ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4462/2017
ΦΕΚ 39/Α/28-3-2017
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Φεβρουαρίου 2009 μεταξύ του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και ήδη Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δυνάμει των προεδρικών διαταγμάτων 184/2009

(Α΄ 213), 189/2009 (Α΄ 221), 24/2015 (Α΄ 20) και 70/2015 (Α΄ 114) και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

(Ακολουθεί το κείμενο στην Αγγλική γλώσσα για το οποίο βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ

του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας

και

του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας

Το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και to Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, εφεξής αναφερόμενα ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη»,

Επιθυμώντας

να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των Προγραμμάτων στον τομέα της ενέργειας, όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα των Συμβαλλόμενων Μερών, και να επεκτείνουν τη συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων των Συμβαλλόμενων Μερών στον τομέα αυτό,

Αναγνωρίζοντας ότι η διεύρυνσή της συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών θα συμβάλει στην ανάπτυξη των οικονομιών τους και στην ενίσχυση των υφιστάμενων φιλικών σχέσεων.

Τονίζοντας ότι κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υλοποιήσει το παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, και τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας οι οποίες απορρέουν από την ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Συμφώνησαν στα εξής:

Άρθρο 1

Στόχοι

Στόχος του Μνημόνιου Συμφωνίας είναι να υποστηρίξει και να θεσπίσει ένα πλαίσιο, για το Πρόγραμμα κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ των

Συμβαλλόμενων Μερών, στην έρευνα η οποία σχετίζεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτνκότητα. Οι δραστηριότητες αυτές θα υλοποιηθούν βάσει του αμοιβαίου οφέλους, της ισότητας και της αμοιβαιότητας.

Άρθρο 2

Τομείς δραστηριοτήτων

Οι τομείς δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του παρόντος Μνημόνιου Συμφωνίας, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

– ανταλλαγή εμπειριών και υποστήριξης, για νομοθετικές και κανονιστικές μεταρρυθμίσεις, στον αντίστοιχό τομέα

– θεσμική ενίσχυση και δημιουργία υποδομών

– ενεργειακή πολιτική και σχεδίασμά

– σχεδιασμό πολιτικών για την προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας (ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας, ενέργειας βιομάζας – βιοκαυσίμων) και μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας

• ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά στις καλύτερες δυνατές πρακτικές

1 στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και της διατήρησης της ενέργειας (κτήρια, μεταφορές)

• σχεδιασμός κοινών στρατηγικών και προγραμμάτων, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε διεθνές επίπεδο, για τον προσδιορισμό χρηματοδοτικών μηχανισμών, την περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Άρθρο 3

Μορφές συνεργασίας

Οι κοινές δραστηριότητες, στο πλαίσιο του παρόντος Μνημόνιου Συμφωνίας, μπορούν να περιλαμβάνουν, αλλά όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες μορφές:

• διαβουλεύσεις με ανώτερα στελέχη πολιτικής και προγραμμάτων,

για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων στους τομείς οι οποίοι

επισημαίνονται στο Άρθρο 2

– ανταλλαγή επιστημόνων και ειδικών, για συμφωνηθείσες χρονικές περιόδους, με σκοπό τη συμμετοχή τους σε αναπτυξιακές

. δραστηριότητες, έρευνα, ανάλυση και πειραματικές δραστηριότητες, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε κέντρα, ιδρύματα, εργαστήρια, και άλλες επιχειρήσεις της κάθε χώρας

– ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών, ερευνητικών μεθόδων και επιστημονικών αποτελεσμάτων, με σκοπό τη δοκιμή υποθέσεων

– οργάνωση σεμιναρίων, εκπαιδευτικών σειρών μαθημάτων και συναντήσεων, για συμφωνηθέντα θέματα

• σχεδίασμά και εφαρμογή συγκεκριμένων έργων, όσον αφορά σε εφαρμογές ανανεώσιμης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας

– ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της βιομηχανίας και της ενέργειας καυσίμων και δημιουργία κοινοπραξιών μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών.

