ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4436/2016
ΦΕΚ 218/Α/28-11-2006
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014.

Άρθρο Μόνο
Κυρώνεται ο Απολογισµός Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονοµικού έτους 2014, ως ακολούθως:
(Ακολουθούν πίνακες για τους οποίους βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

4436fek

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 21 Nοεμβρίου 2016