ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3705 (ΦΕΚ Α 207 8.10.2008)

Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος,η Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 23 Μαίου 2006, το κείμενο της οποίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟν ΜΠΑΧΡΕΙΝ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΠΑΧΡΕΙΝ

Αποτελούσες Μέρη της Σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία ετέθη προς υπογραφή στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944`

Επιθυμούσες εξίσου τη σύναψη Συμφωνίας με σκοπό την εγκατάσταση καιλειτουργία τακτικών αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ και πέραν των αντιστοίχων εδαφών τους.

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν το κείμενο προβλέπει διαφορετικά:

α. Ο όρος “Αεροπορικές Αρχές” σημαίνει, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε πρόσωπο ή όργανο εξουσιοδοτημένο να ασκεί τις αρμοδιότητες οι οποίες προς το παρόν ασκούνται από την ως άνω Αρχή ή συναφείς αρμοδιότητες και, στην περίπτωση της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν το Υπουργείο Μεταφορών εκπροσωπούμενο` από τις Υποθέσεις Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε πρόσωπο ή όργανο εξουσιοδοτημένο να ασκεί τις αρμοδιότητες οι οποίες προς το παρόν ασκούνται από την ως άνω Υπηρεσία ή συναφείς αρμοδιότητες.

β. Ο όρος “η Σύμβαση” σημαίνει τη Σύμβαση για Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία ετέθη προς υπογραφή στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944 και περιλαμβάνει:

(ι) οποιαδήποτε τροποποίηση επί αυτής ετέθη σε ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο 94

(α) αυτής και η οποία έχει κυρωθεί και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη και

(ιι) οποιοδήποτε Παράρτημα ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις επί αυτού οι οποίες υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 90 της Σύμβασης, εφόσον μια τέτοια τροποποίηση ή Παράρτημα είναι σε δεδομένη στιγμή σε ισχύ για τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

γ. Ο όρος “Συμφωνία” σημαίνει την παρούσα Συμφωνία, το συνημμένο σε αυτήν Παράρτημα και οποιαδήποτε Πρωτόκολλα ή συναφή έγγραφα τα οποία τροποποιούν τη Συμφωνία αυτή ή το Παράρτημα.

δ. Ο όρος “διορισμένη αεροπορική Εταιρεία” σημαίνει, μια αεροπορική Εταιρεία που έχει διοριστεί και εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 της παρούσας Συμφωνίας.

ε. Ο όρος “συμφωνημένα δρομολόγια” σημαίνει τα τακτικά αεροπορικά δρομολόγια στις διαδρομές, οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας, για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, χωριστά ή σε συνδυασμό.

στ. Ο όρος “χωρητικότης” σε σχέση με αεροσκάφος, σημαίνει τη διαθέσιμη δυνατότητα χωρητικότητας του αεροσκάφους σε μία διαδρομή ή τμήμα μιας διαδρομής και ο όρος “χωρητικότης” σε σχέση με “ένα συμφωνημένο δρομολόγιο” σημαίνει τη χωρητικότητα του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση τέτοιων δρομολογίων, πολλαπλασιαζόμενη επί τη συχνότητα των δρομολογίων του αεροσκάφους σε δεδομένη περίοδο και σε μία διαδρομή ή τμήμα μίας διαδρομής.

ζ. Ο όρος “επικράτεια” σε σχέση με ένα Κράτος έχει την έννοια του Άρθρου 2 της Σύμβασης.

η. Οι όροι “αεροπορικό δρομολόγιο”, “διεθνές αεροπορικό δρομολόγιο”, “αεροπορική Εταιρεία” και “στάθμευση για μη εμπορικούς σκοπούς”, έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται αντίστοιχα στο Άρθρο 96 της Σύμβασης.

θ. Ο όρος “τιμολόγιο” σημαίνει το πληρωτέο ποσό για τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών και φορτίου, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους τα ποσά αυτά εφαρμόζονται, συμπεριλαμβανομένων των τιμών και όρων για πρακτόρευση και
άλλες βοηθητικές υπηρεσίες οι οποίες εκτελούνται από το μεταφορέα, σχετικά με την αεροπορική μεταφορά, εξαιρουμένων των αμοιβών και όρων για τη μεταφορά ταχυδρομείου.

ι. Ο όρος “τέλος χρήσεως” σημαίνει το τέλος που επιβάλλεται σε αεροπορικές Εταιρείες από την αρμοδία αρχή ή του οποίου επιτρέπεται από αυτήν η επιβολή για την παροχή αερολιμενικών, αεροναυτιλιακών ή αεροπορικής ασφάλειας εγκαταστάσεων ή διευκολύνσεων συμπεριλαμβανομένων και συναφών υπηρεσιών και διευκολύνσεων, για τα αεροσκάφη, τα πληρώματα τους, τους επιβάτες και το φορτίο.

Εννοείται ότι οι τίτλοι οι οποίοι δίδονται στα Άρθρα της παρούσας Συμφωνίας δεν περιορίζουν ή διευρύνουν με κανένα τρόπο τις έννοιες οποιωνδήποτε διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας.
Άρθρο 2

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει στο άλλο -Συμβαλλόμενο Μέρος τα δικαιώματα τα οποία καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, για την εκτέλεση τακτικών διεθνών αεροπορικών δρομολογίων από την διορισμένη αεροπορική Εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ως ακολούθως:

α. Να υπερίπταται, χωρίς προσγείωση, της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

β. Να σταθμεύει για λόγους μη εμπορικούς στην ως άνω επικράτεια και

γ. Να σταθμεύει στην ως άνω επικράτεια σε συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής ή διαδρομών που καθορίζονται στον Πίνακα Διαδρομών ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία, με σκοπό την επιβίβαση και αποβίβαση διεθνούς κίνησης επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, χωριστά ή σε συνδυασμό.

