ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4421/26.09.2016
ΦΕΚ 179/Α/26-9-2016

Κύρωση του Τριμερούς Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Τριμερές Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, που υπογράφηκε στη Λευκωσία, στις 29 Οκτωβρίου 2014, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

TRIPARTITE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
AMONG
THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS ON COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM

(Ακολουθεί το κείμενο στην Αγγλική γλώσσα για το οποίο βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

ΤΡΙΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ
ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο εξής αναφερόμενοι ως «οι Συμβαλλόμενοι», Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του τουρισμού στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, αμοιβαίας συνεννόησης, ειρήνης, καλής πίστης και στενών σχέσεων μεταξύ των λαών,
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη περαιτέρω ενδυνάμωσης και διεύρυνσης των υπαρχουσών φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών τους,
Επιθυμώντας να αναπτύξουν συνεργασία μεταξύ τους στον τομέα του τουρισμού,
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα των Συμβαλλόμενων ως τοπικών συνεργατών και μέγιστων τουριστικών προορισμών,
Βεβαιώνουν την αμοιβαία συνεννόησή τους επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΑΡΘΡΟ 1
Ο σκοπός του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης είναι να βελτιώσει την τριμερή συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλομένων με σκοπό τη διευκόλυνση και αυξανόμενη εισροή τουριστών μεταξύ των χωρών τους καθώς και από εξωτερικές αγορές.

ΑΡΘΡΟ 2
Με σκοπό την επίτευξη του σκοπού του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, οι Συμβαλλόμενοι θα συνεργαστούν στους εξής τομείς :
(α) Ενθάρρυνση των αρμόδιων αρχών τους στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας στο μάρκετινγκ και την προώθηση, την τουριστική εκπαίδευση και επιμόρφωση, τη στατιστική, τη νομοθεσία καθώς και τον Τουρισμό Ειδικού Ενδιαφέροντος με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό, τον παράκτιο και ναυτιλιακό τουρισμό, τον τουρισμό ευεξίας και ιαμάτων και τον οικοτουρισμό, και την οργάνωση κατά παραγγελία εξειδικευμένων εργαστηρίων ή σεμιναρίων προς τον σκοπό αυτό.
(β) Εμψύχωση των εθνικών οργανισμών γραφείων ταξιδίων και τουρισμού και οποιονδήποτε άλλο οργανισμό που λειτουργεί στον τομέα του τουρισμού, να αναπτύξουν και προωθήσουν κοινά τουριστικά πακέτα για βασικές αγορές πηγών τουρισμού, συνδυάζοντας επισκέψεις στην Ελλάδα, Αίγυπτο και Κύπρο.
(γ) Ενθάρρυνση των αρμόδιων αρχών τους να κοινοποιούν τακτικά μεταξύ τους πληροφορίες για κανονισμούς και κίνητρα τουριστικών επενδύσεων στις αντίστοιχες χώρες τους, καθώς και για τις υπάρχουσες ευκαιρίες για τέτοιου είδους επενδύσεις σε καθεμιά από τις τρεις χώρες, (δ) Ενθάρρυνση της συμμετοχής των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού τους σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, πανηγύρεις, ταξιδιωτικές αγορές, ταξιδιωτικά σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις προώθησης τουρισμού, που διεξάγονται στο έδαφος των άλλων Συμβαλλομένων χωρών, καθώς και την οργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τους ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους με σκοπό να καταστήσουν καλύτερα γνωστά στο κοινό τα τουριστικά αξιοθέατα και τουριστικά προϊόντα των τριών χωρών.
(ε) Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας κοινού ταμείου για την υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων και έργων.

