ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4426/2016
ΦΕΚ 187/Α/6-10-2016

Κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία των Παρισίων στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που κυρώθηκε με το N. 2205/1994 (Α’60), η οποία υιοθετήθηκε στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στην 21η Συνδιάσκεψη των Μερών της Σύμβασης και υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 22 Απριλίου 2016 και το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

PARIS AGREEMENT
(Ακολουθεί το κείμενο στην Αγγλική για το οποίο βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Τα Μέρη της παρούσας Συμφωνίας,
Ως Μέρη της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή εφεξής καλούμενη «η Σύμβαση»,
Σύμφωνα με την Πλατφόρμα Ενισχυμένης Δράσης του Ντέρμπαν η οποία θεσπίστηκε με την απόφαση 1/CP. 17 της Συνδιάσκεψης των Μέρων κατά τη δέκατη έβδομη συνεδρίασή της,
Για την επίτευξη του στόχου της Σύμβασης, και με γνώμονα τις αρχές της, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ισότητας και των κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και αντίστοιχων δυνατοτήτων, στο πλαίσιο διαφορετικών εθνικών συνθηκών,
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια αποτελεσματική και προοδευτική αντιμετώπιση της επείγουσας απειλής της κλιματικής αλλαγής με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις,
Αναγνωρίζοντας επίσης τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις ειδικές συνθήκες των αναπτυσσόμενων χωρών Μερών, ιδίως δε εκείνων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση,
Λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και την ειδική κατάσταση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και τη μεταφορά τεχνολογίας,
Αναγνωρίζοντας ότι τα Μέρη μπορεί να επηρεαστούν όχι μόνο από την κλιματική αλλαγή, αλλά και από τις επιπτώσεις των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της,
Τονίζοντας την εγγενή σχέση που έχουν οι δράσεις για την κλιματική αλλαγή, τα μέτρα αντιμετώπισης της και οι επιπτώσεις της με την ισότιμη πρόσβαση στην βιώσιμη ανάπτυξη και στην εξάλειψη της φτώχειας, Αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη προτεραιότητα της διασφάλισης επισιτιστικής ασφάλειας και της εξάλειψης της πείνας, καθώς και τον ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα των συστημάτων παραγωγής τροφίμων σε σχέση με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, Λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές μιας δίκαιης μετάβασης του εργατικού δυναμικού στη νέα κατάσταση και της δημιουργίας θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας και υψηλής ποιότητας θέσεων απασχόλησης σύμφωνα με τις εθνικά καθορισμένες αναπτυξιακές προτεραιότητες, Αναγνωρίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί κοινό μέλημα της ανθρωπότητας, τα Μέρη θα πρέπει, κατά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, να σέβονται, να προωθούν και να εξετάζουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα στην υγεία, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, των τοπικών κοινοτήτων, των μεταναστών, των παιδιών, των ατόμων με αναπηρίες και των προσώπων τα οποία βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και το δικαίωμα στην ανάπτυξη, καθώς και την ισότητα των φύλων, τη χειραφέτηση των γυναικών και την ισότητα μεταξύ γενεών.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διατήρησης και της ενίσχυσης, κατά περίπτωση, των καταβόθρων και των ταμιευτήρων και των αερίων του θερμοκηπίου που αναφέρονται στη Σύμβαση,
Επισημαίνοντας τη σημασία της διασφάλισης της ακεραιότητας όλων των οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ωκεανών, και της προστασίας της βιοποικιλότητας, η οποία αναγνωρίζεται από μερικούς πολιτισμούς ως Μητέρα Γη, και επισημαίνοντας τη σημασία που έχει για ορισμένους η έννοια της «κλιματικής δικαιοσύνης», κατά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
Επιβεβαιώνοντας τη σημασία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της ευαισθητοποίησης του κοινού, της συμμετοχής του κοινού, της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες και της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα σε σχέση με τα θέματα που εξετάζονται στην παρούσα Συμφωνία,
Αναγνωρίζοντας τη σημασία των δεσμεύσεων όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και των διαφόρων εμπλεκομένων εταίρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες των Μερών, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
Αναγνωρίζοντας επίσης ότι τα βιώσιμα πρότυπα διαβίωσης, κατανάλωσης και παραγωγής, στα οποία πρωτοστατούν οι ανεπτυγμένες χώρες Μέρη, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής,
Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Γ ια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της Σύμβασης. Επιπλέον: α) «Σύμβαση»: η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή η οποία υιοθετήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 9 Μαΐου 1992′ β) «Συνδιάσκεψη των Μερών»: η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης, γ) «Μέρος»: Συμβαλλόμενο Μέρος της παρούσας Συμφωνίας.

Άρθρο 2
1.Η παρούσα Συμφωνία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εφαρμογής της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της, αποσκοπεί στην ενίσχυση της παγκόσμιας ανταπόκρισης στην απειλή της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και των προσπαθειών για την εξάλειψη της φτώχειας, μεταξύ άλλων: α) Μέσω της διατήρησης της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και της συνέχισης των προσπαθειών για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής’ β) μέσω της αύξησης της ικανότητας προσαρμογής στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και της ανάπτυξης χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με τρόπο που δεν απειλεί την παραγωγή τροφίμων’ και
γ) καθιστώντας τις χρηματοδοτικές ροές συμβατές με την κατεύθυνση της ανάπτυξης χαμηλών εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.
2.Η παρούσα Συμφωνία θα εφαρμοστεί κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει την αρχή της ισότητας και των κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και αντίστοιχων δυνατοτήτων, στο πλαίσιο διαφορετικών εθνικών συνθηκών.

Άρθρο 3
Στο πλαίσιο των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών για την παγκόσμια αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όλα τα Μέρη θα πρέπει να αναλάβουν και να γνωστοποιήσουν φιλόδοξες προσπάθειες όπως ορίζεται στα άρθρα 4,7, 9, 10, 11 και 13, με σκοπό την επίτευξη του στόχου της παρούσας Συμφωνίας όπως ορίζεται στο Άρθρο 2. Οι προσπάθειες όλων των Μερών θα αντιπροσωπεύουν μια διαχρονική εξέλιξη, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη υποστήριξης των αναπτυσσόμενων χωρών Μερών για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας.

