ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4454/2017
ΦΕΚ 20/Α/20-2-2017
Κύρωση της σύμβασης για τον κεντρικό τελωνισμό, όσον αφορά την κατανομή των εθνικών εξόδων είσπραξης που παρακρατούνται κατά τη διάθεση των παραδοσιακών ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό της Ε.Ε..

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση για τον κεντρικό τελωνισμό, όσον αφορά την κατανομή των εθνικών εξόδων είσπραξης που παρακρατούνται κατά τη διάθεση των παραδοσιακών Ιδίων Πόρων στον προϋπολογισμό της Ε.Ε., που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 10 Μαρτίου 2009, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ

για τον κεντρικό τελωνισμό, όσον αφορά την κατανομή των εθνικών εξόδων είσπραξης που παρακρατούνται κατά τη διάθεση των παραδοσιακών ιδίων πόρων στον προϋπολογισμο της ΕΕ (2009/C 92/01)

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007. για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής «η απόφαση»),

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριδ. 1150/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Μα’ίου 2000, σχετικά με την εφαρμογή της προαναφερόμενης απόφασης για το σύστημα των ιδίων πόρων (εφεξής «ο κανονισμός»),

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ο κεντρικός τελωνισμός, και άλλες απλουστεύσεις των τελωνειακών διατυπώσεων, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αρι9. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εφεξής «ο εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας») μπορούν να συμβαλουν στη δημιουργία ευνοϊκών συνδηκών για το εμπόριο,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η ενιαία άδεια, όπως ορίζεται στο άρ9ρο 1 παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, παρέχει τα ίδια ωφελήματα για την περίοδο μέχρι την έναρξη εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δήλωση του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2007, για την κατανομή των εξόδων είσπραξης των δασμών, τον ΦΠΑ και τα στατιστικά στοιχεία του συστήματος κεντρικού τελωνισμού, και τη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2007, για την αξιολόγηση της· λειτουργίας του συστήματος κεντρικού τελωνισμού,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα άρθρα 17 και 120 του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα, τα οποία προβλέπουν, αντίστοιχα, ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι τελωνειακές αρχές ισχύουν σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος χης Κοινότητας, και ότι τα αποτελέσματα της επαλήθευσης έχουν την ίδια αποδεικτική αξία σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

(1)Η διαχείριση του συστήμιαος κεντρικού τελωνισμού, η οποία μπορεί να συνδυάζεται με απλουστεύσεις των τελωνειακών διατυπώσεων, όταν τα εμπορεύματα διασαφίζονται για 6έση σε ελεύθερη κυκλοφορία σε ένα κρότος μέλος αλλά προσκομίζονται στο τελωνείο σε άλλο κράτος μέλος, συνεπάγεται διοικητικά έξοδα και για τα δύο κράτη μέλη. Αυτό δικαιολογεί μερική ανακατανομή των εξόδων είσπραξης τα οποία παρακρατούνται όταν οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι διατίδενται στον κοινοτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τον κανονισμό.

(2)Η ανακατανομή αυτή, την οποία πραγματοποιεί το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο κατατίθεται η κλωναακή διασάφηση υπέρ του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα, αντιστοιχεί συνολικά στο 50 % των παρακρατούμενων εξόδων είσπραξης.

(3)Για την εύρυθμη εφαρμογή της ανακατανομής των εξόδων είσπραξης απαιτείται η θέσπιση των ειδικών διαδικασιών, υπό μορφή σύμβασης μπαξυ των συμβαλλόμενοι μερών.

(4)Η παρούσα σύμβαση πρέπει να εφαρμόζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες και

διαδικασίες τους, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο I

1.Με την παρούσα σύμβαση ορίζονται οι διαδικασίες ανακατανομής των εξόδων είσπραξης κατά τη διάθεση των παραδοσιακών ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, τις οποίες ακολουθούν τα συμβαλλόμενη μέρη σε περίπτωση κεντρικού τελωνισμού κατά την έννοια του άρθρου 106 του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα, όταν τα εμπορεύματα διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία σε ένα κράτος μέλος αλλά προσκομίζονται στο τελωνείο σε άλλο κράτος μέλος.

2.Οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται και όταν η έννοια του κιτρικού τελωνισμού συνδυάζεται με απλουστεύσεις που καθιερώνονται σύμφωνα με. τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

3.Οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται και στην ενιαία άδεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «άδεια»: άδεια εκδιδόμενη από τις τελωνειακές αρχές η οποία επιτρέπει τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου είναι εγκατεστημένος ο κάτοχος της άδειας, ανεξάρτητα από το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα·

β) «τελωνειακές αρχές έκδοσης της άδειας»: οι τελωνειακές αρχές του συμμετέχοντος κράτους μέλους οι οποίες επιτρέπουν τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου είναι εγκατεστημένος ο κάτοχος της άδειας, .ανεξάρτητα από το τελωνεία στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα·

γ) «επικουρικές τελωνειακές αρχές»: οι τελωνειακές αρχές του συμμετέχοντος κράτους μέλους οι οποίες επικουρούν τις τελωνειακές αρχές έκδοσης της άδειας κατά την εποπτεία της διαδικασίας και την παράδοση των εμπορευμάτων·

δ) «εισαγωγικοί δασμοί»: οι δασμοί που πρέπει να καταβληθούν κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων

ε) «έξοδα είσπραξης»: τα ποσά τα οποία τα κράτη μέλη δικαιούνται να παρακρατούν σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 της απόφασης ή με αντίστοιχη διάταξη άλλης μεταγενέστερης απόφασης που την αντικαθιστά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Άρθρο 3

1.Το κράτος μέλος των τελωνειακών αρχών έκδοσης της άδειας κοινοποιεί στο κράτος μέλος των επικουρικών τελωνειακών· αρχών, με ηλεκτρονικά μέσα, ή, ελλείψει αυτών, με άλλα κατάλληλα μέσα, τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το προς ανακατανομή ποσό των εξόδων είσπραξης.