ΑΡΘΡΟ 3
Οι Συμβαλλόμενοι θα οργανώνουν, οποτεδήποτε το θεωρούν απαραίτητο, τριμερείς συναντήσεις, σε χρόνους και τόπους οι οποίοι θα συμφωνούνται αμοιβαία μέσω αλληλογραφίας μεταξύ τους.
Σε αυτές τις συναντήσεις, οι Συμβαλλόμενοι θα εξετάζουν την πορεία υλοποίησης του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης και θα ορίζουν, σε αντίστοιχα Συμφωνημένα Πρακτικά, συγκεκριμένους διακανονισμούς, προγράμματα και έργα τα οποία θα βελτιώσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στον τομέα τουρισμού.

ΑΡΘΡΟ 4
Οι ορισθείσες αρχές οι οποίες θα ευθύνονται για την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης θα είναι το Υπουργείο Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Τουρισμού της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΑΡΘΡΟ 5
Κατά την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, οι Συμβαλλόμενοι θα σέβονται τις υποχρεώσεις τους οι οποίες προκύπτουν από διεθνείς συνθήκες στις οποίες έχουν συμβληθεί.
Η Ελληνική Δημοκρατία και η Κυπριακή Δημοκρατία θα σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους οι οποίες προκύπτουν από την ιδιότητα τους ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης με κανέναν τρόπο δεν θα υπερισχύει υπαρχόντων διμερών Μνημονίων Κατανόησης ή Συμφωνιών μεταξύ των Συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 6
Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει από την ερμηνεία και/ή εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου θα επιλύεται φιλικά, με συνεννοήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων Συμβαλλομένων μέσω διπλωματικών οδών.

ΑΡΘΡΟ 7
Το παρόν Μνημόνιο μπορεί να τροποποιηθεί και/ή συμπληρωθεί σε οποιαδήποτε στιγμή με την έγγραφη συναίνεση όλων των Συμβαλλομένων. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και/ή προσθήκες θα έχουν τη μορφή χωριστών Πρωτοκόλλων τα οποία θα συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης.
Οι εν λόγω τροποποιήσεις και/ή προσθήκες θα τεθούν σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 8, παράγραφο 1 του παρόντος Μνημονίου.

ΑΡΘΡΟ 8
Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της τελευταίας έγγραφης ειδοποίησης με την οποία οι Συμβαλλόμενοι ενημερώνουν ο ένας τον άλλο, μέσω διπλωματικών οδών, σχετικά με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών τους οι οποίες απαιτούνται για την θέση σε ισχύ του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα παραμείνει σε ισχύ για διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του, και κατόπιν θα ανανεώνεται σιωπηλά για πρόσθετες διετείς περιόδους, εκτός εάν κάποιος από τους Συμβαλλόμενους ειδοποιήσει εγγράφως τους άλλους Συμβαλλόμενους για την πρόθεσή του να καταγγείλει το παρόν Μνημόνιο, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την λήξη της αρχικής ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης περιόδου διάρκειας. Σε τέτοια περίπτωση, το Μνημόνιο θα πάψει να ισχύει τρεις μήνες μετά την ημερομηνία της ειδοποίησης καταγγελίας.
Η καταγγελία του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης δεν θα επηρεάζει, ωστόσο, την υλοποίηση των έργων, προγραμμάτων και οποιονδήποτε άλλων πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης και δεν έχουν πλήρως ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο της καταγγελίας του, εκτός εάν συμφωνείται κάτι διαφορετικό από τους Συμβαλλόμενους.
Σε μαρτυρία αυτών, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς αυτό, υπέγραψαν το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης.
Έγινε στη Λευκωσία την 29η Οκτωβρίου 2014, σε τρία πρωτότυπα στην Αγγλική γλώσσα.
Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπογραφή) (χειρόγραφο : Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)
Για την Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
(υπογραφή)
Για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας (υπογραφή) (χειρόγραφο : ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ)

Άρθρο δεύτερο
Τα συμφωνημένα πρακτικά που συνάπτονται από τα συμμετέχοντα στο υπό κύρωση Μνημόνιο μέρη, κατά την έννοια του άρθρου 3 του κυρωμένου Μνημονίου, εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων, κατά περίπτωση, Υπουργών.

Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016