2. Ουδεμία επίκληση των διατάξεων της παραγράφου (1) μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει στην αεροπορική Εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους το δικαίωμα να επιβιβάζει στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους επιβάτες, φορτίο ή ταχυδρομείο προς μεταφορά με αμοιβή ή μίσθωση και προοριζόμενο για άλλο σημείο στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.
Άρθρο 3
Διορισμός και Εξουσιοδοτήσεις

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να διορίζει και να πληροφορεί, μέσω της διπλωματικής οδού το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, μία ή περισσότερες αεροπορικές Εταιρείες για την εκτέλεση των συμφωνημένων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές, καθώς και να αποσύρει ή να τροποποιεί τους διορισμούς αυτούς.

2. Μετά τη λήψη τέτοιου διορισμού ως και αιτήματος από τη διορισμένη αεροπορική Εταιρεία κατά τον τύπο και τρόπο που καθορίζεται για τη χορήγηση εξουσιοδότησης λειτουργίας, οι αρμόδιες αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα χορηγούν χωρίς καθυστέρηση την κατάλληλη εξουσιοδότηση λειτουργίας στην κατά τα ως άνω διορισμένη αεροπορική Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) στην περίπτωση μιας αεροπορικής Εταιρείας που διορίζεται από την Ελληνική Δημοκρατία:

ι) αυτή είναι εγκατεστημένη στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας υπό” την Ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της έχει χορηγηθεί Αδεια Εκμετάλλευσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό δίκαιο, και

ιι) ουσιαστικός ρυθμιστικός έλεγχος αυτής της αεροπορικής Εταιρείας ασκείται και τηρείται από το Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που είναι υπεύθυνο για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα αυτής και η οικεία αεροπορική αρχή διευκρινίζεται σαφώς κατά τον διορισμό.

β) στην περίπτωση μιας αεροπορικής Εταιρείας που διορίζεται από το Βασίλειο του Μπαχρέιν:

ι) αυτή είναι εγκατεστημένη στην επικράτεια του Βασιλείου του Μπαχρέιν και της έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο του Βασιλείου του Μπαχρέιν και

ιι) το Βασίλειο του Μπαχρέιν έχει και διατηρεί τον ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο της Εταιρείας αυτής, και

γ) η διορισμένη αεροπορική Εταιρεία είναι ικανή να πληροί τις προϋποθέσεις
οι οπ
οίες προβλέπονται από τους νόμους και κανονισμούς που συνήθως εφαρμόζονται – σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης – ως προς την εκτέλεση διεθνών αεροπορικών δρομολογίων από το Μέρος που λαμβάνει το διορισμό.

3. Μετά την λήψη της εξουσιοδότησης λειτουργίας της παραγράφου 2, μια διορισμένη αεροπορική Εταιρεία μπορεί να αρχίσει οποτεδήποτε την εκτέλεση των συμφωνημένων δρομολογίων για τα οποία έχει διορισθεί, υπό την προϋπόθεση ότι η αεροπορική Εταιρεία συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες διατάξεις αυτής της Συμφωνίας.
Άρθρο 4
Ανάκληση και Αναστολή

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να ανακαλεί την εξουσιοδότηση λειτουργίας ή να αναστέ-λει την άσκηση των δικαιωμάτων, τα οποία ορίζονται στο Άρθρο 2 αυτής της Συμφωνίας, από τη διορισμένη αεροπορική Εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ή να επιβάλει όρους οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, όπου:

α) στην περίπτωση μιας αεροπορικής Εταιρείας που διορίζεται από την Ελληνική Δημοκρατία:

ι) αυτή δεν είναι εγκατεστημένη στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας υπό την Ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και δεν της έχει χορηγηθεί Άδεια Εκμετάλλευσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό δίκαιο, ή

ιι) ουσιαστικός ρυθμιστικός έλεγχος αυτής της αεροπορικής Εταιρείας δεν ασκείται ή δεν τηρείται από το Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που είναι υπεύθυνο για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα αυτής και η οικεία αεροπορική αρχή δεν διευκρινίζεται σαφώς κατά τον διορισμό,

β) στην περίπτωση μιας αεροπορικής Εταιρείας που διορίζεται από το Βασίλειο του Μπαχρέιν:

ι) αυτή δεν είναι εγκατεστημένη στην επικράτεια του Βασιλείου του Μπαχρέιν και δεν της έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο του Βασιλείου του Μπαχρέιν, ή

ιι) το Βασίλειο του Μπαχρέιν δεν διατηρεί τον ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο της Εταιρείας αυτής, ή

γ) η αεροπορική αυτή Εταιρεία δεν δύναται να αποδείξει ότι είναι ικανή να πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τους νόμους και τους κανονισμούς που συνήθως και ευλόγως εφαρμόζονται σύμφωνα με τη Σύμβαση από το Μέρος που λαμβάνει τον διορισμό, σχετικά με την εκτέλεση διεθνών αεροπορικών δρομολογίων, ή

δ) η αεροπορική αυτή Εταιρεία αδυνατεί να συμμορφωθεί με τους νόμους και/ή κανονισμούς του Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο εκχωρεί τα εν λόγω δικαιώματα, ή

ε) η αεροπορική Εταιρεία δεν λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους, οι οποίοι καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία.

