Νόμος 63 ΦΕΚ Α΄132/7.7.1975
Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινωναφορωσών εις την ΔημόσιανΕπιχείρησιν Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Αι εν άρθρω 13 του Α.Ν. 100/1967 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων “περί ιδρύσεως και οργανώσεως της Διοικήσεως της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και άλλων σχετικών διατάξεων” προβλεπόμεναι τρεις Γενικαί Διευθύνσεις αυξάνονται εις πέντε.

Άρθρον 2

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του αυτού ως άνω Α.Ν., ως αντικατεστάθη υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 447/1974 “περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων του Α.Ν. 100/1967 κ.λπ.” αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. `Οργανα της ΔΕΗ είναι:
α) Το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον,
β) ο Διοικητής,
γ) ο Υποδιοικητής,
δ) η Αντιπροσωπευτική Συνέλευσις και
ε) το Συμβούλιον Ελέγχου”.

2. Το Άρθρον 3 του αυτού ως άνω Α.Ν. 100/1967, ως αντικατεστάθη υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του αυτού ως άνω Ν.Δ. 447/1974 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“2. Το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον απαρτίζεται εκ του Διοικητού, ως Προέδρου, του Υποδιοικητού ως Αντιπροέδρου και επτά μελών”.

3. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του αυτού ως άνω Ν.Δ. 447/1974 καταργείται.

Άρθρον 3
Το άρθρον 2 του Ν.Δ. 447/1974 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Τον Πρόεδρον του Δ.Σ. απόντα, κωλυόμενον ή ελλείποντα αναπληροί ο Αντιπρόεδρος. 2. Τον Διοικητήν της ΔΕΗ εν τη ενασκήσει των καθηκόντων του ως οργάνου ταύτης, απόντα, κωλυόμενον ή ελλείποντα αναπληροί ο Υποδιοικητής.

Άρθρον 4
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ` Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 2 Ιουλίου 1975

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