ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4424/2016
ΦΕΚ 183/Α/27-9-2016

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που υπεγράφη στο Κάιρο, στις 4 Δεκεμβρίου 2014, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

Memorandum of Understanding Between
The Ministry of Rural Development and Food of the Hellenic Republic And
The Ministry of Agriculture and Land Reclamation of the Arab Republic of Egypt
on Cooperation in the Field of Fisheries and Aquaculture

(Ακολουθεί το κείμενο στην Αγγλική γλώσσα για το οποίο βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

Μνημόνιο Κατανόησης
Μεταξύ του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αίγυπτου, εκπροσωπούμενο από τη Γενική Αρχή για την Ανάπτυξη Αλιευτικών Πόρων (GAFRD) εφεξής αναφερόμενα ως «τα συμβαλλόμενα μέρη»,
Επιθυμώντας να ενισχύσουν τις υπάρχουσες καλές σχέσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία των θαλάσσιων έμβιων πόρων, ως το βασικό στοιχείο του θαλάσσιου οικοσυστήματος, την επισιτιστική ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη των συμβαλλομένων μερών,
Εκφράζοντας την επιθυμία τους να εδραιώσουν τις προσπάθειες τους με στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας, την αειφόρο ανάπτυξη και την ορθολογική χρήση των θαλάσσιων έμβιων πόρων, υπογραμμίζοντας τη σημασία των κοινών επιστημονικών ερευνών και μελετών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
Καθοδηγούμενα από τις αρχές της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους για τη συνεργασία,
Συμφώνησαν τα εξής:

Άρθρο 1
Σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, καθώς και τους σχετικούς κανόνες και αρχές του διεθνούς δικαίου και τις διατάξεις των κανονισμών και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας (εκκολαπτήριο και καλλιέργεια) και της αλιείας για την αποτελεσματική προστασία, την αειφόρο ανάπτυξη και την ορθολογική χρήση των θαλάσσιων έμβιων πόρων, ιδίως στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών και των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας.

Άρθρο 2
Για την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργασθούν στους ακόλουθους τομείς:
Συντονισμό όσον αφορά πολιτικές και πρακτικές στον τομέα της αλιείας.
Εκπόνηση και εφαρμογή αμοιβαίων έργων σε σχέση με την αποτελεσματική προστασία, την αειφόρο ανάπτυξη και την ορθολογική χρήση των θαλάσσιων έμβιων πόρων, τεχνολογίες για την επεξεργασία και την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.
Ενθάρρυνση φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση αμοιβαίων δραστηριοτήτων για τη δημιουργία επενδυτικών έργων και κοινοπραξιών στους τομείς της επεξεργασίας ιχθυοκαλλιεργειών, εμπορίας, παραγωγής και προμήθειας τεχνολογικού εξοπλισμού και υλικών, καθώς και την κατασκευή και επισκευή πλοίων..
Διεξαγωγή κοινών επιστημονικών μελετών στους τομείς που σχετίζονται με αυτό το Μνημόνιο.
Ανταλλαγή τεχνικών και επιστημονικών πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων για την αλιεία μεταξύ των αρμοδίων επιστημονικών και κυβερνητικών οργάνων των συμβαλλομένων μερών.
Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας και των αλιευτικών λιμένων.
Ανταλλαγή των αποτελεσμάτων της έρευνας που σχετίζονται με την αλιεία, την αξιολόγηση των αλιευτικών αποθεμάτων και τον έλεγχο της ρύπανσης.
Το πεδίο συνεργασίας δύναται να διαφοροποιηθεί περαιτέρω, όπως το επιθυμούν τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 3
Για την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συγκροτήσουν μια Μεικτή Επιτροπή για την αλιεία, εφεξής αναφερόμενη ως «Μεικτή Επιτροπή».
Η Μεικτή Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, φιλοξενούμενη διαδοχικά από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.
Για την διεξαγωγή των ετήσιων συναντήσεων, κάθε συμβαλλόμενο μέρος βαρύνεται με τα έξοδα ταξιδιού των υπαλλήλων του και το μέρος υποδοχής φέρει τα πλήρη έξοδα διαμονής και εσωτερικών μεταφορών.

Άρθρο 4
Κύρια καθήκοντα της Μεικτής Επιτροπής είναι:
Άσκηση προσπαθειών για την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 2.
Υποβολή προτάσεων, εάν είναι αναγκαίο, σχετικά με την τροποποίηση του παρόντος Μνημονίου συμφωνίας.
Λήψη των αναγκαίων μέτρων για την επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκόψουν από την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου.
Η Μεικτή Επιτροπή θα τηρεί αρχείο των εν λόγω αποφάσεων, με τη μορφή συμφωνηθέντων πρακτικών.

