ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3037/2002
(ΦΕΚ 174 τ. Α΄/30.7.2002)Απαγόρευση παιγνίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον οκόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Κατηγορίες παιγνίων

Κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος νομού:

α. Μηχανικά διεξαγόμενο παίγνιο είναι εκείνο, για τη λειτουργία του οποίου είναι αναγκαία και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη.

β. Ηλεκτρικά διεξαγόμενο παίγνιο είναι εκείνο για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται η παρουσία ηλεκτρικών υποστηρικτικών μηχανισμών .

γ. Ηλεκτρομηχανικά διεξαγόμενο παίγνιο είναι εκείνο, για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται τόσο η παρουσία ηλεκτρικών υποστηρικτικών μηχανισμών όσο και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη.

δ. Ηλεκτρονικά διεξαγόμενο παίγνιο είναι εκείνο για τη λειτουργία του οποίου, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτείται η ύπαρξη και εκτέλεση λογισμικού (προγράμματος) .

ε. Ψυχαγωγικό τεχνικό παίγνιο είναι εκείνο του οποίου το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και η διενέργεια του έχει αποκλειστικά ψυχαγωγικό σκοπό.

Στην κατηγορία των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων εντάσσονται και όσα παίγνια με παιγνιόχαρτα χαρακτηρίστηκαν ως “τεχνικά παίγνια” με βάση τις διατάξεις του Β.Δ. 29/1971 (ΦΕΚ 21 Α).

Άρθρο 2

Απαγόρευση διενεργείας ή εγκατάστασης παιγνίων

1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή των υπό στοιχεία β, γ και δ΄ του άρθρου 1 παιγνίων περιλαμβανομένων και των υπολογιστών σε δημοσία γενικά κέντρα όπως ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισμένων σωματείων κάθε φύσης, και σε κάθε άλλο δημόσιο η ιδιωτικό χώρο. Επίσης απαγορεύεται η εγκατάσταση των παιγνίων αυτών.

2. Στα μηχανικά διεξαγόμενα παίγνια επιτρέπεται μόνο η διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων όπως ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο. Στα παίγνια αυτά δεν επιτρέπεται να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. Η συνομολόγηση στοιχήματος ή η απόδοση οικονομικού οφέλους στον παίκτη επιφέρει τις συνέπειες των άρθρων 4 και 5.

Άρθρο 3

Επιχειρήσεις προσφοράς

υπηρεσιών διαδικτύου

Δεν εμπίπτει στην απαγόρευση που ορίζεται στο άρθρο 2 η εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών σε καταστήματα που λειτουργούν ως επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Η διενέργεια, όμως, παιγνίου με τους υπολογιστές αυτούς, ανεξάρτητα από τον τρόπο διενέργειάς του, απαγορεύεται.

Για τη λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου απαιτείται ειδική αδεία του δήμου η της κοινότητας στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα και αν λειτουργεί σε πλοίο της Λιμενικής Αρχής του αφετηρίου λιμένα. Κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου η επιχείρηση πρέπει να εφοδιαστεί με την αδεία αυτή εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του νομού αυτού.

Άρθρο 4

Ποινικές κυρώσεις

1. Όσοι εκμεταλλεύονται ή διευθύνουν κέντρα η άλλους χώρους της παραγράφου 1 του άρθρου 2 στα οποία διενεργούνται η εγκαθίστανται παίγνια απαγορευμένα κατά, τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων , τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή από είκοσι πέντε έως εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ. Το δικαστήριο διατάσσει και τη δήμευση των μηχανημάτων παιγνίων.

2. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1, η παράγραφος 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του κωδικοποιημένου Β.Δ. 29/1971 εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 5

Διοικητικές κυρώσεις

1. Πέρα από την επιβολή των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων, αν διαπιστωθεί η διεξαγωγή ή εγκατάσταση απαγορευμένου, κατά τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων παιγνίου, επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ για κάθε μηχάνημα παιγνίου και οριστική αφαίρεση της αδείας λειτουργίας της επιχείρησης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7.

2. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμοδίας αρχής, της παρ. 1 του άρθρου 6, που διαπιστώνει την παράβαση, Στην απόφαση αυτή γίνεται περιγραφή της παράβασης, αναγράφεται το πρόστιμο που επιβάλλεται, καθώς και η διάταξη που εφαρμόζεται.

Μαζί με την απόφαση κοινοποιείται στον παραβάτη αντίγραφο της σχετικής έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 6

Έκθεση βεβαίωσης παραβάσεων

1. Για την τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού αρμόδιες είναι οι Αστυνομικές Αρχές. Στα πλοία γραμμών εσωτερικού, στα επαγγελματικά πλοία τουριστικών πλόων εσωτερικού, στα αγκυροβολημένα πλοία και στους χερσαίους χώρους των λιμενικών ζωνών αρμόδια είναι η Λιμενική Αρχή.

2. Αν τα όργανα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατά τον έλεγχο υποθέσεων των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστώσουν παραβάσεις του νομού για τα παίγνια, επιβάλλουν τις κυρώσεις και προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο.

Άρθρο 7

Εξουσιοδότηση

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών. Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημοσίας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι οροί. οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και το όργανο που επιβάλλει την αφαίρεση της αδείας λειτουργίας της επιχείρησης, ο τρόπος και η διαδικασία αφαίρεσης αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του νομού αυτού.

Άρθρο 8

Επιστροφή τέλους

Σε όσους έχουν καταβάλει τέλος διενεργείας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2002 για ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά η ηλεκτρομηχανικά μηχανήματα παιγνίων επιστρέφεται ποσό που αντιστοιχεί σε τόσα δωδέκατα του ετήσιου τέλους, όσοι ακέραιοι ημερολογιακοί μήνες απομένουν από τη δημοσίευση του παρόντος νομού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι τη λήξη του έτους. Η επιστροφή πραγματοποιείται μόνο εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων περί παιγνίων και δεν εκκρεμεί διαδικασία ενώπιον των Επιτροπών της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄).

Άρθρο 9

Διατηρούμενες και μεταβατικές διατάξεις

1. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού δεν θίγονται οι διατάξεις του Ν. 2206/ 1994 (ΦΕΚ 62 Α), καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί καζίνο.

2. Από την έναρξη ισχύος του νομού αυτού, οι τριμελείς επιτροπές παιγνίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 2753/1999 παύουν να λειτουργούν. Εξακολουθούν όμως να λειτουργούν μέχρι περατώσεως της εξέτασης των μηχανημάτων παιγνίων που δεσμεύτηκαν από τα ελεγκτικά όργανα και για τα οποία διατυπώθηκε επιφύλαξη.

Άρθρο 10

Τροποποιούμενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις του άρθρου 6 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα διεξαγόμενα με παιγνιόχαρτα παίγνια.

2. Οι παράγραφοι 1 έως 8 του άρθρου 8 του Ν. 2515/ 1997 (ΦΕΚ 154 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

“1. Τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια με παιγνιόχαρτα διενεργούνται ελευθέρα: Όταν διενεργούνται σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, απαιτείται άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και καταβολή ετήσιου τέλους. Η άδεια χορηγείται από το δήμο ή την κοινότητα, στην περιφέρεια των οποίων εγκαθίστανται ή λειτουργούν και ισχύει μέχρι την τυχόν ανάκλησή της. Η αδεία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ήμερων από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης συνοδευομένης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Για τη χορήγηση της άδειας, καθώς και τη διατήρησή της σε ισχύ κατ’ έτος, επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων ετήσιο τέλος με την ονομασία τέλος διενεργείας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, το οποίο επιμερίζεται σε ποσοστό 90% υπέρ του Δημοσίου και σε ποσοστό 10% υπέρ του δήμου η της κοινότητας στην περιοχή των οποίων εγκαθίστανται και λειτουργούν τα παίγνια αυτά.

3. Το ετήσιο τέλος επιβάλλεται σε κάθε τραπέζι που είναι ειδικά διασκευασμένο για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα στους ανωτέρω χώρους και υπολογίζεται από 1.1.2003 ως εξής:

α. Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους σε τριάντα ευρώ, με εξαίρεση τους δήμους και κοινότητες που εμπίπτουν στην επομένη περίπτωση.

β. Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους που έχουν περιοχές χαρακτηρισμένες ως τουριστικές ή αρχαιολογικές ή με ιαματικά λουτρά, καθώς και σε πλοία των γραμμών εσωτερικού, σε διακόσια ευρώ.

γ. Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό από 2.001 μέχρι 10.000 κατοίκους σε τριακόσια ευρώ.

δ. Για δήμους με πληθυσμό από 10.001 μέχρι 50.000 κατοίκους σε τετρακόσια ευρώ.

ε. Για δήμους με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους σε επτακόσια ευρώ.

στ. Για εντευκτήρια σωματείων, συλλόγων και ομίλων σε χίλια ευρώ.

4. Για τον υπολογισμό του πληθυσμού κάθε δήμου η κοινότητας λαμβάνεται υπόψη η τελευταία απογραφή. Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός του δήμου ή της κοινότητας πριν από τη συνένωση που έγινε κατά τις διατάξεις του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄) η κατά τις διατάξεις των Νόμων 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄) και 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α΄). Η περιοχή της τέως διοικήσεως πρωτευούσης και το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρούνται, για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, το καθένα ως ένας δήμος. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, ειδικά διασκευασμένα τραπέζια για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα είναι αυτά τα οποία φέρουν σταθερή η μη επικάλυψη ειδικού υφάσματος (τσόχα) η αλλού πρόσφορου μέσου.

5. Το ετήσιο τέλος καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος στις αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) με την υποβολή:

α. Δήλωσης απογραφής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών και

β. Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/ 1986 (ΦΕΚ 75 Α), ότι: στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια της συνυποβαλλόμενης δήλωσης απογραφής διεξάγονται μονό ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια.

Με την καταβολή του τέλους, η αρμοδία Δ.Ο.Υ. εκδίδει σχετικό αποδεικτικό καταβολής και προβαίνει στη θεώρηση της δήλωσης απογραφής που επισυνάπτονται στην εκδιδόμενη άδεια.

6. Το τέλος προκαταβάλλεται για το έτος της πρώτης ή της συμπληρωματικής άδειας και για έκαστο από τα επόμενα έτη, εντός του τελευταίου διμήνου του προηγούμενου έτους για το οποίο καταβάλλεται. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως ετήσιο τέλος θεωρούνται δαπάνη της επιχείρησης.

7. Σε περίπτωση εγκατάστασης ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, χωρίς την καταβολή του νομίμου τέλους, επιβάλλεται από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται στο πενταπλάσιο του κατά την παράγραφο 3 προβλεπόμενου τέλους.

8. Για την επιβολή του προστίμου της πρoηγoύμενης παραγράφου, τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, το δικαστικό συμβιβασμό, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και τη βεβαίωση και καταβολή αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2523/1997”.

3. Οι παράγραφοι 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 8 του Ν. 2515/1997 καταργούνται.

4. Τα δυο πρώτα εδάφια της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του Ν. 2515/ 1997 καταργούνται και το απομένον τρίτο εδάφιο αριθμείται ως παράγραφος 9.

5. Η παράγραφος 14 του άρθρου 8 του Ν. 2515/1997καταργείται και οι παράγραφοι 15 και 16 λαμβάνουν τον αριθμό 10 και 11 αντιστοίχως.

6. Ο τίτλος του άρθρου 7 του κωδικοποιημένου Β.Δ. 29/1971 αντικαθίσταται ως εξής “Ποινικές διατάξεις για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων με παιγνιόχαρτα”.

7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του κωδικοποιημένου Β.Δ. 29/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

“5 Εις τους κατά το άρθρον 6 αναπήρους τους εκμεταλλευόμενους αλλά των εν αυτώ καθοριζομένων παιγνίων επιβάλλονται αι ποιναί της παρ. 1 εδαφ. δ του παρόντος άρθρου”.

Άρθρο 11

Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται το άρθρο 5 και η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του κωδικοποιημένου Β.Δ. 29/1971, οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 15 του Ν. 2753/1999, το άρθρο 30 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α) και το άρθρο 8 του Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255 Α) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που προβλέπονται από αυτόν.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2002