Νόμος 939 ΦΕΚ Α΄149/6.7.1979
Περί κυρώσεως των υπογραφέντων εις ύΑγκυραν την 7ην Δεκεμβρίου 1971 τεσσάρων πρωτοκόλλων “περί οριοθετήσεως της Ελληνοτουρκικής μεθορίου, ως και Συμφωνίας “περί προλήψεως και διευθετήσεως των μεθοριακών επεισοδίων εις Θράκην και εις την θαλασσίαν περιοχήν παρά τας εκβολάς του ποταμού Εβρου”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

Άρθρον πρώτον
Κυρούνται και έχουν ισχύν νόμου τα υπογραφέντα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας εις ύΑγκυραν την 7ην Δεκεμβρίου 1971
α) Βασικόν Πρωτόκολλον “περί οριοθετήσεως της Μεθορίου της Θράκης”
β) Διοικητικόν Πρωτόκολλον ρυθμίζον τα της διελεύσεως της Ελληνοτουρκικής μεθορίου υπό του προσωπικού του μετέχοντος εις εργασίας οριοθετήσεως, ως και τα της δραστηριότητος και προσωρινής παραμονής αυτού εις το έδαφος του ετέρου μέρους”,
γ) Τεχνικόν Πρωτόκολλον “περί οριοθετήσεως της μεθορίου της Θράκης”,
δ) Πρωτόκολλον “περί του τρόπου διαφυλάξεως ελέγχου, συντηρήσεως, επισκευής και αποκαταστάσεως των οροσήμων επί της Ελληνοτουρκικής μεθορίου της Θράκης και της θαλασσίας περιοχής παρά τας εκβολάς του ποταμού ύΕβρου” και
ε) Συμφωνία “περί προλήψεως και διευθετήσεως των μεθοριακών επεισοδίων εν Θράκη και εν τη θαλασσία περιοχή παρά τας εκβολάς του ποταμού Εβρου”, των οποίων τα κείμενα εις πρωτότυπον εις την Ελληνικήν γλώσσαν έχουν ως ακολούθως:
Βασικόν Πρωτόκολλον Μεταξύ των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Τουρκίας
Περί Οριοθετήσεως Της Μεθορίου της Θράκης
Αι Κυβερνήσεις της Ελλάδος και της Τουρκίας:
λαβούσαι υπύ όψιν ότι, από της συντάξεως του προβλεπομένου υπό της Συνθήκης της Λωζάννης Πρωτοκόλλου του έτους 1926 και των Παραρτημάτων αυτού διά του οποίου περιεγράφη καί καθωρίσθη η ελληνοτουρκική μεθοριακή γραμμή,
-εσημειώθησαν ωρισμέναι μεταβολαί εις τας κοίτας των ποταμών έβρου και Αρδα,
ότι τα υφιστάμενα σήμερον επί του εδάφους ορόσημα δεν επαρκούν και ότι η κατάστασις αύτη προκαλεί μεθοριακάς διαφωνίας συναπεφάσισαν να αποκαταστήσουν και οριοθέτησαν την μεθόριον βάσει του Πρωτοκόλλου του 1926 και των παραρτημάτων αυτού, και, επί πλέον, να συντάξουν , διά συγχρόνων μεθόδων, νέους χάρτας βασιζομένους επί του εν λόγω Πρωτοκόλλου, ίνα αυτούς και τα τοποθετηθησόμενα νέα .
Εν όψει των προρρηθέντων τα συμβαλλόμενα μέρη συνεφώνησαν επί των κάτωθι σημείων:
Άρθρον 1.
α) Η ελληνοτουρκική μεθοριακή γραμμή καθωρίσθη και περιεγράφη διά της Συνθήκης της Λωζάννης της 24ης Ιουλίου του έτους 1923 και του ερειδομένου επύ αυτής Πρωτοκόλλου της 3ης Νοεμβρίου 1926.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεφώνησαν διά την από κοινού οριοθέτησιν του συνόλου της ελληνοτουρκικής μεθοριακής γραμμής της Θράκης, συμφώνως προς το Πρωτόκολλον του 1926 και τα Παραρτήματα αυτού, καθορισθή υπό της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 5 κατωτέρω.
γ) Τα χερσαία και ποτάμια ορόσημα θα αριθμηθούν κατά σειράν, αρχής γινομένης από του τριεθνούς σημείου της ελληνοτουρκοβουλγαρικής μεθορίου μέχρι των εκβολών του `Εβρου.
Άρθρον 2.
Ο εν τω παρόντι Πρωτοκόλλω όρος “οριοθέτησις” εχρησιμοποιήθη υπό την ακόλουθον έννοιαν:
α) Ο καθορισμός, ο έλεγχος και η αποκατάστασις των χερσαίων και ποταμίων συνόρων εν τη περιοχή της Θράκης ως και της μεθοριακής γραμμής εν τη θαλασσία περιοχή των εκβολών του ύΕβρου συμφώνως τη Συνθήκη της Λωζάννης, τω Πρωτοκόλλω του 1926 και τοις συνημμένοις αυτώ Παραρτήμασι.
β) Η σήμανσις της εν εδαφίω (α) αναφερομένης μεθοριακής γραμμής διά των απαραιτήτων οροσήμων και η κατάρτισις των σχετικών στοιχείων οριοθετήσεως διά συγχρόνων μεθόδων.
Άρθρον 3.
Συμφώνως προς το Πρωτόκολλον του 1926 και τα Παραρτήματα αυτού :
α) Προκειμένου περί των ποταμίων νησίδων αίτινες έχουσι διανεμηθή μεταξύ των μερών, θα οριοθετηθή επακριβώς η γραμμή του 1926, χωρίς να ληφθή υπύ όψιν η μεσολαβήσασα αλλαγή σχήματος αυτών.
β) Εν περιπτώσει αλλαγής σχήματος των νησίδων αίτινες είχον περιέλθει εξ ολοκλήρου εις εν εκ των δύο Κρατών, τα τυχόν υπερβαίνοντα την μεθοριακήν γραμμήν του 1926 τμήματα αυτών θα ανήκουν εις το έτερον Κράτος.
γ) Η κυριότης των νησίδων αίτινες δεν υφίσταντο κατά την σύνταξιν του Πρωτοκόλλου του 1926 και εσχηματίσθησαν μεταγενεστέρως θέλει καθορισθή διά της μεθοριακής γραμμής του 1926.
Άρθρον 4.
α) Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεφώνησαν την βάσει του Πρωτοκόλλου του έτους 1926 και των Παραρτημάτων αυτού χαρτογράφησιν υπό κλίμακα 1/10.000 μεθοριακής λωρίδος πλάτους 4 χμ. (ή και ευρυτέρου εάν αι εδαφικαί συνθήκαι το επιβάλλουν), ήτοι ανά 2 χλμ. (ή και πλέον των 2 χμ. εάν αι εδαφικαί συνθήκαι το επιβάλλουν) εκατέρωθεν της μεθοριακής γραμμής ως και την σύνταξιν συγχρόνων “στοιχείων οριοθετήσεως” όπως, π.χ. τα φύλλα περιγραφής οροσήμων. Επί των συνταχθησομένων χαρτών θα χαραχθή η μεθοριακή γραμμή.
β) Διά τον καταρτισμόν των εν λόγω χαρτών φωτογραμμετρικώς, θα ιδρυθή εν κοινόν τριγωνομετρικόν δίκτυον.
Το ιδρυθησόμενον τριγωνομετρικόν δίκτυον σνμπεριλάβη και τα υφιστάμενα γεωδαιτικά σημεία του Πρωτοκόλλου του 1926.
Διά τον υπολογισμόν του τριγωνομετρικού τούτου δικτύον θα χρησιμοποιηθούν τα γεωδαιτικά στοιχεία του τριγωνομετρικού δικτύου 1ης τάξεως το οποίον συνδέει τα τριγωνομετρικά δίκτυα των δύο χωρών, τα προκύψαντα εκ των γενομένων κατά το παρελθόν κοινών εργασιών. `Εφύ όσου διαπιστωθή ασυμφωνία μεταξύ των ως άνω στοίχειων, θα εφαρμοσθούν άλλαι μέθοδοι τας οποίας θα καθορίση η Κοινή Επιτροπή.
Άρθρον 5.
Προς τον σκοπόν διεκπεραιώσεως όλων των εργασιών των σχετικών προς την οριοθέτησιν της ελληνοτουρκικής μεθοριακής γραμμής, τα συμβαλλόμενα μέρη θα σχηματίσουν μιαν “ΚΟΙΝΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ”.
Η σύνθεσις εκάστης αντιπροσωπείας των δύο μερών εις την Κοινήν Επιτροπήν θα έχη ως εξής :
Εις Πρόεδρος
-Επτά μέλη (εκ των οποίων δύο πραγματογνώμονες)
Εις Γραμματεύς
Εις Διερμηνεύς
Εκάστη αντιπροσωπεία δύναται νά προσλάβη πραγματογνώμονας – συμβούλους εις τον αναγκαιούντα αριθμόν.
Η Κοινή Επιτροπή συνέρχεται εκ περιτροπής εις τας δύο χώρας.
Η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει εκ των προτέρων τον τύπον και την ημερησίαν διάταξιν των συνεδριάσεών της. Η συζήτησις και διευθέτησις τεχνικής φύσεως θεμάτων δύναται, εν ανάγκη, να ανατεθή υπό της Κοινής Επιτροπής εις Υποεπιτροπάς απαρτιζομένας εκ στελεχών των δύο αντιπροσωπειών, ήτοι τακτικών μελών και πραγματογνωμόνων συμβούλων, εις ίσον αριθμόν.
Άρθρον 6
Η Κοινή Επιτροπή οριοθετήσεως της Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Γραμμής, προς πραγματοποίησιν της οριοθετήσεως, θα εργασθή ως ακολούθως: α) Θα καθορίζη το απαιτούμενον προσωπικόν και υλικόν ως και τας περιοχάς αρμοδιότητος των μελλουσών να ασχοληθώσιν επιτοπίως με την οριοθέτησιν ελληνοτουρκικών Τεχνικών Ομάδων Εργασίας και να ελέγχη τας εργασίας αυτών.
β) Θα καταρτίση τον κανονισμόν εργασίας αυτής της ιδίας ως και τους αναγκαιούντας λοιπούς κανονισμούς διά την οριοθέτησιν.
γ) Θα μελετήση και θα τελειοποιήση τα καταρτισθέντα στοιχεία οριοθετήσεως. Τα τοιουτοτρόπως καταρτισθέντα στοιχεία θα υπογραφούν υπό των Προέδρων των δύο Αντιπροσωπειών και θα υποβληθούν υπ` αυτών προς κύρωσιν υπό των αρμοδίων αρχών των συμβαλλομένων συμφώνως προς τας νομοθεσίας εκάστου μέρους.
δ) Θα επιλύη τας τιθεμένας υπύ όψει της διαφωνίας τας αναφυομένας κατά την διάρκειαν των εργασιών και, εν περιπτώσει μη διευθετήσεως αυτών, θα ζητή την επίλυσίν των διά της διπλωματικής οδού.
ε) Θα οριοσημάνη την παρά τας εκβολάς του ύΕβρου θαλασσίαν περιοχήν.
Άρθρον 7
Αι εργασίαι της Κοινής Επιτροπής άρχονται εντός τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Συνιστάται όπως ή Επιτροπή περαιώση τας εργασίας της εντός δύο ετών.
Άρθρον 8
α) Προς εκτέλεσιν των εργασιών της οριοθετήσεως, η ελληνοτουρκική μεθοριακή γραμμή διαιρείται εις δύο τομείς.
β) Αι Ελληνοτουρκικαί Τεχνικαί Ομάδες Εργασίας θα καθορίσουν από κοινού τας θέσεις των οροσήμων και των τριγωνομετρικών σημείων, αι δε μετρήσεις θα εκτελεσθούν από κοινού. ύΕκαστον μέρος θα κατασκευάση τα μέλλοντα να τοποθετηθούν επί του εδάφους του ορόσημα και τριγωνομετρικά σημεία. Κατά την διάρκειαν της τοποθετήσεως αυτών, τα δύο μέρη θα ελέγχουν άλληλα.
Άρθρον 9
Προς χαρτογράφησιν της μεθοριακής περιοχής θα γίνη αεροφωτογράφησις, διύελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών, μεθοριακής λωρίδος πλάτους 2 χιλιομέτρων (και, όπου απαιτείται, το μέγιστον μέχρι 3) εκατέρωθεν της μεθορίου και καθ` όλον το μήκος των συνόρων, ήτοι εν συνόλω πλάτους 4 χιλιομέτρων, (καί, όπου απαιτείται, το μέγιστον μέχρι 6 χιλιομέτρων).
Άρθρον 10
α) ύΕκαστον των δύο μερών θα καλύψη εξ ιδίων του πάσης φύσεως δαπάνην διύεργασίας εκτελουμένας επί του εδάφους του και αφορώσας την οριοθέτησιν.
β) Αι εργασίαι, αίτινες δέον να εκτελεσθούν από κοινού, θα κατανεμηθούν μεταξύ των μερών βάσει της αρχής της ισότητος.
γ) Εάν αι εργασίαι αίτινες δέον να εκτελεσθούν υφ` ενός εκ των μερών εκτελεσθώσι, κοινή συναινέσει, υπό του ετέρου μέρους, αι σχετικαί δαπάναι θα καλυφθούν υπό του αιτούντος τήν εκτέλεσιν της εργασίας μέρους.
δ) Εάν αι εργασίαι αι οποίαι δέον να εκτελεσθούν από κοινού εκτελεσθούν, κοινή συναινέσει, υφ` ενός των μερών, αι δαπάναι θα κατανεμηθούν εξ ίσου μεταξύ των μερών υπό της Κοινής Επιτροπής.
Άρθρον 11
Οι βασικοί τεχνικοί οροί των εργασιών οριοθετήσεως της ελληνοτουρκικής μεθορίου καθορίζονται διά συνημμένου τω παρόντι “Τεχνικού Πρωτοκόλλου”.
Άρθρον 12
Τα της διελεύσεως της ελληνοτουρκικής μεθορίου υπό του προσωπικού του μετέχοντος εις εργασίας οριοθετήσεως, ως και τα της δραστηριότητος και προσωρινής παραμονής αυτού εις το έδαφος του ετέρου μέρους ρυθμίζονται διά συνημμένου τω παρόντι “Διοικητικού Πρωτοκόλλου”.
Άρθρον 13
Ο τρόπος ελέγχου, συντηρήσεως, διαφυλάξεως και αποκαταστάσεως των οροσήμων θέλει καθορισθή διύ ιδιαιτέρου Πρωτοκόλλου.
Άρθρον 14
Ο τρόπος προλήψεως καί διευθετήσεως των μεθοριακών Επεισοδίων θέλει καθορισθή διύ ιδιαιτέρας Συμφωνίας.