Άρθρο 4
1.Προκειμένου να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος της θερμοκρασίας που ορίζεται στο Άρθρο 2, τα Μέρη επιδιώκουν την επίτευξη των παγκόσμιων ανώτατων ορίων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το συντομότερο δυνατό, αναγνωρίζοντας ότι για την επίτευξη των εν λόγω ορίων θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για τις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη, και την εφεξής ταχεία μείωσή τους σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και των απορροφήσεων από τους υποδοχείς (καταβόθρες) αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό αυτού του αιώνα, βάσει της ισότητας και στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και των προσπαθειών εξάλειψης της φτώχειας.
2.Κάθε Μέρος καταρτίζει, γνωστοποιεί και τηρεί διαδοχικές εθνικά καθορισμένες συνεισφορές που προτίθεται να επιτύχει. Τα Μέρη επιδιώκουν εγχώρια μέτρα μετριασμού, με σκοπό την επίτευξη των στόχων των εν λόγω συνεισφορών.
3.Η διαδοχική εθνικά καθορισμένη συνεισφορά κάθε Μέρους θα αντιπροσωπεύει μια πρόοδο πέρα από την τρέχουσα εθνικά καθορισμένη συνεισφορά του Μέρους τη δεδομένη στιγμή και θα αντικατοπτρίζει την υψηλότερη δυνατή φιλοδοξία του, καθώς και τις κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες και αντίστοιχες δυνατότητες του, στο πλαίσιο διαφορετικών εθνικών συνθηκών.
4.Οι ανεπτυγμένες χώρες Μέρη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να πρωτοστατούν αναλαμβάνοντας απόλυτους στόχους μείωσης των εκπομπών που θα αφορούν ευρύτερα στο σύνολο της οικονομίας. Οι αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ενισχύουν τις προσπάθειες μετριασμού, και ενθαρρύνονται να στρέφονται με την πάροδο του χρόνου προς τους στόχους μείωσης ή περιορισμού των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας, στο πλαίσιο διαφορετικών εθνικών συνθηκών.
5.Θα πρέπει να παρέχεται υποστήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη για την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου, σύμφωνα με τα Άρθρα 9,10 και 11, αναγνωρίζοντας ότι η ενισχυμένη υποστήριξη για τις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη θα επιτρέψει μεγαλύτερο βαθμό φιλοδοξίας στις δράσεις τους.
6.Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη μπορούν να προετοιμάσουν και να γνωστοποιούν στρατηγικές, σχέδια και δράσεις για ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις δικές τους ιδιαίτερες συνθήκες.
7.Τα κοινά οφέλη του μετριασμού τα οποία προκύπτουν από τις δράσεις προσαρμογής των Μερών και/ή τα σχέδια οικονομικής διαφοροποίησης μπορούν να συμβάλουν στα αποτελέσματα μετριασμού βάσει του παρόντος Άρθρου.
8.Κατά τη γνωστοποίηση των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών τους, όλα τα Μέρη πρέπει να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για τη σαφήνεια, διαφάνεια και κατανόηση σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1/CP.21 καθώς και τυχόν σχετικές αποφάσεις της Συνδιάσκεψης των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων.
9.Κάθε Μέρος γνωστοποιεί μια εθνικά καθορισμένη συνεισφορά ανά πενταετία σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1/CP.21 και τυχόν σχετικές αποφάσεις της Διάσκεψης των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων και ενημερώνεται από τα αποτελέσματα του παγκόσμιου απολογισμού που αναφέρεται στο Άρθρο 14.
10.Η Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων θα εξετάζει τα κοινά χρονοδιαγράμματα για τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές κατά την πρώτη συνεδρίασή της.
11.Ένα Μέρος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να προσαρμόζει την ισχύουσα εθνικά καθορισμένη συνεισφορά του με στόχο την ενίσχυση του επιπέδου φιλοδοξίας του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν στη Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων.
12.Οι εθνικά καθορισμένες συνεισφορές που γνωστοποιούνται από τα Μέρη θα καταχωρούνται σε δημόσιο μητρώο που τηρείται από τη Γραμματεία.
13.Τα Μέρη λογοδοτούν για τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους. Κατά την αποτίμηση των ανθρωπογενών εκπομπών και απορροφήσεων που αντιστοιχούν στις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους, τα Μέρη προωθούν την περιβαλλοντική ακεραιότητα, διαφάνεια, ακρίβεια, πληρότητα, συγκρισιμότητα και συνοχή, και εξασφαλίζουν την αποφυγή διπλών καταγραφών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που υιοθετήθηκαν από τη Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων.
14.Στο πλαίσιο των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών τους, κατά την αναγνώριση και υλοποίηση δράσεων μετριασμού σχετικά με τις ανθρωπογενείς εκπομπές και απορροφήσεις, τα Μέρη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, τις υπάρχουσες μεθόδους και κατευθύνσεις στο πλαίσιο της Σύμβασης, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 13 του παρόντος Άρθρου.
15.Τα Μέρη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας τις ανησυχίες των Μερών των οποίων οι οικονομίες έχουν πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις των μέτρων αντιμετώπισης, ιδίως των αναπτυσσόμενων χωρών Μερών.
16.Τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης και των κρατών μελών τους, τα οποία έχουν καταλήξει σε συμφωνία για από κοινού δράση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, γνωστοποιούν στη γραμματεία τους όρους της εν λόγω συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου εκπομπών που αναλογεί σε κάθε Μέρος στο πλαίσιο της σχετικής χρονικής περιόδου, κατά την γνωστοποίηση των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών τους. Η γραμματεία ενημερώνει με τη σειρά της τα Μέρη και τους υπογράφοντες της Σύμβαση σχετικά με τους όρους της εν λόγω συμφωνίας.
17.Κάθε μέρος τέτοιας συμφωνίας είναι υπεύθυνο για το επίπεδο εκπομπών του όπως ορίζεται στη συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 16 του παρόντος Άρθρου σύμφωνα με τις παραγράφους 13 και 14 του παρόντος Άρθρου και τα Άρθρα 13 και 15.
18.Εάν τα Μέρη που ενεργούν από κοινού, το πράττουν στο πλαίσιο ή από κοινού με, κάποιο οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης ο οποίος είναι και ο ίδιος Μέρος της παρούσας Συμφωνίας, κάθε Κράτος μέλος του εν λόγω οργανισμού περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης ξεχωριστά και από κοινού με τον οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης είναι υπεύθυνο για το επίπεδο εκπομπών του όπως ορίζεται στη συμφωνία που κοινοποιείται βάσει της παραγράφου 16 του παρόντος Άρθρου σύμφωνα με τις παραγράφους 13 και 14 του παρόντος Άρθρου και τα Άρθρα 13 και 15.
19.Όλα τα Μέρη θα πρέπει να προσπαθούν να διαμορφώνουν και να γνωστοποιούν μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές στρατηγικές χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, βάσει του Άρθρου 2, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες και αντίστοιχες δυνατότητές τους, στο πλαίσιο διαφορετικών εθνικών συνθηκών.

Άρθρο 5
1.Τα Μέρη θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για τη διατήρηση και τη βελτίωση, ως αρμόζει, των καταβόθρων και των ταμιευτήρων των αερίων του θερμοκηπίου που αναφέρονται στο Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο (δ) της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των δασών.
2.Τα Μέρη ενθαρρύνονται να λαμβάνουν μέτρα για την υλοποίηση και την υποστήριξη, μεταξύ άλλων μέσω πληρωμών με βάση τα αποτελέσματα, του υφιστάμενου πλαισίου όπως ορίζεται σε σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις που έχουν ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης για: προσεγγίσεις πολιτικής και θετικά κίνητρα για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, και το ρόλο της διατήρησης, της αειφορικής διαχείρισης των δασών και της ενίσχυσης των δασικών αποθεμάτων άνθρακα στις αναπτυσσόμενες χώρες’ και τις εναλλακτικές προσεγγίσεις πολιτικής, όπως οι από κοινού προσεγγίσεις μετριασμού και προσαρμογής για την ολοκληρωμένη και αειφορική διαχείριση των δασών, επιβεβαιώνοντας παράλληλα εκ νέου τη σημασία της παροχής κινήτρων, κατά περίπτωση, σχετικά με τα οφέλη των μηδενικών εκπομπών άνθρακα που συνδέονται με τις εν λόγω προσεγγίσεις.