2. Εκτός από την περίπτωση που η άμεση ανάκληση ή αναστολή ή επιβολή των όρων, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου αυτού, είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη περαιτέρω παραβιάσεων των νόμων και/ή των κανονισμών, η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα ασκείται μόνο μετά από διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της παρούσας Συμφωνίας.
Άρθρο 5
Εφαρμογή νόμων και κανονισμών

1. Οι νόμοι, κανονισμοί και διαδικασίες του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σχετικά με την είσοδο, παραμονή ή αναχώρηση από την επικράτεια του αεροσκαφών τα οποία ασχολούνται με τη διεθνή “αεροναυτιλία ή σχετικά με τη λειτουργία και πλοήγηση των αεροσκαφών αυτών, θα τηρούνται από τη διορισμένη αεροπορική Εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους κατά την είσοδο, παραμονή και αναχώρηση από την εν λόγω επικράτεια.

2. Οι νόμοι και κανονισμοί του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σχετικά με την είσοδο, ελευθεροκοινωνία, παραμονή ή διέλευση, αποδημία ή μετανάστευση, διαβατήρια, τελωνεία και τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, θα τηρούνται από την διορισμένη αεροπορική Εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, καθώς και από ή για λογαριασμό των πληρωμάτων του, των επιβατών, του φορτίου και του ταχυδρομείου κατά τη διέλευση, την είσοδο, την παραμονή και την αναχώρηση από την επικράτεια κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους.

3. Επιβάτες, αποσκευές και φορτίο απευθείας διερχόμενα από την επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και μη απομακρυνόμενα από το χώρο του αεροδρομίου, ο οποίος χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό, θα υπόκεινται μόνο σε απλοποιημένο έλεγχο. Αποσκευές και φορτίο σε απευθείας διέλευση θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς και άλλους συναφείς φόρους.

4. Κατά την εφαρμογή της Συμφωνίας τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τους νομοθεσίας καθώς και τις υποχρεώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας έναντι του εφαρμοστέου Ευρωπαϊκού Κοινοτικού δικαίου αναφορικά με τις αεροπορικές δραστηριότητες.
Άρθρο 6
Αναγνώριση Πτυχίων και Αδειών

1. Πιστοποιητικά πλοϊμότητας, πιστοποιητικά ικανότητας και άδειες που εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος και παραμένουν σε ισχύ, θα αναγνωρίζονται ως έγκυρα από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, για το σκοπό εκτέλεσης των δρομολογίων τα οποία προβλέπονται στη Συμφωνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν έγκυρα τα πιστοποιητικά και οι άδειες, είναι ισότιμα ή ανώτερα των ελάχιστων προτύπων τα οποία έχουν τεθεί ή πρόκειται να τεθούν σε ισχύ σύμφωνα με τη Σύμβαση. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί εν τούτοις το δικαίωμα να αρνηθεί να αναγνωρίσει, με σκοπό πτήσεις υπεράνω του εδάφους του, πιστοποιητικά ικανότητας και άδειες που χορηγήθηκαν σε υπηκόους του ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα γι` αυτούς από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή από οποιοδήποτε άλλο Κράτος.

2. Εάν τα προνόμια ή οι όροι των αδειών ή πιστοποιητικών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο (1) και τα οποία εκδίδονται από τις Αεροπορικές Αρχές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή διορισμένη αεροπορική Εταιρεία ή αναφορικά με
αεροσκάφος το οποίο εκτελεί τα συμφωνημένα δρομολόγια στις καθορισμένες διαδρομές, επιτρέπουν διαφοροποίηση από τα πρότυπα τα οποία καθιερώνονται από τη Σύμβαση και εφόσον η διαφοροποίηση αυτή έχει καταχωρισθεί στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, οι Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ζητήσουν διαβουλεύσεις σύμφωνα με το Άρθρο 15 αυτής της Συμφωνίας, με τις Αεροπορικές Αρχές του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους, με σκοπό να πεισθούν ότι, η αμφισβητούμενη πρακτική είναι αποδεκτή από αυτές. Αποτυχία επίτευξης ικανοποιητικής συμφωνίας θα συνιστά λόγο για την εφαρμογή του Άρθρου 4 αυτής της Συμφωνίας.
Άρθρο 7
Ασφάλεια πτήσεων

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να ζητήσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, διαβουλεύσεις, σχετικά με πρότυπα ασφάλειας που τηρούνται ως προς μία Εταιρεία που διορίζεται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος επί οιουδήποτε τομέα σχετικού με τα πληρώματα, τα αεροσκάφη ή τη λειτουργία τους. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα λαμβάνουν χώρα εντός 30 ημερών από την υποβολή του υπόψη αιτήματος.

2. Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος διαπιστώνει ότι τα πρότυπα ασφάλειας στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο Ι τα οποία είναι τουλάχιστον ισότιμα με τα ελάχιστα πρότυπα που ισχύουν κατά τον χρόνο αυτό σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου, δεν τηρούνται ούτε εφαρμόζονται αποτελεσματικά ως προς αεροπορικές Εταιρείες που διορίζονται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος θα γνωστοποιεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος τις
διαπιστώσεις αυτές και τα μέτρα που θεωρούνται αναγκαία προκειμένου να συμμορφώνεται με τα Πρότυπα του ΔΟΠΑ, το δε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα προβαίνει στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Μη ανάληψη από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος των κατάλληλων ενεργειών εντός 15 ημερών ή εντός μεγαλύτερου διαστήματος που τυχόν συμφωνηθεί, θα συνιστά λόγο για την
εφαρμογή του Άρθρου 4 της Συμφωνίας αυτής.

3. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 33 της Σύμβασης του Σικάγου, συμφωνείται ότι οποιοδήποτε αεροσκάφος χρησιμοποιείται από ή για λογαριασμό της αεροπορικής Εταιρείας ή των αεροπορικών Εταιρειών ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στα δρομολόγια προς ή από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μπορεί, κατά το χρόνο παραμονής του στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, να υποστεί έλεγχο από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μέσα και γύρω από το αεροσκάφος, προκειμένου να ελεγχθεί τόσο η ισχύς των αεροναυτιλιακών εγγράφων και αυτών
του πληρώματος καθώς και η εμφανής κατάσταση του αεροσκάφους και του εξοπλισμού του (καλούμενο στο παρόν Άρθρο “επιθεώρηση πίστας”), υπό τον όρο ότι τούτο δεν θα οδηγήσει σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

4. Σε περίπτωση που μια τέτοια επιθεώρηση πίστας ή σειρά τέτοιων επιθεωρήσεων δημιουργήσουν:

α) σοβαρές επιφυλάξεις ότι ένα αεροσκάφος ή η λειτουργία ενός αεροσκάφους δεν συμμορφώνονται με τα ελάχιστα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου ή

β) σοβαρές υπόνοιες έλλειψης αποτελεσματικής τήρησης και εφαρμογής των εκάστοτε ισχυόντων προτύπων ασφαλείας σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου, το Συμβαλλόμενο Μέρος που διεξάγει την επιθεώρηση δύναται να συμπεράνει, για τους σκοπούς του Άρθρου 33 της Σύμβασης του Σικάγου, ότι οι απαιτήσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα τα πιστοποιητικά ή οι άδειες
που αφορούν το υπόψη αεροσκάφος ή το πλήρωμα αυτού του αεροσκάφους ή ότι οι απαιτήσεις υπό τις οποίες το υπόψη αεροσκάφος λειτουργεί, δεν είναι ισότιμα ή ανώτερα των ελάχιστων προτύπων που έχουν τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία η πρόσβαση με σκοπό τη διεξαγωγή επιθεώρησης πίστας επί αεροσκάφους αεροπορικής Εταιρείας ή αεροπορικών Εταιρειών του ενός Συμβαλλομένου Μέρους σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 3, δεν επιτρέπεται από τον αντιπρόσωπο της αεροπορικής Εταιρείας ή των Εταιρειών αυτών, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να συμπεράνει ότι οι
σοβαρές επιφυλάξεις που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 4 ανακύπτουν και να συνάγει τα συμπεράσματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

6. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει αμέσως την εξουσιοδότηση λειτουργίας αεροπορικής Εταιρείας ή αεροπορικών Εταιρειών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σε περίπτωση που το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος, είτε ως αποτέλεσμα μιας επιθεώρησης πίστας, σειράς επιθεωρήσεων πίστας, άρνησης πρόσβασης για την διεξαγωγή επιθεώρησης πίστας,
διαβουλεύσεων ή είτε εξ άλλης αιτίας, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η λήψη άμεσων μέτρων κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία της Εταιρείας.

7. Κάθε μέτρο το οποίο λαμβάνεται από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 2 ή 6 θα αίρεται μόλις το αίτιο λήψης των υπόψη μέτρων παύσει να ισχύει.
Άρθρο 8
Αεροπορική Ασφάλεια

1. Σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους από το διεθνές δίκαιο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιβεβαιώνουν ότι η υποχρέωση του ενός έναντι του άλλου να προστατεύουν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας εναντίον πράξεων παράνομης επέμβασης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας.
Χωρίς να περιορίζουν τη γενικότητα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενεργούν ιδιαίτερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραβάσεων και Ορισμένων Άλλων Πράξεων οι οποίες Διενεργούνται Επί Αεροσκαφών, η οποία υπεγράφη στο Τόκυο στις 14 Σεπτεμβρίου 1963, της Σύμβασης για την Καταστολή της Παράνομης Κατακράτησης
Αεροσκάφους, η οποία υπεγράφη στη Χάγη στις 16 Δεκεμβρίου 1970 και της Σύμβασης για την Καταστολή Παρανόμων Πράξεων εναντίον της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου 1971, του Πρωτοκόλλου για την Καταστολή Παράνομων Ενεργειών Βίας στα Αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, το οποίο υπεγράφη
στο Μόντρεαλ στις 24 Φεβρουαρίου 1988, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο διεθνές κείμενο επί του αυτού θέματος που θα “κυρωθεί στο μέλλον από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε περίπτωση σχετικού αιτήματος, θα παρέχουν αμοιβαίως κάθε απαραίτητη βοήθεια για την πρόληψη πράξεων παράνομης κατακράτησης πολιτικών αεροσκαφών και άλλων παρανόμων πράξεων κατά της ασφάλειας τέτοιων αεροσκαφών, των επιβατών και του πληρώματος τους, αεροδρομίων και εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας, καθώς και κάθε άλλης απειλής της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.

3. Στις αμοιβαίες σχέσεις τους, τα Μέρη θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις για την αεροπορική ασφάλεια οι οποίες έχουν καθιερωθεί από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και ορίσθηκαν ως Παραρτήματα στη Σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία στο μέτρο που οι εν λόγω διατάξεις ασφάλειας είναι εφαρμοστέες στα Μέρη` θα απαιτούν όπως οι εκμεταλλευόμενοι αεροσκάφη τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα τους, ή οι εκμεταλλευόμενοι αεροσκάφη αεροπορικών Εταιρειών που έχουν διορισθεί από αυτά, καθώς και οι εκμεταλλευόμενοι αεροδρόμια στην επικράτεια τους, ενεργούν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας.

4. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί ότι από τους ανωτέρω εκμεταλλευόμενους αεροσκάφη μπορεί να ζητηθεί η τήρηση των διατάξεων για την αεροπορική ασφάλεια, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο (3) ανωτέρω, οι οποίες απαιτούνται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για την είσοδο, παραμονή ή αναχώρηση από την επικράτεια αυτού του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Κάθε
Συμβαλλόμενο Μέρος θα διασφαλίζει ότι στην επικράτεια του εφαρμόζονται αποτελεσματικά τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των αεροσκαφών και τον έλεγχο των επιβατών και των χειραποσκευών τους, καθώς και για τη διενέργεια των ενδεδειγμένων ελέγχων στα πληρώματα, τις αποσκευές, το φορτίο και τα εφόδια αεροσκαφών, πριν από και κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή φόρτωσης.
Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα ανταποκρίνεται θετικά σε κάθε αίτημα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για τη λήψη ευλόγων ειδικών μέτρων ασφάλειας για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης απειλής.

5. Σε περίπτωση συμβάντος ή απειλής συμβάντος παράνομης κατακράτησης πολιτικού αεροσκάφους ή άλλων παράνομων πράξεων εναντίον της ασφάλειας τέτοιου αεροσκάφους, των επιβατών και του πληρώματος του, αεροδρομίων ή εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αλληλοβοηθούνται, διευκολύνοντας τις επικοινωνίες` και άλλα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να τερματίσουν γρήγορα και με ασφάλεια παρόμοιο συμβάν ή απειλή παρόμοιου συμβάντος.
Άρθρο 9
Εμπορικές Ευκαιρίες

1. Η διορισμένη αεροπορική Εταιρεία (ή Εταιρείες) του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους τη δική της εκπροσώπηση.

2. Η διορισμένη αεροπορική Εταιρεία (ή Εταιρείες) του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δύναται, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του άλλου Μέρους σχετικά με την είσοδο, παραμονή και απασχόληση, να μετακαλεί και να διατηρεί στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους διευθυντικό, πωλήσεων, τεχνικό, επιχειρησιακό, καθώς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο
είναι απαραίτητο για την εκτέλεση αεροπορικών δρομολογίων.

3. Σε περίπτωση διορισμού γενικού πράκτορα ή πράκτορα γενικών πωλήσεων, ο εν λόγω πράκτορας θα διορίζεται σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους σχετικά νόμους και κανονισμούς κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους.

4. Κάθε διορισμένη αεροπορική Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να πωλεί υπηρεσίες αερομεταφοράς στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, απευθείας ή μέσω των πρακτόρων της και κάθε πρόσωπο θα μπορεί να αγοράσει τις εν λόγω υπηρεσίες αερομεταφοράς, σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.

5. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει στην διορισμένη αεροπορική Εταιρεία (ή Εταιρείες) του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους το δικαίωμα να μεταφέρει στη χώρα της, κατόπιν αιτήσεως, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί ξένου συναλλάγματος, το πλεόνασμα μεταξύ εσόδων και εξόδων, που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου στα συμφωνημένα δρομολόγια στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

6. Εάν το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος επιβάλλει περιορισμούς, όσον αφορά τη μεταφορά του πλεονάσματος που πραγματοποιήθηκε από την διορισμένη αεροπορική Εταιρεία (ή Εταιρείες) του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το άλλο Μέρος θα έχει επίσης το δικαίωμα να επιβάλλει τους ίδιους περιορισμούς στην αεροπορική Εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.
Άρθρο 10
Εξαίρεση από τελωνειακούς και άλλους δασμούς

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, με βάση την αμοιβαιότητα, θα απαλλάσσει την διορισμένη αεροπορική Εταιρεία (ή Εταιρείες) του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία του, από περιορισμούς εισαγωγών, τελωνειακούς δασμούς, άλλους φόρους, τέλη επιθεωρήσεων και άλλα εθνικά τέλη και επιβαρύνσεις για αεροσκάφη, καύσιμα, λιπαντικά, αναλώσιμα τεχνικά εφόδια, ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων, συνήθους εξοπλισμού αεροσκαφών, εφοδίων αεροσκαφών και άλλων αντικειμένων, τα οποία προορίζονται για χρήση ή χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά σε συνδυασμό με τη λειτουργία ή εξυπηρέτηση του αεροσκάφους της διορισμένης αεροπορικής Εταιρείας (ή Εταιρειών), αυτού του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, η οποία εκτελεί τα
συμφωνημένα δρομολόγια, τα αποθέματα εισιτηρίων, τις φορτωτικές και πάσης φύσεως έντυπο υλικό, το οποίο φέρει τα διακρητικά της Εταιρείας, ως και του συνήθους διαφημιστικού υλικού, το οποίο διανέμεται δωρεάν από την εν λόγω διορισμένη αεροπορική Εταιρεία (ή Εταιρείες).

2. Οι απαλλαγές οι οποίες χορηγούνται με το παρόν Άρθρο θα εφαρμόζονται για τα αντικείμενα τα αναφερόμενα στην παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου τα οποία:

(α) εισάγονται στην επικράτεια του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους από ή για λογαριασμό της διορισμένης αεροπορικής Εταιρείας (ή Εταιρειών) του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους`

(β) παραμένουν επί του αεροσκάφους της διορισμένης αεροπορικής Εταιρείας (ή Εταιρειών) του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους κατά την άφιξη ή αναχώρηση από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους`

(γ) παραλαμβάνονται επί του αεροσκάφους της διορισμένης αεροπορικής Εταιρείας (ή Εταιρειών) του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των συμφωνημένων δρομολογίων ανεξαρτήτως εάν τα είδη αυτά χρησιμοποιούνται ή καταναλώνονται πλήρως ή μη εντός της επικράτειας του Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο χορηγεί την απαλλαγή, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω είδη δεν εκποιούνται στην επικράτεια του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους.