Άρθρον 15
Τα μέρη συνεφώνησαν όπως επιλύσουν το ταχύτερον από κοινού τα ζητήματα τα οποία δύνανται να προκύψουν εκ της οριοθετήσεως της μεθοριακής γραμμής.
Άρθρον 16
Το παρόν Βασικόν Πρωτόκολλον και τα συνημμένα αυτώ Πρωτόκολλα θα κυρωθούν συμφώνως προς τας νομοθεσίας των συμβαλλομένων μερών και θα τεθούν εν ισχύι από της ημέρας ανταλλαγής των περί κυρώσεως διακοινώσεων.
Το παρόν Βασικόν Πρωτόκολλον και τα συνημμένα αυτώ Πρωτόκολλα υπεγράφησαν εις τέσσαρα έκαστον πρωτότυπα, δύο εις την ελληνικήν και δύο εις την τουρκικήν γλώσσαν, αμφοτέρων των κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών, έκαστον δε συμβαλλόμενον μέρος έλαβεν ανά εν πρωτότυπον του ελληνικού και του τουρκικού κειμένου.
Εν Αγκύρα τη 7η Δεκεμβρίου 1971 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ (Συνημμένον εις το Βασικόν Πρωτόκολλον)
Ρυθμίζον τα της διελεύσεως της Ελληνο-τουρκικής μεθορίου υπό του προσωπικού του μετέχοντος εις εργασίας οριοθετήσεως ως και τα της δραστηριότητος και προσωρινής παραμονής αυτού εις το έδαφος του ετέρου μέρους.
Άρθρον 1ον
Κατά την περίοδον εκτελέσεως των εργασιών οριοθετήσεως της ελληνοτουρκικής μεθορίου Θράκης διέλευσις της μεθορίου υπό του προσωπικού του απασχολουμένου εις τας εν λόγω εργασίας θα γίνεται υπό τους εξής όρους :
α) οι μετέχοντες εις την Κοινήν Επιτροπήν Οριοθετήσεως της Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Γραμμής (αναφερομένης του λοιπού ως Κοινής Επιτροπής) δύνανται να διέρχωνται εξ οιουδήποτε σημείου της μεθορίου προς έλεγχον των εκτελουμένων εργασιών και τυχόν εκτέλεσιν τοιούτων εντός της μεθοριακής περιοχής της αναφερομένης εν άρθρω 3 κατωτέρω, εφύόσον είναι εφωδιασμένα διύεθνικών διαβατηρίων θεωρημένων διά πολλαπλάς εισόδους.
Ο χρόνος και ο τόπος διελεύσεως της μεθορίου θα καθορίζωνται προηγουμένως από κοινού υπό των Προέδρων των δύο Αντιπροσωπειών εις την Κοινήν Επιτροπήν, οίτινες υποχρεούνται όπως ειδοποιώσι σχετικώς τας οικείας μεθοριακάς Αρχάς τουλάχιστον 48 ώρας προηγουμένως.
β) Οι μετέχοντες των ελληνο-τουρκικών Τεχνικών Ομάδων Εργασίας, δύνανται να διέρχωνται την μεθόριον εις οιονδήποτε σημείον της περιοχής εις ην πρόκειται να εκτελέσουν ανατεθειμένας εργασίας οριοθετήσεως, εφ` όσον είναι και εφωδιασμένοι διά πιστοποιητικών διελεύσεως, συντεταγμένων, συμφώνως προς το υπόδειγμα του συνημμένου τω παρόντι Παραρτήματος Ι, εις την ελληνικήν και την τουρκικήν γλώσσαν και φερόντων τας υπογραφάς και επισήμους σφραγίδας των Μεθοριακών Αρχών.
1. Ο χρόνος και τα σημεία συναντήσεως και διελεύσεως της μεθορίου κατά την έναρξιν των εργασιών των Τεχνικών Ομάδων Εργασίας, καθορίζονται υπό των Προέδρων των Αντιπροσωπειών παρά τη Κοινή Επιτροπή οίτινες ενημερώνωσι σχετικώς τας οικείας Μεθοριακάς Αρχάς.
2. κατά την διαρκείαν των εργασιών τα σημεία και ο χρόνος διελεύσεως της μεθορίου καθορίζοντα, την προηγουμένην της διελεύσεως εργάσιμον ημέραν υπό των Προέδρων των Τεχνικών Ομάδων Εργασίας οίτινες ενημερώνωσι σχετικώς τας οικείας Μεθοριακάς Αρχάς.
3.Εν περιπτώσει διακοπής των εργασιών οιανδήποτε αιτίαν, ο χρόνος και τα σημεία διελεύσεως της μεθορίου διά την επανάληψιν αυτών, γνωστοποιούνται υπό των Μεθοριακών Αρχών του ενός μέρους εις τας Μεθοριακάς Αρχάς του ετέρου μέρους τουλάχιστον 24 ώρας προηγουμένως και κατόπιν συμφωνίας πραγματοποιείται η διέλευσις.
Άρθρον 2ον
Οι μετέχοντες των Τεχνικών Ομάδων Εργασίας θα διέρχωνται την μεθόριον προς εκτέλεσιν των εργασιών οριοθετήσεως επί παρουσία του Προέδρου της αντιστοίχου Αντιπροσωπείας παρά τη αρμοδία Τεχνική Ομάδα Εργασίας ή του αντιπροσώπου του. Κατά το διάστημα των ως άνω εργασιών τα σχετικά διά τας εργασίας υλικά, εργαλεία και μέσα, των οποίων το είδος και η ποσότης προκαθωρίσθησαν από κοινού υπό των μερών, δύνανται να μεταφερθώσιν εις το έδαφος του ετέρου μέρους.
Άρθρον 3ον
α) Οι μετέχοντες εις τας Τεχνικάς Ομάδας Εργασίας δύνανται, κατά την διάρκειαν των εργασιών οριοθετήσεως, να απομακρύνωντα μέχρις αποστάσεως 1000 μ. από της μεθορίου γραμμής εφ` όσον τεχνικαί ανάγκαι απαιτούσι τούτο.
β) Διά την απομάκρυνσιν των εν εδαφίω (α) προσώπων πέραν των 1000 μέτρων εντός της καθοριζομένης εις τα άρθρα 4 και 9 του Βασικού Πρωτοκόλλου μεθοριακής περιοχής, θα αποφασίζουν από κοινού οι Πρόεδροι των Αντιπροσωπειών εις τας Τεχνικάς Ομάδας Εργασίας. γ) Οι Πρόεδροι των Αντιπροσωπειών εις τας Τεχνικάς Ομάδας Εργασίας θα αποφασίζουν από κοινού δια την μετάβασιν τόσον εις τα γεωδαιτικά σημεία άτινα ελήφθησαν ως βάσις εις την σύνταξιν των μεθοριακών Χαρτών των συνημμένων εις το Πρωτόκολλον του 1926 όσον και εις τα σημεία του νεοϊδρυθησομένου κοινού τριγωνομετρικού δικτύου. δ) Διά τας κινήσεις τας αναφερομένας εις τας παραγράφους (β) και (γ) θα εκδίδεται υπό των Προέδρων των Τεχνικών Ομάδων Εργασίας ειδική άδεια επισυναπτομένη εις το Πιστοποιητικόν διελεύσεως, συμφώνως προς το υπόδειγμα του συνημμένου τω παρόντι Παραρτήματος 2. ε) Το είδος και ο αριθμός των χρησιμοποιηθησομένων θαλασσίων πλωτών μέσων των απαιτουμένων διά την οριοσήμανσιν της θαλασσίας περιοχής παρά τας εκβολάς του ύΕβρου, ως και οι όροι διακινήσεως αυτών θα καθορισθώσιν υπό της Κοινής Επιτροπής. Άρθρον 4ον. α) Η διέλευσις της μεθορίου και αι από κοινού εκτελεσθησόμεναι υπό των μερών εργασίαι θα πραγματοποιούνται μόνον κατά την ημέραν (από της ανατολής μέχρι της δύσεως τον ηλίου). Ο τρόπος εκτελέσεως, η διάρκεια των ημερησίων και ετησίων εργασιών, ως και τα της συντάξεως των εβδομαδιαίων προγραμμάτων Εργασίας των Τεχνικών Ομάδων Εργασίας θα περιληφθούν εις τον κανονισμόν “περί συνθέσεως και καθηκόντων των Τεχνικών Ομάδων Εργασίας” τον συνταχθησόμενον υπό της Κοινής Επιτροπής.
β) Δεν επιτρέπεται η παραμονή ουδενός ατόμου εις το έδαφος του ετέρου μέρους κατά την διάρκειαν της νυκτός, εξαιρέσει μόνον των ασθενών των οποίων η κατάστασις δεν επιτρέπει μεταφοράν και διά τους οποίους ενημερούνται αι αρμόδιαι Μεθορίακαι Αρχαί.
Άρθρον 5ον
α) Διά την εκτέλεσιν των χερσαίων εργασιών οριοθετήσεως, έκαστον μέρος θα διαθέτη τα μεταφορικά μέσα τα απαιτούμενα διά την διακίνησιν, τόσον εντός του εδάφους του όσον και εις το έδαφος του ετέρου μέρους, του ιδίου αυτού προσωπικού του ανήκοντος εις Τεχνικάς Ομάδας Εργασίας.
Το είδος ως και ο αριθμός των χρησιμοποιηθησομένων χερσαίων μτεαφορικών μέσων θα καθορισθούν υπό της Κοινής Επιτροπής.
β) Κατά τας εκτελεσθησομένας εις τας περιοχάς των ποταμίων συνόρων εργασίας, τα διά την διαπεραίωσιν εις την απέναντι όχθην μέσα θα διατεθώσιν υπό τού διαπεραιωμένου μέρους, ενώ τα χερσαία μέσα μεταφοράς υπό του μέρους εις το έδαφος του οποίου διενεργείται η διαπεραίωσις.
Άρθρον 6ον
α) Αι οικείαι Μεθοριακαί Αρχαί θα ανταλλάξουν, προ της ενάρξεως των εργασιών, ονομαστικάς καταστάσεις του προσωπικού του ανήκοντος εις τας Τεχνικάς Ομάδας Εργασίας.
Εις τας καταστάσεις ταύτας θα εμφαίνωνται ο αύξων αριθμός, ο βαθμός ή ο τίτλος, το ονοματεπώνυμον, το πατρώνυμον, ο τόπος και η χρονολογία γεννήσεως, η υπηκοότης, τα εν τη Τεχνική Ομάδι Εργασίας καθήκοντα, το είδος του όπλου όπερ θα φέρεται προκειμένου περί Αξιωματικών ως και τα όρια της περιοχής εντός της οποίας θα εργασθή έκαστον μέλος τού ως άνω προσωπικού.
Επί πλέον θά καθορίζηται εν αυταίς και το είδος ων διακινουμένων διά της μεθορίου χερσαίων και πλωτών μέσων μεταφοράς.
β) Τα πιστοποιητικά διελεύσεως της μεθορίου δι`ον θα εφοδιασθώσι τα ανήκοντα εις τας Τεχνικάς Ομάδας Εργασίας άτομα, των οποίων υπόδειγμα επισυνάπτεται τω παρόντι εν τω υπ`αριθ.1 Παραρτήματι, θα εκδίδωνται υπό των αρμοδίων Μεθοριακών Αρχών εκάστου μέρους και θα αποστέλλωνται ακολούθως προς θεώρησιν εις τας Μεθοριακάς Αρχάς του ετέρου μέρους το οποίον, μετά το πέρας των απαιτουμένων διατυπώσεων, θα επιστρέφη ταύτα το βραδύτερον εντός τεσσάρων εργασίμων ημερών από της λήψεώς των.
γ) Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα ισχύουσι μόνον έφ` όσον εκτελούνται εργασίαι και μέχρι της αναγραφομένης απ` αυτών ημερομηνία λήξεως.
δ) Εις περίπτωσιν μη συμμετοχής, δι` οιονδήποτε λόγον, ατόμου τινός εκ του ανήκοντος εις τας Τεχνικάς Ομάδας Εργασίας, θα διορίζηται αντ` αυτού έτερον υπό των αρμοδίων Αρχών και θα τηρήται η προαναφερομένη διαδικασία διά την έκδοσιν και θεώρησιν του πιστοποιητικού διελεύσεως τούτου.
ε) Το προσωπικόν το ανήκον εις τας Τεχνικάς Ομάδας Εργασίας θα φέρη πάντοτε μεθ` εαυτού τα πιστοποιητικά διελεύσεως της μεθορίου καθ` όλην την διάρκεια της παραμονής του επί του εδάφους τού ετέρου μέρους. Το εν λόγω προσωπικόν θα διέρχηται την μεθόριον τή επιδείξει του πιστοποιητικού εις του Πρόεδρον της αντιστοίχου Αντιπροσωπείας παρά τη αρμοδία Τεχνική Ομάδι Εργασίας ή τον αντιπρόσωπόν του.
στ) Εις περίπτωσιν απωλείας του πιστοποιητικού διελεύσεως, το γεγονός θα γνωστοποιήται αμέσως υπό του αρμοδίων Μεθοριακών Αρχών εις τας Μεθοριακάς Αρχάς του ετέρου μέρους, συντασσομένου νέου πιστοποιητικού το οποίον θα αποστέλληται εις τας Μεθοριακάς Αρχάς του ετέρου μέρους προς θεώρησιν
Άρθρον 7ον
Το στρατιωτικόν προσωπικόν το ανήκον εις τας Τεχνικάς Ομάδας Εργασίας δύναται να φέρη την στολήν του κατά την διάρκειαν των εργασιών του επί του εδάφους του ετέρου μέρους. Οι αξιωματικοί δύνανται νά φέρουν το προσωπικόν των όπλον.
Άρθρον 8ον
α) Οι μετέχοντες εις τας Τεχνικάς Ομάδας Εργασίας δύνανται να φέρωσι μεθ`εαυτών εις το έδαφος του ετέρου μέρους, κατά την διάρκειαν των εργασιών, την απαραίτητον ποσότητα τροφίμων, (μη οινοπνευματωδών) ποτών, προϊόντων καπνού και φαρμάκων, προς αντιμετώπισιν των ημερησίων ατομικών αναγκών των.
β) Απαγορεύεται η μεταφορά διά της μεθορίου προϊόντων ή υλικών των οποίων η εισαγωγή ή εξαγωγή δεν επιτρέπεται υπό της κειμένης νομοθεσίας εκάστου μέρους.
`Αρθρον 9ον
α) Τα διακομιζόμενα διά της μεθορίου υπό του προσωπικού Τεχνικών Ομάδων Εργασίας μεταφορικά μέσα, εργαλεία, υλικά ως και τα εν άρθρω 8 (α) αναφερόμενα είδη δύνανται να υποβληθούν εις έλεγχον συμφώνως προς την ισχύουσαν νομοθεσίαν εκάστης χώρας.
