβαλλόμενων μερών. Οι δραστηριότητες συνεργασίας βασίζονται στις αρχές της αμοιβαιότητας, της ίσης μεταχείρισης και του αμοιβαίου οφέλους και διασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία των δικαιωματων διανοητικής ιδιοκτησίας.

5.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με πς δυνατότητες που παρέχουν τα αντίστοιχα προγράμματά τους για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία.

ΑΡΘΡΟ 44

Ενέργεια

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας με στόχο:

α) την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, μεταξύ άλλων, με τη διαφοροποίηση του..

ενεργειακού εφοδιασμού και την ανάπτυξη νέων βιώσιμων, καινοτόμων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των βιοκαυσίμων και της βιομάζας, της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, καθώς και της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη στήριξη της ανάπτυξης κατάλληλων πλαισίων πολιτικής για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για επενδύσεις και ίσων όρων ανταγωνισμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενσωμάτωσή τους στους σχετικούς τομείς πολιτικής·

β) την επίτευξη ορθολογικής χρήσης της ενέργειας τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης με την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης κατά την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και τελική χρήση της ενέργειας·

γ) την προώθηση της εφαρμογής των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων πυρηνικής ασφάλειας, μη διάδοσης και διασφαλίσεων

δ) την ενίσχυση της μεταφοράς τεχνολογίας που στοχεύει στην παραγωγή και χρήση αειφόρου ενέργειας·

ε) τη δημιουργία ικανοτήτων και τη διευκόλυνση επενδύσεων στον τομέα αυτόν βάσει κανόνων διαφανών, που δεν εισάγουν διακρίσεις και συμβατών με την αγορά.

2.Για τους σκοπούς αυτούς, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν τις επαφές και την κοινή έρευνα για το αμοιβαίο όφελος τους, ιδίως μέσω των σχετικών περιφερειακών και διεθνών πλαισίων. Με βάση το άρθρο 43 και τα συμπεράσματα της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, τα συμβαλλόμενα μέρη υπογραμμίζουν την ανάγκη να εξεταστεί η σχέση μεταξύ της οικονομικά προσιτής πρόσβασης στις ενεργειακές υπηρεσίες και της αειφόρου ανάπτυξης. Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν να προωθηθούν σε συνεργασία με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, που ξεκίνησε στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη.

3.Το εμπόριο πυρηνικών υλικών θα διέπεταί από τις διατάξεις της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το εμπόριο πυρηνικών υλικών θα διέπεται από τις διατάξεις ειδικής συμφωνίας, που θα συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Μογγολίας.

ΑΡΘΡΟ 45

Μεταφορές

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν στους συναφείς τομείς της πολιτικής μεταφορών με στόχο τη βελτίωση των επενδυτικών ευκαιριών, της κυκλοφορίας αγαθών και επιβατών, την προώθηση της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών, την καταπολέμηση της πειρατείας, τη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων μεταφορών τους.

2.Στόχος της συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών σε αυτό τον τομέα είναι να

προωθηθούν:

α) οι ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με τις αντίστοιχες πολιτικές και πρακτικές μεταφορών, ειδικότερα όσον αφορά τις αστικές μεταφορές και τις μεταφορές σε αγροτικές περιοχές, τις αεροπορικές μεταφορές, την εφοδιαστική των μεταφορών και τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των δικτύων πολυτροπικών μεταφορών, καθώς και τη διαχείριση του οδικού δικτύου, των σιδηροδρόμων και των αεροδρομίων·

β) τα θέματα που αφορούν τη δορυφορική πλοήγηση, με επικέντρωση σε ρυθμιστικά και βιομηχανικά θέματα, καθώς και σε θέματα ανάπτυξης της αγοράς αμοιβαίου οφέλους. Σχετικά με αυτό, θα ληφθούν υπόψη τα ευρωπαϊκά συστήματα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης EGNOS και Galileo·

γ) διάλογος στον τομέα των υπηρεσιών αερομεταφορών με στόχο την εξέταση της ανάπτυξης των σχέσεων σε τομείς όπως η αεροπορική ασφάλεια και προστασία, το περιβάλλον, η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, η εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και οικονομικής ρύθμισης του τομέα των αεροπορικών μεταφορών, με στόχο τη στήριξη της προσέγγισης και των κανονιστικών ρυθμίσεων και την άρση των εμποδίων στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα σχέδια συνεργασίας αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω. Με βάση τα ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη θα διερευνήσουν τις δυνατότητες για στενότερη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας·

δ) η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών·

ε) η εφαρμογή προτύπων σχετικά με την ασφάλεια και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, ιδίως όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις.

