ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4459/22.03.2017
ΦΕΚ 36/Β/22-3-2017
Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Αρμενίας.

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Αρμενίας, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 19 Ιανουαρίου 2011, σε δύο πρωτότυπα κείμενα, τα οποία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχουν ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Αμυνας της Δημοκρατίας της Αρμενίας, εφεξής αναφερόμενα ως τα «Συμβαλλόμενα Μέρη», σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, της Χάρτας των Παρισίων και του Εγγράφου της Βιέννης του 1999, καθώς και των υπόλοιπων’συναφών εγγράφων του ΟΑΣΕ και επιθυμώντας να αναπτύξουν περαιτέρω την ήδη υφιστάμενη στρατιωτική συνεργασία,

Έχουν συμφωνήσει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θεσπίζουν μια στρατιωτική συνεργασία η οποία θα βασίζεται στις αρχές της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους. Η συνεργασία περιλαμβάνει δραστηριότητες μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας, των Γενικών Επιτελείων και των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους.

ΑΡΘΡΟ 2

Η συνεργασία θα καλύπτει τα ακόλουθα βασικά ζητήματα και κατευθύνσεις:

Σχεδίασμά άμυνας.

Πολυεθνικές επιχειρήσεις σταθεροποίησης, (διεθνείς υποχρεώσεις ασφάλειας, πολυεθνικές και διμερείς συνθήκες).

Νομικές διατάξεις που διέπουν τις σχέσεις στον τομέα της κρατικής ασφάλειας και άμυνας.

Νομικές ρυθμίσεις της θητείας στις ένοπλες δυνάμεις.

Διαχείριση προσωπικού και σύστημα κοινωνικής ασφάλισης εντός των ενόπλων δυνάμεων.

Θέματα προγραμμάτων εξοπλισμού και αμυντικής βιομηχανίας.

(Στρατιωτική έρευνα και ανάπτυξη), στρατηγικές και περιφερειακές μελέτες.

Στρατιωτική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση.

Υλικοτεχνική υποστήριξη και στρατιωτική ιατρική. .

Εκπαίδευση ειδικών μονάδων.

Στρατιωτική τοπογραφία.

Πυροβολικό και αντιαεροπορική άμυνα.

Μηχανικό.

ΡαδιοηλεκτρονιΚό πόλεμο…

Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Προστασία του περιβάλλοντος και διαχείριση της εξάλειψης των συνεπειών των φυσικών, οικολογικών και βιομηχανικών ατυχημάτων και καταστροφών.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν, επίσης, να συνεργάζονται και σε άλλους τομείς στρατιωτικής συνεργασίας, με αμοιβαία συναίνεση’.

ΑΡΘΡΟ 3

Ειδικά στον τομέα της στρατιωτικής επιμόρφωσης, η συνεργασία θα υλοποιείται προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Υποτροφίες για τη Στρατιωτική Ακαδημία ή τα λοιπά ανώτατα ιδρύματα Στρατιωτικής εκπαίδευσης και Στρατιωτικής εκπαίδευσης Υπαξιωματικών, σύμφωνα με τις επιθυμίες της Δημοκρατίας της Αρμενίας. ‘

Εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδά των αξιωματικών των Αρμενικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Εκπαίδευση για τις Ειδικές Δυνάμεις.

Εκπαίδευση για το προσωπικό υποστήριξης της ειρήνης.

ΑΡΘΡΟ 4

Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Επίσημες επισκέψεις και τακτικές συναντήσεις, σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας, Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλων εκπροσώπων των Υπουργείων Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων. .

Αμοιβαίες προσκλήσεις σε εκθέσεις εφοδίων, εξοπλισμού και σε στρατιωτικές ασκήσεις.

Συμμετοχή σε επίσημες πολιτιστικές και άλλου είδους δραστηριότητες οι οποίες διοργανώνονται από τα Υπουργεία Άμυνας ή άλλες στρατιωτικές δομές.

ΑΡΘΡΟ 5

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εκπονούν, σε ετήσια βάση, το Πρόγραμμα Συνεργασίας για το επόμενο έτος. Προκειμένου να καθοριστεί το Πρόγραμμα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν προτάσεις με τη μορφή αιτημάτων. Οι προτάσεις θα αποστέλλονται στο Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Αρμενίας και το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έως τη 15η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας περιλαμβάνει: την περιγραφή TCOV δραστηριοτήτων, τον αριθμό των συμμετεχόντων, τον τόπο και το χρόνο, των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων, καθώς και άλλες πληροφορίες, κατά περίπτωση.

Τα Προγράμματα Συνεργασίας θα υπογράφονται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Αρμενίας και από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας ή από τους εκπροσώπους τους στη χώρα του κάθε

Συμβαλλόμενου Μέρους, σε εκ περιτροπής βάση, έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 6.