β) `Απαν τό υλικόν ως και τα μη αναλωθέντα είδη, προσωπικής χρήσεως τα οποία εκομίσθησαν εις το έδαφος του ετέρου μέρους θα συναποκομίζωνται υπό των κατόχων των κατά την επιστροφήν των.
γ) Η μεταφορά και επαναφορά διά της μεθορίου του προσωπικού, των μεταφορικών μέσων και των υλικών συμφώνως προς τας ανωτέρω διατάξεις θα εξασφαλίζεται υπό των Προέδρων των Τεχνικών Ομάδων Εργασίας ή των αντιπροσώπων των.
Άρθρον 10ον
α) Κατά τήν δίάρκειαν τών εργασιών οριοθετήσεως, εκάστη φίλοξενούσα χώρα ευθύνεται διά την ασφάλειαν του προσωπικού του ετέρου μέρους του ασχολουμένου εντός του εδάφους της εις τας εργασίας ταύτας.
β) Αι μεθοριακαί Αρχαί εκάστου μέρους θα εξασφαλίζωσιν απρόσκοπτον εργασίαν ως και τας απαραιτήτους διευκολύνσεις εις το ως άνω προσωπικόν.
Άρθρον 11ον
Εις περίπτωσιν καθ` ην αι Τεχνικαί Ομάδες Εργασίας διαχωρισθώσιν εις τμήματα κατά την διάρκειαν των εργασιών οριοθετήσεως και εργάζονται εκατέρωθεν της μεθορίου δύνανται να χρησιμοποιώσιν ασυρμάτους μεγίστης εμβελείας 5 μιλίων. Αι συσκευαί ασυρμάτου θα διατίθενται υπό των μερών βάσει τής ΣΕΛΙΣ 696 αρχής της ισότητος, κατόπιν συμφωνίας των Προέδρων των Τεχνικών Ομάδων Εργασίας.
Άρθρον 12ον
α) Το προσωπικόν της Κοινής Επιτροπής και των Τεχνικών Ομάδων Εργασίας θα ασχολήται αποκλειστικώς κατά την διάρκειαν της εις τα εδάφη εκατέρου των μερών παραμονής του με την εκτέλεσιν των σχετικών προς την οριοθέτησιν της μεθορίου καθηκόντων αυτού .
β) Απαγορεύεται πάσα δραστηριότης αντικειμένη εις την Νομοθεσίαν και τα έθιμα της φιλοξενούσης χώρας. Τα πιστοποιητικά εκείνων οίτινες αναπτύσσουν απηγορευμένην δραστηριότητα ακυρούνται. Αι τοιαύται περιπτώσεις θα γνωστοποιώνται εις την Κοινήν Επιτροπήν.
Άρθρον 13ον
`Ατομα άτινα προβαίνουν εντός του εδάφους του ετέρου μέρους εις ενεργείας διωκομένας ποινικώς θα κρίνωνται κατά την ισχύουσαν νομοθεσίαν του τόπου τελέσεως της αξιοποίνου πράξεως.
Άρθρον 14ον
Εις περίπτωσιν καθ` ην οιονδήποτε μέλος του προσωπικού του ασχολουμένου με εργασίας οριοθετήσεως τραυματισθή συνεπεία δυστυχήματος ή αποθάνη, το Κράτος ούτινος ητο υπήκοος ο παθών έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του ετέρου Κράτους. Εν τοιαύτη περιπτώσει η αρμοδιότης διά την εκδίκασιν ανήκει εις τα δικαστήρια της χώρας όπου συνέβη το ατύχημα.
`Εν Αγκύρα τή 7η Δεκεμβρίου 1971 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Θέσις φωτογραφίας διαστάσεων 4,5 Χ 6
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ
Αριθμός Πιστοποιητικού :
Στρατιωτικός βαθμός :
Επώνυμον :
`Ονομα :
`Ονομα πατρός :
Χρονολογία γεννήσεως :
Υπηκοότης :
Ασχολία (Ειδικότης) :
Προσωπικόν όπλον :
Είδος μεταφορικού μέσου :
Ο κάτοχος του παρόντος πιστοποιητικού τυγχάνε μέλος της Τεχνικής Ομάδος Εργασίας οριοθετήσεως της ελληνοτουρκικής μεθορίου της εκτελούσης εργασίας εις την μεταξύ………… και………….. περιοχήν. Εις τον ως άνω αναφερόμενον επιτρέπεται η διέλευσις της μεθορίου εν τω ανωτέρω καθορισθέντι τμήματι ως και τι εκτέλεσις εργασιών οριοθετήσεως εντός της μεθοριακής περιοχής των δύο μερών εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου εκατέρωθεν τής μεθορίου, βάσει των διατάξεων του Διοικητικού Πρωτοκόλλου της…… Ο κάτοχος του παρόντος δύναται να απομακρυνθή πέραν της αποστάσεως των χιλίων μέτρων εφ`όσον είναι εφωδιασμένος δι`ειδικής αδείας εκδιδομένης υπό των Προέδρων των Τεχνιχών Ομάδων Εργασίας. Παράκλησις όπως εις τον κάτοχον του παρόντος παρασχεθή πάσα διευκόλυνσις διά την εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτού. Τό παρόν ισχύει μέχρι της…….. …… 197. Βασίλειον τής Ελλάδος Τουρκική Δημοκρατία ……………. 197. …………. 197. (Σφραγίς και υπογραφή) (Σφραγίς και υπογραφή) Η ισχύς του παρόντος παρετάθη μέχρι της…. 197. Βασίλειον της Ελλάδος Τουρκική Δημοκρατία ……………. 197. ……………. 197.
(Σφραγίς και υπογραφή) (Σφραγίς και υπογραφή) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
(Ονοματεπώνυμον)
Ο………………………. κάτοχος του υπ αριθ…………………… πιστοποιητικού διελεύσεως δύναται να απομακρυνθή από…….. μέχρι…………………. μέχρις αποστάσεως ………… μέτρων από της μεθορίου, εντός της εν αυτώ αναφερομένης περιοχής, προς εκτέλεσιν εργασιών οριοθετήσεως. Ο `Ελλην Πρόεδρος Ο Τούρκος Πρόεδρος της Τεχνικής Ομάδος της Τεχνικής Ομάδος Εργασίας Εργασίας
……../……../197. ……../……../197.
(Σφραγίς και υπογραφή) (Σφραγίς και υπογραφή)
ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
(Συνημμένον εις το Βασικόν Πρωτόκολλον)
Μεταξύ των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Τουρκίας.
“ΠΕΡΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ”.
Συμφώνως προς το άρθρον ΙΙ του Βασικού Πρωτοκόλλου, μεταξύ των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Τουρκίας “Περί οριοθετήσεως της ελληνοτουρκικής μεθορίου της Θράκης” τα συμβαλλόμενα μέρη καθώρισαν, διά τον παρόντος Τεχνικού Πρωτοκόλλου τους βασικούς τεχνικούς όρους των εκτελεσθησομένων εργασιών ως ακολούθως :
Άρθρον 1
Προς οριοθέτησιν τής μεθοριακής γραμμής ως αύτη καθωρίσθη και περιεγράφη δια της συνθήκης τής Λωζάννης της 24 Ιουλίου 1923 και του ερειδομένου επ` αυτής πρωτοκόλλον της 3ης Νοεμβρίου 1926 και των παραρτημάτων αυτού, ως και την τοποθέτησιν της οριοθετηθησομένης μεθοριακής γραμμής επί των συνταχθησομένων νέων χαρτών κλίμακος 1 : 10.000, η προβλεπομένη υπό του άρθρου 5 του Βασικού Πρωτοκόλλου “ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ” θα προβή εις την εκτέλεσιν τών κάτωθι εργασιών :
α) Θα καταρτίση το σχέδιον κοινού τριγωνομετρικού δικτύου (Βασικού και δευτερεύοντος) εκ των υποβληθησομένων αυτή υπό των μερών σχεδίων συμφώνως προς τους συνταχθησομένους Κανονισμούς.
β) Θα καθορίση το σχήμα, τας διαστάσεις, το είδος και τον τρόπον τοποθετήσεως των τριγωνομετρικών και οροσήμων.
γ) Θα μεριμνήση διά την σύνταξιν μεθοριακών χαρτών υπό κλίμακα 1 : 25.000 διά φωτογραφικής σμικρύνσεως των χαρτών 1 : 10.000.
δ) Θα διαχωρίση την Ελληνοτουρκικήν μεθόριον αναλόγως του όγκου και της φύσεως των προς εκτέλεσιν εργασιών (πλην της αεροφωτογραφήσεως και φωτογραμμετρικής αναγωγής) εις δύο ίσους τομείς εργασίας.
Θα συγκροτήση τας Ελληνοτουρκικάς Τεχνικάς Ομάδας Εργασίας (συμφώνως προς το συνημμένον διάγραμμα), αίτινες θα διεκπεραιώνουν τας τεχνικάς εργασίας των τομέων εργασίας των, και θα ελέγχη κα συντονίζη αυτάς.
ζ) Θα επιλέξη το κατάλληλον σύστημα και θα εξασφαλίση την υλοποίησιν αυτού προς τον σκοπόν του καθορισμού του σημείου της αρχής και της κατευθύνσεως της κοινής ελληνοτουρκικής θαλασσίας οριογραμμής της θαλασσίας περιοχής παρά τας εκβολάς του `Εβρου, εις τρόπον ώστε αύτη να καθίσταται ορατή ημέραν και νύκτα από την μεγαλυτέραν δυνατήν απόστασιν.
η) Θά μελετήση καί θά τελειοποιήση τά διά συ) χρόνων μεθόδων καταρτίσθησόμενα στοιχεία όριζ σετήσεως καί Οά ύποβαλη ταυτα πρσς κυρωσιν υπ τών αρμοδίων αρχών τών μερών συμφώνως πρός τή ιδίαν αυτών νομοθεσίαν.
θ) Θα καθορίση τας περιοχάς διά τας οποίας απαιτείται αεροφωτογράφησις και χαρτογράφησις πέραν των δύο (2) χιλιομέτρων εκατέρωθεν της μεθοριακής γραμμής.
ι) Θα εκτελέση άπαντα τα λοιπά ανατιθέμενα εις αυτήν καθήκοντα διά του Βασικού και των συνημμένων αυτώ Διοικητικού και παρόντος πρωτοκόλλου.
Άρθρον 2
Προς εκτέλεσιν των υπό του άρθρου 1 του παρόντος πρωτοκόλλου προβλεπομένων εργασιών θα συνταχθούν, υπό της κοινής επιτροπής οι κάτωθι τεχνικοί κανονισμοί :
α) Κανονισμός Συγκροτήσεως και Καθηκόντων των Τεχνικών Ομάδων Εργασίας, όστις θα περιλαμβάνη και τας τεχνικάς αρχάς των εργασιών οριοθετήσεως.
β) Κανονισμός καθορίζων το σχήμα, τας διαστάσεις, το είδος και τον τρόπον τοποθετήσεως των οροσήμων.
γ) Κανονισμός των γεωδαιτικών εργασιών (πεδίου και γραφείου) επί των οποίων θα βασισθή η χαρτογράφησις.
δ) Κανονισμός πτήσεως και αεροφωτογραφήσεως ο οποίος θα περιλαμβάνη τον προγραμματισμόν των πτήσεων και τους σχετικούς τεχνικούς όρους λήψεως αεροφωτογραφιών προς χαρτογράφησιν.
ε) Κανονισμός χαρτογραφήσεως καθορίζων τας αρχάς της φωτογραμμετρικής αναγωγής, των αναγκαιούντων, διά την χαρτογράφησιν της μεθορίου, ελέγχου και αναθεωρήσεως επί του εδάφους της χαρτοσυνθέσεως και της εκτυπώσεως.
ζ) Κανονισμός περί οριοσημάνσεως της παρά τας εκβολάς του ύΕβρου θαλασσίας περιοχής.
η) Κανονισμός καθορίζων τον τύπον και το περιεχόμενον των συγχρόνων στοιχείων οριοθετήσεως (ως είναι περιγραφή της μεθοριακής γραμμής, περιγραφαί οροσήμων, βιβλίον πινάκων συντεταγμένων, υψομέτρων και λοιπών στοιχείων των τριγωνομετρικών σημείων).
θ)`Ετεροι κανονισμοί, οίτινες ήθελον κριθή απαραίτητοι αναλόγως των εκάστοτε περιπτώσεων.
Άρθρον 3
Αι Ελληνοτουρκικαί Τεχνικαί Ομάδες Εργασίας, θα συγκροτηθούν εκ του απαιτουμένου τεχνικού προσωπικού και μέσων, λαμβανομένου υπύ όψιν του όγκου και της φύσεως των προς εκτέλεσιν εργασιών.
Εκάστη Τεχνική ομάς της οποίας αποστολή είναι ο έλεγχος και ο συντονισμός των εργασιών των υπ` αυτής συνεργείων, περιλαμβάνει :
α) Τα Μικτά Συνεργεία Εφαρμογής και Οριοθετήσεως ελληνοτουρκικής Μεθορίου, των οποίων αποστολή είναι ο από κοινού καθορισμός και οριοθέτησις της μεθοριακής γραμμής.
β) Τα συνεργεία Τριγωνισμού της Ελληνοτουρκικής Μεθορίου, εκάστης πλευράς, των οποίων αποστολή είναι η εν συντονισμώ κατασκευή των τριγωνομετρικών σημείων και εκτέλεσις των γωνιομετρήσεων εις τα ίδια αυτών εδάφη.
Αι αρχαί της από κοινού και εν συντονισμώ εκτελουμένης εργασίας θα καθορισθούν υπό του κανονισμού του άρθρου 2 εδάφιον (α) του παρόντος.
Αι Ελληνοτουρκικαί Ομάδες Εργασίας θα είναι υπεύθυνοι έναντι της Κοινής Επιτροπής διά τας υπύ αυτών εκτελουμένας εργασίας και θα συντονίζουν αμοιβαίως τας εργασίας των.
Εις περίπτωσιν μη δυνατότητος επιλύσεως των παρουσιαζομένων θεμάτων μεταξύ των Τεχνικών Ομάδων Εργασίας, κατά τον αμοιβαίον συντονισμόν των εργασιών αυτών και των παρουσιαζομένων εντός αυτών τούτων διαφωνιών, κατά την εκτέλεσιν των εργασιών, θα παραπέμπουν ταύτας εις την κοινήν Επιτροπήν προς επίλυσιν ενώ αύται θα συνεχίζουν τας εργασίας των παρακάμπτουσαι τας διαφωνίας ταύτας.
Άρθρον 4
Αι Ελληνοτονρκικαί Τεχνικαί Ομάδες Εργασίας από κοινού θα καθορίσουν τας θέσεις των οροσήμων και θα εκτελέσουν τας απαιτουμένας γωνιομετρήσεις.
ύΕκαστον μέρος θα κατασκευάση τα επί του εδάφους του τριγωνομετρικά σημεία και ορόσημα.