στ) η συνεργασία στα κατάλληλα διεθνή φόρουμ με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των διεθνών κανόνων και την επιδίωξη των στόχων που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 46 Εκπαίδευση και πολιτισμός

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, σεβόμενα την πολυμορφία τους, με στόχο την αύξηση της αμοιβαίας κατανόησης και γνώσης των πολιτισμών τους. Για τον σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη θα στηρίξουν και θα προωθήσουν τις δραστηριότητες των πολιτιστικών ιδρυμάτων τους και της κοινωνίας των πολιτών.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών και για να υλοποιήσουν κοινές πρωτοβουλίες σε διάφορους πολιτιστικούς τομείς, όπως η συνεργασία για τη διατήρηση της κληρονομιάς όσον αφορά την πολιτισμική πολυμορφία.

3.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται στα σχετικά διεθνή φόρουμ, όπως η Unesco, για να επιδιώκουν τους κοινούς στόχους και να προωθούν την πολιτιστική πολυμορφία και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όσον αφορά την πολιτισμική πολυμορφία, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επίσης να προωθήσουν την κύρωση και εφαρμογή της σύμβασης της UNESCO του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων η οποία εγκρίθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2005.

4.Τα συμβαλλόμενα μέρη δίνουν επιπλέον έμφαση στα μέτρα που στοχεύουν στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των ομολόγων ειδικευμένων φορέων τους και ευνοούν τις ανταλλαγές πληροφοριών, τεχνογνωσίας, σπουδαστών, εμπειρογνωμόνων, νέων, νέων εργαζομένων και τεχνικών πόρων, αξιοποιωντας τις διευκολύνσεις που προσφέρουν τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ασία στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού καθώς και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει και τα δύο μέρη σε αυτό τον τομέα. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επίσης να προωθήσουν την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως το πρόγραμμα Erasmus Mundus με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και του εκσυγχρονισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την ενθάρρυνση της πανεπιστημιακής κινητικότητας..

ΑΡΘΡΟ 47

Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και φυσικοί πόροι

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σχετικά με την ανάγκη αειφόρου διατήρησης και διαχείρισης των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας ως βάσης για την ανάπτυξη των σημερινών και μελλοντικών γενεών.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότν η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα θα προασπίσει τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης. Τα συμπεράσματα της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη και η εφαρμογή των σχετικών πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών θα ληφθούν υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες των μερών βάσει της παρούσας συμφωνίας.

3.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν στον τομέα της κλιματικής αλλαγής προκειμένου να προσαρμοστούν στις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, να περιορίσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να κατευθύνουν τις οικονομίες τους προς την αειφόρο ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβαλλόμενα μέρη θα διερευνήσουν τη δυνατότητα χρήσης των μηχανισμών αγοράς διοξειδίου του άνθρακα.

4.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν προκειμένου να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της εμπορικής και περιβαλλοντικής πολιτικής τους, καθώς και την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων σε όλους τους τομείς συνεργασίας.

5.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν τη συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας τους στα’ περιφερειακά προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως όσον αφορά:

α) την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα και τη μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, στις προσπάθειες για προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρο ανάπτυξη

β) την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους

γ) την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη συμμετοχή σε πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες και

για την εφαρμογή τους, σχετικά με τη βιοποικιλότητα, τη βιοασφάλεια και τους χημικούς κινδύνους·

δ) την προώθηση, και ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με τη χρήση κανονιστικών και οικολογικά ορθών μέσων·

ε) τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της παράνομης υλοτομίας και του σχετικού εμπορίου, και την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των δασών·

στ) την πρόληψη της παράνομης διασυνοριακής μεταφοράς στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων και προϊόντων έμβιων τροποποιημένων οργανισμών

ζ) τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, την ασφαλή για το περιβάλλον

διαχείριση των αποβλήτων, την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη διαχείριση των χημικών ουσιών, και την προώθηση της αειφόρου κατανάλωσης και παραγωγής·

η) την προστασία και διατήρηση των εδαφών και την αειφόρο διαχείριση γαιών·

θ) την αποτελεσματική διαχείριση των εθνικών δρυμών, τον προσδιορισμό και την προστασία περιοχών βιοποικιλότητας και ευαίσθητων οικοσυστημάτων, αφού ληφθούν δεόντως υπόψη οι τοπικές και αυτόχθονες κοινότητες που ζουν εκεί ή κοντά σε αυτές τις περιοχές.