2.Οι επικουρικές τελωνειακές αρχές κοινοποιούν στις τελωνειακές αρχές έκδοσης της άδειας:

α) το όνομα και τη διεύθυνση της αρχής που είναι αρμόδια για την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

β) τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίον θα κατατεθεί το προς ανακατανομή ποσό των εξόδων είσπραξης.

3.Οι σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι οι εξής:

α) τα αναγνωριστικά στοιχεία της άδειας·

β) η ημερομηνία κατά την οποία πιστώνεται το ποσό των βεβαιωθέντων ιδίων πόρων σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού·

γ) το διατιθέμενο ποσό ιδίων πόρων, λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων επιστροφών ή των μετά τον εκτελωνισμό εισπράξεων εισαγωγικών δασμών

δ) το ποσό των παρακρατηθέντων εξόδων είσπραξης.

Άρθρο 4

Το ποσό των εξόδων είσπραξης που πρέπει να ανακατανεμηθεί από το κράτος μέλος των τελωνειακών αρχών έκδοσης της άδειας στο κράτος μέλος των επικουρικών τελωνειακών αρχών ισούται προς το πενήντα τοις εκατό (50 %) του ποσού των παρακρατούμενων εξόδων είσπραξης.

Άρθρο 5

1.Το ποσό που αναφέρεται στο άρδρο 4 καταβάλλεται εντός του μηνός κατά τη διάρκεια του οποίου το ποσό των βεβαιωθέντων ιδίων πόρων πιστώθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού.

2.Στο ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 επιβάλλονται τόκοι υπερημερίας από την ημερομηνία λήξης της οριζόμενης περιόδου μέχρι την ημερομηνία! πληρωμής.

Το επιτόκιο του τόκου υπερημερίας υπολογίζεται βάσει του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πλέον πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησής της που πραγματοποιήθηκε πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου («επιτόκιο αναφοράς»), προσαυξημένου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Εάν το κράτος μέλος των τελωνειακών αρχών έκδοσης της άδειας δη’ συμμετέχει στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, το προαναφερόμενο επιτόκιο αναφοράς είναι το αντίστοιχο επιτόκιο που ορίζεται από την ε3νική του κεηρική τράπεζα. Σε αυτήν την περίπτωση, το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου εφαρμόζεται κατά το επόμενο εξάμηνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 6

Οι διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή τη λειτουργία της παρούσας σύμβασης επιλύονται ει δυνατόν μέσω διαπραγματεύσεων. Εάν δεν εξευρεθεί λύση εντός τριών μηνών, τα ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να επιλέγουν, με κοινή συμφωνία, έναν διαμεσολαβητή για την επίλυση της διαφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7

1.Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργεί ως θεματοφύλακας της παρούσας σύμβασης.

2.Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να γίνουν συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας σύμβασης εφόσον καταθέσουν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράξη επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης αφού ολοκληρωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση της παρούσας σύμβασης.

3.Η παρούσα σύμβαση αρχίζει να ισχύει ενενήντα ημέρες αφότου το τελευταίο υπογράφον κράτος μέλος δηλώσει ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι εσωτερικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκρισή της. Εν τω μεταξύ, πάντως, κάδε κράτος μέλος που έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες αυτές μπορεί να δηλώσει ότι θα εφαρμόζει τη σύμβαση στις σχέσεις του με τα κράτη μέλη που θα έχουν προβεί στην ίδια δήλωση, όσον αφορά τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης.

4.Από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας σύμβασης μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, οι διατάξεις της υπερισχύουν όλων των διοικητικών ρυθμίσεων μεταξύ κρατών μελών οι οποίες αφορούν την ανακατανομή ποσών εξόδων είσπραξης σε καταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 8

1.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας σύμβασης, ιδίως όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος αντιμετωπίζει σοβαρές δημοσιονομικές απώλειες λόγο) της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποστέλλονται στο θεματοφύλακα που αναφέρεται στο άρθρο 7 ο οποίος και τις κοινοποιεί στα συμβαλλόμενα μέρη.

2.Οι τροποποιήσεις εγκρινονται με κοινή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

3.Οι τροποποιήσεις που εγκρινονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 7.

Άρθρο 9

Η παρούσα σύμβαση επανεξετάζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα και, εφόσον απαιτείται, τροποποιείται βάσει της επανεξέτασης αυτής σύμφωνα με το άρθρο. 8.

Άρθρο 10

1.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αποστέλλοντας σχετική ειδοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης καταγγελίας από τον Γενικό Γραμματέα.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση.

Έγινε στις Βρυξέλλες, τη δέκατη ημέρα του Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα, σε ένα και μοναδικό αντίτυπο στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβάκική, σλοβενική. σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Το πρωτότυπο κατατέθηκε στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Ακολουθεί το κείμενο στην Αγγλική γλώσσα για το οποίο βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017