Κατά την διάρκειαν της τοποθετήσεώς των τα μέρη θα ελέγχουν άλληλα.
Αι εργασίαι αίτινες δέον να εκτελεσθούν από κοινού, θα κατανεμηθούν μεταξύ των μερών βάσει της αρχής της ισότητος.
Άρθρον 5
Γεωδαιτικαί Εργασίαι :
Αι γενικαί αρχαί των εν γένει γεωδαιτικών εργασιών επί των οποίων θα βασισθή η σύνταξις των χαρτών 1 : 10.000 είναι αι κατωτέρω :
α) Ο καταρτισμός εν συντονισμώ ενός κοινού βασικού τριγωνομετρικού δικτύου (Ι καί ΙΙ τάξεως) και τοιούτου πυκνώσεως (ΙΙΙ καί ΙΥ τάξεως) περιλαμβάνοντος τον αναγκαιούντα αριθμόν τριγωνομετρικών, ίνα καταστή δυνατή η σύνταξις (αξιοποίησις) χάρτου υπό κλίμακα 1 : 10.000.
β) Το ως άνω εν εδαφίω (α) βασικόν τριγωνομετρικόν δίκτυον Ι και ΙΙ τάξεως θα καταρτισθή ώστε να καλύπτη εκατέρωθεν την μεθοριακήν γραμμήν καθ` όλον το μήκος αυτής και θα περιλαμβάνη και το τριγωνομετρικόν δίκτυον 1 τάξεως το μετρηθέν από κοινού κατά το παρελθόν, το οποίον συνδέει τα τριγωνομετρικά δίκτυα Ι τάξεως των δύο χωρών.
γ) Τα τριγωνομετρικά σημεία βάσει των οποίων κατηρτίσθησαν οι εν παραρτήματι του πρωτοκόλλου του 1926 χάρται, θα αποκατασταθούν, θα ιδρυθούν και θα ενταχθούν, κατά το δυνατόν, εις το καταρτισθησόμενον κοινόν τριγωνομετρικόν δίκτυον.
δ) Αι τεχνικαί Ομάδες Εργασίας θα αρχίσουν ταυτοχρόνως την εφαρμογήν του κοινού σχεδίου του εδαφίου (α) του άρθρου 1 του παρόντος.
Μετά την, εν συντονισμώ, υλοποίησιν επί του εδάφους του σχεδίου του κοινού τριγωνομετρικού δικτύου, αι γωνιομετρήσεις επί των τριγωνομετρικών σημείων εις το έδαφος εκάστον μέρους, θα εκτελεσθούν υπό του ιδίου, τα δε αποτελέσματα των οριζοντίων και κατακορύφων γωνιομετρήσεων θα ανταλλαγούν ταυτοχρόνως.
ε) Το υπόγειον και υπέργειον σχήμα των τριγωνομετρικών σημείων, αι αποστάσεις μεταξύ αυτών, η μέθοδος γωνιομετρήσεως των οριζοντίων και κατακορύφων γωνιών, οι τύποι των χρησιμοποιηθησομένων οργάνων, η ακρίβεια των γωνιομετρήσεων, τα χρησιμοποιηθησόμενα έντυπα γωνιομετρήσεων και υπολογισμών, ο χρονικός προγραμματισμός των γεωδαιτικών εργασιών, το σχήμα και η φύσις της επισημάνσεως των σημείων διά την απεικόνισιν αυτών επί των αεροφωτογραφιών κατά την αεροφωτογράφησιν, η σειρά (διεξαγωγή) και αι μέθοδοι υπολογισμού των τριγωνομετρικών σημείων και ο βαθμός ακριβείας των υπολογισμών θα καθορισθούν διά του συνταχθησομένου υπό της Κοινής Επιτροπής κανονισμού γεωδαιτικών εργασιών.
ζ) Το υπόγειον τμήμα των τριγωνομετρικών σημείων του δικτύου Ιης και ΙΙας τάξεως θα είναι μεγάλης αντοχής και θα εξασφαλίζεται διά τριών τουλάχιστον σημείων εξασφαλίσεως.
η) Αι γεωγραφικαί συντεταγμέναι (φ, λ) των τριγωνομετρικών σημείων και των αναγκαιούντων οροσήμων θα υπολογισθούν εις το ελλειψοειδές Hayrord αι δε ορθογώνιοι επίπεδοι συντεταγμέναι (χ, ψ) εις την προβολήν Causs Kruger (U.T.M.).
θ) Ο υπολογισμός των ως άνω συντεταγμένων θα γίνη εις το ευρωπαϊκόν δεδομένον (Datum). Διά τον υπολογισμόν θα χρησιμοποιηθούν τα γεωδαιτικά στοιχεία του τριγωνομετρικού δικτύου Ιης τάξεως το οποίον συνδέει τα τριγωνομετρικά δίκτυα των δύο χωρών τα προκύψαντα εκ των γενομένων κατά το παρελθόν κοινών εργασιών. Εφύ όσον διαπιστωθή ασυμφωνία μεταξύ των ως άνω στοιχείων θα εφαρμοσθούν άλλαι μέθοδοι τας οποίας θα καθορίση η Κοινή Επιτροπή. Τα μέρη θα εκτελέσουν τους υπολογισμούς των τριγωνομετρικών σημείων κεχωρισμένως.
Τα αποτελέσματα των υπολογισμών των τριγωνομετρικών σημείων του κοινού τριγωνομετρικού δικτύου μετά την αφομοίωσίν των θα ελεγχθούν αμοιβαίως και θα ανταλλαγούν ταυτοχρόνως.
ι) Ο υπολογισμός των υψομέτρων των τριγωνομετρικών σημείων θα βασισθή εις τα υψόμετρα των χωροσταθμικών δικτύων Ι τάξεως των δύο χωρών. Τα ως άνω δίκτυα θα συνδεθούν εις το χωρίον Καστανέας Παζάρκουλε, γέφυραν Κήπων (Υψάλων) και εις την περιοχήν του Αίνου διά της πτοεκτάσεως των χωροσταθμικών δικτύων των δύο χωρών εις την περιοχήν αυτήν. Εις περίπτωσιν παρουσιασθησομένων διαφορών η Κοινή Επιτροπή θα λάβη τα ενδεικνυόμενα μέτρα.
Άρθρον 6
Λήψεις αεροφωτογραφιών :
α) Διά την χαρτογράφησιν υπό κλίμακα 1 : 10.000 μετά το πέρας της ιδρύσεως και επισημάνσεως των τριγωνομετρικών σημείων και οροσήμων, θα ληφθούν υπό των μερών, καθ` όλον το μήκος της μεθορίου αεροφωτογραφίαι μέ επαρκή διαμήκη και εγκαρσίαν επικάλυψιν. Κατά την λήψιν των αεροφωτογραφιών επί των αεροσκαφών θα υπάρχουν παρατηρηταί των μερών ως και εις τα φωτογραφικά εργαστήρια.
β) Προς εφαρμογήν του προγράμματος πτήσεων, το οποίον θα προετοιμασθή υπό της Κοινής Επιτροπής, θα ληφθούν υπύ αμφοτέρων των μερών εγκαίρως διά της διπλωματικής οδού αι απαιτούμεναι άδειαι. Η αεροφωτογράφησις θα εκτελεσθή υπό των μερών ταυτοχρόνως και εντός καθωρισμένον χρονικού διαστήματος.
γ) Κατά τας πτήσεις προς λήψιν των αεροφωτογραφιών, εντός των αεροσκαφών θα υπάρχη μόνον μια φωτογραφική μηχανή. Οι παρατηρηταί των μερών θα ελέγχουν τούτο προ εκάστης πτήσεως.
δ) Οι παρατηρηταί των μερών θα παρίστανται και κατά την εμφάνισιν και επεξεργασίαν των φωτοταινιών, θα διαγράφουν το επύ αυτών απεικονιζόμενον έδαφος της ιδίας αυτών χώρας, το πέραν της καθοριζομένης, υπό του άρθρου 9 του Βασικού Πρωτοκόλλου, λωρίδος.
Άρθρον 7
Χαρτογράφησις :
α) Βάσει των ληφθησομένων αεροφωτογραφιών, έκαστον μέρος κεχωρισμένως θα προβή εις την κατακευήν χαρτών, διά αεροφωτογραμμετρικών μεθόδων, κλίμακος 1 : 10.000 καλυπτόντων μεθοριακήν λωρίδα πλάτους 4 χλμ. (ή ευρυτέρου εάν αι εδαφικαί συνθήκαι το επιβάλλουν) ήτοι ανά δύο (2) χλμ. (ή και πλέον των (2) χλμ. εάν αι εδαφικαί συνθήκαι το επιβάλλουν) εκατέρωθεν της μεθοριακής γραμμής και καθ` όλον το μήκος αυτής. Η αεροφωτογραμμετρική αναγωγή θα γίνη διά στερεοαναγωγικών οργάνων ανωτέρας τάξεως (πρώτης ή δευτέρας κατηγορίας).
β) Οι χάρται κλίμακος 1 : 10.000 θα έχουν διαστάσεις 3` μήκους Χ 3` πλάτους και θα φέρουν δίκτυον τετραγωνισμού ανά χιλιόμετρον και διαιρέσεις πλαισίου ανά 30ύύ. Αι γεωγραφικαί συντεταγμέναι των ακραίων σημείων των χαρτών (Ρ) και των εντός αυτών τριγωνομετρικών σημείων θα μετατραπούν εις ορθογωνίους επιπέδους (χ, ψ) διά την τοποθέτησίν των εις αυτούς.
γ) Κατά την χαρτογράφησιν ως κεντρικός μεσημβρινός της χρησιμοποιηθησομένης ζώνης θα ληφθή ο τοιούτος των 27ο, το δε εύρος ταύτης θα καθορισθή υπό της Κοινής Επιτροπής μετά προηγουμένην μελέτην υπό των μερών των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των χρησιμοποιουμένων υπύ αυτών ζωνών (3ο και 6ο). δ) Η μορφολογία (το ανάγλυφον) του εδάφους θα αποδοθή διά ισοϋψών καμπυλών των 5μ ως βασικών, και όπου απαιτείται διά βοηθητικών των 2,5μ.
ε) Η διά συνθηματικών παραστάσεων απεικόνισις των λεπτομερειών επί των χαρτών θα γίνη συμφώνως των προβλεπομένων, υπό της Stanag 2202 διά τους χάρτας Κλίμακος 1 : 25.000 τοιούτων.
Εν ανεπαρκεία των υπό της Stanag 2202 προβλεπομένων συνθηματικών παραστάσεων θα χρησιμοποιηθούν κοιναί τοιαύται αι οποίαι θα καθορισθούν υπό της Κοινής Επιτροπής, ήτις θα καθορίση και τον τρόπον αριθμήσεως των φύλλων χαρτών.
ζ) ύΑπασαι αι ονομασίαι των κατωκημένων τόπων, των ορέων, των ποταμών και των άλλων περιοχών, αι οποίαι αναφέρονται επί των χαρτών θα αναγραφούν εις την επίσημον ονομασίαν του Κράτους, εις το οποίον ανήκουν πλην του ποταμού ύΕβρου ο οποίος θα αναγραφή και εις τας δύο γλώσσας.
η) Η Ονοματολογία εντός των φύλλων θα είναι εις αμφοτέρας τας γλώσσας και εις μεν το ελληνικόν έδαφος θα αναγράφεται άνωθεν διά Ελληνικών γραμμάτων η Ελληνική ονομασία κάτωθεν δε η αυτή ονομασία διά τουρκικών γραμμάτων και διά μικροτέρων στοιχείων, εις δε το Τουρκικόν έδαφος άνωθεν η Τουρκική ονομασία διά Τουρκικών γραμμάτων και κάτωθεν η αυτή ονομασία διά Ελληνικών γραμμάτων και διά μικροτέρων στοιχείων. Τα περιθωριακά στοιχεία και υπομνήματα θα αναγραφούν εις αμφοτέρας τας γλώσσας. Η κοινή επιτροπή θα καθορίση τον τρόπον αναγραφής του τίτλου.
θ) Τα τριγωνομετρικά σημεία τα οποία ανήκουν εις το κοινόν δίκτυον και ευρίσκονται εκτός της μεθοριακής λωρίδος θα σημειωθούν και ταύτα επί των Χαρτών.
ι) ύΕκαστον μέρος θα συντάξη αεροφωτογραμμετρικώς έγχρωμα φύλλα χαρτών ολοκλήρου της περιοχής της μεθορίου επί αδιαστάλτου και αναλλοιώτου διαφανούς υλικού. Εκ τούτων θα ανταλλαγούν ανά εν αντίγραφον, προς, κατύ ιδίαν υφύ εκάστου μέρους , έλεγχον. Ο χρόνος και τρόπος ανταλλαγής θα καθορισθούν υπό της Κοινής Επιτροπής.
Τα ούτω προετοιμασθησόμενα φύλλα χάρτου θα αναθεωρηθούν επί του εδάφους υφ` εκάστου των μερών κεχωρισμένως, διά τα ίδια αυτών εδάφη, εν τω πλαισίω του κανονισμού του άρθρου 2 (εδάφιον ε) του παρόντος πρωτοκόλλου και θα υποβληθούν ταυτοχρόνως εις την Κοινήν Επιτροπήν.
Η Κοινή Επιτροπή συμφώνως προς τον ως άνω κανονισμόν, θα διευθετήση τας διαφοράς εκείνας αι οποίαι δύνανται να διευθετηθούν εν τω γραφείω κατά την παραβολήν και θα μεριμνήση διά την από κοινού διευθέτησιν επί του εδάφους, υπό των Τεχνικών Ομάδων Εργασίας, εκείνων των διαφορών αι οποίαι δεν είναι δυνατόν να διευθετηθούν εις το γραφείον.
κ) Μετά την ολοκλήρωσιν των αναφερομένων εν τω ανωτέρω εδαφίω εργασιών τα πρωτότυπα διαφανή φύλλα χαρτών θα μονογραφούν υπό της Κοινής Επιτροπής προς σχεδίασιν και εκτύπωσιν. Τα πρώτον εκτυπωθησόμενα, μετά την μονογραφήν φύλλα χάρτου θα υποστούν τελικόν έλεγχον υπό της Κοινής Επιτροπής και εφύ όσον ευρεθούν εν συμφωνία, διά την τελικήν εκτύπωσιν, θα υπογραφούν υπύ αυτής ανά δύο εκ τούτων διύ εκάστην πλευράν, ως πρωτότυπα, τα οποία και θα υποβληθούν υπό των μερών προς κύρωσιν υπό των αρμοδίων Αρχών συμφώνως προς την ιδίαν εκάστου νομοθεσίαν.
λ) ύΕκαστον εκ των μερών θα εκτυπώση κεχωρισμένως τους χάρτας, του καθορισθέντος βάσει της αρχής της ισότητος υπό της Επιτροπής τομέως ευθύνης του, και θα χορηγήση αριθμόν αντιτύπων χαρτών εις το έτερον μέρος, καθορισθησόμενον υπό της Κοινής Επιτροπής.
