ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4455/2017
ΦΕΚ 22/Α/23-2-2017
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ (Ε.Μ.Φ.)

Άρθρο 1

1.α. Οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου Λιμένα ή Ξηράς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, διενεργούνται από πρόσωπα που είναι εφοδιασμένα με τη βεβαίωση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3.

β. Ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου στο Λιμένα, νοούνται η οργάνωση και διακίνηση των φορτίων μεταξύ των πλοίων που μεταφέρουν το φορτίο και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή και εξαγωγή είτε για διαμετακόμιση του φορτίου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η επεξεργασία, διακίνηση και προσωρινή αποθήκευση του φορτίου στον αντίστοιχο τερματικό σταθμό μεταφοράς φορτίου και η οποία σχετίζεται άμεσα με τη μεταφορά του φορτίου, με την εξαίρεση της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών).

γ. Ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης των φορτίων στην Ξηρά, νοούνται η οργάνωση και διακίνηση των εξειδικευμένων και ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων από το σημείο εναπόθεσης ή αποθήκευσης προς τα μεταφορικά μέσα και από τα μεταφορικά μέσα στους χώρους εναπόθεσης και αποθηκευσης (Κεντρικές αγορές, Εμπορευματικοί Σταθμοί), με την εξαίρεση της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών).

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 δεν περιλαμβάνονται:

α. Οι λιμενικές ζώνες Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

β. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις από νομικά πρόσωπα που παρείχαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4093/2012, ως παραχωρησιούχοι ή πάροχοι αυτών, λιμενικές υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, εφόσον διατίθεται και συνεχίζει να υφίσταται σύστημα εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας του μόνιμου προσωπικού ή τυχόν συνεργαζόμενων με σύμβαση έργου, που διενεργείται από αναγνωρισμένο φορέα. Οι εργαζόμενοι των παραπάνω νομικών προσώπων και μόνον εφόσον διατηρείται σε ισχύ σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου, θεωρούνται κατά περίπτωση ισοδύναμοι με πρόσωπα που είναι εφοδιασμένα με τη βεβαίωση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 για την άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

γ. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, λιπασμάτων, γεωργικών εφοδίων ή άλλων ειδών που ανήκουν στους παραγωγούς από και προς τους τόπους παραγωγής και από και προς τους χώρους αποθήκευσης για λογαριασμό των παραγωγών.

δ. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις ειδών σε χώρους βιομηχανικής παραγωγής, βιοτεχνικής δραστηριότητας, εμπορευματικά πάρκα και επιχειρηματικά πάρκα, καθώς και σε κέντρα αποθήκευσης και διανομής.

3. Όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες της παραγράφου 1 καθορίζονται και εξειδικεύονται από το εκάστοτε ισχύον Επαγγελματικό Περίγραμμα Φορτοεκφορτωτή Λιμένα και Ξηράς με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

4. Οι φορτοεκφορτωτές μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε μέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος είτε μέσω ομάδων ή ενώσεων ή επιχειρήσεων φορτοεκφορτώσεων είτε να απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας η αμοιβή τους συμφωνείται ελευθέρως με τον φορτοπαραλήπτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Οι κανονισμοί διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών καταρτίζονται με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Σ.Σ.Ε., για μεν τα λιμάνια, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για δε την ξηρά, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι φορτοεκφορτωτές ασφαλίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτού.

Άρθρο 2

1. Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) που συστάθηκε με το ν. 4093/2012 περιλαμβάνει δύο (2) επίπεδα:

α. Το Μητρώο Α΄ (Εισαγωγικό).

β. Το Μητρώο Β΄, το οποίο υποδιαιρείται στα ακόλουθα Μητρώα:

αα. Μητρώο Β΄ – Φορτοεκφορτωτών Λιμένα,

ββ. Μητρώο Β΄ – Φορτοεκφορτωτών Ξηράς και

γγ. Μητρώο Β΄- Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου.