Άρθρο 5
Τίποτε στο παρόν Μνημόνιο δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών που απορρέουν από τις λοιπές διεθνείς και περιφερειακές συνθήκες που έχουν συναφθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για την Ελλάδα από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διαφωνίες και διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος Μνημονίου θα διευθετούνται από την Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή δεν κατορθώσει να βρει μια λύση στη διαφωνία, αποδεκτή και από τα δύο μέρη,
εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία που αυτή έχει προκόψει, η διαφορά θα επιλύεται μέσω διαπραγμάτευσης ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου που θα συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 6
Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της τελευταίας έγγραφης κοινοποίησης, με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνονται αμοιβαία, μέσω της διπλωματικής οδού, για την ολοκλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος του. Θα παραμείνει σε ισχύ για μια αρχική περίοδο τριών ετών και, στη συνέχεια, θα παρατείνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους τριών ετών, εκτός εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο, εγγράφως, μέσω της διπλωματικής οδού, την πρόθεσή του να το καταγγείλει, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την λήξη της αρχικής ή τυχόν μεταγενέστερης περιόδου ισχύος. Το παρόν Μνημόνιο δύναταινα τροποποιηθεί με αμοιβαία γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Μνημονίου.
Υπεγράφη στο Κάιρο στις 04.12.2014 σε δύο πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα. Για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας
Υπογραφή: Δημήτριος Κούρκουλας, Υφυπουργός Εξωτερικών Για το Υπουργείο Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
Υπογραφή: Khaled El Hassany, Επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Αρχής για την Ανάπτυξη Αλιευτικών Πόρων

Άρθρο δεύτερο
Τα Πρακτικά της Μικτής Επιτροπής για την αλιεία του άρθρου 3 του παρόντος Μνημονίου εγκρίνονται με κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Άρθρο τρίτο
Η τροποποίηση του κυρούμενου Μνημονίου εγκρίνεται και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τις κείμενες συνταγματικές διατάξεις.

Άρθρο τέταρτο
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
1.Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4056/2012 (Α’ 52), η οποία προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 4056/2012, παρατείνεται έως τις 31.12.2018. Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσμία των τριών (3) ετών νοείται η προθεσμία που λήγει στις 31.12.2018.
2.Το άρθρο 5 του Ν. 4056/2012 τροποποιείται ως εξής:
α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στις σταβλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του Ν. 3475/2006 (Α’ 146), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων εκπαιδευτικών δομών και υφιστάμενων ιππικών ομίλων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20, χορηγείται άδεια εγκατάστασης.»
β) Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Τον άξονα εθνικών δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, που ευρίσκονται πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και δεν πληρούν τις ελάχιστες αποστάσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20 (Πίνακας 2 του Παραρτήματος), χορηγείται άδεια εγκατάστασης.»
3.Το άρθρο 6 του Ν. 4056/2012 τροποποιείται ως εξής: α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για παράταση ισχύος της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης διατυπώνοντας και αιτιολογώντας τους λόγους μη τήρησης των προθεσμιών. Σε περίπτωση που οι λόγοι μη τήρησης των προθεσμιών οφείλονται: α) Σε αναμονή έκδοσης προαπαιτούμενου δικαιολογητικού από αρμόδια δημόσια αρχή ή γενικότερα σε υπαιτιότητα της δημόσιας διοίκησης τότε η ΑΑΑ εγκρίνει παράταση ισχύος ενός έτους, η οποία ανανεώνεται με απόφαση της ΑΑΑ, β) σε άλλη αιτία πέραν της δημόσιας διοίκησης, τότε η ΑΑΑ εγκρίνει την αίτηση παράτασης ισχύος ενός έτους χωρίς δικαίωμα ανανέωσης» β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της τελευταίας.»
γ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για παράταση ισχύος της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης διατυπώνοντας και αιτιολογώντας τους λόγους μη τήρησης των προθεσμιών. Σε περίπτωση που οι λόγοι μη τήρησης των προθεσμιών οφείλονται:
α) Σε αναμονή έκδοσης προαπαιτούμενου δικαιολογητικού από αρμόδια δημόσια αρχή ή γενικότερα σε υπαιτιότητα της δημόσιας διοίκησης τότε η ΑΑΑ εγκρίνει παράταση ισχύος ενός έτους, η οποία ανανεώνεται με απόφαση της ΑΑΑ, β) σε άλλη αιτία πέραν της δημόσιας διοίκησης, τότε η ΑΑΑ εγκρίνει την αίτηση παράτασης ισχύος ενός έτους χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.».
4.Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 17α του Ν. 4056/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί και ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης.»

Άρθρο πέμπτο
Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3877/2010 (Α’ 160) «Ασφαλιζόμενοι φυσικοί κίνδυνοι, παθήσεις, και ασθένειες», μετά την περίπτωση ιβ, προστίθεται περίπτωση ιγ; ως εξής:
«ιγ) ζημιές που προκαλούνται από άγρια ελάφια (Dama dama) στη φυτική παραγωγή της νήσου Ρόδου.»

Άρθρο έκτο
Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016