μ) Η Κοινή Επιτροπή διύ ας περιοχάς ήθελε κρίνει απαραίτητον θα προγραμματίσει την σύνταξιν χάρτου υπό κλίμακα 1 : 5.000, εκ των υπαρχόντων στοιχείων και θα συντάξη τον προς τούτο τεχνικόν κανονισμόν.
Άρθρον 8
Εργασίαι Οριοθετήσεως :
Τα μέρη προς οριοθέτησιν της μεθοριακής γραμμής συμφώνως προς τα άρθρα 1 και 2 του Βασικού πρωτοκόλλου συνεφώνησαν όπως αύτη πραγματοποιηθή βάσει των ακολούθων αρχών :
α) Αναζήτησις και καθορισμός της θέσεως από κοινού και μέτρησις των γωνιών των τριγωνομετρικών σημείων του βασικού τριγωνομετρικού δικτύου επί του εδάφους, τα οποία περιγράφονται εις το πρωτόκολλον του 1926 και τα οποία εχρησιμοποιήθησαν διά την σύνταξιν των συνημμένων αυτώ χαρτών, μετά δε τον έλεγχον αυτών διά της εφαρμογής των γωνιών επί των χαρτών, επανίδρυσίς των.
β) Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η πυκνότης των βασικών τριγωνομετρικών σημείων, βάσει των οποίων εγένοντο αι χάρται οι συνημμένοι εις το πρωτόκολλον του 1926, δεν είναι επαρκείς διά τον καθορισμόν σημείων εγγύς της μεθορίου, προς εφαρμογήν της μεθοριακής γραμμής επί του εδάφους, θα πυκνωθούν ταύτα διά νέων σημείων, διά της μετρήσεως γωνιών και μεταφοράς αυτών γραφικώς επί των χαρτών των συνημμένων εις το πρωτόκολλον του 1926. γ) Προς διευκόλυνσιν του προσδιορισμού της μεθοριακής γραμμής επιλογή και ίδρυσις επί του εδάφους και εγγύς ταύτης του απαραιτήτου αριθμού σημείων τα οποία θα γωνιομετρηθούν εκ των ως άνω (εδαφ. α, β) τριγωνομεττικών και θα ενταχθούν εις το νέον τριγωνομετρικόν δίκτυον. Μεταφορά γραφικώς τούτων επί των χαρτών των συνημμένων εις το πρωτόκολλον του 1926 βάσει των μετρηθησομένων γωνιών. δ) Ο επί του εδάφους έλεγχος και προσδιορισμός της μεθοριακής γραμμής και η συμπλήρωσις των μη υφισταμένων οροσήμων θα γίνη βάσει των κάτωθι δεδομένων : 1. Της μεθοριακής γραμμής της καθοριζομένης διά της συνθήκης της Λωζάννης και περιγραφομένης εις το πρωτόκολλον του 1926 και σημειουμένης επί των συνημμένων αυτώ χαρτών. 2. Των τριγωνομετρικών σημείων των αναφερομένων εις τα άνω εδάφια α, β και γ. 3. Των υπαρχόντων στοιχείων, των χρησιμοποιηθέντων διά τον καθορισμόν της μεθοριακής γραμμής επί των χαρτών των συνημμένων εις το πρωτόκολλον του 1926. Επιπροσθέτως τούτων αι αναγκαιούσαι μετρήσεις (γωνίαι και αποστάσεις) θα εξαχθούν γραφικώς εκ των ως άνω χαρτών. ε) Η Κοινή Επιτροπή προς καθορισμόν της Συνοριακής γραμμής δύναται να εφαρμόση και άλλας μεθόδους τας οποίας ήθελε κρίνει αναγκαίας. ζ) Τα μέρη επιτοπίως και από κοινού θα καθορίσουν και θα ελέγξουν την Ελληνοτουρκικήν μεθοριακήν γραμμήν. ύΕκαστον μέρος θα τοποθετήση τα ανήκοντα εις το έδαφός του ορόσημα, ως επίσης και τα επί της μεθορίου τοιαύτα των οποίων η τοποθέτησις ανετέθη αυτώ υπό της Κοινής Επιτροπής, παρουσία του αντιπροσώπου του ετέρου μέρους. Τα μέρη θα μεταφέρουν επί του νέου χάρτου από κοινού την όριον γραμμήν. η) Τα ορόσημα εις την χερσαίαν περιοχήν των συνόρων θα αποτελούνται εξ ενός κεντρικού οροσήμου ευρισκομένου επί της ορίου γραμμής, του οποίου το σχήμα και αι διαστάσεις θα είναι ως καθωρίσθησαν υπό του πρωτοκόλλου του 1926 και δύο πλευρικών οροσήμων εκατέρωθεν τοποθετουμένων επί του εδάφους εκάστης χώρας και εις απόστασιν 2,5 μ. εκ τούτου, των οποίων το σχήμα και το μέγεθος ήθελε καθορισθή. Τα ήδη υφιστάμενα επί των χερσαίων συνόρων ορόσημα θα ελεγχθούν ως προς την θέσιν και την κατάστασίν των και τα χρήζοντα επισκευής θα επισκευασθούν. Αι υπάρχουσαι επί τούτων προς την τουρκικήν πλευράν παλαιαί γραφαί θα αντικαταστσθούν από μέρους της Τουρκίας διά νέων στοιχείων και αριθμών, ενώπιον Ελλήνων αντιπροσώπων. Τα ελλείποντα εξ αυτών θα ιδρυθούν εκ νέου βάσει των στοιχείων του πρωτοκόλλου του 1926. ύΙνα καθίσταται πλέον εμφανής η όριος γραμμή τα υπάρχοντα ορόσημα θα πυκνωθούν δι οροσήμων του αυτού τύπου των οποίων αι θέσεις θα καθορισθούν βάσει των στοιχείων του πρωτοκόλλου του 1926. θ) ύΟπου η όριος γραμμή διέρχεται διά της ενύδρου κοίτης του ποταμού θα τοποθετηθούν δύο πλευρικά ορόσημα εις αμφοτέρας τας όχθας του ποταμού επί στερεού εδάφους, η δε όριος γραμμή θα είναι η νοητή γραμμή η οποία δύναται να καθορίζεται διά γωνιών και αποστάσεων εκ των πλευρικών οροσήμων. ύΟπου είναι δυνατή η έμπηξις οροσήμων (κεντρικών) επί της εντός της ενύδρου κοίτης του ποταμού μεθοριακής γραμμής θα εμπηχθούν τοιαύτα των οποίων το σχήμα και το είδος θα καθορίση η Κοινή Επιτροπή και τα οποία θα συνδεθούν διά γωνιών και αποστάσεων μετά των επί των οχθών πλευρικών οροσήμων. Εις τας περιοχάς εις τας οποίας αι κοίται των ποταμών υπέστησαν μεταβολάς και εις τας νησίδας, τα ορόσημα (κεντρικά) θα τοποθετηθούν επί της ορίου γραμμής, τα δε πλευρικά ορόσημα επί στερεού εδάφους εις καταλλήλους θέσεις.
Απαντα τα ορόσημα (κεντρικά) και πλευρικά ορόσημα θα συνδεθούν διά γωνιών και αποστάσεων μεταξύ άλλων τριγωνομετρικών και σταθερών σημείων.
ι) Το χρησιμοποιηθησόμενον σύστημα διά την οριοσήμανσιν των θαλασσίων συνόρων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1, ζ θα καθορισθή ώστε να δύναται να συντηρηθή και από τας δύο χώρας.
κ) ύΑπαντα τα ορόσημα θα επισημανθούν ώστε να καταστή δυνατή η απεικόνισις των επί των αεροφωτογραφιών.
λ) ύΟλα τα ορόσημα θα συνδεθούν μεταξύ των διά πολυγωνικής οδεύσεως τα δε εξ αυτών προσφερόμενα θα προσδιορισθούν και ως τριγωνομετρικά σημεία.
Άρθρον 9
Στοιχεία περιγραφής μεθοριακής γραμμής και οροσήμων. ύΕκαστον μέρος ενώπιον αντιπροσώπου της ετέρας πλευράς θα προβή εις την περιγραφήν της διελεύσεως της συνοριακής γραμμής και θα καταρτίση τας περιγραφάς των οροσήμων. Αι συνταχθησόμεναι περιγραφαί οροσήμων θα περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία : α) Διά τα χερσαία σύνορα : Ορθογωνίους επιπέδους συντεταγμένας (χ, ψ) του οροσήμου (κεντρικού) το υψόμετρον (Ζ) τούτου, τας αποστάσεις και γωνίας προς τα γειτονικά ορόσημα, τας αποστάσεις και γωνίας προς τα πλέον εγγύς τριγωνομετρικά και προς έτερα σταθερά και λίαν εμφανή σημεία. Διά τα ευρισκόμενα επί των χαρακτηριστικών αλλαγών κατευθύνσεων της μεθοριακής γραμμής ορόσημα και διύ όσα έτερα βασικά ορόσημα ήθελε καθορίσει η Κοινή Επιτροπή εκτός των ανωτέρω θα περιλαμβάνωνται και αι γεωγραφικαί συντεταγμέναι (φ, λ) και τα στοιχεία των σημείων εξασφαλίσεως αυτών. β) Διά τα ποτάμια σύνορα : Επιπροσθέτως των στοιχείων του εδαφίου (α) τας αποστάσεις των πλευρικών οροσήμων προς τα ορόσημα (κεντρικά) όπου υπάρχουν τοιαύτα, τας αποστάσεις προς τας παλαιάς όχθας του ποταμού, τας επί των χαρτών του πρωτοκόλλου του 1926 και τας αποστάσεις προς τα έναντι πλευρικά ορόσημα. Εις ας περιπτώσεις η όριος γραμμή δεν υλοποιείται διύ οροσήμων κεντρικών, αι αποστάσεις των πλευρικών οροσήμων μέχρι της νοητής μεθοριακής γραμμής. γ) Διά τα θαλάσσια σύνορα :
Αναλόγως του καθορισθησομένου συστήματος, περιγραφήν κτίσματος ή κατασκευής, τοποθεσία, γεωγραφικαί συντεταγμέναι (φ, λ), χαρακτηριστικά και λοιπά χρήσιμα στοιχεία.
Άρθρον 10
Σύγχρονα στοιχεία οριοθετήσεως :
Μετά το πέρας των εργασιών οριοθετήσεως συμφώνως προς το άρθρον 6 (εδάφιον γ) του Βασικού Πρωτοκόλλου, η Κοινή Επιτροπή θα ελέγξη θα τελειοποιήση και μετά την υπογραφήν υπό των προέδρων των αντιπροσωπειών θα υποβάλη προς κύρωσιν υπό των αρμοδίων αρχών, συμφώνως προς την νομοθεσίαν εκάστου μέρους, τα κάτωθι προετοιμασθέντα σύγχρονα στοιχεία οριοθετήσεως και λεπτομερούς περιγραφής της διελεύσεως της μεθοριακής γραμμής της καθορισθείσης βάσει του πρωτοκόλλου του 1926 και των παραρτημάτων αυτού.
α) Λεπτομερή περιγραφήν της μεθορίου συμπεριλαμβανομένων και των παρά τας εκβολάς του ύΕβρου Ελληνοτουρκικών θαλασσίων συνόρων.
β) Τους συνταχθέντας Βασικούς μεθοριακούς χάρτας κλίμακος Ι : 10.000 και εφύ όσον έχουν συνταχθή τους τοιούτους 1 : 5.000.
γ) Τους μεθοριακούς χάρτας 1 : 25.000 (εφύ όσον η σύνταξις των χαρτών τούτων βραδύνη, θα υποβληθούν ούτοι προς κύρωσιν εις τας αρμοδίας αρχάς βραδύτερον).
δ) Τας τοπογραφικάς και γεωδαιτικάς περιγραφάς των οροσήμων.
ε) Βιβλίον περιέχον πίνακα συντεταγμένων και στοιχεία των τριγωνομετρικών σημείων.
ζ) Τεύχη περιέχοντα τας περιγραφάς των οροσήμων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά συμφώνως ως προς τα σχέδια εφαρμογής των ως και το σύστημα αριθμήσεως, αυτών. Η ισχύς των ανωτέρω στοιχείων άρχεται από της ημέρας της ανταλλαγής των περί κυρώσεως διακοινώσεων. Εν Αγκύρα τη 7η Δεκεμβρίου 1971
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ Μεταξύν των Κυβερνήσεων του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, περί του τρόπου διαφυλάξεως, ελέγχου, συντηρήσεως, επισκευής και αποκαταστάσεως των οροσήμων επί της Ελληνοτουρκικής μεθορίου της Θράκης και της Θαλασσίας περιοχής παρά τας εκβολάς του Ποταμού ύΕβρου. Αι Κυβερνήσεις του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Τουρκίας, εμφορούμεναι υπό της επιθυμίας όπως ρυθμίσουν τα του τρόπου διαφυλάξεως, ελέγχου, συντηρήσεως, επισκευής και αποκαταστάσεων των οροσήμων επί της Ελληνοτουρκικής μεθορίου της Θράκης και της θαλασσίας περιοχής παρά τας εκβολάς του ποταμού ύΕβρου, ως καθωρίσθη διά της Συνθήκης της ΛΩΖΑΝΝΗΣ της 24ης Ιουλίου 1923 και του πρωτοκόλλου της 3ης Νοεμβρίου 1926 και των παραρτημάτων αυτού και ως θα οριοθετηθή συμφώνως πρόο το Βασικόν Πρωτόκολλον της 7ης Δεκεμβρίου 1971 και τα συνημμένα αυτώ, συνεφώνησαν τα κάτωθι
Άρθρον 1
Τα εν τω παρόντι πρωτοκόλλω προβλεπόμενα χερσαία, ποτάμια και θαλάσσια ορόσημα είναι εκείνα των οποίων αι περιγραφαί, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, συμφώνως προς τα σχέδια εφαρμογής των και το σύστημα αριθμήσεως, καθορίζονται εις τα οικεία κείμενα της Μικτής Ελληνοτουρκικής Επιτροπής οριοθετήσεως.
Άρθρον 2
Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προς διαφύλαξιν των οροσήμων και των τριγωνομετρικών σημείων επί των οποίων εβασίσθη η οριοθέτησις της μεθορίου και η σύνταξις των μεθοριακών χαρτών προς αποφυγήν οιασδήποτε βλάβης, καταστροφής ή μετατοπίσεως τούτων.
Άρθρον 3
1. Η διαφύλαξις, ο έλεγχος, η συντήρησις, η επισκευή και η αποκατάστασις των χερσαίων και ποταμίων οροσήμων πραγματοποιείται κατά τον ακόλουθον τρόπον :
α) Τα ευρισκόμενα επί της ορίου γραμμής κύρια ορόσημα τα φέροντα αριθμόν περιττόν, υπό της Τουρκίας τα δε φέροντα άρτιον αριθμόν υπό της Ελλάδος.