Άρθρο 6
1.Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι ορισμένα Μέρη επιλέγουν την εθελοντική συνεργασία κατά την εφαρμογή των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών τους, ώστε να μπορούν να επιδείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία στις δράσεις τους για τον μετριασμό και την προσαρμογή και να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική ακεραιότητα.
2.Τα Μέρη, όταν συμμετέχουν σε εθελοντική βάση σε συνεργατικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν τη χρήση διεθνώς μεταφερόμενων αποτελεσμάτων μετριασμού στο πλαίσιο των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών, προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και διασφαλίζουν την περιβαλλοντική ακεραιότητα και διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένου στον τομέα της διακυβέρνησης, και εφαρμόζουν άρτιες λογιστικές πρακτικές για να διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, την αποφυγή διπλών καταγραφών, σύμφωνα με την κατεύθυνση που υιοθετήθηκε από τη Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών στην Συμφωνία των Παρισίων.
3.Η χρήση διεθνώς μεταφερόμενων αποτελεσμάτων μετριασμού για την επίτευξη εθνικά καθορισμένων συνεισφορών στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας είναι εθελοντική και εγκρίνεται από τα συμμετέχοντα Μέρη.
4.Θεσπίζεται μηχανισμός ο οποίος συμβάλλει στον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της Συνδιάσκεψης των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων για χρήση από τα μέρη σε εθελοντική βάση. Εποπτεύεται από ένα όργανο καθοριζόμενο από τη Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων και αποσκοπεί:
α) Στην προώθηση του μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη’
β) στην παροχή κινήτρων και τη διευκόλυνσή της συμμετοχής στον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εξουσιοδοτούνται από ένα Μέρος’
γ) στη συμβολή στη μείωση των επιπέδων εκπομπών στο Μέρος υποδοχής, το οποίο θα επωφεληθεί από τις δραστηριότητες μετριασμού που έχουν ως αποτέλεσμα μειώσεις των εκπομπών, οι οποίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από άλλο Μέρος για την εκπλήρωση της εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς του’ και
δ) στην επίτευξη συνολικού μετριασμού των παγκόσμιων εκπομπών.
5.Οι μειώσεις εκπομπών που προκύπτουν από τον μηχανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος Άρθρου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν την επίτευξη εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς του Μέρους υποδοχής εάν χρησιμοποιηθούν από άλλο Μέρος για να αποδείξουν την επίτευξη της δικής του εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς.
6.Η Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων εξασφαλίζει ότι ένα μέρος των εσόδων από τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του μηχανισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος Άρθρου χρησιμοποιείται για την κάλυψη διοικητικών δαπανών καθώς και για την παροχή συνδρομής στις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ώστε να ανταποκριθούν στο κόστος προσαρμογής.
7.Η Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων θεσπίζει κανόνες, όρους και διαδικασίες για τον μηχανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος Άρθρου κατά την πρώτη της συνεδρίαση.
8.Τα Μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία ολοκληρωμένων, ολιστικών και ισορροπημένων προσεγγίσεων εκτός της αγοράς οι οποίες είναι διαθέσιμες στα Μέρη και συμβάλλουν στην εφαρμογή των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών τους, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας, με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω του μετριασμού, της προσαρμογής, της χρηματοδότησης, της μεταφοράς τεχνολογίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων, ως αρμόζει. Οι προσεγγίσεις αυτές έχουν ως στόχο:
α) την προώθηση της φιλοδοξίας μετριασμού και προσαρμογής’
β) την ενίσχυση της συμμετοχής του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην εφαρμογή των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών’ και
γ) την ενεργοποίηση ευκαιριών συντονισμού όλων των εργαλείων και των σχετικών θεσμικών μηχανισμών.
9.Εν προκειμένω καθορίζεται ένα πλαίσιο για προσεγγίσεις της βιώσιμης ανάπτυξης εκτός της αγοράς για την προώθηση των προσεγγίσεων εκτός της αγοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος Άρθρου.

