Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α’) Φεβ.18, 2010 σε Νομοθετικές διατάξεις.ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3819 Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α’) Φεβ.18, 2010 σε Νομοθετικές διατάξεις.

(ΦΕΚ 18/Α’/16.2.2010)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο Πρώτο


Αρθρο -. πρώτο
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 29.10.2009 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α’), η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και
λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να επαναξιολογηθεί, αφού ληφθούν υπόψη πρωτίστως περιβαλλοντικά κριτήρια, η “τακτοποίηση” των ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη,αποφασίζουμε:

Αρθρο -. μόνο
1. Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 40 τμήματα Α), Β), Γ) και Δ) και της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του ν.3775/2009 “Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 122 Α). Η αναστολή αφορά και τη διαδικασία των εκκρεμών αιτήσεων τακτοποίησης σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται.
2. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της ανωτέρω παραγράφου δεν επιβάλλονται πρόστιμα και οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις για την ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτων.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Αρθρο -. δεύτερο
Το άρθρο μόνο της από 29.10.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α’), τροποποιείται ως εξής:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 διαγράφονται οι ακόλουθες λέξεις: «τμήματα Α), Β), Γ) και Δ)».
2. Στο τέλος της διάταξης της παραγράφου 2 προστίθεται η φράση «σε όσους χώρους έχουν ήδη υπαχθεί στις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις των οποίων η ισχύς αναστέλλεται κατά την παράγραφο 1».
Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