β) Τα ευρισκόμενα επί της ορίου γραμμής βοηθητικά ορόσημα, από κυρίου οροσήμου φέροντος περιττόν αριθμόν μέχρι του επομένου κυρίου ορόσημον φέροντος άρτιον αριθμόν υπό της Τουρκίας, τα δε ευρισκόμενα από κυρίου οροσήμου φέροντος άρτιον αριθμόν μέχρι του επομένου κυρίου οροσήμου φέροντος περιττόν αριθμόν υπό της Ελλάδος.
γ) Τα ευρισκόμενα επί του εδάφους εκάστου Μέρους ορόσημα υπό του Μέρους εις το έδαφος του οποίου ευρίσκονται.
2. Ο τρόπος ελέγχου, συντηρήσεως, επισκευής, αποκαταστάσεως και ενδεχομένης βελτιώσεως των θαλασσίων οροσήμων θέλει αποφασισθή από κοινού αναλόγως του υιοθετηθησομένου συστήματος της θαλασσίας οριοσημάνσεως.
Άρθρον 4
Απαντα τα ορόσημα ελέγχονται από κοινού υπό των Μικτών Ελληνοτουρκικών Επιτροπών Μεθοριακών Τομέων ανά διετίαν. Η όριος γραμμή ελέγχεται από κοινού υπό Τεχνικών Ομάδων, συγκροτουμένων υπό της Μικτής Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής Περιοχής ανά τετραετίαν. Περί του ελέγχου τούτου συντάσσεται Πρωτόκολλον υποβαλλόμενον εις την Μικτήν Ελληνοτουρκικήν Μεθοριακήν Επιτροπήν Περιοχής προς λήψιν των δεόντων μέτρων.
Άρθρον 5
Πάσα εργασία ελέγχου, συντηρήσεως, επισκευής και αποκαταστάσεως των οροσήμων πραγματοποιείται κατόπιν προηγουμένης ειδοποιήσεως και επί παρουσία εκπροσώπων αμφοτέρων των Μερών τηρουμένων των τεχνικών όρων των καθοριζομένων υπό των τεχνικών κειμένων των σχετικών προς την οριοθέτησιν της μεθορίου.
Άρθρον 6
Αι Μικταί Ελληνοτουρκικαί Επιτροπαί Μεθοριακών Τομέων συντάσσουν από κοινού, κατά τον έλεγχον, πρωτόκολλα εις τα οποία καθορίζεται το είδος, η έκτασις της φθοράς των οροσήμων ενδεχομένως δε και ει δυνατόν, ο υπεύθυνος διά ταύτα, ως και αι απαιτούμεναι εργασίαι διά την συντήρησιν, επισκευήν και αποκατάστασιν τούτων. Αι εργασίαι επισκευής, συντηρήσεως ή αποκαταστάσεως άρχονται εντός τριάκοντα (30) ημερών από της υπογραφής των ως άνω πρωτοκόλλων.
Άρθρον 7
Εκαστον Μέρος ειδοποιεί πάραυτα το έτερον Μέρος περί πάσης υπ` αυτού διαπιστουμένης φθοράς, βλάβης, μετατοπίσεως ή εξαφανίσεως οροσήμου, ορίζον τόπον και χρόνον συναντήσεως της αρμοδίας Μικτής Ελληνοτουρκικής Επιτροπής Μεθοριακού Τομέως. Αυτή συντάσσει σχετικόν Πρωτόκολλον όπερ υποβάλλει εις την Μικτήν Ελληνοτουρκικήν Μεθοριακήν Επιτροπήν Περιοχής. Η αποκατάστασις του οροσήμου πραγματοποιείται το ταχύτερον δυνατόν από της υπογραφής του ως άνω Πρωτοκόλλου.
Άρθρον 8
Αι θέσεις των φθαρέντων, καταστραφέντων ή εξαφανισθέντων ποταμίων οροσήμων λόγω πλημμυρών, κατολισθήσεων ή ετέρων αιτίων δύνανται, κατόπιν εγκρίσεως της Μικτής Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής Περιοχής να μεταβληθούν, ώστε τα ορόσημα να τοποθετηθούν επί στερεού εδάφους, υπό τον όρον μη μεταβολής της ορίου γραμμής.
Εις τοιαύτας περιπτώσεις συντάσσεται από κοινού νέον πρωτόκολλον, μετά νέων τοπογραφικών και γεωδαιτικών περιγραφών επισυναπτομένων εις το αρχικόν τοιούτον. Άρθρον 9. Διά τας εργασίας συντηρήσεως, επισκευής και αποκαταστάσεως του κοινού Ελληνοτουρκοβουλγαρικού οροσήμου εις το Τριεθνές σημείον ειδοποιούνται αι Μεθοριακαί Αρχαί της Ελλάδος, Τουρκίας και Βουλγαρίας και παρίστανται εκπρόσωποι τούτων.
Άρθρον 10
1. ύΕκαστον Μέρος αναλαμβάνει την δαπάνην ελέγχου, συντηρήσεως, επισκευής και αποκαταστάσεως των οροσήμων διά τα οποία είναι υπεύθυνον συμφώνως προς το άρθρον 3 του παρόντος.
2. Αι δαπάναι διά τον έλεγχον, συντήρησιν, επισκευήν, αποκατάστασιν και ενδεχομένην βελτίωσιν του συστήματος οριοσημάνσεως της θαλασσίας ορίου γραμμής κατανέμονται μεταξύ των Μερών βάσει της αρχής της ισότητος.
3. Εις περίπτωσιν καθ` ην φθορά ή καταστροφή οροσήμου προκληθή υπό προσώπου προερχομένου εκ του εδάφους ενός εκ των Μερών, διαπιστωθή δε τούτο εις το συνταχθησόμενον υπό των Μικτών Επιτροπών Μεθοριακών Τομέων πρωτόκολλον, η ευθύνη διά την φθοράν ή καταστροφήν ανήκει εις το Μέρος εκ του εδάφους του οποίου προήλθε το πρόσωπον τούτο. Το ευθυνόμενον Μέρος είτε αποκαθιστά το ίδιον την φθοράν ή καταστροφήν είτε καταβάλλει τας προς τούτο δαπάνας.
Άρθρον 11
1. Διά την εμφανεστέραν επισήμανσιν της ορίου γραμμής η Μικτή Ελληνοτουρκική Μεθοριακή επιτροπή Περιοχής δύναται να αποφασίση την διάνυξιν χάνδακος κατά μήκος ταύτης εύρους και βάθους 30 εκατοστών.
2. Προς τον αυτόν σκοπόν όπου η μεθόριος καλύπτεται υπό δασών διανοίγεται διύ αποψιλώσεως ζώνη πλάτους 5 μέτρων εκατέρωθεν της ορίου γραμμής.
3. Ωσαύτως εξασφαλίζεται η αμοιβαία ορατότης μεταξύ των αντιστοίχων ποταμίων οροσήμων.
4. Η συντήρησις των ανωτέρω πραγματοποιείται κατά τρόπον καθοριζόμενον υπό της Μικτής Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής Περιοχής.
Άρθρον 12
Αρμόδιοι διά την εφαρμογήν του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι αι Επιτροπαί αι προβλεπόμεναι υπό του άρθρου 4 της από 7ης Δεκεμβρίου 1971 Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων του βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Τουρκίας, “περί προλήψεως και διευθετήσεως των μεθοριακών επεισοδίων εν Θράκη και εν τη θαλασσία περιοχή παρά τας εκβολάς του ποταμού Εβρου, ήτοι : αι Μικταί Ελληνοτουρκικαί Επιτροπαί Μεθοριακών Τομέων, η Μικτή Ελληνοτουρκική Μεθοριακή Επιτροπή Περιοχής και η Ανωτάτη Ελληνοτουρκική Μεθοριακή Επιτροπή.
Άρθρον 13
1. Το παρόν Πρωτόκολλον τίθεται εν ισχύι τριάκοντα (30) ημέρας από της ημέρας της ανταλλαγής διά της διπλωματικής οδού των εγγράφων κυρώσεως και θα παραμείνη εν ισχύι εφύ όσον διατηρείται ισχυρά η από 7ης Δεκεμβρίου 1971, “Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Τουρκίας “περί προλήψεως και διευθετήσεως των μεθοριακών επεισοδίων εν Θράκη και εν τη θαλασσία περιοχή παρά τας εκβολάς του ποταμού Εβρου”.
2. Συνετάγη και υπεγράφη εις τέσσαρα πρωτότυπα δύο εις την Ελληνικήν και δύο εις την Τουρκικήν. Τα Μέρη αντήλλαξαν ανά εν αντίτυπον εξ εκάστης γλώσσης. ύΑπαντα τα ανωτέρω κείμενα έχουσι την αυτήν ισχύν.
Εν Αγκύρα τη 7η Δεκεμβρίου 1971
Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α
Μεταξύ των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Τουρκίας, “περί προλήψεως και διευθετήσεως των μεθοριακών επεισοδίων εν Θράκη και εν τη Θαλασσία περιοχή παρά τας εκβολάς του ποταμού Εβρου”.
Αι Κυβερνήσεις του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Τουρκίας, αποβλέπονται εις την εξασφάλισιν της ησυχίας κατά μήκος της Ελληνοτουρκικής Μεθορίου, ως αύτη καθωρίσθη διά της από 24.7.1923 Συνθήκης της Λωζάννης, του από 3.11.1926 Πρωτοκόλλου και των Παραρτημάτων αυτού και την περαιτέρω ανάπτυξιν των σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας των δύο Χωρών διά της προλήψεως των μεθοριακών επεισοδίων και της ταχείας εξετάσεως και διευθετήσεως τούτων εις περίπτωσιν καθ` ην παρά ταύτα ήθελον δημιουργηθή, συνεφώνησαν επί των ακολούθων όρων :
Άρθρον 1
Προς πρόληψιν των πάσης φύσεως μεθοριακών επεισοδίων και ταχείαν τούτων διευθέτησιν εις την Ελληνοτουρκικήν μεθόριον, ως αύτη καθωρίσθη διά της από 24ης Ιουλίον 1923 Συνθήκης της Λωζάννης, του από 3ης Νοεμβρίου 1926 Πρωτοκόλλου και των συνημμένων αυτώ, τα Μέρη θα λάβουν άπαντα τα απαραίτητα εν προκειμένω μέτρα, θ` ανακοινώσουν δε τας διατάξεις της παρούσης συμφωνίας προς τας εντεταλμένας διά την φύλαξιν των συνόρων αρχάς των και τους κατοίκους της παραμεθορίου περιοχής.
Άρθρον 2
Εν τω πλαισίω της παρούσης Συμφωνίας, υπό τον όρον μεθοριακά επεισόδια, νοούνται τα κάτωθι :
1. Η μετατόπισις η καταστροφή των οροσήμων ή η πρόκλησις ζημίας εις ταύτα.
2. Η παράτυπος διάβασις της μεθορίου από μέρους ατόμων (εκουσίωες ή ακουσίως) μεταφορικών μέσων και ζώων.
3. Πάσα βολή, ης τα βλήματα θα διέρχωνται την μεθόριον.
4. Η παραβίασις της μεταξύ των δύο χωρών εναερίου μεθορίου υπό πτητικών μέσων παντός είδους.
5. Αι ομιλίαι, αι χειρονομίαι ή αι καθ` οιονδήποτε τρόπον ύβρεις, προκλήσεις ή απειλαί εκ της μιάς πλευράς προς την άλλην εκ μέρους ατόμων ευρισκομένων επί εκατέρας των πλευρών της μεθορίου.
6. Η πρόκλησις πυρκαϊάς αποβαινούσης επιζημίου διά το έτερον των Μερών.
7. Η φωτογράφησις η κινηματογράφησις του εδάφους του ετέρου των Μερών ή η διύ οιουδήποτε μέσου καταύγασις αυτού.
8. Η διά παντός προπαγανδιστικού μέσου διενέργεια προπαγάνδας προς την κατεύθυνσιν του εδάφους του ετέρου των Μερών.
9. Η διενέργεια πάσης φύσεως λαθρεμπορίου.
10. Η κατά την διάρκειαν της νυκτός αλιεία διά πλωτών μέσων εις τους ποταμούς ύΑρδαν και ύΕβρον, όπου ούτοι αποτελούν την μεθοριακήν γραμμήν.
11. Η άνευ φύλακος εγκατάλειψις των ζώων εις απόστασιν μικροτέραν των 200 μέτρων από της μεθορίου, εφύ όσον δεν έχουν ληφθή μέτρα προς παρεμπόδισιν διαφυγής αυτών πέραν της μεθορίου.
12. Η διά διαβάσεως η μή της μεθορίου διάπραξις φόνων, τραυματισμών, κλοπών και άλλων επιθετικών ενεργειών.
13. Η καθ` οιονδήποτε τρόπον παραβίασις των συμφωνιών και πρωτοκόλλων περί των υδάτων ως και αι κατά παράβασιν τούτων κατασκευαί.
14. Η άνευ αδείας εκμετάλλευσις του θαλασσίου και υποθαλασσίου πλούτου εντός των χωρικών υδάτων της ετέρας Χώρας εις την θαλασσίαν περιοχήν παρά τας εκβολάς του Εβρου ποταμού.
15. Επιπροσθέτως, λοιπά επεισόδια άτινα ήθελον χαρακτηρισθή από κοινού ως μεθοριακά, υπό των αρμοδίων Μεθοριακών Επιτροπών.
Άρθρον 3
Προς τον σκοπόν της προλήψεως των μεθοριακών επεισοδίων κατά μήκος της Ελληνοτουρκικής μεθορίου, τα Μέρη δέον όπως λαμβάνουν υπύ όψιν των τα κάτωθι :
1. Αποτρέπουν την μετατόπισιν, βλάβην ή καταστροφήν των οροσήμων.
2. Αποτρέπουν την παράτυπον διάρασιν της μεθορίου από μέρους ατόμων (εκουσίως ή ακουσίως), μεταφορικών μέσων και ζώων.
3. Απαγορεύουν πάσης φύσεως ρολήν ής τα βλήματα θα διέρχωνται την μεθόριον.
4. Απαγορεύουν την παραβίασιν της μεταξύ των δύο χωρών εναερίου μεθορίου υπό πτητικών μέσων παντός είδους. Απαγορεύουν πτήσεις των ώς άνω μέσων εις απόστασιν μικροτέραν των δύο (2) χιλιομέτρων από της μεθοριακής γραμμής. (Προκειμένου περί πτήσεως εις απόστασιν μικροτέραν των δύο (2) χιλιομέτρων διά χαρτογραφικούς και γεωργικούς σκοπούς αι σχετικαί προϋποθέσεις καθορίζονται μεταξύ των Μερών διά της διπλωματικής οδού. Εις περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών, χιόνων κατολισθήσεων εδαφών και λοιπάς περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, επιτρέπεται η πτήσις των ως άνω μέσων μέχρι της μεθοριακής γραμμής και εις ύψος μη υπερβαίνον τα χίλια (1000) μέτρα, υπό τον όρον της προειδοποιήσεως των Μεθοριακών Αρχών.