Άρθρο 7
1.Τα Μέρη καθιερώνουν τον παγκόσμιο στόχο για την προσαρμογή που είναι η βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και η μείωση της ευπάθειας σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, με σκοπό τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση επαρκούς ανταπόκρισης στο πλαίσιο του στόχου θερμοκρασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2.
2.Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η προσαρμογή αποτελεί παγκόσμια πρόκληση με τοπικές, υπερεθνικές, εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς διαστάσεις, την οποία αντιμετωπίζουν όλοι, καθώς και ότι αποτελεί βασικό στοιχείο και συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη ανταπόκριση στην κλιματική αλλαγή παγκοσμίως, για την προστασία των ανθρώπων, των μέσων διαβίωσης και των οικοσυστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις επείγουσες και τις άμεσες ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών Μερών, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
3.Οι προσπάθειες προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών Μερών αναγνωρίζονται, σύμφωνα με τους λεπτομερείς όρους που εγκρίνονται από τη Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων, κατά την πρώτη της συνεδρίαση.
4.Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η τρέχουσα ανάγκη για προσαρμογή είναι σημαντική και ότι τα υψηλότερα επίπεδα μετριασμού μπορούν να μειώσουν την ανάγκη για πρόσθετες προσπάθειες προσαρμογής, και ότι μεγαλύτερες ανάγκες προσαρμογής μπορεί να συνεπάγονται μεγαλύτερο κόστος προσαρμογής.
5.Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι δράσεις προσαρμογής θα πρέπει να ακολουθούν μια προσέγγιση ανά χώρα, ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου, συμμετοχική και πλήρως διαφανή, που να λαμβάνει υπόψη τις ευάλωτες ομάδες, τις κοινότητες και τα οικοσυστήματα, και θα πρέπει να βασίζονται και να καθοδηγούνται από τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και, κατά περίπτωση, την παραδοσιακή γνώση, τη γνώση των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών συστημάτων γνώσης, με στόχο την ενσωμάτωση της προσαρμογής στις σχετικές κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές πολιτικές και δράσεις, κατά περίπτωση.
6.Τα Μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της στήριξης και της διεθνούς συνεργασίας για τις προσπάθειες προσαρμογής και τη σημασία της συνεκτίμησης των αναγκών των αναπτυσσόμενων χωρών Μερών, ιδίως εκείνων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
7.Τα Μέρη θα πρέπει να ενδυναμώσουν τη συνεργασία τους για την ενίσχυση των δράσεων προσαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη το Πλαίσιο Προσαρμογής του Κανκούν, μεταξύ άλλων όσον αφορά:
α) Την ανταλλαγή πληροφοριών, καλών πρακτικών, εμπειριών και διδαγμάτων, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, αυτών που σχετίζονται με την επιστήμη, το σχεδιασμό, τις πολιτικές και την υλοποίηση σε σχέση με τις δράσεις προσαρμογής’
β) την ενίσχυση των θεσμικών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεσπίστηκαν από τη Σύμβαση και υπηρετούν την παρούσα συμφωνία, για την υποστήριξη της σύνθεσης σχετικών πληροφοριών και γνώσεων, καθώς και της παροχής τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης προς τα μέρη’
γ) την ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της συστηματικής παρατήρησης του κλιματικού συστήματος και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, κατά τρόπο που ενημερώνει τις υπηρεσίες για το κλίμα και στηρίζει τη λήψη αποφάσεων’
δ) την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη για τον προσδιορισμό των αποτελεσματικών πρακτικών προσαρμογής, των αναγκών προσαρμογής, των προτεραιοτήτων, της στήριξης που παρέχεται και λαμβάνεται για δράσεις και προσπάθειες προσαρμογής, και των προκλήσεων και των ελλείψεων, κατά τρόπο σύμφωνο με την ενθάρρυνση των ορθών πρακτικών’ και ε) τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διάρκειας των δράσεων προσαρμογής.
8.Οι εξειδικευμένοι οργανισμοί και υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών ενθαρρύνονται να στηρίξουν τις προσπάθειες των Μερών για την εφαρμογή των δράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
9.Κάθε μέρος συμμετέχει, ανάλογα με την περίπτωση, στις διαδικασίες σχεδιασμού της προσαρμογής και στην υλοποίηση δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ή ενίσχυσης σχετικών σχεδίων, πολιτικών και/ή συνεισφορών, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν:
α) Την υλοποίηση δράσεων, πρωτοβουλιών και/ή προσπαθειών προσαρμογής’ β) τη διαδικασία διαμόρφωσης και εφαρμογής εθνικών σχεδίων προσαρμογής’ γ) τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων και της ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή, με σκοπό τη διαμόρφωση εθνικά καθορισμένων δράσεων προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα ευάλωτα άτομα, μέρη και οικοσυστήματα’ δ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση, καθώς και τα διδάγματα από σχέδια προσαρμογής, πολιτικές, προγράμματα και δράσεις’ και ε) τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των κοινωνικοοικονομικών και οικολογικών συστημάτων, μεταξύ άλλων μέσω της οικονομικής διαφοροποίησης και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.
10.Κάθε Μέρος πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να υποβάλλει και να επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα ανακοίνωση προσαρμογής, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τις προτεραιότητές του, τις ανάγκες, τα σχέδια και τις δράσεις υλοποίησης και υποστήριξης, χωρίς να προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση για τις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη.
11.Η ανακοίνωση προσαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να υποβάλλεται και να επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ως συστατικό στοιχείο άλλων ανακοινώσεων ή εγγράφων, ή σε συνδυασμό με αυτά, συμπεριλαμβανομένου ενός εθνικού σχεδίου προσαρμογής, μιας εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, και/ή μιας εθνικής ανακοίνωσης.
12.Οι ανακοινώσεις προσαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου καταχωρούνται σε δημόσιο μητρώο που τηρείται από τη γραμματεία.
13.Θα πρέπει να παρέχεται συνεχής και ενισχυμένη διεθνής υποστήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη για την εφαρμογή των παραγράφων 7, 9, 10 και 11 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11.
14.Ο παγκόσμιος απολογισμός που αναφέρεται στο άρθρο 14 πρέπει, μεταξύ άλλων: α) Να αναγνωρίζει τις προσπάθειες προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών Μερών’ β) να ενισχύει την υλοποίηση των δράσεων προσαρμογής λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση προσαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου’
γ) να επανεξετάζει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της προσαρμογής και της στήριξης που παρέχεται για την προσαρμογή’ και δ) να ελέγχει τη συνολική πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη του παγκόσμιου στόχου για την προσαρμογή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8
1.Τα Μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της αποτροπής, της ελαχιστοποίησης και της αντιμετώπισης των απωλειών και των ζημιών που σχετίζονται με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των ακραίων καιρικών φαινομένων και των γεγονότων που εξελίσσονται με αργό ρυθμό, καθώς και του ρόλου της βιώσιμης ανάπτυξης στη μείωση του κινδύνου απωλειών και ζημιών.
2.Ο Διεθνής Μηχανισμός της Βαρσοβίας για τις Απώλειες και της Ζημίες που συνδέεται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής υπόκειται στην αρμοδιότητα και την καθοδήγηση της Συνδιάσκεψης των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας του Παρισιού και μπορεί να βελτιωθεί και να ενισχυθεί, όπως καθορίζεται από τη Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων.
3.Τα μέρη θα πρέπει να ενισχύουν την κατανόηση, τη δράση και την υποστήριξη, μεταξύ άλλων μέσω του Διεθνούς Μηχανισμού της Βαρσοβίας, ανάλογα με την περίπτωση, σε μια βάση συνεργασίας και διευκόλυνσης σε σχέση με τις απώλειες και τις ζημίες που συνδέονται με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
4.Κατά συνέπεια, οι τομείς συνεργασίας και διευκόλυνσης για την ενίσχυση της συνεννόησης, της δράσης και της υποστήριξης μπορεί να περιλαμβάνουν:
α) Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης’ β) ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης’ γ) γεγονότα που εξελίσσονται με αργό ρυθμό’ δ) γεγονότα που μπορεί να συνεπάγονται μη αναστρέψιμες και μόνιμες απώλειες και ζημίες’ ε) συνολική εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου’ στ) εγκαταστάσεις ασφάλισης έναντι των κινδύνων, ομαδοποίηση των κλιματικών κινδύνων και άλλες λύσεις σχετικά με την ασφάλεια’ ζ) μη οικονομικές απώλειες’ και η) ανθεκτικότητα των κοινοτήτων, των μέσων διαβίωσης και των οικοσυστημάτων.
5.Ο Διεθνής Μηχανισμός της Βαρσοβίας συνεργάζεται με υπάρχοντα όργανα και ομάδες εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της συμφωνίας, καθώς και με αρμόδιους οργανισμούς και φορείς εμπειρογνωμοσύνης εκτός της Συμφωνίας.

Άρθρο 9
1.Οι ανεπτυγμένες χώρες Μέρη παρέχουν χρηματοδοτικούς πόρους για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη όσον αφορά τον μετριασμό και την προσαρμογή σε συνέχεια των υφιστάμενων υποχρεώσεων τους στο πλαίσιο της Σύμβασης.
2.Προτρέπονται και άλλα μέρη να παράσχουν ή να συνεχίσουν να παρέχουν τέτοια στήριξη σε εθελοντική βάση.
3.Στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας προσπάθειας, οι ανεπτυγμένες χώρες Μέρη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ηγούνται της κινητοποίησης της χρηματοδότησης για το κλίμα από ένα ευρύ φάσμα πόρων, εργαλείων και διαύλων, επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο των δημόσιων κεφαλαίων, μέσω μιας ποικιλίας δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης στρατηγικών ανά χώρα, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των αναπτυσσόμενων χωρών Μερών. Η εν λόγω κινητοποίηση της χρηματοδότησης για το κλίμα πρέπει να αντιπροσωπεύει μια πρόοδο που υπερβαίνει προηγούμενες προσπάθειες.
4.Η παροχή κλιμακούμενων χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της προσαρμογής και του μετριασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές ανά χώρα, καθώς και τις προτεραιότητες και τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών Μερών, ιδίως εκείνων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς δυναμικότητας, όπως οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για παροχή κρατικών χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων για την προσαρμογή.
5.Οι ανεπτυγμένες χώρες μέλη γνωστοποιούν ανά διετία ενδεικτικές ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες που συνδέονται με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων, εάν υπάρχουν, των προβλεπόμενων επιπέδων δημόσιων χρηματοδοτικών πόρων που παρέχονται στις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη.
Άλλα Μέρη που παρέχουν πόρους ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν ανά διετία τις εν λόγω πληροφορίες σε εθελοντική βάση.
6.Ο παγκόσμιος απολογισμός που αναφέρεται στο άρθρο 14 λαμβάνει υπόψη τις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από τις ανεπτυγμένες χώρες Μέρη και/ή τα όργανα της Συμφωνίας όσον αφορά τις προσπάθειες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση για το κλίμα.
7.Οι ανεπτυγμένες χώρες Μέρη παρέχουν διαφανείς και συνεπείς πληροφορίες για τη στήριξη των ν αναπτυσσόμενων χωρών Μερών η οποία παρέχεται και κινητοποιείται μέσω δημόσιων παρεμβάσεων ανά διετία, σύμφωνα με τους όρους, τις διαδικασίες και τις κατευθυντήριες γραμμές που θα υιοθετηθούν από τη Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας του Παρισιού, κατά την πρώτη συνεδρίαση της, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 13. Άλλα μέρη ενθαρρύνονται να πράξουν το ίδιο.
8.Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών φορέων, χρησιμεύει ως χρηματοδοτικός μηχανισμός της παρούσας συμφωνίας.
9.Τα θεσμικά όργανα που εξυπηρετούν την παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών φορέων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού της Σύμβασης, αποσκοπούν στη διασφάλιση της αποτελεσματικής πρόσβασης σε χρηματοδοτικούς πόρους μέσω απλοποιημένων διαδικασιών έγκρισης και ενισχυμένης υποστήριξης της ετοιμότητας όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη, στο πλαίσιο των εθνικών τους στρατηγικών και σχεδίων για το κλίμα.