Για τους σκοπούς της εκπόνησης και της εποπτείας της υλοποίησης του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συγκροτήσουν Μόνιμες Ομάδες Εργασίας, οι οποίες θα αποτελούνται από εμπειρογνώμονες και υψηλόβαθμους αξιωματικούς.

Ειδικά θέματα συνεργασίας, σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές που προσδιορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, μπορούν να αποτυπωνονται σε διμερή πρωτόκολλα, τα οποία θα υπογράφονται από τους Αντιπροσώπους των Υπουργών Άμυνας. Εάν κριθεί απαραίτητο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συγκροτούν εξειδικευμένες ομάδες εμπειρογνωμόνων.

ΑΡΘΡΟ 7

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, που προβλέπονται από τα Προγράμματα Στρατιωτικής Συνεργασίας, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας..

Το επισκεπτόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει τα εξής:

Τις ταξιδιωτικές δαπάνες μετ’ επιστροφής, για τις μετακινήσεις της αντιπροσωπείας από το σημείο αναχώρησης μέχρι τον τόπο προορισμού, στο Κράτος υποδοχής.

Τις δαπάνες που σχετίζονται με την προσγείωση, τη στάθμευση, την ασφάλεια, τη συντήρηση και τον ανεφοδιασμό των πολεμικών · αεροσκαφών τα οποία μεταφέρουν τη στρατιωτική αντιπροσωπεία.

Την ημερήσια αποζημίωση για τα μέλη της αντιπροσωπείας / αποστολής.

Την ασφάλιση του προσωπικού έναντι ασθενειών και ατυχημάτων, εάν δεν το προβλέπει η εθνική νομοθεσία της χώρας υποδοχής.·

Τις δαπάνες που σχετίζονται με τη μεταφορά οποιουδήποτε ασθενή στο Κράτος του.

Το Κράτος υποδοχής αναλαμβάνει τα εξής:

Τις δαπάνες που σχετίζονται με τις τοπικές μετακινήσεις των αντιπροσωπειών από το σημείο άφιξης προς το χώρο των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, καθώς και τις δαπάνες διαμονής, πλήρους διατροφής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα διοργανωθούν.

Τις δαπάνες σπουδών σε όλα τα στρατιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με την εκπαίδευση σε εξειδικευμένα αντικείμενα θα καλύπτονται με βάση διμερείς συμφωνίες.

ΑΡΘΡΟ 8

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των πληροφοριών και των δεδομένων που αποκτώνται από τις διμερείς επαφές, συμπεριλαμβανόμενον και των εμπιστευτικών δεδομένων, και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην τα χρησιμοποιούν χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του Συμβαλλόμενου Μέρους το οποίο παρέχει τις πληροφορίες αυτές, καθώς και να μη διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους.

Προφορικές και γραπτές πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία προκύπτουν από τις διμερείς επαφές, θα διαφυλάσσονται σύμφωνα με την ισχύουσα κρατική νομοθεσία του κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους και δεν πρέπει να δημοσιεύονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

ΑΡΘΡΟ 9

Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής των ρηματικών διακοινώσεων, με τις υ7ΐυίες τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώνονται αμοιβαία ως νψυς ιην ολοκλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας.

Η Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα. Οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να καταγγείλει τη Συμφωνία οποτεδήποτε, με γραπτή αναγγελία 90 ημέρες πριν, κοινοποιούμενη στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δια της διπλωματικής οδού.

Σε περίπτωση που υφίστανται οικονομικά ζητήματα ή απαιτήσεις που παραμένουν ανεπίλυτα κατά .το χρόνο της καταγγελίας, οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας οι οποίες σχετίζονται με αυτά τα ζητήματα ή απαιτήσεις θα παραμένουν σε ισχύ, έως ότου τα συγκεκριμένα ζητήματα διευθετηθούν οριστικά.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να τροποποιούν την παρούσα Συμφωνία, με αμοιβαία συναίνεση. Οι τροποποιήσεις θα διατυπώνονται σε ξεχωριστά Πρωτόκολλα, τα οποία θα αποτελόύν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας και θα τίθενται σε ισχύ με την προτεραιότητα που προ βλέπεται στην παρούσα Συμφωνία.

Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να συνεχίσουν να ενεργούν σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας Συμφωνίας.

Υπεγράφη στις 19 Ιανουαρίου 2011 στην Αθήνα, σε δύο αντίτυπα, το καθένα στην ελληνική, αρμενική και αγγλική γλώσσες, όλα τα κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση αποκλίσεων ως προς την ερμηνεία, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.·

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ

(Τίθενται υπογραφές)

(Ακολουθεί το κείμενο στην αγγλική για το οποίο βλέπε στο ΦΕΚ)

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας, που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2017