5. Αποτρέπουν τας ομιλίας, τας χειρονομίας ή τας καθ` οιονδήποτε τρόπον ύβρεις, προκλήσεις ή απειλάς εκ της μιάς πλευράς προς την άλλην εκ μέρους ατόμων ευρισκομένων επί εκατέρας των πλευρών της μεθορίου.
6. Εις περίπτωσιν πυρκαϊάς εις το έδαφος των προλαμβάνουν την επέκτασιν αυτής εις το έδαφος του ετέρου των μερών.
7. Αποτρέπουν την λήψιν φωτογραφιών ή κινηματογράφησιν και προμελετημένον φωτισμόν του εδάφους, του ετέρου των Μερών.
8. Αποτρέπουν την διά παντός προπαγανδιστικού διενέργειαν προπαγάνδας προς την κατεύθυνσιν του εδάφους του ετέρου των Μερών.
9. Αποτρέπουν την διεξαγωγήν οιουδήποτε λαθρεμπορίου εις την Ελληνοτουρκικήν Μεθόριον.
10. α) Αποτρέπουν την κατά την διάρκειαν της νυκτός αλιείαν διά πλωτών μέσων εις τους ποταμούς ύΑρδαν και `Εβρον, όπου ούτοι αποτελούν την μεθόριον γραμμήν.
β) Αποτρέπουν την αλιείαν εντός των χωρικών υδάτων της ετέρας Χώρας εις την θαλασσίαν περιοχήν παρά τας εκβολάς του ύΕβρου ποταμού.
11. Αποτρέπουν την εγκατάλειψιν των ζώων εις απόστασιν μικροτέραν των διακοσίων (200) μέτρων από της μεθορίου άνευ φύλακος, εφύ όσον δεν έχουν ληφθή μέτρα προς παρεμπόδισιν διαφυγής αυτών πέραν της μεθορίου.
12. Αποτρέπουν την διά διαβάσεως ή μη της μεθορίον διάπραξιν φόνων, τραυματισμών, κλοπών και άλλων επιθετικών ενεργειών.
13. Διαφυλάττουν και αποδίδονν αντικείμενα και ζώα περιελθόντα εις το έδαφός των εκ του εδάφους του ετέρου Μέρους εκ τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας.
14. Προς πληρέστερον καθορισμόν της Ελληνοτουρκικής μεθορίου τα Μέρη λαμβάνουν τα από κοινού κρινόμενα ως αναγκαία μέτρα.
15. Εις περίπτωσιν λοιμώδους τινός νόσου ή ασθενείας των φυτών, τα Μέρη λαμβάνουν άπαντα τα εις την διάθεσιν των μέτρα προς πρόληψιν μεταδόσεως τούτων εις την ετέραν Χώραν και ενημερούν πάραυτα εν προκειμένω το έτερον Μέρος.
16. Ενημερούν, εφύ όσον το κρίνουν σκόπιμον, τας αρμοδίας Αρχάς του ετέρου Μέρους εις περιπτώσεις ωργανωμένης ομαδικής θήρας πλησίον της ορίου γραμμής.
17. Διά τας περιπτώσεις του άρθρου 2, παράγραφος 15 της παρούσης, τα Μέρη δύνανται να λάβουν από κοινού, πλην των εν τω παρόντι άρθρω αναφερομένων μέτρων, και παν έτερον κατά την κρίσιν των μέτρον.
Άρθρον 4
Τα Μέρη αναθέτουν, την από κοινού εξέτασιν και διευθέτησιν των αναφερομένων εις την παρούσαν Συμφωνίαν μεθοριακών επεισοδίων εις τας κάτωθι Επιτροπάς:
1. Κατά πρώτον βαθμόν εις τας Μικτάς Ελληνοτουρκικάς Επιτροπάς Μεθοριακών Τομέων.
2. Κατά δεύτερον βαθμόν εις την Μικτήν Ελληνοτουρκικήν Μεθοριακήν Επιτροπήν Περιοχής και
3. Εις την Ανωτάτην Ελληνοτουρκικήν Μεθοριακήν Επιτροπήν.
Άρθρον 5.
1. Η Ανωτάτη Ελληνοτουρκική Μεθοριακή Επιτροπή συνίσταται εξ εκάστης πλευράς εξ ενός Προέδρου, μέχρις εξ (6) μελών και εξ ίσου αριθμού συμβούλων τεσσάρων (4) κατύ ανώτατον όριον. Εις αμφοτέρας τας αντιπροσωπείας συμπαρίσταται αναγκαίος αριθμός γραμματέων και διερμηνέων.
2. Η Ανωτάτη Ελληνοτουρκική Μεθοριακή Επιτροπή συνέρχεται τακτικώς άπαξ ανά διετίαν και εκ περιτροπής επί του εδάφους εκατέρου των Μερών. Η ημερομηνία, ο τόπος και η ημερησία διάταξις της συνεδριάσεως, ως επίσης το ονοματεπώνυμον και η Ιδιότης των μελλόντων να μετάσχουν αυτής καθορίζονται μεταξύ των Μερών δια διπλωματικής οδού.
3. Η Ανωτάτη Ελληνοτουρκική Μεθοριακή Επιτροπή δύναται να συνέλθη και εκτάκτως, εφύ όσον παραστή ανάγκη, κατόπιν προσκλήσεως εκατέρου των Μερών. Αι έκτακτοι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εις το έδαφος της προσκαλούσης Χώρας. Εις την πρόσκλησιν καθορίζονται η ημερομηνία, ο τόπος, η ημερησία διάταξις καί η σύνθεσις της προσκαλούσης αντιπροσωπείας. Το προσκαλούμενον Μέρος απαντά εις την ανωτέρω πρόσκλησιν, το συντομώτερον δυνατόν, γνωστοποιούν και την σύνθεσιν της αντιπροσωπείας του.
4. Τα Μέλη της Ανωτάτης Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής και οι λοιποί μετέχοντες αυτής διέρχονται την μεθόριον διά διαβατηρίων. Εις εκτάκτους συνεδριάσεις πραγματοποιουμένας παρά την μεθόριον, η διέλευσις των συνόρων δύναται να γίνη άνευ διαβατηρίου επί τη βάσει εγγράφου απευθυνομένου προς τας μεθοριακάς Αρχάς.
Άρθρον 6.
Εις την αρμοδιότητα της Ανωτάτης Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής επιτροπής εμπίπτουν τα ακόλουθα :
1. Λήψις των δεουσών αποφάσεων διά την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας και υποβολή προτάσεων εις τας Κυβερνήσεις των Μερών επί τω σκοπώ της πλέον αποτελεσματικής εφαρμογής αυτής:
2. Λήψις αποφάσεων επί των μη διευθετηθέντων μεθοριακών επεισοδίων, τα οποία υποβάλλονται αυτή εκ μέρους της Μικτής Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής Περιοχής.
3. Λήψις αποφάσεων διά την εξασφάλισιν της εφαρμογής των διατάξεων του Πρωτοκόλλου περί διαφυλάξεως, ελέγχου, συντηρήσεως, επισκευής και αποκαταστάσεως των οροσήμων.
4. Λήψις μέτρων προς επίλυσιν των ζητημάτων άτινα ήθελον προκύψει κατά την εφαρμογήν της παρούσης Συμφωνίας.
5. Διατύπωσις κανόνων διαδικασίας επί του τρόπου της εργασίας της.
6. Υποβολή προς τας Κυβερνήσεις των προς επίλυσιν, διά της διπλωματικής οδού, των θεμάτων επί των οποίων δεν επετεύχθη συμφωνία.
Άρθρον 7
1. Η Ανωτάτη Ελληνοτουρκική Μεθοριακή Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις ομοφώνως και καταχωρεί αυτάς εις εν πρωτόκολλον, συντασσόμενον εις τέσσαρα αντίτυπα δύο εις την ελληνικήν και δύο εις την Τουρκικήν. Αι αντιπροσωπείαι λαμβάνουν ανά εν αντίτυπον εις την Ελληνικήν και Τουρκικήν.
Απαντα τα αντίτυπα υπογράφονται υπό αμφοτέρων των Προέδρων των αντιπροσωπειών, έχουσι δε την αυτήν ισχύν.
2. Εν περιπτώσει διαφωνίας κατά την εξέτασιν οιουδήποτε θέματος, αι απόψεις εκατέρου των Μερών καταχωρίζονται εις το Πρωτόκολλον.
3. Αι αποφάσεις της Ανωτάτης Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής υποβάλλονται προς κύρωσιν εις τας αρμοδίας Αρχάς συμφώνως προς το Εσωτερικόν Δίκαιον εκάστου Μέρους.
Άρθρον 8.
1. Η Μικτή Ελληνοτουρκική Μεθοριακή Επιτροπή Περιοχής απαρτίζεται εξ εκάστης πλευράς εξ ενός Προέδρου, τριών (3) μελών και αναλόγως των θεμάτων τα οποία ήθελον συζητηθή, εξ ίσου αριθμού συμβούλων τεσσάρων (4) κατ’ ανώτατον όριον. Οσάκις παρίσταται ανάγκη δύναται να συμμετέχη ως μέλος και ανά εις εκπρόσωπος του Ναυτικού. Εκτός των ανωτέρω, εις τας επιτροπάς παρίστανται ανά εις Γραμματεύς και εις διερμηνεύς.
2. Η Ελληνική αντιπροσωπεία παρά τη Μικτή Ελληνοτουρκική Μεθοριακή Επιτροπή Περιοχής έχει ως έδραν αυτής την πόλιν Αλεξανδρούπολιν, και ως Πρόεδρον τον κατά την Ελληνικήν νομοθεσίαν αρμόδιον. Η Τουρκική αντιπρσωπεία παρά τη Μικτή Ελληνοτουρκική Μεθοριακή Επιτροπή Περιοχής έχει ως έδραν αυτής την πόλιν EDIRNE,και ως Πρόεδρου τον Νομάρχην EDIRNE.
3. Τα ονόματα και αι ιδιότητες των διορισθέντων υφ` εκάστου Μέρους Προέδρων της Μικτής Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής Περιοχής θα ανακοινωθούν αμοιβαίως διά της διπλωματικής οδού εντός προθεσμίας τριάκοντα (30) ημερών μετά την εν ισχύι θέσιν της παρούσης Συμφωνίας. Διά της ιδίας οδού θα ανακοινούται πάσα μεταγενεστέρα μεταβολή εις το πρόσωπον του Προέδρου. Τα ονόματα και αι ιδιότητες των Μελών των Επιτροπών ως και πάσα μεταγενεστέρα μεταβολή αυτών θα ανακοινούνται αμοιβαίως υπό των Προέδρων.
4. Η Μικτή Ελληνοτουρκική Μεθοριακή Επιτροπή Περιοχής συνεδριάζει κανονικώς ανά εξάμηνον εναλλάξ εις το έδαφος των δύο Μερών. Η σχετική πρόσκλησις αποστέλλεται υπό του Προέδρου της αντιποοσωπείας της προσκαλούσης Χώρας προς τον Πρόεδρον της προσκαλουμένης αντιπροσωπείας ένα μήνα τουλάχιστον προ της ορισθείσης ημερομηνίας συνεδριάσεως και περιλαμβάνει την οριστικήν ημερομηνίαν, τα προτεινόμενα θέματα της ημερησίας διατάξεως και το ονοματεπώνυμον και την ιδιότητα των μελλόντων να μετάσχουν αυτής. Ο Πρόεδρος της προσκαλουμένης αντιπροσωπείας απαντά εντός δέκα (10) ημερών το βραδύτερον. Κατά τας κανονικάς συνεδριάσεις η Μικτή Ελληνοτουρκική Μεθοριακή Επιτροπή Περιοχής καθορίζει τον τόπον και περίπου χρόνον της επομένης κανονικής συνεδριάσεώς της.
5. Εις εκτάκτους περιπτώσεις και εφύ όσον παραστή ανάγκη, προσκλήσει ενός εκ των Μερών, η Μικτή Ελληνοτουρκική Μεθοριακή Επιτροπή Περιοχής συνέρχεται και εκτάκτως. Η σχετική πρόσκλησις αποστέλλεται υπό του Προέδρου της αντιπροσωπείας της προσκαλούσης Χώρας προς τον Πρόεδρον της προσκαλουμένης αντιπροσωπείας τρείς (3) το ελάχιρτον ημέρας προ της προτεινομένης συνεδριάσεως, καθορίζουσα την ακριβή ημερομηνίαν, τον τόπον και την ημερησίαν διάταξιν αυτής, το ονοματεπώνυμον και την Ιδιότητα των μελών της αντιπροσωπείας, ως και τον χρόνον και τόπον διαβάσεως της μεθορίου. Η απάντησις εις την πρόσκλησιν δέον να δοθή εντός τεσσαράκοντα οκτώ (48) ωρών από της λήψεώς της. Εάν είναι ανα- γκαίον, αι προθεσμίαι αύται δύνανται να συντμηθούν κοινή συμφωνία. Η Μικτή Ελληνοτουρκική Μεθοριακή Επιτροπή Περιοχής κατά την έκτακτον αυτής σννεδρίασιν δύναται να επιληφθή κατόπιν ομοφώνον αποφάσεως και οιουδήποτε άλλου ζητήματος μη περιλαμβανομένου εις την ημερησίαν διάταξιν.
6. Οι μετέχοντες εις τας συνεδριάσεις της Μικτής Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής Περιοχής διέρχονται την μεθόριον βάσει ειδικών αδειών αι οποίαι θεωρούνται υπό των Προέδρων αυτής. Ο τύπος των αδειών τούτων θα καθορισθή διά του κανονισμού εργασιών της Μικτής Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής Περιοχής.
7. Η Μικτή Ελληνοτουρκική Μεθοριακή Επιτροπή Περιοχής κατά την πρώτην σύνοδόν της, θέλει καθορίσει τα σημεία και την διαδικασίαν διελεύσεως των συνόρων διά τας τακτικάς συνόδους, ως και τα σημεία και την διαδικασίαν ανταλλαγής επιστολών, συντασσομένου σχετικού Πρωτοκόλλου. 8. Τα δικαιούμενα όπως φέρουν στολήν πρόσωπα δύνανται να φέρωσι ταύτην κατά τας συνεδριάσεις, κατά δε τας εκτάκτους τοιαύτας δύνανται να φέρωσι και το περίστροφόν των.
Άρθρον 9.
Εις την αρμοδιότητα της Μικτής Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής Περιοχής εμπίπτουσιν:
1. Εφαρμογή και παρακολούθησις της εκτελέσεως των διατάξεων της παρούσης συμφωνίας και των αποφάσεων των λαμβανομένων υπό της Ανωτάτης Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής και αυτής της ιδίας.