Άρθρο 10
1.Τα Μέρη μοιράζονται ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τη σημασία της πλήρους υλοποίησης της ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας με σκοπό τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
2.Τα Μέρη, επισημαίνοντας τη σημασία της τεχνολογίας για την υλοποίηση των δράσεων μετριασμού και προσαρμογής δυνάμει της παρούσας συμφωνίας και αναγνωρίζοντας τις υπάρχουσες προσπάθειες ανάπτυξης και διάδοσης της τεχνολογίας, ενισχύουν τις δράσεις συνεργασίας για την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας.
3.Ο Μηχανισμός Τεχνολογίας που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης θα εξυπηρετεί την παρούσα Συμφωνία.
4.Θεσπίζεται ένα πλαίσιο τεχνολογίας με σκοπό να παράσχει γενική καθοδήγηση στο έργο του Μηχανισμού Τεχνολογίας για την προώθηση και τη διευκόλυνση της ενισχυμένης δράσης για την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας, προκειμένου να στηριχθεί η υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας, για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου οράματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
5.Η επιτάχυνση, η ενθάρρυνση και η διευκόλυνση της καινοτομίας είναι καίριας σημασίας για μια αποτελεσματική, μακροπρόθεσμη παγκόσμια αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για την προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Μια τέτοια προσπάθεια πρέπει να υποστηρίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, μεταξύ άλλων από τον Μηχανισμό Τεχνολογίας και, μέσω χρηματοδοτικών μέσων, από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό της Σύμβασης, για συνεργατικές προσεγγίσεις σε σχέση με την έρευνα και την ανάπτυξη, και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην τεχνολογία, ιδίως κατά τα πρώτα στάδια του τεχνολογικού κύκλου, στις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη.
6.Η στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής στήριξης, παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση της δράσης συνεργασίας σε σχέση με την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας στα διάφορα στάδια του τεχνολογικού κύκλου, με σκοπό την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της στήριξης του μετριασμού και της προσαρμογής. Ο παγκόσμιος απολογισμός που αναφέρεται στο άρθρο 14 λαμβάνει υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες που σχετίζονται με την υποστήριξη για την ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη.

Άρθρο 11
1.Η ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο της Συμφωνίας θα πρέπει να ενισχύσει τις ικανότητες και τις δυνατότητες των αναπτυσσόμενων χωρών Μερών, ιδίως χωρών με τις λιγότερες ικανότητες, όπως οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, και εκείνων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη, να αναλαμβάνουν αποτελεσματική δράση σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής δράσεων μετριασμού και προσαρμογής, και αναμένεται να διευκολύνει την εξέλιξη, τη διάδοση και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για το κλίμα, τις σχετικές πτυχές της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και τη διαφανή, έγκαιρη και ακριβής γνωστοποίηση πληροφοριών.
2.Η ανάπτυξη ικανοτήτων θα πρέπει να γίνεται ανά χώρα, να βασίζεται και να ανταποκρίνεται στις εθνικές ανάγκες και να προωθεί την ανάληψη ιδίας ευθύνης από τα Μέρη, ιδίως όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη, μεταξύ άλλων σε εθνικό, υπερεθνικό και τοπικό επίπεδο. Η ανάπτυξη ικανοτήτων θα πρέπει να βασίζεται σε διδάγματα που αποκομίζονται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο της Σύμβασης, και θα πρέπει να αποτελεί μια αποτελεσματική, επαναλαμβανόμενη διαδικασία, η οποία έχει συμμετοχικό και οριζόντιο χαρακτήρα και συνεκτιμά ζητήματα φύλου.
3.Όλα τα Μέρη θα πρέπει να συνεργάζονται για την ενίσχυση των ικανοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών Μερών για την εφαρμογή της Συμφωνίας. Οι ανεπτυγμένες χώρες Μέρη θα πρέπει να ενισχύουν την υποστήριξη για τις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη.
4.Όλα τα Μέρη που ενισχύουν την ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών Μερών να εφαρμόσουν την παρούσα Συμφωνία, μεταξύ άλλων μέσω περιφερειακών, διμερών και πολυμερών προσεγγίσεων, οφείλουν να ανακοινώνουν τακτικά τις εν λόγω δράσεις ή τα μέτρα σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων. Οι αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη θα πρέπει να γνωστοποιούν τακτικά την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την υλοποίηση σχεδίων, πολιτικών, δράσεων και μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας.
5.Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων πρέπει να ενισχύονται μέσω κατάλληλων θεσμικών μηχανισμών για την υποστήριξη της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων θεσμικών μηχανισμών που θεσπίζονται στο πλαίσιο της Σύμβασης και εξυπηρετούν την παρούσα Συμφωνία. Η Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της συμφωνίας του Παρισιού, κατά την πρώτη της συνεδρίαση, εξετάζει και υιοθετεί μια απόφαση σχετικά με τους αρχικούς θεσμικούς μηχανισμούς για την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Άρθρο 12
Τα μέρη συνεργάζονται όσον αφορά τη λήψη μέτρων, ανάλογα με την περίπτωση, για την ενίσχυση της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή, την κατάρτιση, την ευαισθητοποίηση του κοινού, τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση του σε πληροφορίες, αναγνωρίζοντας τη σημασία των εν λόγω βημάτων σε σχέση με την ενίσχυση δράσεων στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας.