6.Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν την αμοιβαία πρόσβαση σε προγράμματα στον τομέα αυτό, σύμφωνα με τους συγκεκριμένους όρους κάθε προγράμματος.

□ Δημιουργία του δικτύου παρακολούθησης των αποθεμάτων ύδατος και εκσυγχρονισμός του, α) Θέσπιση τεχνολογίας για την αφαλάτωση ύδατος και την επαναχρησιμοποίηση, β) Ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού.

ΑΡΘΡΟ 48

Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και αγροτική ανάπτυξη

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ενθαρρύνουν τον διάλογο στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της αγροτικής ανάπτυξης. Τα συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες και αναπτύσσουν σχέσεις σχετικά με :

α) τη γεωργική πολιτική και τις διεθνείς προοπτικές ως προς τα τρόφιμα και τα αγροτικά θέματα εν γένει·

β) τις δυνατότητες διευκόλυνσης του εμπορίου φυτών, ζώων, ζωικού κεφαλαίου και των

προϊόντων τους, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της ελαφράς βιομηχανίας στον αγροτικό τομέα·

γ) την καλή μεταχείριση των ζώων και του ζωικού κεφαλαίου·

δ) την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης·

ε) την ανταλλαγή εμπειριών και τα δίκτυα συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων ή οικονομικών παραγόντων σε ορισμένους τομείς όπως η έρευνα και η μεταφορά τεχνολογίας·

στ) την πολιτική σε θέματα υγείας και ποιότητας όσον αφορά τα φυτά, τα ζώα και το ζωικό κεφάλαιο, και ιδίως τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις·

ζ) τις προτάσεις και πρωτοβουλίες συνεργασίας που υποβάλλονται σε διεθνείς γεωργικούς οργανισμούς·

η) την ανάπτυξη αειφόρου και φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της φυτικής παραγωγής, των βιοκαυσίμων και της μεταφοράς βιοτεχνολογίας·

θ) την προστασία των φυτικών ποικιλιών, την τεχνολογία των σπόρων και τη γεωργική βιοτεχνολογία·

ι) τη δημιουργία βάσεων δεδομένων και δικτύου ενημέρωσης για τη γεωργία και την κτηνοτροφία·

ια) την κατάρτιση στον γεωργικό και κτηνιατρικό τομέα.

ΑΡΘΡΟ 49

Υγεία

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν στον τομέα της υγείας για ζητήματα όπως η μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, οι κύριες μεταδοτικές ασθένειες και άλλες απειλές για την υγεία, οι μη μεταδοτικές ασθένειες, οι διεθνείς συμφωνίες για την υγεία, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και του επιπέδου δημόσιας υγείας.

2.Η συνεργασία υλοποιείται κυρίως μέσω:

α) συνολικών προγραμμάτων για τη συστηματική μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση των συστημάτων υγείας, των υπηρεσιών υγείας, των συνθηκών υγείας και της ενημέρωσης για θέματα υγείας*

β) κοινών δραστηριοτήτων στον τομέα της επιδημιολογίας, συμπεριλαμβανομένης της

συνεργασίας για την έγκαιρη πρόληψη των απειλών για την υγεία, όπως η γρίπη των πτηνών και η πανδημία γρίπης και άλλες σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες*

γ) της πρόληψης και του ελέγχου μη μεταδοτικών ασθενειών με την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών, την προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής, την αντιμετώπιση των κυριότερων παραγόντων που είναι καθοριστικοί για την υγεία, όπως η διατροφή, η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, ο αλκοολισμός και το κάπνισμα*

δ) της προώθησης της εφαρμογής διεθνών συμφωνιών για την υγεία, όπως η σύμβαση πλαίσιο

για τον έλεγχο του καπνού,του ΠΟΕ, και ο διεθνής κανονισμός για την υγεία.

