ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4402/2016
ΦΕΚ 121/Α/29-6-2016
Κύρωση της Συμφωνίας για την Επιτροπή Συντονισμού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM) και άλλες διατάξεις.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για την Επιτροπή Συντονισμού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM), που υπογράφηκε στη Σόφια στις 21 Οκτωβρίου του 2009, της οποίας το κείμενο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής:

Europe must Be further deveCopedfor their Benefit;
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ

(Για το πλήρες κείμενο βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

Άρθρο δεύτερο
1.Από την 1η Ιουνίου 2017, το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών αποτελεί έργο που εκτελείται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και εντός του χρόνου που καλύπτεται από την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση.
2.Για το διάστημα μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο, καθορίζεται για τους υπαλλήλους-εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών, πουαποδεδειγμένα συμμετέχουν στη διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, καθώς και για τα ελεγκτικά όργανα του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, μηνιαία αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 2016. Η ανωτέρω αποζημίωση αφορά έργο που εκτελείται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και μέχρι το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως.
3.Από 1.1.2016 και μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης συνεχίζεται η καταβολή των αποζημιώσεων των ανωτέρω προσώπων για το εκτός ωραρίου έργο τους, στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2015, κατά τα οριζόμενα στην κ.υ.α. υπ’ αριθμ. 2/33204/0022/ 21.5.2013 (Β’1226).
4.Από 1.1.2016 και μέχρι την κατάργηση των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών που συγκροτούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, συνεχίζεται η καταβολή των αποζημιώσεων στα μέλη τους στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2015.

Άρθρο τρίτο
Οι θέσεις που έχουν συσταθεί στη Ρ.Α.Ε. με την παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 3734/2009 (Α’ 8), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει διατηρούνται έως και τις 30.9.2017. Οι συμβάσεις που συνάπτονται βάσει της διάταξης αυτής δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’164). Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται στις θέσεις αυτές υπάγεται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β ‘ του ν. 4354/2015 (Α’176). Η αντιστοίχιση του εν λόγω προσωπικού στις ειδικότητες και θέσεις του προσωπικού της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε. γίνεται με απόφαση της Ολομέλειάς της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4203/2013 (Α’235).

Άρθρο τέταρτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου VI αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016