2.α. Το Μητρώο Α΄ αφορά στα πρόσωπα που εκτελούν τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1, με την εξαίρεση του χειρισμού μηχανημάτων και οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, του χειρισμού ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και της διενέργειας εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών, οι οποίες εκτελούνται από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Β΄ φορτοεκφορτωτές.

β. Το Μητρώο Β΄ – Φορτοεκφορτωτών Λιμένα αφορά στα πρόσωπα που εκτελούν τις πάσης φύσεως εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Λιμένα ή την φορτοεκφόρτωση ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων στο Λιμένα.

γ. Το Μητρώο Β΄ – Φορτοεκφορτωτών Ξηράς, αφορά στα πρόσωπα εκείνα που εκτελούν τις πάσης φύσεως εξειδικευμένες ή τις ειδικές ή επικίνδυνες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Ξηράς.

3. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β΄ – Λιμένα, Ξηράς και στο Μητρώο Β΄ Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, εκτελούν τις «εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες» και διακινούν τα «ειδικά ή επικίνδυνα φορτία» κατά περίπτωση, όπως εξειδικεύονται παρακάτω:

α. Ως «εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες» νοούνται οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε μεγάλο ύψος, οι εργασίες κύτους πλοίου, οι εργασίες σύνδεσης/αποσύνδεσης φορτοεκφόρτωσης σε γερανούς, η καθοδήγηση χειριστών γερανού, η εργασία σημειωτή φορτίων και λοιπές εργασίες που συνδέονται με τη φορτοεκφόρτωση που ενέχουν υψηλό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος ή ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της καβόδεσης πλοίων και σκαφών.

β. Ως «ειδικά ή επικίνδυνα φορτία» νοούνται τα φορτία που για τη διακίνησή τους απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας, η εφαρμογή ειδικών τεχνικών ή/και η χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού για το χειρισμό τους κατά τη μεταφορά, τη φορτοεκφόρτωση και τη στοιβασία τους, προκειμένου να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των Διεθνών Κανονισμών περί ασφάλειας των μεταφορών, προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Επικίνδυνα θεωρούνται τα φορτία που ορίζονται ως τέτοια από την ισχύουσα νομοθεσία και τους Διεθνείς Κανονισμούς που διέπουν τον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

4.α. Για την εγγραφή στο Μητρώο Α΄ απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του αιτούντος οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα. Είναι Έλληνας πολίτης ή ομογενής ή πολίτης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 και στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας.

ββ. Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

γγ. Είναι υγιής, βάσει ιατρικής βεβαίωσης από δημόσια υπηρεσία ή ιατρό δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρό συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και

δδ. δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωματεμπορίας, της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και του εμπρησμού.

β. Οι εκτελούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Λιμένα εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Α΄. Οι εκτελούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Ξηράς, εγγράφονται προαιρετικά στο Μητρώο Α΄, εφόσον το επιθυμούν.

5.α. Προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Β΄ – Λιμένα, ο αιτών πρέπει να διαθέτει:

αα. Επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε εκατόν ογδόντα (180) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) του φορτοεκφορτωτή Λιμένα, ή

ββ. επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Λιμένα, σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), και πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Λιμένα, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.), κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα, όπως έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

β. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Β΄ – Λιμένα που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ ισχύουν και για τα πρόσωπα που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρώο Α΄ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6.α. Προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Β΄ – Ξηράς, ο αιτών πρέπει να διαθέτει:

αα. Επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε ογδόντα (80) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), ή

ββ. επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς, σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ), και πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος Πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς, όπως έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

β. Οι μη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄, προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Β΄ – Ξηράς, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, προσκομίζουν και τα δικαιολογητικά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4.

γ. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Β΄ – Ξηράς που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ ισχύουν και για τα πρόσωπα που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρώο Α΄ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

7. Οι εφοδιασμένοι με Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου εν ισχύ, ανεξαρτήτως του χρόνου απόκτησής της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι επιθυμούν να εκτελούν φορτοεκφορτωτικές εργασίες ως Χειριστές Μηχανημάτων ή/και Οχημάτων Φορτοεκφόρτωσης, εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β΄ – Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου και παρέχουν τις υπηρεσίες τους τόσο στο Λιμένα όσο και στην Ξηρά.