ΑΡΘΡΟ 50

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για την περιφερειακή και κοινωνική συνοχή, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, της ισότητας των φύλων και της αξιοπρεπούς εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της παγκοσμιοποίησης.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την ανάγκη να υποστηρίξουν τη διαδικασία παγκοσμιοποίησης, που έχει πλεονεκτήματα για όλους, και να προωθήσουν την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία που αποτελούν βασικά στοιχεία για την αειφόρο ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας, σύμφωνα με το ψήφισμα αριθ. 60/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 24ης Οκτωβρίου 2005 (έγγραφο συμπερασμάτων της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής) και την υπουργική δήλωση του τμήματος υψηλού επιπέδου του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών του Ιουλίου 2006 (Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών E/2006/L.8 της 5ης Ιουλίου 2006). Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπόψη τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά και τη διαφορετική φύση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασής τους.

3.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι δεσμεύονται να τηρούν απόλυτα και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά διεθνώς αναγνωρισμένα βασικά εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα, όπως ορίζονται ιδίως στη διακήρυξη της ΔΟΕ του 1998 για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές για την εργασία και στη δήλωση της ΔΟΕ του 2008 σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη για μια έντιμη παγκοσμιοποίηση. Η εφαρμογή σχετικών πολυμερών κοινωνικών συμφωνιών και συμβάσεων εργασίας λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη βάσει της παρούσας συμφωνίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν και να παρέχουν τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση, με στόχο την κύρωση και αποτελεσματική εφαρμογή όλων των συμβάσεων της ΔΟΕ που καλύπτουν η δήλωση ΔΟΕ του 1998 και άλλες σχετικές συμβάσεις.

4.Οι μορφές συνεργασίας μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ειδικά προγράμματα και σχέδια που θα συμφωνηθούν από κοινού, καθώς και διάλογο, συνεργασία και πρωτοβουλίες για θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, όπως η ΔΟΕ.

ΑΡΘΡΟ 51

Στατιστικές

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την εναρμόνιση στατιστικών μεθόδων και πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης και της διάδοσης των στατιστικών, ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν, σε αμοιβαία αποδεκτή βάση, στατιστικές σχετικά με το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και γενικότερα, σε οποιοδήποτε άλλο τομέα που καλύπτεται από την παρούσα συμφωνία και προσφέρεται για τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και διάδοση στατιστικών.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την καθιέρωση άμεσων επαφών μεταξύ των αρμόδιων αρχών προκειμένου να ενισχύσουν τη φιλική συνεργασία στον τομέα των στατιστικών, να ενισχύσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων των στατιστικών υπηρεσιών με τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας του στατιστικού συστήματος, να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό, να παράσχουν κατάρτιση σε όλους τους σχετικούς τομείς και να στηρίξουν τα εθνικά στατιστικά συστήματα που είναι οργανωμένα σύμφωνα με τις διεθνώς καθιερωμένες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υποδομών.

3.Η συνεργασία καλύπτει τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στα εξής:

I.Οικονομικές στατιστικές:

α.εθνικοί λογαριασμοί

β.στατιστικές και καταχώριση επιχειρήσεων

γ.στατιστικές για τη γεωργία/καλλιέργειες, κτηνοτροφία, αγροτική ανάπτυξη

δ.περιβάλλον και αποθέματα ορυκτών πόρων

ε.βιομηχανία

στ.εξωτερικό εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών

ζ. στατιστικές χονδρικού και λιανικού εμπορίου η. πολιτική αναθεώρησης θ. ασφάλεια τροφίμων ι. ισοζύγιο πληρωμών

II.Κοινωνικές στατιστικές:

α. στατιστικές ανά φύλο β. στατιστικές για τη μετανάστευση γ. έρευνα σχετικά με τα νοικοκυριά

III.Τεχνολογία πληροφοριών:

α. ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την ηλεκτρονική τεχνολογία και τις μεθόδους που εξασφαλίζουν ασφάλεια, προστασία, αποθήκευση και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, και εφαρμογή των εμπειριών αυτών

β. ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη δημιουργία επιγραμμικών βάσεων δεδομένων για τους καταναλωτές μέσω φιλικού προς τον χρήστη δικτυακού τόπου και κατάρτιση στον τομέα αυτόν

γ. στήριξη των ειδικών σε θέματα ΤΠ της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Μογγολίας κατά τη δημιουργία της βάσης δεδομένων πληροφοριών

δ. συνεργασία στην επικοινωνία με τους χρήστες για την ενημέρωσή τους σχετικά τη βάση δεδομένων πληροφοριών

ΑΡΘΡΟ 52

Κοινωνία των πολιτών

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τον ρόλο και τις δυνατότητες συμβολής της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, ιδίως των ακαδημαϊκών, στη διαδικασία διαλόγου και συνεργασίας βάσει της παρούσας συμφωνίας και συμφωνούν να προωθήσουν τη διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, καθώς και την ουσιαστική συμμετοχή της.