Άρθρο 4

Περιγραφή έργων

4.1. Για κάθε Έργο το οποίο θα υλοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος Μνημόνιου Σΐμψονίας, θα συντάσσεται, και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, μια Περιγραφή Έργου.

4.2. Αυτή η Περιγραφή Έργου θα περιλαμβάνει λεπτομερείς διατάξεις για την υλοποίηση του κοινού έργου και θα καλύπτει θέματα, όπως το τεχνικό πεδίο εφαρμογής, η ανταλλαγή εξοπλισμού, ο προϋπολογισμός, ο επιμερισμός του κόστους και το χρονοδιάγραμμα του έργου, η διαχείριση της συνεργασίας και η ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών.

Άρθρο 5

Διαχείριση

5.1. Για την ορθή εφαρμογή του παρόντος Μνημόναου Συμφωνίας, συνιστάται, με το παρόν έγγραφο, μια Συντονιστική Επιτροπή, αποτελούμενη από αντιπροσώπους υποδεικνυόμενους από το Υπουργείο

Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας της Δημοκρατίας Αζερμπαϊτζάν.

5.2. Η Επιτροπή θα ορίζει, ετησίως, Πρόεδρο, εκ περιτροπής, από τα μέλη της.

5.3. Η Συντονιστική Επιτροπή θα διασφαλίζει ότι θα συντάσσεται, για κάθε έργο το οποίο θα υλοποιείται στα πλαίσια του παρόντος Μνημόνιου Συμφωνίας, μια «Περιγραφή Έργου», όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 4.

5.4. Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνεδριάζει και θα αλληλογραφεί, κατά . περίπτωση, πρόκειμένου να αξιολογήσει το καθεστώς της συνεργασίας και

την πρόοδο των δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του παρόντος Μνημόνιου Συμφωνίας. Επιπλέον, η Επιτροπή θά εξετάζει και θα ενεργεί σε σχέση με σημαντικές νέες προτάσεις συνεργασίας.

Άρθρο 6

Ανταλλαγή πληροφοριών

6.1. Η ανταλλαγή πληροφοριών περιλαμβάνει επιστημονικά ή τεχνικά δεδομένα, αποτελέσματα ή ερευνητικές μεθόδους, ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες προορίζονται να δοθούν, ανταλλαγούν ή προκόψουν, σύμφωνα με τ«ς Περιγραφές Έργων οι οποίες συνάτπονται στο πλαίσιο του παρόντος Μνημόνιου Συμφωνίας.

6.2. Η κοινοποίηση οποιωνδήποτε πληροφοριών, συμπεριλαμβανόμενων και των εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίες λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, στο πλαίσιο του παρόντος Μνημόνιου Συμφωνίας, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Μερών, υπό τον όρο της γραπτής συναίνεσης του Συμβαλλόμενου Μέρους το οποίο παρουσιάζει τις πληροφορίες αυτές. .

Άρθρο 7

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Σε κάθε συγκεκριμένο Έργο θα προσδιορίζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 8

Χρηματοδότηση

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή, τις μεθόδους και τους όρους που αφορούν στις οικονομικές υποχρεώσεις, οι οπο(ες προκύπτουν από τη συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, θα καθορίζονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε ένα χωριστό Πρωτόκολλο το οποίο θα υπογραφεί αργότερα.

Άρθρο 9

Γενικές διατάξεις

Όλες οι δραστηριότητες, στο πλαίσιο του παρόντος Μνημόνιου Συμφωνίας, θα υλοποιούνται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, σε ισχύ στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.

Καμία διάταξη του παρόντος Μνημόνιου Συμφωνίας δεν θα έχει επιπτώσεις σε άλλες συνεργασίες ή κοινοπραξίες μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών.

Άρθρο 10

Επίλυση διαφορών

Οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύ/ΐτονν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος Μνημόνιου Συμφωνίας, θα επιλύονται μέσω διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών.