Άρθρο 13
1.Προκειμένου να οικοδομηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη και καλή πίστη και για την προαγωγή της αποτελεσματικής εφαρμογής, θεσπίζεται ένα ενισχυμένο πλαίσιο διαφάνειας όσον αφορά τις δράσεις και τη στήριξη και ταυτόχρονα ευέλικτο, που λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ικανότητες των Μερών και βασίζεται στη συλλογική εμπειρία.
2.Το πλαίσιο διαφάνειας παρέχει ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε εκείνες τις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη οι οποίες την έχουν ανάγκη στο πλαίσιο των ικανοτήτων τους. Οι όροι, οι διαδικασίες και οι κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου αντικατοπτρίζουν αυτή την ευελιξία.
3.Το πλαίσιο διαφάνειας βασίζεται και ενισχύει τους μηχανισμούς διαφάνειας δυνάμει της Σύμβασης, αναγνωρίζοντας τις ειδικές συνθήκες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και των μικρών αναπτυσσόμενων νησιωτικών κρατών, και υλοποιείται με τρόπο υποστηρικτικό, μη παρεμβατικό, μη τιμωρητικό, με σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και αποφεύγοντας την αναίτια επιβάρυνση των Μερών.
4.Οι μηχανισμοί διαφάνειας στο πλαίσιο της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ανακοινώσεων, των διετών εκθέσεων και των διετών εκθέσεων επικαιροποίησης, της διεθνούς αξιολόγησης, του ελέγχου και της διεθνούς διαβούλευσης και ανάλυσης, αποτελούν μέρος της εμπειρίας που αποκομίζεται για την ανάπτυξη των όρων, των διαδικασιών και των κατευθυντήριων γραμμών σύμφωνα με την παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου.
5.Στόχος του πλαισίου για τη διαφάνεια των δράσεων είναι να παράσχει σαφή κατανόηση των δράσεων για την κλιματική αλλαγή, υπό το πρίσμα του στόχου της Σύμβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 2, συμπεριλαμβανομένης της σαφήνειας και της παρακολούθησης της προόδου προς την επίτευξη των επιμέρους εθνικά καθορισμένων συνεισφορών των Μερών σύμφωνα με το άρθρο 4, και των δράσεων προσαρμογής των Μερών σύμφωνα με το άρθρο 7, συμπεριλαμβανομένων των καλών πρακτικών, των προτεραιοτήτων, των αναγκών και των ελλείψεων, για την ενημέρωση του παγκόσμιου απολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 14.
6.Στόχος του πλαισίου για τη διαφάνεια της στήριξης είναι η παροχή σαφήνειας σχετικά με τη στήριξη που παρέχεται και λαμβάνεται από τα ενδιαφερόμενα επιμέρους Μέρη στο πλαίσιο των δράσεων για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τα άρθρα 4, 7, 9, 10 και 11, και, στο μέτρο του δυνατού, η παροχή πλήρους επισκόπησης της συνολικής χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχεται, για την ενημέρωση του παγκόσμιου απολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 14.
7.Κάθε μέρος παρέχει τακτικά τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) Μια εθνική έκθεση απογραφής των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και των απορροφήσεων από υποδοχείς (καταβόθρες) αερίων του θερμοκηπίου, η οποία καταρτίζεται με την εφαρμογή μεθόδων ορθής πρακτικής που έχουν εγκριθεί από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή και συμφωνηθεί από τη Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων’ και
β) πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά την υλοποίηση και την επίτευξη της εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4.
8.Κάθε μέρος πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 7, ανάλογα με την περίπτωση.
9.Οι ανεπτυγμένες χώρες Μέρη, καθώς και άλλα Μέρη που παρέχουν στήριξη, θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη για χρηματοδότηση, μεταφορά τεχνολογίας και ανάπτυξη ικανοτήτων που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη σύμφωνα με τα άρθρα 9,10 και 11.
10.Οι αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη για χρηματοδότηση, μεταφορά τεχνολογίας και ανάπτυξη ικανοτήτων την οποία χρειάζονται και λαμβάνουν σύμφωνα με τα άρθρα 9,10 και 11.
11.Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από κάθε μέρος σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 9 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται για επανεξέταση από τεχνικό εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με την απόφαση 1/CP.21. Γ ια τις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη οι οποίες την έχουν ανάγκη υπό το πρίσμα των ικανοτήτων τους, η διαδικασία επανεξέτασης περιλαμβάνει βοήθεια για τον προσδιορισμό των αναγκών ανάπτυξης ικανοτήτων. Επιπλέον, κάθε μέρος συμμετέχει σε μια υποστηρικτική, πολυμερή εξέταση της προόδου σε σχέση με τις προσπάθειες που καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9, καθώς και την αντίστοιχη υλοποίηση και επίτευξη της εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς του.
12.Η επανεξέταση από τεχνικό εμπειρογνώμονα βάσει της παρούσας παραγράφου λαμβάνει υπόψη την υποστήριξη που παρέχεται από το μέρος, κατά περίπτωση, την υλοποίησή της και την επίτευξη της εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς του. Η επανεξέταση θα πρέπει επίσης να προσδιορίζει τομείς που χρήζουν βελτίωσης για το μέρος, και να περιλαμβάνει έλεγχο της συνοχής των πληροφοριών σε σχέση με τους όρους, τις διαδικασίες και τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που παρέχεται στο μέρος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η επανεξέταση αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις αντίστοιχες εθνικές δυνατότητες και τις συνθήκες των αναπτυσσόμενων χωρών Μερών.
13.Η Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων, κατά την πρώτη της συνεδρίαση, αξιοποιώντας την εμπειρία από τους μηχανισμούς που αφορούν τη διαφάνεια στο πλαίσιο της Σύμβασης, και αναλύοντας τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υιοθετεί κοινούς όρους, διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές, ανάλογα με την περίπτωση, για τη διαφάνεια των δράσεων και της στήριξης.
14.Πρέπει να παρέχεται στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
15.Επίσης, πρέπει να παρέχεται στήριξη σε συνεχή βάση για την ανάπτυξη των ικανοτήτων οι οποίες σχετίζονται με τη διαφάνεια των αναπτυσσόμενων χωρών Μερών.

Άρθρο 14
1.Η Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων, λαμβάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα απολογισμό της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας για να αξιολογήσει τη συλλογική πρόοδο προς την επίτευξη του σκοπού της παρούσας Συμφωνίας καθώς και των μακροπρόθεσμων στόχων της (εφεξής καλούμενος «παγκόσμιος απολογισμός»). Αυτός θα πρέπει να πραγματοποιείται με ολοκληρωμένο και διευκολυντικό τρόπο, θα πρέπει δε να λαμβάνεται υπόψη ο μετριασμός, η προσαρμογή και τα μέσα εφαρμογής και στήριξης, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης και των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων.
2.Η Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων θα πρέπει να πραγματοποιήσει τον πρώτο παγκόσμιο απολογισμό της το 2023 και στη συνέχεια θα τον πραγματοποιεί ανά πενταετία, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες η Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων λαμβάνει διαφορετική απόφαση.
3.Βάσει των αποτελεσμάτων του παγκόσμιου απολογισμού, τα Μέρη κρίνουν κατά πόσον είναι σκόπιμη η επικαιροποίηση και ενίσχυση, με τρόπο που θα καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο, των δράσεων και της στήριξης τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας όσον αφορά τις δράσεις για το κλίμα.