2.Με την επιφύλαξη των νομικών και διοικητικών διατάξεων κάθε μέρους, η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών μπορεί:

α) να συμμετέχει στη διαδικασία χάραξης πολιτικής σε επίπεδο χώρας σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές·

β) να ενημερώνεται σχετικά με τις διαβουλεύσεις για τις στρατηγικές ανάπτυξης και

συνεργασίας και τις τομεακές πολιτικές και να συμμετέχει σε αυτές, ιδίως σε τομείς που την αφορούν, καθώς και σε όλα τα στάδια της αναπτυξιακής διαδικασίας·

γ) να λαμβάνει οικονομικούς πόρους, εφόσον το επιτρέπουν οι εσωτερικοί κανόνες του κάθε μέρους, καθώς και υποστήριξη για τη δημιουργία ικανοτήτων σε κρίσιμους τομείς·

δ) να συμμετέχει στην εφαρμογή προγραμμάτων συνεργασίας στους τομείς που την αφορούν.

ΑΡΘΡΟ 53

Συνεργασία για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα θα επικεντρωθεί στα εξής:

α) βελτίωση της οργανωτικής αποδοτικότητας·

β) ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των θεσμικών φορέων για την παροχή υπηρεσιών· γ) εξασφάλιση της διαφανούς διαχείρισης των δημόσιων πόρων και της λογοδοσίας

δ) βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου

ε) δημιουργία ικανοτήτων για τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής (παροχή δημόσιας υπηρεσίας, κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, καταπολέμηση της διαφθοράς)·

στ) ενίσχυση των δικαστικών συστημάτων και

ζ) μεταρρύθμιση του συστήματος ασφάλισης.

ΑΡΘΡΟ 54

Συνεργασία για τη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να αυξήσουν τη συνεργασία για τη διαχείριση του ινδύνου καταστροφών (ΔΚΚ) με τη συνεχή ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για τη μείωση του ,νδύνου για ορισμένες κοινωνίες και τη διαχείριση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών σε *ια τα επίπεδα της κοινωνίας. Πρέπει να δίδεται έμφαση σε προληπτικές ενέργειες και δυναμική )θσέγγιση για την αντιμετώπιση των κινδύνων και της επικινδυνότητας και στη μείωση των νδύνων και της έκθεσης σε φυσικές καταστροφές.

Η συνεργασία στον τομέα αυτόν επικεντρώνεται στα ακόλουθα στοιχεία του προγράμματος:

μείωση ή πρόληψη και μετριασμός του κινδύνου καταστροφών

β. διαχείριση της γνώσης, καινοτομία, έρευνα και εκπαίδευση για να οικοδομηθεί μια παιδείο ασφάλειας και ανθεκτικότητας σε όλα τα επίπεδα·

γ. ετοιμότητα αντιμετώπισης των καταστροφών·

δ. ενίσχυση των πολιτικών και των θεσμικών ικανοτήτων και επιδίωξη συναίνεσης για τη διαχείριση των καταστροφών

ε. αντιμετώπιση των καταστροφών·

στ. αξιολόγηση και παρακολούθηση του κινδύνου καταστροφών.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΜΕΣΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 55

Πόροι για τη συνεργασία και προστασία των οικονομικών συμφερόντων

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών μέσων, εφόσον οι αντίστοιχοι πόροι και κανονισμοί το επιτρέπουν, για την εκπλήρωση των στόχων της συνεργασίας που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία.

2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την ανάπτυξη και εφαρμογή αμοιβαίας τεχνικής και διοικητικής συνδρομής με στόχο την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών τους συμφερόντων όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια και άλλες χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες συνεργασίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη ανταποκρίνονται το συντομότερο δυνατόν σε αιτήματα για αμοιβαία διοικητική συνδρομή που διατυπώνονται από τις δικαστικές αρχές ή/και τις αρχές ελέγχου ενός εκ των μερών με στόχο την καλύτερη καταπολέμηση της απάτης και των παρατυπιών.

3.Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνεχίσει τη δράση της στη Μογγολία, σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες και τα κριτήρια χρηματοδότησης.