3. Ο κανονικός αεροπορικός εξοπλισμός, καθώς και τα υλικά και εφόδια, τα οποία συνήθως παραμένουν επί του αεροσκάφους κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους, μπορεί να εκφορτωθούν στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μόνο με την έγκριση των Τελωνειακών Αρχών αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. Σε τέτοια περίπτωση, τα είδη αυτά τίθενται υπό τον έλεγχο των εν λόγω αρχών, μέχρις ότου επανεξαχθούν ή διατεθούν διαφορετικά, σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανονισμούς.
Άρθρο 11
Τέλη Χρήσεως

Κάθε ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να επιβάλει ή να επιτρέψει την επιβολή δίκαιων και εύλογων τελών για τη χρήση αερολιμένων και άλλων εγκαταστάσεων υπό τον έλεγχο του.

Κάθε ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνεί, εν τούτοις, ότι τα τέλη αυτά δεν θα είναι υψηλότερα από αυτά τα οποία θα καταβάλονταν για τη χρήση των παραπάνω αερολιμένων και εγκαταστάσεων από τα εθνικά του αεροσκάφη τα οποία εκτελούν συναφή διεθνή δρομολόγια.
Άρθρο 12
Κανονισμοί Χωρητικότητας και`Εγκριση Δρομολογίων

1. Οι διορισμένες αεροπορικές Εταιρείες των Συμβαλλομένων Μερών θα έχουν δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση, ώστε να είναι σε θέση να απολαμβάνουν ίσων ευκαιριών κατά την εκτέλεση των συμφωνημένων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές.

2. Κατά την εκτέλεση των συμφωνημένων δρομολογίων, οι διορισμένες αεροπορικές Εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα λαμβάνουν υπόψη τους τα συμφέροντα των διορισμένων αεροπορικών Εταιρειών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, έτσι ώστε να μην επηρεάζονται δυσμενώς τα δρομολόγια τα οποία η τελευταία εκτελεί στο σύνολο ή τμήμα των αυτών διαδρομών.

3. Τα συμφωνημένα δρομολόγια που παρέχονται από τις διορισμένες αεροπορικές Εταιρείες των Συμβαλλομένων Μερών θα έχουν ως πρωταρχικό στόχο την παροχή, σε λογικό συντελεστή πληρότητας, επαρκούς χωρητικότητας για τις τρέχουσες και τις λογικά αναμενόμενες απαιτήσεις μεταφοράς επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου μεταξύ της επικρατείας του Συμβαλλόμενου Μέρους που διορίζει την αεροπορική Εταιρεία και της επικρατείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

4. Πρόβλεψη για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, επιβιβαζομένων και αποβιβαζομένων σε σημεία διαδρομών, τα οποία θα καθορισθούν στις επικράτειες κρατών άλλων από αυτό που διορίζει την αεροπορική Εταιρεία, θα συμφωνείται μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Μερών.

5. Η χωρητικότητα η οποία θα διατεθεί, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας των δρομολογίων και του τύπου των αεροσκαφών, τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τις διορισμένες αεροπορικές Εταιρείες των Συμβαλλομένων Μερών στα συμφωνημένα δρομολόγια, θα συμφωνηθούν από τις Αεροπορικές Αρχές, ύστερα από πρόταση των διορισμένων αεροπορικών Εταιρειών.

6. Οι διορισμένες αεροπορικές Εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα υποβάλουν προς έγκριση τους πίνακες δρομολογίων στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους όχι αργότερα από τριάντα ημέρες πριν από την έναρξη των δρομολογίων στις συγκεκριμένες διαδρομές. Αυτό, ομοίως, θα εφαρμόζεται σε νεώτερες αλλαγές. Σε ειδικές περιπτώσεις το χρονικό αυτό όριο μπορεί να μειωθεί ύστερα από έγκριση των εν λόγω Αρχών.
Άρθρο 13
Αεροπορικά Τιμολόγια

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα επιτρέπει τα τιμολόγια για αεροπορικά δρομολόγια να καθορίζονται από κάθε διορισμένη αεροπορική Εταιρεία επί τη βάσει εμπορικών συνθηκών της αγοράς. Κανένα Συμβαλλόμενο Μέρους δεν θα απαιτεί από τις Εταιρείες του να διαβουλεύονται με άλλες Εταιρείες για τα τιμολόγια τα οποία χρεώνουν ή προτίθενται να χρεώσουν για υπηρεσίες που καλύπτονται από αυτές τις ρυθμίσεις.

2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να απαιτήσει γνωστοποίηση ή υποβολή οποιουδήποτε τιμολογίου το οποίο πρόκειται να χρεωθεί από την διορισμένη αεροπορική του Εταιρεία ή Εταιρείες. Κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν θα απαιτεί γνωστοποίηση ή υποβολή οποιουδήποτε τιμολογίου το οποίο πρόκειται να χρεώσει η διορισμένη αεροπορική Εταιρεία ή Εταιρείες του άλλου Συμβαλλόμενου
Μέρους. Τα τιμολόγια δύνανται να παραμένουν σε ισχύ εκτός εάν απορριφθούν στη συνέχεια βάσει των ανωτέρω παραγράφων 5 και 6.