Άρθρο 11

Τροποποιήσεις

Τροποποιήσεις στο παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας μπορούν να συνομολογηθούν, κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης των Συμβαλλόμενων Μερών, με τη μορφή χωριστών Πρωτοκόλλων. Οι τροποποιήσεις αυτές θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Μνημόνιου Συμφωνίας, μόλις τεθούν σε ισχύ, σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία παρατίθεται στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 12 του παρόντος Μνημόνιου Συμφωνίας.

Άρθρο 12

Θέση σε ισχύ και λήξη

Το παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήψης, από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, της τελευταίας γραπτής ειδοποίησης, δια της διπλωματικής οδού, η οποία θα επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών τους, που απαιτούνται για τη θέση σε ισχύ του παρόντος Μνημόνιου Συμφωνίας.

Το παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας συνάπτεται για μια περίοδο πέντε ετών και θα παραμένει, στη συνέχεια, σε ισχύ, αυτόματα, για επόμενες πενταετείς περιόδους, εκτός αν οποιοβήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώσει γραπτώς, τουλάχιστον έξι μήνες πριν, δια της διπλωματικής οδού, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, για την πρόθεσή του να καταγγείλει το παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας.

Συντάθηκε στην Αθήνα στις 16 Φεβρουαρίου 2009, σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, από ένα για τις ελληνική, αζερική και αγγλική γλώσσες, όλα τα κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διάστασης απόψεων ως προς την ερμηνεία, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

(Ακολουθούν υπογραφές)

Άρθρο δεύτερο

Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α΄ 182)

1.α. Η παρ 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν πέντε (105) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για είκοσι (20) ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος.».

1.β. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς, κατά τις 22.3.2017, διαδικασίες.

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ψηφιακό αντίγραφο του αναρτημένου δασικού χάρτη αποστέλλεται επίσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για λόγους ενημέρωσής τους.»

3. Στο άρθρο 17 προστίθενται παράγραφοι 5α και 9, αντιστοίχως, ως εξής:

«5α. Ψηφιακό αντίγραφο του κυρωμένου δασικού χάρτη αποστέλλεται, επίσης, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.»

«9. Από την ανωτέρω κύρωση, εξαιρούνται οι εκτάσεις για τις οποίες ισχύουν αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων λόγω πυρκαγιάς και δεν αποτέλεσαν και δεν αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος, ή έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις με τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) που τις χαρακτηρίζουν μη δάση ή μη δασικές εκτάσεις.

Η εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 44 παρ. 4 του ν. 998/1979, αυτεπαγγέλτως, για τις ανωτέρω εκτάσεις, είναι υποχρεωτική.

Η ολοκλήρωσή της, κατά τα προηγούμενα, διαδικασίας του άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 998/1979, πριν την κατ’ άρθρο 19 του παρόντος ολική κύρωση του δασικού χάρτη, αποτελεί υποχρέωση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έως ότου διορισθεί, του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010, μετά το δεύτερο εδάφιο, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Επιπρόσθετα οι ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνονται επί αντιρρήσεων για το δασικό εν γένει ή μη χαρακτήρα και μορφή εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε περιοχές που είναι κηρυγμένες ως αναδασωτέες, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του θεωρημένου και αναρτημένου δασικού χάρτη που προκύπτουν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος.

Στις περιπτώσεις που αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. εξαιρούν εκτάσεις της υπαγωγής τους στο δασικό χάρτη ως δάση ή δασικές, αυτές γνωστοποιούνται και στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έως ότου διορισθεί, στον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την αμελλητί συμπερίληψή τους στην εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 998/1979.».

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων και των λοιπών στοιχείων της παραγράφου 9 του άρθρου 17, ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17, συμπληρώνεται και διορθώνεται από την οικεία Διεύθυνση Δασών ή σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αντιρρήσεων από τα ΕΠ.Ε.Α..»

6. Στο άρθρο 19 προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:

«4α. Ψηφιακό αντίγραφο του κυρωμένου δασικού χάρτη αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.».

7. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες αποτύπωσης στο δασικό χάρτη των στοιχείων του άρθρου 23 του παρόντος, καθώς και των διανομών και αναδασμών, που πραγματοποιήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.».

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017