8. Δημιουργείται Υπομητρώο Πιστοποιημένων Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς του Μητρώου Β΄, όπου μπορούν να εγγράφονται οι πιστοποιημένοι φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/IEC 17024. Στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων Λιμένα ή Ξηράς μπορούν να συμμετέχουν οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.Φ., στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ήδη εγγεγραμμένοι φορτοεκφορτωτές του Μητρώου Β΄ – Λιμένα ή Ξηράς, με σκοπό την βελτίωση των τεχνικών τους δεξιοτήτων και την προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, την τεχνογνωσία τους σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας.

Άρθρο 3

1.α. Η λειτουργία του Ε.Μ.Φ. ανήκει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών της Διεύθυνσης Αμοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης («υπηρεσία»).

β. Η αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. υποβάλλεται στην υπηρεσία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

2.α. Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής σε έντυπη μορφή, η υπηρεσία εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, εγγράφει τον αιτούντα είτε στο Μητρώο Α΄ είτε σε μία (1) ή περισσότερες από τις κατηγορίες του Μητρώου Β΄ του Ε.Μ.Φ.. Εντός αποκλειστικής δεκαήμερης προθεσμίας από την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών εκδίδεται Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή (βεβαίωση), η οποία ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημέρα έκδοσής της.

β. Με την υποβολή των δικαιολογητικών στην υπηρεσία για την εγγραφή στο Ε.Μ.Φ. η υπηρεσία ενημερώνει άμεσα τον αιτούντα ότι δεν μπορεί να ασκήσει νόμιμα το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς πριν τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης ή την άπρακτη παρέλευση της δεκαήμερης αποκλειστικής προθεσμίας.

γ. Σε περίπτωση μη συνδρομής των σχετικών προϋποθέσεων, η υπηρεσία ενημερώνει αιτιολογημένα τον αιτούντα, εντός δεκαήμερης προθεσμίας, ότι δεν μπορεί να του χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση και, επομένως, εκείνος δεν μπορεί να ασκήσει νόμιμα το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς.

3.α. Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής σε ηλεκτρονική μορφή, η πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής δηλώνεται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα με επιλογή και αποδοχή των σχετικών υποχρεωτικών πεδίων του ηλεκτρονικού συστήματος.

β. Οι κατά τα ανωτέρω δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης επισύροντας τις έννομες συνέπειες, κατά την κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης αναληθών ή ανακριβών στοιχείων.

γ. Μετά τη συμπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεωτικών πεδίων, η εγγραφή γίνεται αυτοματοποιημένα και εκδίδεται η βεβαίωση.

4.α. Ο αιτών υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή του μέχρι την ημέρα υποβολής τους στην υπηρεσία ή μέχρι την ημέρα υποβολής των δηλώσεών του περί πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής του μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

β. Τα δικαιολογητικά έγγραφα εκδίδονται υποχρεωτικά εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την ημέρα υποβολής τους στην υπηρεσία ή πριν την ημέρα των δηλώσεων πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

γ. Ειδικά οι εγγεγραμμένοι μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποχρεούνται να φυλάσσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής τους επί πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής και έκδοσης της βεβαίωσης.

δ. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά, εντός τεθείσας προθεσμίας, στην υπηρεσία, εφόσον ζητηθούν για έλεγχο της νομιμότητας εγγραφής λόγω αρμοδιότητας, δειγματοληπτικού ελέγχου, καταγγελίας ή εισαγγελικής εντολής.

ε. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής, μη υποβολής τους εμπρόθεσμα ή σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής τους για οποιονδήποτε λόγο (ενδεικτικά: απώλεια, καταστροφή, κλοπή, ληστεία, αδυναμία επικοινωνίας λόγω απροειδοποίητης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας – διεύθυνση κατοικίας, αριθμού τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στοιχεία εκπροσώπων ή πληρεξουσίων – και λοιποί λόγοι), ο ελεγχόμενος διαγράφεται και παύει η ισχύς της χορηγηθείσας βεβαίωσης.

5. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να εγγραφεί εκ νέου στο Ε.Μ.Φ., με νέα αυτοτελή διαδικασία εγγραφής, εφόσον, πέρα από τις ως άνω προϋποθέσεις εγγραφής, αποδεδειγμένα δεν διώκεται ή δεν καταδικάστηκε για τα εγκλήματα της ψευδούς δήλωσης, ψευδούς βεβαίωσης, πλαστογραφίας, νόθευσης εγγράφων και λοιπά συναφή εγκλήματα που αφορούν την νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών εγγράφων της προηγούμενης εγγραφής του. Η νέα βεβαίωση η οποία εκδίδεται ισχύει επί πέντε (5) έτη από την ημέρα έκδοσής της.

6. Η ανανέωση της εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. μετά την πάροδο της πενταετούς διάρκειας ισχύος της βεβαίωσης γίνεται με την υποβολή από τον αιτούντα προς την υπηρεσία σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης ότι πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. και ότι συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Είναι Έλληνας πολίτης ή ομογενής ή πολίτης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας.

β. Είναι υγιής, βάσει ιατρικής βεβαίωσης από δημόσια υπηρεσία ή ιατρό δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρό συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

γ. Δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωματεμπορίας, της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και του εμπρησμού.

7. Το Ε.Μ.Φ. λειτουργεί ως δημόσιος κόμβος πιστοποίησης των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, καθώς και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για την απασχόληση στον κλάδο, παρέχοντας ποσοτικά στοιχεία για τις εγγραφές ανά επίπεδο και ανά κατηγορία εγγραφών (Μητρώο Α΄, Μητρώο Β΄ – Υποκατηγορίες, Υπομητρώο).

8. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας διεξάγει μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας όπου απασχολούνται φορτοεκφορτωτές.

9. Η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τους φορτοεκφορτωτές και τους φορτοπαραλήπτες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης, ασφάλειας και προστασίας της υγείας των φορτοεκφορτωτών και της δημόσιας υγείας, καθώς και για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία αυτών.

Άρθρο 4

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Μ.Φ., η διαδικασία και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή, το περιεχόμενο και ο τύπος των χορηγουμένων βεβαιώσεων, η λειτουργία του Υπομητρώου πιστοποιημένων φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες με τις οποίες δύνανται να ενταχθούν, στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, οι εργαζόμενοι στις εξαιρούμενες φορτοεκφορτωτικές εργασίες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της πιστοποίησης, καθώς και το περιεχόμενο, τη διάρκεια, τις διαδικασίες υλοποίησης και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη της πιστοποίησης δεξιοτήτων του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/IEC 17024.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων και οδηγιών ενημέρωσης του ΣΕΠΕ και της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας του Υπουργείου, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, και όποιο άλλο σχετικό θέμα αφορά στην εφαρμογή της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ή την απασχόληση των φορτοεκφορτωτών.

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους, ο έλεγχος από τις λιμενικές αρχές για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην ασφάλεια των λιμένων και της ναυσιπλοΐας.

4. Τα τυχόν πάσης φύσεως δικαιώματα, αμοιβές και αποζημιώσεις υπέρ φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων με τα οποία επιβαρύνονται τα φορτία και πλοία κατά τις φορτοεκφορτώσεις στα λιμάνια δύνανται να καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 5

Μεταβατικές διατάξεις

Οι Βεβαιώσεις Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή, που χορηγήθηκαν στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Β΄ του Ε.Μ.Φ., σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, ii)ε) της με αριθμ. 9944/734/28.3.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1104), εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι οι φορτοεκφορτωτές που επιθυμούν την παραμονή τους στο Ε.Μ.Φ. – Μητρώο Β΄ θα υποβάλλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, λογαριασμό ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, με οριστική εγγραφή, από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία, σύμφωνα με τους όρους είτε των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 είτε των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 2. Η μη προσκόμιση του παραπάνω δικαιολογητικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, έχει ως αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη διαγραφή των πιο πάνω εγγεγραμμένων από το Ε.Μ.Φ..