Άρθρο 15
1.Θεσπίζεται μηχανισμός για τη διευκόλυνση της εφαρμογής και της προώθησης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.
2.Ο μηχανισμός που αναφέρεται στην παράγραφο
1του παρόντος άρθρου αποτελείται από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων η οποία έχει ρόλο διευκολυντικό και λειτουργεί με τρόπο διαφανή, μη συγκρουσιακό και μη τιμωρητικό. Η επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις αντίστοιχες εθνικές δυνατότητες και τις συνθήκες των Μερών.
3.Η επιτροπή πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που εγκρίθηκαν από τη Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων κατά την πρώτη συνεδρίαση της και υποβάλλει ετησίως έκθεση στη Διάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων.

Άρθρο 16
1.Η Συνδιάσκεψη των Μερών, το ανώτατο όργανο της Σύμβασης, λειτουργεί ως σύνοδος των Μερών της παρούσας συμφωνίας.
2.Τα Μέρη της Σύμβασης που δεν είναι Μέρη της παρούσας Συμφωνίας μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις εργασίες οποιασδήποτε συνόδου της Συνδιάσκεψης των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της παρούσας συμφωνίας. Όταν η Συνδιάσκεψη των Μερών επέχει θέση συνόδου των Μερών της παρούσας Συμφωνίας, λαμβάνονται αποφάσεις δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας αποκλειστικά και μόνο από τα Μέρη της.
3.Όταν η Συνδιάσκεψη των Μερών επέχει θέση συνόδου των Μερών της παρούσας συμφωνίας, οιοδήποτε μέλος του Προεδρείου της Συνδιάσκεψη ς των Μερών που εκπροσωπεί μέρος της Σύμβασης το οποίο όμως, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν είναι μέρος της παρούσας Συμφωνίας, αντικαθίσταται από ένα συμπληρωματικό μέλος το οποίο εκλέγεται από τα Μέρη της παρούσας συμφωνίας και μεταξύ τους.
4.Η Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων εξετάζει τακτικά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και λαμβάνει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τις αναγκαίες αποφάσεις για την προαγωγή της αποτελεσματικής εφαρμογής της. Ασκεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται με την παρούσα συμφωνία και:
α) Συγκροτεί τα επικουρικά όργανα που θεωρούνται απαραίτητοι για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας’ και
β) ασκεί κάθε άλλο καθήκον που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας
5.Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Συνδιάσκεψης των Μερών και οι χρηματοδοτικές διαδικασίες δυνάμει της Σύμβασης εφαρμόζονται, mutatis mutandis, δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, εκτός αντίθετης απόφασης που λαμβάνεται συναινετικά από τη Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων.
6.Η πρώτη σύνοδος της Συνδιάσκεψης των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων συγκαλείται από τη γραμματεία παράλληλα με την πρώτη σύνοδο της Συνδιάσκεψης των Μερών η οποία προγραμματίζεται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Οι επόμενες τακτικές σύνοδοι της Συνδιάσκεψης των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων πραγματοποιούνται παράλληλα με τις τακτικές συνόδους της Συνδιάσκεψης των Μερών, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες η Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων λαμβάνει διαφορετική απόφαση.
7.Έκτακτες σύνοδοι της Συνδιάσκεψης των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων συγκαλούνται όποτε αυτή το κρίνει αναγκαίο ή κατόπιν γραπτού αιτήματος Μέρους, υπό τον όρο ότι το σχετικό αίτημα θα υποστηρίζεται από το ένα τρίτο τουλάχιστον των Μερών, εντός έξι μηνών από την γνωστοποίηση του στα Μέρη από τη γραμματεία.
8.Τα Ηνωμένα Έθνη και οι εξειδικευμένοι οργανισμοί τους και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, καθώς και κάθε κράτος μέλος ή παρατηρητής τους που δεν είναι μέρος της Σύμβασης, μπορούν να εκπροσωπούνται στις συνόδους της Συνδιάσκεψης των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων ως παρατηρητές. Οποιοσδήποτε όργανο ή οργανισμός εθνικός ή διεθνής, κυβερνητικός ή μη σχετικός με τα θέματα που καλύπτει η παρούσα συμφωνία και ο οποίος ενημερώνει τη γραμματεία για την επιθυμία του να εκπροσωπηθεί ως παρατηρητής σε σύνοδο της Συνδιάσκεψης των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να γίνει δεκτός με την ιδιότητα αυτή, εκτός εάν αντιταχθεί το ένα τρίτο τουλάχιστον των παρόντων Μερών. Η αποδοχή και συμμετοχή παρατηρητών υπόκειται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 17
1.Η Γραμματεία που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 8 της Σύμβασης λειτουργεί και ως Γραμματεία της παρούσας Συμφωνίας.
2.Το άρθρο 8 παράγραφος 2 της Σύμβασης, σχετικά με τα καθήκοντα της γραμματείας, και το άρθρο 8 παράγραφος 3 της Σύμβασης, σχετικά με τους μηχανισμούς που αφορούν τα καθήκοντα της Γραμματείας, εφαρμόζονται, mutatis mutandis, στην παρούσα Συμφωνία. Η Γραμματεία επιπλέον ασκεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί βάσει της παρούσας Συμφωνίας και από τη Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων.

Άρθρο 18
1.Το Επικουρικό Όργανο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Συμβουλών και το Επικουρικό Όργανο για την Εφαρμογή που θεσπίζονται με τα άρθρα 9 και 10 της Σύμβασης λειτουργούν ως Επικουρικό Όργανο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Συμβουλών και ως Επικουρικό Όργανο για την Εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας αντίστοιχα. Οι διατάξεις της Σύμβασης που σχετίζονται με τη λειτουργία των εν λόγω δύο οργάνων εφαρμόζονται mutatis mutandis στην παρούσα Συμφωνία. Οι συνεδριάσεις του Επικουρικού Οργάνου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Συμβουλών και του Επικουρικού Οργάνου για την Εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με τις συνεδριάσεις του Επικουρικού Οργάνου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Συμβουλών και του Επικουρικού Οργάνου για την Εφαρμογή της Σύμβασης αντίστοιχα.
2.Τα Μέρη της Σύμβασης που δεν είναι Μέρη της παρούσας Συμφωνίας μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις εργασίες οποιασδήποτε συνόδου των εν λόγω επικουρικών οργάνων. Όταν τα επικουρικά όργανα λειτουργούν ως επικουρικά όργανα των οργάνων της παρούσας συμφωνίας, λαμβάνονται αποφάσεις δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας αποκλειστικά και μόνο από τα Μέρη της.
3.Όταν τα επικουρικά όργανα που θεσπίζονται με τα άρθρα 9 και 10 της Σύμβασης ασκούν τα καθήκοντα τους σε σχέση με θέματα που αφορούν την παρούσα Συμφωνία, οποιοδήποτε μέλος των γραφείων των επικουρικών οργάνων που εκπροσωπεί μέρος της Σύμβασης το οποίο όμως, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν είναι Μέρος της παρούσας συμφωνίας, αντικαθίσταται από ένα συμπληρωματικό μέλος το οποίο εκλέγεται από και μεταξύ των Μερών της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 19
1.Τα επικουρικά όργανα ή άλλοι θεσμικοί μηχανισμοί που θεσπίζονται από τη Σύμβαση ή βάσει αυτής, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία, εξυπηρετούν την παρούσα Συμφωνία με απόφαση της Συνδιάσκεψης των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της Συμφωνίας των Παρισίων. Η Συνδιάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της παρούσας συμφωνίας καθορίζει τα καθήκοντα που πρέπει να ασκούνται από τα επικουρικά όργανα ή τους μηχανισμούς.
2.Η Διάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών της παρούσας συμφωνίας μπορεί να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση στα εν λόγω επικουρικά όργανα και στους θεσμικούς μηχανισμούς.

