ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4457/2017
ΦΕΚ 31/Α/13-3-2017
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 16 Ιουνίου 2014, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, στο εξής αναφερόμενες ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη,

Επιθυμώντας να υλοποιήσουν τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την Οικονομική, Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία, που υπεγράφη στο Μπακού, την 26η Ιουλίου 1994,

Θεωρώντας ότι η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της γεωργίας και σε τομείς συναφείς με τη γεωργία, θα είναι αμοιβαίως επωφελής,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελληνική Δημοκρατία, ως κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένώσης, υποχρεούται να τηρεί την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λειτουργεί σύμφωνα με αυτήν,

Συμφώνησαν τα εξής:

Άρθρο 1

Η συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, της βιομηχανίας τροφίμων, της φυτικής παραγωγής, των ελιών και του ελαιολάδου, του καπνού, του βαμβακιού, της καλλιέργειας λαχανικών και φρούτων, της αμπελουργίας και των οίνων, των σπόρων, της αναπαραγωγής και εκτροφής ζώων, των ζωοτροφών, της φυτοπροστασίας και της καταπολέμησης των παρασίτων, των κτηνιατρικών θεμάτων, της μετασυλλεκτικής επεξεργασίας, θα υλοποιείται μέσω:

•της ανταλλαγής επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και τεκμηρίωσης,

•της ανταλλαγής γενετικού και βιολογικού υλικού, από φυτά και από ζώα, για επιστημονικούς σκοπούς,

•της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών επιστημονικής έρευνας,

•της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με τις τεχνικές άρδευσης, τα συστήματα παροχής νερού και τις σύγχρονες τεχνολογίες,

•της ανταλλαγής επισκέψεων εμπειρογνωμόνων και συμβούλων,

•της διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, εμπορικών εκθέσεων και συναντήσεων σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες,

•της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών στους τομείς των προτύπων και των ελέγχων ποιότητας, της επισήμανσης, της εμπορίάς, της βιολογικής παραγωγής, της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, των αγροπεριβαλλογτικών θεμάτων, της διαχείρισης της γης και της χαρτογράφησης,

•της τριμερούς συνεργασίας (με άλλες χώρες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και/ή διεθνείς χρηματοδοτικούς φορείς) για την ανάπτυξη γεωργίας προσανατολισμένης στην αγορά και υποπεριφερειακών προγραμμάτων, τα οποία θα καλύπτουν την παραγωγή, τον μετασυλλεκτικό χειρισμό και τα συστήματα εμπορίας,

•της ενθάρρυνσης των μικτών επιχειρήσεων συνεργασίας μεταξύ του συνεταιριστικού και του ιδιωτικού τομέα των δύο χωρών.

Άρθρο 2

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεργασία και η συνέχεια των σχέσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 1, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συστήνουν μία Ελληνο Αζερική Μικτή Επιτροπή για την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας.

Η «Μικτή Επιτροπή για την συνεργασία στον τομέα της Γεωργίας» θα αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.

Η Μικτή Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για:

•τη διευκόλυνση της υλοποίησης της παρούσας Συμφωνίας,

•την ανασκόπηση και την καταγραφή των εξελίξεων που θα λαμβάνουν χώρα στο μεσοδιάστημα μεταξύ δύο συνόδων της,

•την εξέταση και υιοθέτηση προτάσεων για συνεργασία σε συγκεκριμένα πεδία των τομέων συνεργασίας που αναφέρονται στο Άρθρο 1,

•τη θέσπιση οδηγιών και προτεραιοτήτων, για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Συμφωνίας προς επίτευξη μέχρι την επόμενη σύνοδο,

Η Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται περιοδικά και εναλλακτικά στην Ελλάδα και το Αζερμπαϊτζάν, σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται δια της διπλωματικής οδού.

Άρθρο 3

Όλες οι δαπάνες που θα προκύπτουν από την ανταλλαγή επισκέψεων αντιπροσωπειών, εμπειρογνωμόνων και συμβούλων θα καλύπτονται από την αποστέλλουσα χώρα, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Η χώρα υποδοχής πρέπει να ενημερώνεται για τις επισκέψεις ένα μήνα πριν την άφιξη.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διερευνήσουν τις δυνατότητες εξασφάλισης χρηματοδοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και/ή διεθνείς οργανισμούς και χρηματοδοτικούς φορείς.

Η εκ μέρους των Συμβαλλόμενων Μερών αναλαμβανόμενη οικονομική χρηματοδότηση θα υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών πόρων των δύο πλευρών.

Άρθρο 4

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Γεωργίας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν θα ενεργούν ως συντονιστικές Αρχές για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας.

Αρθρο 5

Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τροποποιείται με αμοιβαία συγκατάθεση. Οιεσδήποτε τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο Άρθρο 6 διαδικασία.

Άρθρο 6

Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της παραλαβής της τελευταίας γραπτής γνωστοποίησης με την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιούν εκατέρωθεν, δια της διπλωματικής οδού, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες, κατά την εσωτερική τους έννομη τάξη, διαδικασίες για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας.

Άρθρο 7

Αυτή η Συμφωνία συνάπτεται για μία περίοδο πέντε (5) ετών και θα ανανεώνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους πέντε (5) ετών, εκτός αν καταγγελθεί εγγράφως, δια της διπλωματικής οδού, από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη λήξη της αρχικής ή οποιασδήποτε επόμενης περιόδου ισχύος της.

ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογραφόμενοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις Κυβερνήσεις των χωρών τους, υπέγραψαν αυτή τη Συμφωνία.

Υπεγράφη στην Αθήνα στις 16 Ιουνίου 2014, σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική, την Αζερική και την Αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας στην ερμηνεία αυτής της Συμφωνίας, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.

(Ακολουθούν υπογραφές)

(Για το κείμενο της συμφωνίας στην αγγλική γλώσσα βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

Άρθρο δεύτερο

Ποσά τα οποία, μετά την ανάκληση της Προκήρυξης 1/2016 του Υπουργού Επικρατείας για τη χορήγηση αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για τη μετάδοση υψηλής ευκρίνειας, είναι επιστρεπτέα στους υπερθεματιστές της διενεργηθείσας δημοπρασίας ως καταβληθέντα για την πρώτη δόση του τιμήματος, παρακρατούνται ή συμψηφίζονται αυτεπαγγέλτως μόνο με ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές ή οφειλές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης, εφόσον ο υπόχρεος συμμορφώνεται με αυτό, και δεν έχουν ανασταλεί. Παρακράτηση ή αυτεπάγγελτος συμψηφισμός με άλλου είδους οφειλές δεν επιτρέπεται. Ποσά τα οποία μέχρι την έκδοση του παρόντος παρακρατήθηκαν ή συμψηφίστηκαν με ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης, εφόσον ο υπόχρεος συμμορφώνεται με αυτό, και δεν έχουν ανασταλεί, δεν επιστρέφονται. Τα υπολειπόμενα ποσά μετά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, καθώς και ποσά που παρακρατήθηκαν ή συμψηφίστηκαν με οφειλές που δεν πληρούν τους όρους του προηγούμενου εδαφίου επιστρέφονται στους δικαιούχους. Για την είσπραξη των επιστρεπτέων ποσών δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Προγράμματα ρύθμισης οφειλών που αναβιώνουν συνεπεία της επιστροφής των ποσών του πρώτου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον ο υπόχρεος συμμορφώνεται με αυτά.

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2017