Η παραμονή στο Μητρώο Β΄ είτε ως φορτοεκφορτωτή Λιμένα είτε ως φορτοεκφορτωτή Ξηράς, πραγματοποιείται κατ’ αντιστοιχία με την ήδη χορηγηθείσα Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή, η οποία, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εξακολουθεί να ισχύει επί πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης.

Άρθρο 6

Καταργούμενες διατάξεις

1. Οι παράγραφοι 1 έως 8 και 10 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργούνται.

2. Οι υπουργικές αποφάσεις 9944/734 (Β΄1104), 460/15662 (Β΄1225), 15107/437 (Β΄1230), 9296/300 (Β΄749) καταργούνται και αντικαθίστανται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7

Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

1. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), αναγνωρισμένοι με ειδική νομοθετική ρύθμιση φορείς, παραρτήματα διεθνών Μ.Κ.Ο., που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (Α΄ 245), όπως ισχύει, υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Συνιστάται και λειτουργεί στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α΄245) Εθνικό Μητρώο ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Εθνικό Μητρώο), που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

3. Οι φορείς της παραγράφου 1 υποχρεούνται να εγγράφονται ως χρήστες του Εθνικού Μητρώου. Κατά την εγγραφή τους δηλώνουν τις κάτωθι πληροφορίες:

α. ταυτότητα του φορέα, όπως επωνυμία, γεωγραφική εμβέλεια δράσης,

β. στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα, όπου απαιτείται,

γ. παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας,

δ. αριθμός ωφελούμενων – ληπτών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,

ε. αριθμός και ειδικότητες εργαζομένων και προσωπικού παροχής εθελοντικών υπηρεσιών,

στ. οικονομικά στοιχεία, όπως πόροι χρηματοδότησης, στοιχεία ισολογισμού και απολογισμού,

ζ. ακίνητη και κινητή περιουσία,

η. δυναμικότητα θέσεων, κλινών.

Οι εγγεγραμμένοι φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο το ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων.

4.α. Υπεύθυνος επεξεργασίας των τηρούμενων στο Εθνικό Μητρώο στοιχείων ορίζεται η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έως τη δημοσίευση των αποφάσεων τοποθέτησης Προϊσταμένου και Προϊσταμένων Τμημάτων στις οργανικές μονάδες της ανωτέρω Διεύθυνσης, υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης.

β. Πρόσβαση στα τηρούμενα στοιχεία της παραγράφου 3 έχουν ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας, ο Γενικός Διευθυντής Πρόνοιας και εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, όπως προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.

5.α. Στους φορείς της παραγράφου 1, στους οποίους χορηγείται, βάσει ειδικών διατάξεων, άδεια ίδρυσης και, μεταγενέστερα, άδεια λειτουργίας παροχής οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2345/1995 (Α΄213), όπως ισχύει, η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο.

β. Σε περίπτωση έκδοσης ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον έχει προηγηθεί η εγγραφή του οικείου φορέα στο Εθνικό Μητρώο.

6. Με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου χορήγησης άδειας λειτουργίας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, κατά το άρθρο 1 του ν. 2345/1995, η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της σχετικής αίτησης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός μηνός από την έκδοσή της, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή ή μη του αιτούντος φορέα στο Εθνικό Μητρώο.

7. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής οφείλει, όπως εντός μηνός από τη διαπίστωση της παράλειψης ενημέρωσης ή της πλημμελούς ενημέρωσης του Εθνικού Μητρώου εκ μέρους των φορέων της παραγράφου 1, να ενημερώνει εγγράφως τις διοικήσεις αυτών, τάσσοντας προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μετά το πέρας του διμήνου ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του φορέα.