Άρθρο 20
1.Η παρούσα Συμφωνία είναι ανοιχτή για υπογραφή και υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή και έγκριση από τα κράτη και τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που είναι μέρη της Σύμβασης. Είναι ανοικτή προς υπογραφή στην έδρα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, από τις 22 Απριλίου 2016 έως τις 21 Απριλίου 2017. Ως εκ τούτου, η παρούσα Συμφωνία είναι ανοικτή για προσχώρηση από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία δεν είναι πλέον ανοικτή προς υπογραφή. Οι πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης κατατίθενται στον θεματοφύλακα.
2.Κάθε οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που γίνεται μέρος της παρούσας Συμφωνίας, χωρίς να είναι Μέρος κανένα από τα κράτη μέλη του, δεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία. Στην περίπτωση οργανισμών περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης των οποίων ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είναι Μέρη της παρούσας συμφωνίας, ο οργανισμός και τα κράτη μέλη του αποφασίζουν σχετικά με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες τους για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο οργανισμός και τα κράτη μέλη του δεν δικαιούνται να ασκούν ταυτοχρόνως δικαιώματα στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας.
3.Στις πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης που καταθέτουν, οι οργανισμοί περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης δηλώνουν το εύρος των αρμοδιοτήτων τους όσον αφορά τα θέματα που διέπονται από την παρούσα Συμφωνία. Οι οργανισμοί αυτοί ενημερώνουν επίσης τον θεματοφύλακα, ο οποίος ενημερώνει με τη σειρά του τα μέρη, για κάθε ουσιαστική τροποποίηση του εύρους αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 21
1.Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει να ισχύει την τριακοστή ημέρα από την ημέρα κατά την οποία τουλάχιστον 55 μέρη της Σύμβασης, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 55% των συνολικών παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, θα έχουν καταθέσει τις πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.
2.Αποκλειστικά για τον περιορισμένο σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ως «συνολικές παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου» νοείται η πλέον επικαιροποιημένη ποσότητα που γνωστοποιείται έως και την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας συμφωνίας από τα μέρη της Σύμβασης.
3.Για κάθε κράτος ή οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που κυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει την παρούσα συμφωνία ή προσχωρεί σε αυτήν εφόσον έχουν πληρωθεί οι όροι για την έναρξη ισχύος που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης από το εν λόγω κράτος ή τον εν λόγω οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης της οικείας πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.
4.Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οιαδήποτε πράξη κατατίθεται από οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης δεν πρέπει να προστίθεται στις πράξεις που έχουν κατατεθεί από κράτη μέλη του οργανισμού αυτού.

Άρθρο 22
Οι διατάξεις του άρθρου 15 της Σύμβασης σχετικά με την έγκριση τροποποιήσεων της Σύμβασης εφαρμόζονται mutatis mutandis στην παρούσα Συμφωνία.

Άρθρο 23
1.Οι διατάξεις του άρθρου 16 της Σύμβασης σχετικά με την έγκριση και την τροποποίηση των παραρτημάτων της Σύμβασης εφαρμόζονται mutatis mutandis στην παρούσα Συμφωνία.
2.Τα παραρτήματα της παρούσας Συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, κάθε αναφορά στην παρούσα Συμφωνία παραπέμπει ταυτόχρονα και στα παραρτήματά της. Τα εν λόγω παραρτήματα περιορίζονται σε καταλόγους,
δελτία και άλλο υλικό περιγραφικού χαρακτήρα εφόσον είναι επιστημονικής, τεχνικής, διαδικαστικής ή διοικητικής φύσης.

Άρθρο 24
Οι διατάξεις του άρθρου 14 της Σύμβασης για την επίλυση διαφορών εφαρμόζονται mutatis mutandis στην παρούσα Συμφωνία.

Άρθρο 25
1.Κάθε Μέρος διαθέτει μία ψήφο, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
2.Οι Οργανισμοί περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, σε θέματα που αφορούν την αρμοδιότητά τους, ασκούν το δικαίωμα ψήφου με αριθμό ψήφων ίσο προς τον αριθμό των κρατών μελών τους που είναι Μέρη της παρούσας Συμφωνίας. Αυτοί οι Οργανισμοί δεν ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους εάν τα κράτη μέλη ασκούν το δικό τους δικαίωμα και αντίστροφα.

Άρθρο 26
Καθήκοντα θεματοφύλακα της παρούσας συμφωνίας εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 27
Δεν γίνονται δεκτές επιφυλάξεις σχετικά με την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 28
1.Μετά την παρέλευση τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας για ένα Μέρος, το εν λόγω μέρος δύναται ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει από την παρούσα συμφωνία εφόσον υποβάλει σχετική γραπτή γνωστοποίηση στον θεματοφύλακα.
2.Η εν λόγω αποχώρηση από τη Συμφωνία τίθεται σε ισχύ με την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής από τον θεματοφύλακα της γνωστοποίησης της αποχώρησης ή από μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία προσδιορίζεται στη γνωστοποίηση της αποχώρησης.
3.Κάθε Μέρος που αποχωρεί από τη Σύμβαση θεωρείται πως έχει επίσης αποχωρήσει από την παρούσα Συμφωνία.

Άρθρο 29
Το πρωτότυπο της παρούσας Συμφωνίας, της οποίας τα κείμενα στην αγγλική, αραβική, γαλλική, ισπανική, κινεζική και ρωσική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
ΕΓΙΝΕ στο Παρίσι, δώδεκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο δεύτερο
Αρμόδια αρχή
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντονίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τα συναρμόδια Υπουργεία και ενδεχομένως τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για: α) την εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας και β) την κατάρτιση Εθνικού Προγράμματος για την εφαρμογή της Εθνικά Καθορισμένης Συνεισφοράς στην παγκόσμια αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 της κυρούμενης Συμφωνίας και την παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος αυτού.

Άρθρο τρίτο
Εξουσιοδοτήσεις
1.Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού είναι δυνατόν να ενσωματώνονται ειδικότερα θέματα και λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Συμφωνίας.
2.Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, είναι δυνατόν να ενσωματώνονται ή/ και να θεσπίζονται μέτρα εφαρμογής των αποφάσεων των διασκέψεων των Μερών που ενεργούν ως Σύνοδοι των Μερών, όπως αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνονται ή τροποποιούνται
τα Παραρτήματα που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ.2της Συμφωνίας.
3.Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίνεται το Εθνικό Πρόγραμμα για την Εθνικά Καθορισμένη Συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο δεύτερο του Νόμου. Στην ίδια Πράξη προβλέπεται η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με τις οποίες μπορεί να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής και εξειδίκευσης του Εθνικού Προγράμματος.

Άρθρο τέταρτο
Η προβλεπόμενη στα άρθρα 3 και 4 Εθνικά Καθορισμένη Συνεισφορά, εντάσσεται στο πλαίσιο της από κοινού υποχρέωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών για το επίπεδο των εκπομπών και καθορίζεται αναλόγως μεταξύ των κρατών-μελών με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του νόμου.

Άρθρο πέμπτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 21 της Συμφωνίας.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016