4.Τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν την οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και συνεργάζονται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μογγολίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, μεταξύ άλλων, μέσω της αμοιβαίας διοικητικής και νομικής συνδρομής στους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία. Οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ή χρηματοδοτικό μέσο συναφθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών προβλέπει ειδικές ρήτρες χρηματοοικονομικής συνεργασίας όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και εξακριβώσεις, καθώς και τα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αυτών που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΡΘΡΟ 56

Μικτή επιτροπή

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να θεσπίσουν βάσει της παρούσας συμφωνίας μικτή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους υψηλού επιπέδου και των δύο πλευρών, με τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) διασφάλιση της σωστής λειτουργίας και εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας· β) καθορισμός προτεραιοτήτων όσον αφορά τους στόχους της παρούσας συμφωνίας· γ) διατύπωση συστάσεων για την προώθηση των στόχων της παρούσας συμφωνίας.

2.Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας, η μικτή επιτροπή, και η υποεπιτροπή που συνιστάται δυνάμει του άρθρου 28, δύνανται να λαμβάνουν αποφάσεις στις σχετικά προβλεπόμενες περιπτώσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών που απαιτούνται για να λάβουν θέση τα δύο μέρη σχετικά με το εκάστοτε θέμα. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους.

3. Η μικτή επιτροπή συνεδριάζει κανονικά κάθε έτος εναλλάξ στο Ulaanbaatar και στις Βρυξέλλες, την ημερομηνία που ορίζεται κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. Οι έκτακτες συνέδριά της μικτής επιτροπής συγκαλούνται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Η προεδρία της μικτής επιτροπής ασκείται εκ περιτροπής από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η ημερήσκ διάταξη των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

4.Η μικτή επιτροπή μπορεί να συγκροτεί ειδικές ομάδες εργασίας που την επικουρούν στην εκτέλεση των καθηκόντων της. Οι εν λόγω ομάδες εργασίας συντάσσουν λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες τους στη μικτή επιτροπή σε κάθε τους συνάντηση.

5.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η μικτή επιτροπή έχει επίσης ως αποστολή να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία κάθε τομεακής συμφωνίας ή πρωτοκόλλου που συνάπτεται ή πρόκειται να συναφθεί μεταξύ των μερών.

6.Η μικτή επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

ΤΙΤΛΟΣ IX

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 57

Ρήτρα μελλοντικών εξελίξεων

1.Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, με αμοιβαία συναίνεση, να επεκτείνουν την παρούσα συμφωνία με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας, μεταξύ άλλων συμπληρώνοντας την με συμφωνίες ή πρωτόκολλα σχετικά με ειδικούς τομείς ή δραστηριότητες.

2.Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, έκαστο συμβαλλόμενο μέρος δύναται να υποβάλλει υποδείξεις για τη διεύρυνση του πεδίου συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτάται κατά την εφαρμογή της.

ΑΡΘΡΟ 58

Άλλες συμφωνίες

Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε η παρούσα συμφωνία ούτε οποιοδήποτε μέτρο που λαμβάνεται βάσει αυτής θίγει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών να αναλαμβάνουν δραστηριότητες διμερούς συνεργασίας με τη Μογγολία ή να συνάπτουν, κατά περίπτωση, νέες συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Μογγολία.

Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει την εφαρμογή ή την εκτέλεση δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τα αντίστοιχα συμβαλλόμενα μέρη σε σχέση με τρίτα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 59

Εκπλήρωση των υποχρεώσεων

1.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να παραπέμπει στη μικτή επιτροπή οποιαδήποτε διαφορά κατά την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας.

2.Εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρεί ότι το άλλο μέρος αθετεί τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

3.Πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, εκτός από ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις, υποβάλλει στη μικτή επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την ενδελεχή εξέταση της κατάστασης και την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα συμβαλλόμενα μέρη.

4.Κατά την επιλογή των μέτρων, δίδεται προτεραιότητα σε αυτά που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο άλλο μέρος και αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων στη μικτή επιτροπή, εάν το ζητήσει το άλλο μέρος.