3. Παρεμβάσεις από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα περιορίζονται στην:

α. προστασία των καταναλωτών από τιμολόγια τα οποία καθίστανται υπερβολικά λόγω κατάχρησης ελέγχου της αγοράς,

β. αποτροπή τιμολογίων η εφαρμογή των οποίων συνιστά συμπεριφορά που στρέφεται κατά του ανταγωνισμού η οποία αποσκοπεί ή ενδέχεται να αποσκοπεί ή εκ προθέσεως προδήλως επιφέρει παρεμπόδιση, περιορισμό ή στρέβλωση του ανταγωνισμού ή αποκλεισμό ανταγωνιστή από το δρομολόγιο.

4. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να απορρίψει μονομερώς οποιοδήποτε τιμολόγιο υποβάλλεται ή χρεώνεται από μια εκ των διορισμένων αεροπορικών Εταιρειών του. Ωστόσο, παρέμβαση της μορφής αυτής θα επιχειρείται μόνο σε περίπτωση όπου κατά την κρίση της αεροπορικής αρχής του Συμβαλλόμενου Κράτους ένα τιμολόγιο το οποίο χρεώνεται ή πρόκειται να χρεωθεί εμπίπτει σε ένα εκ των δύο κριτηρίων που παρατίθενται ανωτέρω στην παράγραφο 3.

5. Κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν θα αναλάβει μονομερή δράση με σκοπό να παρεμποδίσει την είσοδο σε ισχύ ή τη συνέχιση ενός τιμολογίου που χρεώνεται ή που προτείνεται από μια αεροπορική Εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

Εάν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος θεωρεί ότι οποιοδήποτε τέτοιο τιμολόγιο είναι ασυμβίβαστο με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 3 μπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις και να ενημερώσει το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος σχετικά με τους λόγους για την αντίρρηση του. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα λαμβάνουν χώρα όχι αργότερα από 14 ημέρες μετά την λήψη του αιτήματος. Χωρίς αμοιβαία συμφωνία το τιμολόγιο θα τίθεται σε ισχύ ή θα εξακολουθεί να ισχύει.

6. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων 3, 5 και 6 κανένα εκ των Συμβαλλομένων Μερών δεν θα απαιτεί την υποβολή τιμολογίων για την μεταφορά φορτίου μεταξύ των δύο κρατών. Τα κόμιστρα αυτά θα τίθενται σε ισχύ όποτε η ενδιαφερόμενη αεροπορική Εταιρεία αποφασίσει σχετικά.

7. Οι διορισμένες αεροπορικές Εταιρείες του Βασιλείου του Μπαχρέιν δεν θα έχουν το δικαίωμα εισαγωγής νέων προϊόντων ή χαμηλότερων ναύλων από τους υπάρχοντες για όμοια προϊόντα ή αεροπορικές υπηρεσίες προκειμένου για μεταφορά εξ ολοκλήρου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 14
Χορήγηση Στατιστικών

Οι Αεροπορικές Αρχές κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα χορηγούν στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ύστερα από αίτημα τους, πληροφορίες και στατιστικές σχετικά, με την κίνηση που μεταφέρθηκε στα συμφωνημένα δρομολόγια από τη διορισμένη αεροπορική Εταιρεία του πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους προς και από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, όπως συνήθως τηρούνται και υποβάλλονται από τις διορισμένες αεροπορικές Εταιρείες προς τις Εθνυχές τους Αεροπορικές Αρχές. Κάθε πρόσθετο στατιστικό στοιχείο κίνησης, το οποίο οι Αεροπορικές Αρχές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους επιθυμούν από τις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα αποτελεί, μόλις ζητηθεί, αντικείμενο αμοιβαίας συζήτησης και συμφωνίας μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Μερών.
Άρθρο 15
Διαβουλεύσεις και Τροποποιήσεις

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ή οι Αεροπορικές Αρχές του δύνανται οποτεδήποτε να ζητήσουν διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή με τις Αεροπορικές του Αρχές.

2. Η διαβούλευση που ζητήθηκε από ένα εκ των Συμβαλλομένων Μερών ή τις Αεροπορικές Αρχές του θα αρχίσει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος.

3. Κάθε τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ, όταν τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει αμοιβαία δια της διπλωματικής οδού ότι ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές νομικές τους διαδικασίες σχετικά με τη σύναψη και θέση σε ισχύ διεθνών συμφωνιών.

4. Πέραν από τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου (3), τροποποιήσεις στον πίνακα δρομολογίων, που επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία, μπορούν να συμφωνηθούν απευθείας μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών των Συμβαλλομένων Μερών, θα τεθούν δε σε ισχύ αφού επιβεβαιωθούν με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων.
Άρθρο 16
Διευθέτηση Διαφορών

1. Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και του Παραρτήματος της, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αρχικά θα προσπαθήσουν να τη διευθετήσουν με διαπραγματεύσεις.

2. Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποτύχουν να καταλήξουν σε μία διευθέτηση με διαπραγματεύσεις, μπορούν να συμφωνήσουν να παραπέμψουν τη διαφορά για συμβουλευτική γνώμη σε κάποιο πρόσωπο ή σώμα.

3. Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποτύχουν να διευθετήσουν τη διαφορά σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2, η διαφορά θα παραπεμφθεί σε Δικαστήριο τριών διαιτητών, από τους οποίους ένας διορίζεται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και ο τρίτος συμφωνείται από κοινού από τους δύο άλλους. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίσει έναν διαιτητή εντός περιόδου εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία λήψης, δια της διπλωματικής οδού, από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, της γνωστοποίησης προς το άλλο, με την οποία ζητείται
διαιτησία για τη διαφορά από παρόμοιο Δικαστήριο, ο δε τρίτος διαιτητής θα διορισθεί εντός περιόδου εξήντα (60) περαιτέρω ημερών. Εάν οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν προβεί στο διορισμό του διαιτητή του εντός της καθορισθείσας περιόδου, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας να διορίσει διαιτητή ή διαιτητές κατά περίπτωση. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπήκοος ενός των Συμβαλλομένων Μερών δύναται να ζητηθεί από τον Α` Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου ή, αν και αυτός είναι υπήκοος παρομοίως, από το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου, το οποίο δεν έχει παρόμοια υπηκοότητα, να προβεί στους διορισμούς κατά περίπτωση. Εν τούτοις, ο τρίτος διαιτητής θα είναι υπήκοος τρίτης χώρας και θα ενεργεί ως Πρόεδρος του Δικαστηρίου,
ορίζοντας τον τόπο όπου θα διεξαχθεί η διαιτησία.

4. Το Δικαστήριο θα καθορίσει τις διαδικασίες του.

5. Τα έξοδα του Δικαστηρίου θα επιμερισθούν εξίσου μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών.

6. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, αναλαμβάνουν να συμμορφώνονται με κάθε απόφαση η οποία θα εκδοθεί σε εφαρμογή του παρόντος Άρθρου.

7. Εφόσον και για όσο χρόνο οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή η διορισμένη από αυτό αεροπορική Εταιρεία δεν συμμορφώνεται προς την απόφαση η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο (3) του παρόντος Άρθρου, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να περιορίσει, παρακρατήσει ή ανακαλέσει οποιαδήποτε
Άρθρο 17
Λήξη ισχύος

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται οποτεδήποτε να γνωστοποιήσει εγγράφως, δια της διπλωματικής οδού, προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, την πρόθεση του να τερματίσει την ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Ανάλογη γνωστοποίηση θα διαβιβαστεί ταυτόχρονα στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας.

Στην περίπτωση αυτή η Συμφωνία θα παύσει να ισχύει δώδεκα μήνες μετά τη λήψη της γνωστοποίησης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, εκτός εάν η γνωστοποίηση καταγγελίας ανακληθεί με συμφωνία πριν την εκπνοή της ανωτέρω περιόδου. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της λήψης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, θα λογίζεται ότι η γνωστοποίηση παρελήφθη δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά τη λήψη της γνωστοποίησης από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας.
Άρθρο 18
Συμμόρφωση προς Πολυμερείς Συμβάσεις

Εφόσον τεθεί σε ισχύ γενική πολυμερής σύμβαση ή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών, έχουσα σχέση με αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, η παρούσα Συμφωνία και το Παράρτημα της θα θεωρείται ότι έχουν τροποποιηθεί αναλόγως
Άρθρο 19
Καταχώριση

Η παρούσα Συμφωνία, το Παράρτημα της, καθώς και όλες οι τυχόν τροποποιήσεις της θα καταχωρίζονται στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας.
Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα ανταλλαγής δια της διπλωματικής οδού από τα Συμβαλλόμενα Μέρη των γραπτών γνωστοποιήσεων ότι έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές εσωτερικές τους νομικές διαδικασίες οι οποίες είναι αναγκαίες για το σκοπό αυτό.

Σε πίστωση των ανωτέρω υπεγράφη η παρούσα Συμφωνία από τους κατωτέρω υπογεγραμμένους πληρεξουσίους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους.

Έγινε στην Αθήνα σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, σήμερα 23 Μαΐου 2006, στην Ελληνική, Αραβική και Αγγλική γλώσσα. Τα τρία κείμενα θεωρούνται εξίσου αυθεντικά.

Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση
της Ελληνικής του Βασιλείου
Δημοκρατίας του Μπαχρέιν
Ο Υπουργός Ο Αντιπρόεδρος
Μεταφορών και της Κυβέρνησης και
Επικοινωνιών Υπουργός Μεταφορών
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ALI BIN KHALIFA AL-KHALIFA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1

Διαδρομές που θα εκμεταλλεύονται οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες του Βασιλείου του Μπαχρέιν:

Από Προς Ενδιάμεσα Σημεία Σημεία Πέραν

Μπαχρέιν Αθήνα Οποιαδήποτε Σημεία Οποιαδήποτε Σημεία

Σημείωση:

Ενδιάμεσα σημεία μπορούν να παραλειφθούν σε οποιαδήποτε πτήση υπό τον όρο ότι το δρομολόγιο αρχίζει ή τελειώνει στο Βασίλειο του Μπαχρέιν.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2

Διαδρομές που θα εκμεταλλεύονται οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες της Ελληνικής Δημοκρατίας:

Από Προς Ενδιάμεσα Σημεία Σημεία Πέραν

Αθήνα Μπαχρέιν Οποιαδήποτε Σημεία Οποιαδήποτε Σημεία

Σημείωση:

Ενδιάμεσα σημεία μπορούν να παραλειφθούν σε οποιαδήποτε πτήση υπό τον όρο ότι το δρομολόγιο αρχίζει ή τελειώνει στην Ελληνική Δημοκρατία.

Δικαιώματα πέμπτης ελευθερίας θα ασκούνται μεταςυ τέτοιων σημείων και της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, υποκείμενα στην έγκριση αμφοτέρων των Αεροπορικών Αρχών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χ. ΦΩΛΙΑΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2008

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