8. Οι φορείς της παραγράφου 1, που ήδη λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, υποχρεούνται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 10 να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.

9.α. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ΄του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 (Α΄50), όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του παρόντος άρθρου οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2472/1997.

β. Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων του Εθνικού Μητρώου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί τήρησης αρχείου δημοσίων υπηρεσιών.

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Εθνικού Μητρώου, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής των ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ζητήματα απευθείας ενημέρωσης του Εθνικού Μητρώου, η διαδικασία όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης ή πλημμελούς ενημέρωσης από τους υπόχρεους, οργανωτικά και τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων του παρόντος άρθρου, όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα, χρήση τεχνικών ανωνυμοποίησης, και κάθε άλλο θέμα συναφές με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

Παράταση επικουρικού προσωπικού Κ.Ε.Α.Τ.

Η θητεία του επικουρικού προσωπικού, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) του π.δ. 265/1997 (Α΄ 74) και του οποίου οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από 9.2.2017 έως και 23.5.2017, παρατείνεται μέχρι τις 30.9.2017, υπό τον όρο της κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης από τον προϋπολογισμό του Κ.Ε.Α.Τ..

Άρθρο 9

Το άρθρο 11 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές του ν. 4314/2014 συνεργάζονται με τις υπηρεσίες της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 για την εκατέρωθεν διαβίβαση δεδομένων και αναφορών για συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19.».

Άρθρο 10

Τροποποίηση Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.)

1. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007, Α΄245) αντικαθίσταται, ως εξής:

«α) Η υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας σε θέματα Συστημάτων Πληροφορικής, σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων τους, καθώς και η μελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των λοιπών φορέων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής.».

2. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007) αντικαθίσταται, ως εξής:

«α) αναπτύσσει έναντι αμοιβής Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Υπουργείο Υγείας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στους λοιπούς φορείς υγείας και πρόνοιας,».

3. Η διάταξη της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007) αντικαθίσταται, ως εξής:

«β) διενεργεί, για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Υγείας, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους λοιπούς φορείς υγείας και πρόνοιας ή σε συνεργασία με αυτούς, τους διαγωνισμούς για τη μελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών σύμφωνα με τα παραπάνω,».

4. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007) αντικαθίσταται, ως εξής:

«α) έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών, που παρέχει στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Υπουργείο Υγείας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στους λοιπούς φορείς υγείας και πρόνοιας ή και σε άλλους φορείς του Δημοσίου, καθώς και σε οιασδήποτε νομικής μορφής φορείς αλλοδαπού Δημοσίου.».

5. Η διάταξη του εδαφίου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007) αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Η Εταιρεία συνάπτει σύμβαση με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Υγείας, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία, καθώς και με φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Υπουργείο Υγείας για τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, με απευθείας ανάθεση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.».

Άρθρο 11

Παράταση προθεσμίας

Η προθεσμία που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 57 του ν. 4430/2016 (Α΄205) παρατείνεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του έτους 2017.

Άρθρο 12

Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»

1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει διατροφικό πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Σχολικά Γεύματα» (Πρόγραμμα).

2. Το Πρόγραμμα έχει ως περιεχόμενο την εξυπηρέτηση αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης με την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 107 έως 110 του ν. 4412/2016 (Α΄147).

3. Η εφαρμογή του Προγράμματος τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έως τη δημοσίευση των αποφάσεων τοποθέτησης Προϊσταμένου και Προϊσταμένων Τμημάτων στις οργανικές μονάδες της ανωτέρω Διεύθυνσης, η αρμοδιότητα εποπτείας και ελέγχου παραμένει στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης.

4. Οι συμβάσεις με αντικείμενο τη δωρεάν παροχή σχολικών γευμάτων του Προγράμματος προκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι προδιαγραφές, οι γενικοί κανόνες, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια υλοποίησης του Προγράμματος ορίζονται στην προκήρυξη της παρούσας παραγράφου. Για τις ανάγκες πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης του Προγράμματος και την καλύτερη εξειδίκευση των όρων της ανωτέρω προκήρυξης είναι δυνατή, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., είναι κατώτερη από τα όρια της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.

