Νόμος 71 ΦΕΚ Α΄135/9.7.1975
Περί κυρώσεως των εν Γενεύη καταρτισθεισών το 1973 τελικών πράξεων της Παγκοσμίου Διοικητικής Διασκέψεως τηλεγραφίας και τηλεφωνίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον πρώτον

1. Κυρούνται και κτώνται ισχύν νόμου αι εν Γενεύη την 11ην Απριλίου 1973 καταρτισθείσαιτελικαί πράξεις της Παγκοσμίου Διοικητικής Διασκέψεως Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας, εις ας περιλαμβάνονται, ο Τηλεγραφικός Κανονισμός μετά δύο (2) προσαρτημάτων και ενός (1) παραρτήματος, ο Τηλεφωνικώς Κανονισμός μετά δύο (2) προσαρτημάτων και το ΤελικόνΠρωτόκολλον, δι` ων εγένετοαναθεώρησις των εν ισχύι Τηλεγραφικόν και Τηλεφωνικού κανονισμών.

2. Τα κείμενα των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων τελικών πράξεων έπονται εν πρωτοτύπω εις την γαλλικήν γλώσσαν και εν μεταφράσει εις την ελληνικήν.

Άρθρον δεύτερον
Η ισχύς των διά του παρόντος κυρουμένων τελικών πράξεων άρχεται κατά τα εν άρθροις 15 του Τηλεγραφικού Κανονισμού και 11 του Τηλεφωνικού Κανονισμού οριζόμενα.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ` Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 4 Ιουλίου 1975

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