5.Για την ορθή ερμηνεία και πρακτική εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ο όρος «ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις» της παραγράφου 3 καλύπτει περιπτώσεις ουσιώδους παραβίασης της συμφωνίας από ένα από τα μέρη. Ουσιώδη παραβίαση της συμφωνίας συνιστά:

(ϊ) καταγγελία της συμφωνίας που δεν προβλέπεται από τους γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου ή

(ii) παράβαση των ουσιωδών στοιχείων της συμφωνίας, και συγκεκριμένα του άρθρου 1 παράγραφος 1 και του άρθρου 3.

ΑΡΘΡΟ 60

Διευκολύνσεις

Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις σε υπαλλήλους και εμπειρογνώμονες κατά την υλοποίηση της συνεργασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες και κανονισμούς των δύο συμβαλλόμενων μερών.

ΑΡΘΡΟ 61

Εδαφική εφαρμογή

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση και η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους όρους που προβλέπονται στις Συνθήκες αυτές και, αφετέρου, στο έδαφος της Μογγολίας..

ΑΡΘΡΟ 62

Ορισμός των συμβαλλόμενων μερών

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, με τον όρο «συμβαλλόμενα μέρη» νοούνται η Ένωση ή τα κράτη μέλη της, ή η Ενωση και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες τους, αφενός, και η Δημοκρατία της Μογγολίας, αφετέρου.

ΑΡΘΡΟ 63

Έναρξη ισχύος και διάρκεια

1.Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία το τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος γνωστοποίησε στο άλλο την ολοκλήρωση των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό νομικών διαδικασιών.

2.Η παρούσα συμφωνία ισχύει για περίοδο πέντε ετών. Παρατείνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους ενός έτους, εκτός εάν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώσει το άλλο εγγράφως, έξι μήνες πριν από το τέλος οποιασδήποτε επόμενης περιόδου ενός έτους, για την πρόθεσή του να μην παρατείνει την παρούσα συμφωνία.

3.Τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας πραγματοποιούνται κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών και αρχίζουν να ισχύουν μόνο αφού το ένα συμβαλλόμενο μέρος γνωστοποιήσει στο άλλο την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών.

4.Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος θεσπίσει για τις εξαγωγές πρώτων υλών εμπορικό καθεστώς πιο περιοριστικό από το ισχύον κατά την ημερομηνία μονογράφησης της συμφωνίας, όπως την επιβολή νέων απαγορεύσεων, περιορισμών, δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις των άρθρων VIII, XI, XX ή XXI της GATT 1994, ή δεν επιτρέπονται βάσει απαλλαγής του ΠΟΕ ή δεν εγκρίνονται από τη μικτή επιτροπή ή την υποεπιτροπή εμπορίου και επενδύσεων δυνάμει του άρθρου 56, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να λάβει κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφοι 3 και 4.

5.Η παρούσα συμφωνία δύναται να καταγγελθεί από ένα εκ των συμβαλλόμενων μερών με γραπτή κοινοποίηση καταγγελίας που αποστέλλεται στο άλλο μέρος. Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την παραλαβή της κοινοποίησης από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

ΑΡΘΡΟ 64 Κοινοποιήσεις

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 63 απευθύνονται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Υπουργείο Εξωτερικών της Μογγολίας, αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 65

Αυθεντικά κείμενα

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται στην βουλγαρική, τσεχική, δανική, ολλανδική, αγγλική, εσθονική, φινλανδική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ουγγρική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβάκική, σλοβενική, ισπανική, σουηδική και μογγολική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

(Ακολουθούν υπογραφές)

Άρθρο δεύτερο

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3528/2007 (Α΄26) και του ν. 3584/2007 (A΄143)

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, Α΄26) και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄143), όπως αντικαταστάθηκαν, αντίστοιχα, με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄33), καταργούνται.

2. Η υποπερίπτωση ζζ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα και η υποπερίπτωση ζζ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 88 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α΄33), αντικαθίστανται ως εξής:

«ζζ) Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των με αριθμ. ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/10.11.2008 (Β΄2349) και ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/16.9.2010 (Β΄1592) υπουργικών αποφάσεων, καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης μοριοδοτείται με δέκα (10) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) μόρια. Πέραν της επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου, με όμοιο τρόπο μοριοδοτείται και η επιμόρφωση που παρασχέθηκε αποκλειστικά από το ΕΚΔΔΑ πριν από τις 15.5.2009. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.»

3. Στο τέλος του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα και στο τέλος του άρθρου 88 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες.»

4. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4369/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής μονάδας των ως άνω φορέων, και εφόσον δεν προβλέπεται θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στον φορέα, έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που υποδεικνύεται από τον αρμόδιο Υπουργό».

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4369/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικότερα, ο αναπληρωτής του μέλους της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχει την ίδια ιδιότητα με το τακτικό μέλος και προέρχεται από τον ίδιο φορέα ή, εφόσον δεν υπάρχει πρόσωπο με την ίδια ιδιότητα, από άλλο φορέα».

6. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4369/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. δύναται να συνεδριάζει και στην έδρα του Α.Σ.Ε.Π.».

7. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για πέντε (5) θέσεις κατ’ ανώτατο όριο ανά προκήρυξη. Από το ανωτέρω δικαίωμα συμμετοχής εξαιρούνται όσοι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης υπηρετούν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), όπως ισχύει».

8.α) Στην παρ. 11 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4369/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, στην περίπτωση που κενωθεί θέση προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας, στην κενωθείσα θέση τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο επόμενος στον οικείο πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης του ίδιου επιπέδου».

β) Στην παρ. 7 του άρθρου 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4369/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, στην περίπτωση που κενωθεί θέση προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας, στην κενωθείσα θέση τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο επόμενος στον οικείο πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης του ίδιου επιπέδου».

9.α) Στο άρθρο 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4369/2016, προστίθενται παράγραφοι 14 και 15 ως εξής:

«14. Υπάλληλος που επιλέγεται και τοποθετείται προϊστάμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την επιλογή του σε θέση ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου, εφόσον δεν έχει διανύσει τα δύο τρίτα (2/3) της προβλεπόμενης θητείας του κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης.

15. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου δεν έχει ο προϊστάμενος που απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, πριν από την πάροδο δύο (2) ετών από την απόφαση απαλλαγής του ως προϊσταμένου».

β) Στο άρθρο 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4369/2016, προστίθενται παράγραφοι 11 και 12 ως εξής:

«11. Υπάλληλος που επιλέγεται και τοποθετείται προϊστάμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την επιλογή του σε θέση ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου, εφόσον δεν έχει διανύσει τα δύο τρίτα (2/3) της προβλεπόμενης θητείας του κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης.

12. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου δεν έχει ο προϊστάμενος που απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, πριν από την πάροδο δύο (2) ετών από την απόφαση απαλλαγής του ως προϊσταμένου.».

Άρθρο τρίτο

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4369/2016 (Α΄ 33)

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), το οποίο λειτουργεί σε τρία τμήματα.».

2. Στο τέλος του άρθρου 31 του ν. 4369/2016 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Το άρθρο 4 του ν. 4275/2014 (Α΄149) καταργείται.»

3. Η εξέταση των αιτήσεων για αναγνώριση προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 6 του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα και του π.δ. 69/2016 (Α΄127), οι οποίες εκκρεμούν κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα και του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και η σχετική απόφαση πρέπει να έχει εκδοθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην οικεία προκήρυξη, οπότε και ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκκρεμούν κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, γνωστοποιούν εγγράφως στο αρμόδιο για την εξέταση της αίτησής τους υπηρεσιακό συμβούλιο, την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

Άρθρο τέταρτο

1. Μετά την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4369/2016, ειδικά συστήματα επιλογής προϊσταμένων για υπάλληλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται ή να διατηρούνται σε ισχύ με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης του τελευταίου. Προϊστάμενοι που επελέγησαν και τοποθετήθηκαν βάσει ειδικών διατάξεων έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την έκδοση των προβλεπομένων στο προηγούμενο εδάφιο προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα με τους ήδη υπηρετούντες προϊσταμένους κατόπιν επιλογής.

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρείται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο πέμπτο

Τροποποίηση του ν. 4178/2013 (Α΄174)

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, οι κλάδοι, από τους οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, καθώς και τυχόν πρόσθετα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης ευθύνης.».

Άρθρο έκτο

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως προϊστάμενοι της ΓΔΟΥ επιλέγονται υπάλληλοι με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέγονται υπάλληλοι με διετή τουλάχιστον εμπειρία στα ίδια θέματα.».

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/ΟΙΚ.23459/25.9.2014 κ.υ.α. (Β΄ 2595) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) τριετής, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, διετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οικονομικού αντικειμένου και ιδίως στα κάτωθι θέματα:».

Άρθρο έβδομο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 63 παράγραφος 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2017