5. Οι δαπάνες για τις δράσεις του Προγράμματος καλύπτονται από πιστώσεις είτε του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είτε του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ως άνω Υπουργείου.

Άρθρο 13

Μετά την παρ. 19 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) προστίθεται παράγραφος 20, ως εξής:

«20. Μεταβατική διάταξη. Παρατείνεται, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επόμενων εδαφίων, για τρία (3) έτη, εκτός εάν ορισθεί μικρότερο χρονικό διάστημα με την κοινή απόφαση του πέμπτου εδαφίου, η θητεία των προσληφθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, πυροσβεστών πενταετούς θητείας, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρμόδια Συμβούλια προκειμένου να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δυνάμει της παραγράφου 8 του παρόντος. Μετά το πέρας της παράτασης του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνεται αυτοδικαίως η διαδικασία ένταξης στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, χωρίς να απαιτείται νέα κρίση. Οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων οργανικών θέσεων της ειδικής κατηγορίας πυροσβεστών πενταετούς θητείας. Με όμοιο διάταγμα απονέμεται ο βαθμός του πυροσβέστη, για όλες τις συνέπειες σε σχέση με την επετηρίδα και τις βαθμολογικές προαγωγές, με αναδρομική ισχύ από την 9η Φεβρουάριου 2017.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω ένταξη και πριν την παρέλευση τριετίας.

Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.

Οι υπαγόμενοι στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις των παραγωγικών σχολών του Σώματος, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα που απαιτεί ο νόμος για τους πυροσβέστες.

Μέχρι την ένταξή τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, οι υπαγόμενοι στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου που αποτελούν ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό, μπορούν να απασχολούνται με υπερωρίες, κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, με πλήρη καθήκοντα για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Σώματος, με τις αποζημιώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους Α΄ και Β΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τις ανάγκες της υπηρεσίας, μπορεί να διενεργούνται μεταθέσεις και αποσπάσεις και γι’ αυτήν την κατηγορία προσωπικού, σύμφωνα με τον κανονισμό μεταθέσεων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης.».

Άρθρο 14

Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)

Στην παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής:

«γ. Η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 2.».

Η ανωτέρω περίπτωση γ΄ ισχύει από 1.1.2017.

Άρθρο 15

Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)

Στο άρθρο 73 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:

«4. Το Ν.Α.Τ. και ο Ο.Γ.Α. επιχορηγούνται για τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, τη λειτουργία τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.».

Η ανωτέρω παράγραφος 4 ισχύει από 1.1.2017.

Άρθρο 16

Προκαταβολές προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας

Η παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) αντικαθίσταται ως εξής:

«8.α. Το Ελληνικό Δημόσιο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να χορηγεί χρηματικές προκαταβολές σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και μέχρι την εξόφλησή τους. Οι προκαταβολές αυτές επιστρέφονται ή συμψηφίζονται κατά το μέρος και το χρόνο εξόφλησης των οφειλών αυτών.

β. Προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος των χρηματικών προκαταβολών, το συνολικό ύψος των κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο οφειλών βεβαιώνεται είτε με επίσημα έγγραφα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είτε με επίσημα έγγραφα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε με επίσημα αντίγραφα τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί χρηματικές προκαταβολές σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και μέχρι του ύψους της αντίστοιχης συνολικής δαπάνης του προηγούμενου οικονομικού έτους. Οι προκαταβολές αυτές επιστρέφονται μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων από τους φορείς και σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος της οικονομικής χρήσης κατά την οποία καταβλήθηκαν.

δ. Προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος των χρηματικών προκαταβολών, το συνολικό ύψος των κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρεώσεων βεβαιώνεται είτε από τα επίσημα στοιχεία των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης είτε με επίσημα έγγραφα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.».

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος ξεκινά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017