2. Εξέτασις και λήψις αποφάσεων επί των θεμάτων, άτινα παρεπέμφθησαν εις αυτήν υπό των Μικτών Ελληνοτουρκικών Επιτροπών Μεθοριακών Τομέων.
3. Εξέτασις επί τόπου των μεθοριακών επεισοδίων κατόπιν αιτήσεως του ενός των Μερών και συμφωνίας του ετέρου. Η επί τόπου εξέτασις διευθύνεται υπό του Μέρους εις το έδαφος του οποίου λαμβάνει αύτη χώραν.
4. Καταλογισμός της ευθύνης εις τας περιπτώσεις ων επιλαμβάνεται η ιδία, καθορισμός της καταβλητέας αποζημιώσεως και υποβολή Πρωτοκόλλων προς τας δύο Κυρερνήσεις επί σκοπώ τελικής ρυθμίσεως.
5. Ρύθμισις των εργασιών και λήψις καταλλήλων μέτρων διά την διαφύλαξιν, έλεγχον, συντήρησιν, επισκευήν και αποκατάστασιν των οροσήμων.
6. Υποβολή προτάσεων, διά την εξασφάλισιν της πλέον αποτελεσματικής εφαρμογής τής Συμφωνίας, είς τήν Ανωτάτην Ελληνοτουρκίκήν Μεθοριακήν Επιτροπήν και παραπομπήν των θεμάτων εκείνων άτινα δεν επελύθησαν ή εκρίθησαν υπύ αυτής ως εκφεύγοντα της δικαιοδοσίας της είτε εις την Ανωτάτην Ελληνοτουρκικήν Μεθοριακήν Επιτροπήν είτε, εν ανάγκη, εις τας Κυβερνήσεις των Μερών προς ρύθμισιν των διά της διπλωματικής οδού.
7. Σύνταξις κανονισμού εργασίας αυτής της ιδίας και των Μικτών Ελληνοτουρκικών Επιτροπών πεθοριακών Τομέων και των απαιτουμένων υποδειγμάτων πρωτοκόλλων και λοιπών εγγράφων.
8. Πραγματοποίησις των εις την παράγραφον 2 του άρθρου ΙΙ διαλαμβανομένων.
Άρθρον 10.
1. Η Μικτή Ελληνοτουρκική Μεθοριακή Επιτροπή Περιοχής λαμβάνει αποφάσεις ομοφώνως και καταχωρεί αυτάς εις κοινόν πρωτόκολλον, συντασσόμενον εις τέσσαρα (4) αντίτυπα, δύο εις την Ελληνικήν και δύο εις την Τουρκικήν. Πάντα τα αντίτυπα υπτογράφονται υπό αμφοτέρων των Προέδρων έχουσι δε την αυτήν ισχύν. Εκάστη αντιπροσωπεία λαμβάνει από εν αντίτυπον εξ εκάστης γλώσσης.
2. Εις περίπτωσιν διαφωνίας, κατά την εξέτασιν οιουδήποτε θέματος, καταχωρούνται εις το πρωτόκολλον αι απόψεις εκατέρου των Μερών.
3. Τα υπό της Μικτής Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής Περιοχής συντασσόμενα πρωτόκολλα ισχύουν άμα τη υπογραφή των.
4. Εις περίπτωσιν και ην εν εκ των Μερών δεν ήθελεν ανταποκριθή προς γενομένην πρόσκλησιν συναντήσεως, συντάσσεται μονοπλεύρως πρακτικόν όπερ και αποστέλλεται προς το έτερον Μέρος.
Άρθρον 11.
1. Εκάστη Μικτή Ελληνοτουρκική Επιτροπή Μεθοριακού Τομέως απαρτίζεται ςξ εκάστης πλευράς εξ ενός Προέδρου, δύο (2) μελών και, αναλόγως των θεμάτων τα οποία ήθελον συζητηθή, εξ ίσου αριθμού συμβούλων τριών κατύ ανώτατον όριον. Οσάκις παρίσταται ανάγκη, δύναται να συμμετέχη ως μέλος και ανά εις εκπρόσωπος αρμόδιος επί ναυτικών θεμάτων. Εκτός των ανωτέρω, εις τας επιτροπάς παρίστανται ανά εις γραμματεύς και εις διερμηνεύς. Αι Ελληνικαί αντιπροσωπείαι προεδρεύονται υπό των κατά την Ελληνικήν νομοθεσίαν αρμοδίων. Αι Τουρκικαί αντιπροσωπείαι προεδρεύονται υπό των μεθοριακών Υποδιοικητών.
2. Η Μικτή Ελληνοτουρκική Μεθοριακή Επιτροπή Περιοχής κατά την πρώτην αυτής συνεδρίασιν θα καθορίση τον αριθμόν των Μικτών Ελληνοτουρκικών Επιτροπών Μεθοριακών Τομέων, τον τομέα δικαιοδοσίας, την έδραν και την ιδιότητα του Προέδρου εκάστης εξ αυτών, τους τόπους των τακτικών συναντήσεων, ως και τα σημεία και την διαδικασίαν επι- δόσεως και παραλαβής της αλληλογραφίας. Πάσα μεταγενεστέρα εν προκειμένω μεταβολή ανακοινούται απύ ευθείας υπό των Προέδρων της Μικτής Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής Περιοχής.
3. Αι Μικταί Ελληνοτουρκικαί Επιτροπαί Μεθοριακών Τομέων συνέρχονται τακτικώς ανά εξάμηνον, ένα μήνα προ της συνόδου της Μικτής ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής Περιοχής εναλλάξ εις το έδαφος των δύο Μερών. Η σχετική πρόσκλησις αποστέλλεται υπό του Προέδρου της αντιπροσωπείας της προσκαλούσης Χώρας προς τον Πρόεδρον της προσκαλουμένης αντιπροσωπείας 15 ημέρας τουλάχιστον προ της ορισθείσης ημερομηνίας συνεδριάσεως και περιλαμβάνει την ακριβή ημερομηνίαν, τα προτεινόμενα θέματα της ημερησίας διατάξεως και το ονοματεπώνυμον και την ιδιότητα των μελλόντων να μετάσχουν αυτής. Ο Πρόεδρος της προσκαλουμένης αντιπροσωπείας απαντά εντός 5 ημερών. Κατά τας κανονικάς συνεδριάσεις αι Μικταί τουρκικαί Επιτροπαί Μεθοριακών Τομέων καθορίζουν τον τόπον και περίπου χρόνον των επομένων κανονικών συνεδριάσεών των.
4. Εις περίπτωσιν μεθοριακών επεισοδίων αι Μικταί Ελληνοτουρκικαί Επιτροπαί Μεθοριακών Τομέων συνέρχονται εκτάκτως τη προσκλήσει του ενός εκ των Μερών, εις το έδαφος του προσκαλούντος Μέρους και εις τον υποδεικνυόμενον υπ` αυτού τόπον. Η συντήρησις πραγματοποιείται το συντομώτερον δυνατόν και ουχί βραδύτερον των 24 ωρών από της λήψεως της προσκλήσεως. Η πρόσκλησις αποστέλλεται υπό του Προέδρου της αντιπροσωπείας του επιθυμούντος την έκτακτον συνάντησιν Μέρους προς τον Πρόεδρον της αντιπροσωπείας του ετέρου Μέρους και περιλαμβάνει σύντομον περιγραφήν του επεισοδίου, το ονοματεπώνυμον, την ιδιότητα των μελών της αντιπροσωπείας, τον χρόνον και τον τόπον διαβάσεως της μεθορίου και της εκτάκτου συνεδριάσεως.
5. Οι μετέχοντες εις τας συνεδριάσεις των Μικτών Ελληνοτουρκικών Επιτροπών Μεθοριακών Τομέων διέρχονται την μεθόριον βάσει των αδειών και της διαδικασίας, αίτινες προβλέπονται εις την παράγραφον 6 του άρθρου 8.
6. Η ημέρα και η ώρα διελεύσεώς των και Μεθορίου γνωστοποιούνται προ 12 τουλάχιστον ωρών τας μεθοριακάς Αρχάς του ετέρου Μέρους. Αυταί αποστέλλουν εκπρόσωπόν των εις το σημείον διελεύσεως.
7. Τα δικαιούμενα όπως φέρουν στολήν πρόσωπα δύνανται να φέρωσι ταύτην κατά τας συνεδριάσεις, κατά δε τας εκτάκτους τοιαύτας δύνανται να φέρωσι και το περίστροφόν των.
Άρθρον 12.
Εις την αρμοδιότητα των Μικτών Ελληνοτουρκικών Επιτροπών Μεθοριακών Τομέων εμπίπτουσιν :
1. Εφαρμογή και παρακολούθησις εις τον τομέα των, της εκτελέσεως των διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας και των αποφάσεων των λαμβανομένων υπό της Ανωτάτης Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής, της Μικτής Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής Περιοχής και αυτών των ιδίων.
2. Εξέτασις και λήψις αποφάσεων επί των μεθοριακών επεισοδίων των λαμβανόντων χώραν εις τον τομέα των.
3. `Εξέτασις επί τόπου των μεθοριακών επεισοδίων κατόπιν αιτήσεως του ενός των Μερών και συμφωνίας του ετέρου. Η επί τόπου εξέτασις διευθύνεται υπό του Μέρους εις το έδαφος του οποίου λαμβάνει αύτη χώραν.
4. Καταλογισμός της ευθύνης επί επεισοδίων συμβαινόντων εντός των Τομέων των, καθορισμός της καταβλητέας αποζημιώσεως και υποβολή Πρωτοκόλλων προς την Μικτήν Ελληνοτουρκικήν Μεθοριακήν Επιτροπήν Περιοχής επί σκοπώ ρυθμίσεως.
5. Λήψις απαραιτήτων μέτρων προς διαφύλαξιν των τεκμηρίων μέχρι πέρατος της από κοινού εξετάσεως του επεισοδίου.
6. Παράδοσις και παραλαβή βάσει των διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας, ατόμων, ζώων, μεταφορικών μέσων και λοιπών αντικειμένων.
7. Ενέργειαι και εκτέλεσις των απαραιτήτων εργασιών διά την δαφύλαξιν, έλεγχον, συντήρησιν, επισκευήν και αποκατάστασιν των οροσήμων.
8. Παραπομπή εις την Μικτήν Ελληνοτουρκικήν Μεθοριακήν Επιτροπήν Περιοχής των θεμάτων ων δεν επέτυχον την επίλυσιν ή διά τα οποία έκριναν εαυτάς αναρμοδίας.
9. Επίλυσις όπου είναι δυνατόν διύ αλληλογραφίας μεταξύ των δύο Προέδρων, κατόπιν συμφωνίας αμφοτέρων, των μη απαιτούντων κοινήν συνεδρίασιν μεθοριακών επεισοδίων.
Άρθρον 13.
1. Αι Μικταί Ελληνοτουρκικαί Επιτροπαί Μεθοριακών Τομέων λαμβάνουν αποφάσεις ομοφώνως και καταχωρούν αυτάς εις το κοινόν πρωτόκολλον, συν- τασσόμενον εις τέσσαρα (4) αντίτυπα, δύο εις την Ελληνικήν και δύο εις την τουρκικήν. Πάντα τα αντίτυπα υπογράφονται υπό αμφοτέρων των Προέδρων, έχουσι δε την αυτήν ισχύν. Εκάστη αντιπροσωπεία λαμβάνει ανά εν αντίτυπον εξ εκάστης γλώσσης.
2. Εις περίπτωσιν διαφωνίας κατά την εξέτασιν οιουδήποτε θέματος, καταχωρούνται εις το Πρωτόκολλον αι απόψεις εκατέρου των Μερών.
3. Τα υπό των Μικτών Ελληνοτουρκικών Επιτροπή Μεθοριακών Τομέων συντασσόμενα πρωτόκολλα ισχύουν άμα τη υπογραφή των.
4. Εις περίπτωσιν καθ` ην εν εκ των Μερών δεν ήθελεν ανταποκριθή προς την γενομένην πρόσκλησιν, συντάσσεται μονοπλεύρως πρακτικόν, όπερ και αποστέλλεται προς το έτερον Μέρος.
Άρθρον 14.
1. Το προσωπικόν της Ανωτάτης Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής, της Μικτής Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής Περιοχής, ως και των Μικτών Ελληνοτουρκικών Επιτροπών Μεθοριακών Τομέων, κατά την διάρκειαν της παραμονής του εις το έδαφος του ετέρου των Μερών προς τον σκοπόν εκτελέσεως αποστολών προβλεπομένων διά της παρούσης Συμφωνίας, θα απολαύη διπλωματικής ασυλίας και προστασίας.
2. Τα Μέρη παρέχουν πάσαν επιβεβλημένην διευκόλυνσιν προς το προσωπικόν των εις το έδαφός των αφικνουμένων αντιπροσωπειών του ετέρου Μέρους, υποβοηθούν δε τούτο εις την επικοινωνίαν μετά των ιδίων του Αρχών.
3. Τα πρόσωπα τα αναφερόμενα εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται δασμών, φόρων κ.λπ. διύ αντικείμενα και τα μεταφορικά μέσα απαραίτητα διά την εκτέλεσιν της αποστολής των, υπό τον όρον όπως συναποκομίσουν ταύτα κατά την αναχώρησίν των. Υπό τους αυτούς όρους δύνανται να εισάγουν και προσωπικά των αντικείμενα.
4. Τα Μέρη αντιμετωπίζουν εξ ιδίων την δαπάνην του προσωπικού των αντιπροσωπειών των, καθ` όσον διαρκεί η εργασία αυτών εις το έδαφος της ετέρας Χώρας.
Άρθρον 15.
1. Η ισχύς της παρούσης συμφωνίας είναι πενταετής, άρχεται δε μετά παρέλευσιν τριάκοντα (30) ημερών από της ανταλλαγής των περί κυρώσεως διακοινώσεων. Εις περίπτωσιν καθ` ην οιονδήποτε των Μερών δεν ήθελε γνωστοποιήσει εις το έτερον την επιθυμίαν του περί καταγγελίσς ή τροποποιήσεως αυτής, εξ (6) τουλάχιστον μήνας προ της λήξεως του σχετικού χρονικού ορίου, η παρούσα συμφωνία θεωρείται ως αυτομάτως ανανεουμένη κατά πενταετείς περιόδους.
2. Συνετάγη και υπεγράφη εις τέσσαρα πρωτότυπα, δύο εις την Ελληνικήν και δύο εις την Τουρκικήν. Τα Μέρη αντήλλαξαν ανά εν αντίτυπον εξ εκάστης γλώσσης. Απαντα τύ ανωτέρω κείμενα έχουσι την αυτήν ισχύν. Εν Αγκύρα τη 7η Δεκεμβρίου 1971

Άρθρον δεύτερον
Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 02 Ιουλίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς